Cilt: 8 Sayı: 1, 14.06.2022

Yıl: 2022

Dergimiz; sosyal ve beşeri bilimler alanında yayın yapan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilgi, görgü ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayarak, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapmayı amaçlamaktadır.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan Cihannümâ: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanan hakemli bir dergidir.

Cihannüma'ya, sosyal ve beşeri bilimler alanında her türlü yayın kabul edilmekle birlikte tarih, coğrafya ve tarihi coğrafya alanlarındaki yazılara öncelik verilmektedir.

Yazılar; 16,5 x 24 cm boyutunda kâğıda MS Word veya uyumlu programlar ile yazılmalıdır.

Yazı karakteri olarak tüm bölümlerde Garamond kullanılmalıdır.

Kenar boşlukları:
Üst:  3 cm              Alt:  2 cm
Sol:  2 cm              Sağ: 2 cm
Cilt Payı: 0 cm
Üstbilgi: 1,5 cm    Altbilgi: 1,25 cm

Başlıklar: Ana başlık üstten tek aralık 2 satır atlandıktan sonra 3. satıra büyük harflerle, koyu ve 12 punto olacak şekilde yazılıp ortadan hizalanmalıdır. İngilizce başlık ise Türkçe özetin altına tek aralık 1 satır atlandıktan sonra 11 puntoyla baş harfleri büyük, koyu ve ortadan hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Yazılarda bilgi akışının daha sağlıklı olabilmesi için ara başlıklar kullanılabilir. Ara başlıklar 11 punto, sadece baş harfleri büyük, koyu, iki yana yaslı ve paragraf başı (1 cm) ile aynı hizada olmalıdır. Öncesinde 12nk, sonrasında 6nk boşluk bırakılmalıdır.

Yazar ad ve soyadları Türkçe başlıktan sonra tek aralık 1 satır boşluk bırakılarak baş harfler büyük, koyu, unvansız ve 11 punto olarak ortaya hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Unvan ve adres bilgisi yıldız işaretiyle dipnot verilmek suretiyle 9 punto olarak örnekte olduğu gibi verilmelidir.
* Prof.Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, 35620, Balatçık, Çiğli-İzmir / Türkiye, ozer.kupeli@ikc.edu.tr, Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-0532-8921 

Özgün araştırma ve inceleme yazıları Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Bunun için yazar adı-soyadının altına tek aralık 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra Öz (baş harfi büyük, koyu ve ortaya hizalanmış şekilde) ve Abstract (baş harfi büyük, koyu ve ortaya hizalanmış şekilde) başlıklarının altında 150-200 kelime arasında 10 punto ile satır başı olmaksızın sağdan ve soldan 1'er cm içeride, iki yana yaslı ve 3nk paragraf aralığıyla yazılmalıdır. Özet ve Abstractın altında beş kelimelik Anahtar Sözcükler / Keywords yer almalıdır.

Metin, Abstracttan sonra tek aralık 2 satır boşluk bırakılmak suretiyle başlamalı ve 11 punto ile yazılmalıdır. Metin kısmında paragraf ayarlarına ait teknik detaylar aşağıdadır.
Hizalama: İki Yana Yasla
Girinti:      Sol: 0            Sağ: 0
Özel:        İlk Satır         Değer: 1 cm
Aralık:      Önce: 3nk    Sonra: 3nk
Satır Aralığı: Tek

Alıntılar: Alıntılar metin içinde veya ayrı bir paragraf olarak verilebilir. Metin içindekiler italik ve tırnak arasında olmalıdır. Ayrı bir paragraf olarak verilenler ise tırnak içinde italik olarak 11 punto ile yazılmalı ve her iki yandan 1 cm içeride olmalıdır.

Tablolar ve tablo yazıları 10 punto ile yazılmalıdır.

Şekiller ve Resimler metin içine yerleştirilmiş veya metin sonunda sıralanmış şekilde olabilirler. Her iki durumda da şekiller ve resimler numaralandırılmalı ve altına gerekli açıklama yapılmalıdır.

Tablo, şekil ve resimler metin sonunda yer aldığında kaynakçadan sonra verilmelidir.

Kaynak Gösterme

Metin içindeki atıflar sayfa altı dipnot şeklinde 1’den başlayarak devam eden dipnot olarak numaralanmalı, metinde dipnot sisteminin dışında, metin içi atıf veya başka bir sistem kullanılmamalıdır.

Dipnotlar için paragraf ayarlarına ait teknik detaylar aşağıdadır. Dipnot metnine verilen ayarlar uygulandıktan sonra tab tuşuna bir kez vurulmak suretiyle başlanmalı ve 9 punto ile yazılmalıdır.

Hizalama: İki Yana Yasla

Girinti:    Sol: 0         Sağ: 0

Özel:      Asılı             Değer: 0,5 cm

Aralık:    Önce: 2nk,  Sonra: 2nk

Satır Aralığı: Tek

Dipnotlarda kitap, dergi, gazete ve ansiklopedi adları italik; makale, madde, yayınlanmış bildiri başlığı veya kitap bölümü başlığı tırnak içinde düz yazı ile gösterilmelidir.

Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynakların tam künyesi verilmelidir.

Atıf yapılan kaynağın derleyeni, çevireni, editörü, yayına hazırlayanı varsa mutlaka belirtilmelidir.

Örnek kullanımlar

(Kitap)

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), (çev. Ruşen Sezer), İstanbul 2003, s. 12.

(Makale-ansiklopedi maddesi-yayınlanmış bildiri-kitap bölümü)

Halil İnalcık, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, XXIII/92, (Ekim 1959), s. 583.

Halil İnalcık, “Eyalet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 11, İstanbul 1995, s. 548-550.

Halil İnalcık, “Köy, Köylü ve İmparatorluk”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi: İstanbul, 21-25 Ağustos 1989, Ankara 1990, s. 3-4.

(Tez)

Cahit Telci, XV-XVI. Yüzyıllarda Ayasuluğ Kazası, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 1999, s 52.


Kaynakça Yazımında Uyulacak Esaslar


Metin içinde atıf yapılan eserler makale sonunda tek aralık 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra 10 punto, koyu ve ortaya hizalanmış Kaynaklar başlığı altında soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kaynakça yazımı için paragraf ayarları aşağıdaki gibidir.
Hizalama: İki Yana Yasla
Girinti:      Sol: 0         Sağ: 0
Özel:        Asılı             Değer: 1 cm
Aralık:      Önce: 2nk,  Sonra: 2nk
Satır Aralığı: Tek

Atıf yapılan kaynağın çokluğu ve çeşitliliği durumunda Arşiv Kaynakları, Yazma Eserler, Araştırma ve İncelemeler vs. gibi alt başlıklarla tasnifleme yapılabilir.

Atıf yapılan kaynak; makale, yayımlanmış bildiri, kitap bölümü vs. olduğu takdirde sayfa numaralarına mutlaka tam olarak yer verilmelidir.

Örnek kullanımlar:
Genç, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000.
İnalcık, Halil, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, XXIII/92, (Ekim 1959), s. 575-608.
______, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), (çev. Ruşen Sezer), İstanbul 2003.
______Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (1300-1600), Cilt 1, (ed. Halil İnalcık ve Donald Quataert; çev. Halil Berktay), İstanbul 2000.

CİHANNÜMA dergisinin Yayın Etiği ve Etik Dışı Uygulamalar beyanı temel olarak Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve Bunları Uygulama Kılavuzuna dayanmaktadır (Yayın Etiği Komitesi, 2011).
Editörlerin Sorumlulukları

Yayın Kararları

CİHANNÜMA editorü dergiye gönderilen makalelerin hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten sorumludur. Editör yazıları; yazarlarının ırkına, cinsiyetin, cinsel yönelimine, dini inancına, etnik kökenine, vatandaşlığına veya siyasi görüşüne bakmaksızın değerlendirir. Yazılar için kararlar; makalenin önemi, özgünlüğü ve netliği ile çalışmanın geçerliliği ve derginin kapsamına uygunluğuna bakılarak verilmektedir. Yazılı iftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de yayına ilişkin verilen kararda dikkate alınmaktadır.

Gizlilik
Editör ve herhangi bir yazı işleri sorumlusu, gönderilen yazı hakkında herhangi bir bilgiyi; ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer yazı işleri danışmanları ve yayıncı dışında kimseye açıklamaz.

Açıklama ve Çıkar Çatışmaları
Gönderilen bir makalede belirtilen yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı onayı olmadan editör veya yazı işleri kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılmaz.

Hakemlerin Sorumlulukları

Yazı işleri Kararlarına Katkı
Hakemler, değerlendirme sürecinde editör ve yazı işleri kuruluna yardımcı olur ve aynı zamanda yazarın makaleyi geliştirmesine de katkı sunar.

Zamanında Değerlendirme
Bir makaledeki araştırmayı incelemek için yetersiz olduğunu hisseden veya zamanında inceleme yapmasının imkansız olacağını bilen herhangi bir hakem, CİHANNÜMA editörünü bilgilendirmeli ve inceleme sürecinden çekilmelidir.

Gizlilik
İncelenmek üzere alınan yazılar gizli belgeler olarak kabul edilir. Hakemlere iletilen yazılar, CİHANNÜMA editörü tarafından yetki verilmedikçe başkalarına ifşa edilmez veya tartışılmaz.

Nesnellik Standartları
İncelemeler nesnel olarak yapılır. Yazarın kişisel eleştirisi uygun bulunmaz. Hakemler görüşlerini, destekleyici fikirlerle açıkça ifade ederler.

Kaynakların kabulü
Hakemler, makalede atıfta bulunulan ilgili çalışmaların referans bölümünde yer almadığı durumları belirlemelidir. Diğer yayınlardan elde edilen gözlem veya iddianın ilgili kaynağa uygun olup olmadığını göstermelidirler. Hakemler, söz konusu makale ile diğer yayınlanmış makaleler arasında önemli bir benzerlik veya çakışma olduğunu editöre bildirir.

Açıklama ve Çıkar Çatışması
Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulur ve kişisel avantaj için kullanılmaz. Hakemler; yazarlarla, şirketlerle veya makaleyle bağlantılı kurumların herhangi biriyle rekabete, işbirliğine dayanan ya da diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu yazıları dikkate almazlar.


Yazarın Görevleri

Yazım Standartları
Özgün araştırma yazarları, yapılan çalışmanın doğru bir açıklamasının yanı sıra onun öneminin nesnel bir tartışmasını sunar. Temel veriler makalede doğru bir şekilde yer almalıdır. Bir makale, başka çalışmaların kullanımına izin vermesi için yeterli detay ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranışları oluşturur ve CİHANNUMA tarafından kabul edilemez.

Veri Erişimi ve Saklama
Yazarlardan editör incelemesi için makale ile birlikte çalışmalarının ham verilerini sağlamaları istenebilir ve eğer mümkün ise verilerin kamuya açık hale getirilmesi için de hazırlanmaları gerekebilir. Her halükarda yazarlar, yazı paydaşlarının gizliliklerinin korunabilmesi ve tescilli verilere ilişkin yasal hakların bunların yayınlanmasını engellememesi koşuluyla, bu verilerin yayınlandıktan sonra en az on yıl boyunca (tercihen kurumsal veya konuya dayalı veri havuzu veya başka bir veri merkezi aracılığıyla) diğer uzman profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır.

Özgünlük, İntihal ve Kaynakların Kabulü
Yazarlar dergiye sadece özgün eserler gönderecek ve başkalarının eserlerini ve / veya kelimelerini uygun bir şekilde yazının içerisinde gösterecek veya alıntı yapacaklardır. Bildirilen çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan yayınlara da atıf yapılmalıdır.

Çoklu, Fazla veya Eşzamanlı Yayın
Aynı makalenin birden fazla dergiye gönderilmesi etik olmayan bir yayıncılık davranışı oluşturur ve CİHANNÜMA tarafından kabul edilemez. Başka bir yerde telif hakkı alınmış eser olarak yayınlanmış yazılar CİHANNÜMA’ya gönderilemez. Ayrıca, CİHANNÜMA tarafından incelenmekte olan yazılar telif hakkı alınmış dergilere tekrar gönderilmemelidir. Bununla birlikte yazıyı CİHANNÜMA’YA göndermekle yazar(lar) yayınlanmış eserin haklarını saklı tutar. CİHANNÜMA’da yayınlanması durumunda, çalışmalarının CC-BY lisansı [http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/] altında kullanılmasına izin verirler, bu da başkalarının eserleri kopyalaması, dağıtması ve iletmesini mümkün kılmakla birlikte eseri uyarlama ve ticari kullanımını sağlamalarına da izin verir.

Makale Yazarlığı
Yazarlık; rapor edilen çalışmanın düşüncesine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların hepsi ortak yazar olarak listelenmelidir. Sorumlu yazar, katkıda bulunan tüm ortak yazarların yazar listesine dahil edilmesini ve sürece katılmamış kişilerin de dahil edilmemesini sağlar. Sorumlu yazar aynı zamanda tüm ortak yazarların makalenin son halini onayladığını ve yayın için gönderilmesini kabul ettiğini teyit edecektir.

Açıklama ve Çıkar Çatışması
Tüm yazarlar, eserlerinin sonuçlarını veya yorumunu etkileme olarak yorumlanabilecek mali veya diğer önemli çıkar çatışmalarını açıklayan bir beyanat vermelidir. Proje için mali destek kaynaklarının tümü açıklanmalıdır.

Yayınlanmış Eserlerde Temel Hatalar
Bir yazar; kendi yayınladığı eserde önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde, CİHANNÜMA dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya bir yanlışlık halinde düzeltilmesi için editörle işbirliği yapmakla yükümlüdür.


Referanslar

Yayın Etiği Komitesi (COPE). (7 Mart 2011). Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve Bunları Uygulama Kılavuzları http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf sitesinden alınmıştır.

Dergimiz açık erişimde ve ücretsizdir.