Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 12 2018-12-25

Analysis of Computer Technology Use of Perschool Children Based on The Views of Their Mothers
Okul Öncesi Çocukların Bilgisayar Teknolojileri Kullanımının Annelerin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Arzu Özyürek [1]


The present study aimed to examine the computer technology use of pre-school children based on the views of their mothers. In the study conducted with descriptive survey model, 86 mothers with 4-6 years old children were included. Data were collected with a survey form that was developed based on the objective of the study and included questions on demographic information, the use of computer technologies and the impacts of the parents. Data were further collected via interviews and analyzed using percentages and frequency distributions. The study findings demonstrated that 31.4% of preschool children had their own computer, 53.5% had mobile phones, 34.9% had tablet computers and 11.6% used computers. It was determined that 20.9% of the children started using computer technologies at the age of two or before, 40.7% at the age of three and 38.4% at the age of four, 48.8% used these technologies at least for one or two hours daily, and out of the total use, 76.7% was to play games and 17.4% was to watch videos and listen to music. It was determined that 11.6% of the mothers did not restrict the children's computer technologies use and did not try to limit the time spent on computers, and others tried to prevent computer use by attracting their attention to something else, taking the device away and convincing them to stop using computers. While 57% of the mothers considered that their children should learn to use computer technologies, 31.4% thought that supervised computer use was adequate, about 60% stated that they required training on the subject.

Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocukların bilgisayar teknolojilerini kullanım durumlarını anne görüşlerine göre incelemek amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelindeki çalışmada, çalışma grubunu okul öncesi 4-6 yaş aralığında çocuğu olan 86 anne oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, çalışmanın amacı doğrultusunda hazırlanan bazı kişisel bilgiler, bilgisayar teknolojileri kullanımı ve anne-babanın etkisine yönelik soruların yer aldığı anket formu kullanılmıştır.  Veriler, görüşme yoluyla toplanmış, verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; okul öncesi dönem çocuklarının %31,4’ünün kendine ait bilgisayarının bulunduğu, %53,5’inin cep telefonu, %34,9’unun tablet bilgisayar ve %11,6’sının bilgisayar kullandığı belirlenmiştir. Çocukların bilgisayar teknolojilerini %20,9 iki yaş ve daha öncesinde, %40,7 üç yaşında ve %38,4 dört yaşından sonra kullanmaya başladıkları; şu an %48,8 günde en az bir veya iki saat kullandıkları ve bu kullanımın %76,7’sının oyun oynamak, %17,4’ünün video ve müzik dinlemek amaçlı olduğu belirlenmiştir. Annelerin %11,6’sının, çocukların bilgisayar teknolojileri kullanımına yönelik olarak belirli bir sınırlama yapmadıkları ve kullanımlarını önlemeye çalışmadıkları, diğerlerinin ise çocuğun dikkatini başka yöne çekmek veya elinden hemen almak ve konuşmak gibi yöntemlerle önlemeye çalıştıkları belirlenmiştir. Annelerin %57’si çocuklarının bilgisayar teknolojilerini kullanmayı öğrenmesini uygun görürken, %31,4’ü kontrollü kullanımını uygun bulduklarını; yaklaşık %60’ı konuyla ilgili eğitime gereksinim duyduklarını belirtmişlerdir.Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocukların bilgisayar teknolojilerini kullanım durumlarını anne görüşlerine göre incelemek amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelindeki çalışmada, çalışma grubunu okul öncesi 4-6 yaş aralığında çocuğu olan 86 anne oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, çalışmanın amacı doğrultusunda hazırlanan bazı kişisel bilgiler, bilgisayar teknolojileri kullanımı ve anne-babanın etkisine yönelik soruların yer aldığı anket formu kullanılmıştır.  Veriler, görüşme yoluyla toplanmış, verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; okul öncesi dönem çocuklarının %31,4’ünün kendine ait bilgisayarının bulunduğu, %53,5’inin cep telefonu, %34,9’unun tablet bilgisayar ve %11,6’sının bilgisayar kullandığı belirlenmiştir. Çocukların bilgisayar teknolojilerini %20,9 iki yaş ve daha öncesinde, %40,7 üç yaşında ve %38,4 dört yaşından sonra kullanmaya başladıkları; şu an %48,8 günde en az bir veya iki saat kullandıkları ve bu kullanımın %76,7’sının oyun oynamak, %17,4’ünün video ve müzik dinlemek amaçlı olduğu belirlenmiştir. Annelerin %11,6’sının, çocukların bilgisayar teknolojileri kullanımına yönelik olarak belirli bir sınırlama yapmadıkları ve kullanımlarını önlemeye çalışmadıkları, diğerlerinin ise çocuğun dikkatini başka yöne çekmek veya elinden hemen almak ve konuşmak gibi yöntemlerle önlemeye çalıştıkları belirlenmiştir. Annelerin %57’si çocuklarının bilgisayar teknolojilerini kullanmayı öğrenmesini uygun görürken, %31,4’ü kontrollü kullanımını uygun bulduklarını; yaklaşık %60’ı konuyla ilgili eğitime gereksinim duyduklarını belirtmişlerdir. 

 • Akçay, D. & Özcebe, H. (2012). Okul öncesi eğitim alan çocukların ve ailelerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının değerlendirilmesi, Çocuk Dergisi, 12 (2), 67-70.
 • Akkoyunlu, B. & Tuğrul, B. (2002). Okul öncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 12-21.
 • Aksaçlıoğlu, A. G. & Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izleme ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi, Türk Kütüphaneciliği, 21 (1), 3-28.
 • Arı, M. & Bayhan, P. (1999). Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim, İstanbul: Epsilon.
 • Bencik Kangal, S. (2017). Korkma! İyi Bir Annesin. Ankara: Elma.
 • Berk, E. L. (2013). Bebekler ve Çocuklar (N. Işıkoğlu Erdoğan, çev.). Ankara: Nobel.
 • Canberk, G. & Sağıroğlu, Ş. (2007). Çocuklar ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği, Politeknik Dergisi, 10 (1), 33-39.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. & Yağcı E. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A.
 • Fuchs, C. (2003). Internet and Society: Social Theory in The Information Age. Salzburg: Routledge.
 • Gündoğan, A. (2014). Okul öncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim projeleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (3), 437-449.
 • http://www.dha.com.tr/sokaktaki-cocugun-gozleri-daha-saglikli_706376.html adresinden erişildi (01.10.2016).
 • http://hamzayildirim.meb.k12.tr/tema/icerikler/bilisim-teknolojisi-nedir_399424.html adresinden erişildi (01.10.2016).
 • Kabakçı, M. & Özdengül, F. (2011). Cennet Kuşu Televizyon ve İnternet. Konya.
 • Karayağız Muslu, G. & Bolışık, B. (2009). Çocuk ve gençlerde internet kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (5), 445-450.
 • Kartal, G. & Güven, D. (2006). Okul öncesi eğitimde bilgisayarın yeri ve rolü, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 23, 19-34.
 • Kasten, H. (2017). 0-3 Yaş Çocuk Gelişimi ve Gelişim Psikolojisinin Temel Esasları-I. (O. Emre, çev.), Ankara: Anı.
 • Kenanoğlu, R. & Kahyaoğlu, M. (2011). Okul öncesi öğrencilerin internet kullanımı ile bilişsel, duyuşsal ve sosyal davranışları arasındaki ilişki. 5th International Computer & Instructionnal Technologies Symposium, 22-24 September 2011. Fırat University, Elazığ-Turkey.
 • Kırık, A. M. (2014). Aile ve çocuk ilişkisinde internetin yeri: Nitel bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 337-347.
 • Koçak, H. (2011). Kablosuz iletişim ve internet teknolojilerindeki yeniliklerin toplumsal yaşama katkıları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15 (3), 37-48.
 • Kol, S. (2017). Erken Çocuklukta Teknoloji Kullanımı. Ankara: Pegem.
 • Kubey, R. W., Lavin, M. J. & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrement: Early findings. Journal of Communication, 366-382.
 • Sayan, H. (2016). Okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımı. 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 5 (13), 67-83.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırmalar
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3083-7202
Yazar: Arzu Özyürek (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2018

APA Özyürek, A . (2018). Okul Öncesi Çocukların Bilgisayar Teknolojileri Kullanımının Annelerin Görüşlerine Göre İncelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi , 2 (2) , 1-12 . DOI: 10.36731/cg.467662