Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 59 2017-06-30

Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama

Ümit ÇIRAKLI [1] , Mehmet GÖZLÜ [2] , Sema DALKILIÇ [3]


Örgüt kültürünün başarılı yönetimi için kurumlardaki örgüt kültürü tipolojilerinin ve özelliklerinin incelenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı Yozgat ilinde yer alan bir devlet hastanesinde ve bir özel hastanede örgüt kültürü tipinin bu kurumlarda çalışan personelin demografik özelliklerine, çalışma şartlarına ve hastane mülkiyetlerine göre incelenmesidir. Araştırmada, Cameron ve Quinn (2006) tarafından geliştirilen örgüt kültürü anketi devlet hastanesinde çalışan 67 ve özel hastanede çalışan 40 kişi üzerinde uygulanmıştır. Bulgulara göre, kamu hastanesinde hiyerarşik örgüt tipinin daha baskın olması söz konusuyken özel hastanede ise klan, hiyerarşi ve adhokrasi örgüt tiplerinin birbirlerine yakın skorlar aldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda kurumlardaki örgüt kültürü tiplerinin hastanelerin mülkiyet yapısı, çalışanların yaşı, mesleği ve çalışma şekliyle ilişkili olduğu buna rağmen cinsiyet, eğitim durumu ve meslekte/kurumda geçen süre ile ilişkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kültür, Örgüt Kültürü, Hastane, Sağlık Hizmetleri
 • Acar, A. A. (2013). Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 5-31.
 • Akbaba, A. (2002). Örgüt Kültürü. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), 1-32.
 • Aktaş, H. ve Şimşek, E. (2014). Örgütsel Sessizlik ile Algılanan Örgütsel Performans, Örgüt Kültürü ve Demografik Değişkenler Arasındaki Etkileşim. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 28, 24-52.
 • Alvesson, M. (1990). On the Popularity of Organizational Culture. Acta Sociologica, 33(1), 31-49.
 • Aydıntan, B. ve Göksel, A. (2012). Cameron-Freeman-Quinn Örgüt Kültürü Tipolojileri Ekseninde Örgüt Kültürü Farklılaşma Dinamikleri. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 53-62.
 • Bakan, İ. Büyükbeşe, T. ve Bedestenci, H. Ç. (2004). Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü Teorik ve Ampirik Yaklaşım. İstanbul: Aktüel Yayınları.
 • Barley, S. R. (1983). Semiotics and the Study of Occupational and Organizational Cultures. Administrative Science Quarterly, 28(3), 393-413.
 • Berrio, A. A. (2003). An Organizational Culture Assessment Using the Competing Values Framework: A Profile of Ohio State University Extension. Journal of Extension, 41(2).
 • Cameron, K. S. and Freeman, S. J. (1991). Cultural Congruence, Strength, and Type: Relationship to Effectiveness. Research in Organizational Change and Development, 5, 23-58.
 • Cameron, K. S., and Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Çalışır, M. (2008). Organizing Corporate Culture: A Case Study of A Turkish Software Company. Unpublished MSc. Thesis, The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.
 • Deal, T. E. and Kennedy, A. A. (1982). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Demirel, Y. ve Karadal, H. (2007). Örgüt Kültürünün Örgüt İçi Bireysel Becerilerin Kullanımına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 253-270.
 • Erdem, R. (2007). Örgüt Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 63-79.
 • Erdem, R., Adıgüzel, O. ve Kaya, A. (2010). Akademik Personelin Kurumlarına İlişkin Algıladıkları ve Tercih Ettikleri Örgüt Kültürü Tipleri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36, 73-88.
 • Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
 • Gizir, S. (2008). Örgütsel Değişim Sürecinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 182-196.
 • Handy, C. (1994). Undestanding Organizations (4th ed.). London: Penguin Books,.
 • Handy, C. (1995). Gods of Management: The Changing Work of Organizations. London: Oxford University Press.
 • Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.
 • Hofstede, G. (1984). Cultural Dimensions in Management and Planning. Asia Pasific Journal of Management, 1(2), 81-94.
 • Hofstede, G. (1993). Cultural Constraints in Management Theories. Academy of Management Executive, 7(1), 81-94.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
 • Karahan, A. (2008). Çalışanların Örgüt Kültürü Algılamalarına Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 457-478.
 • Kaya, H. (2008). Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının Örgütsel Kültürünün Analizi ve Kurum Kültürünün Çalışanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi: Görgül Bir Araştırma. Maliye Dergisi, 155, 119-143.
 • Kocadaş, B. (2005). Kültür ve Medya. Bilig, 34, 1-13.
 • Kono, T. Ve Clegg, S.R. (1998). Transformations of Corporate Culture: Experiences of Japanese Enterprises. Berlin, New York: Walter de Gruyter Publishers:
 • Kozlu, C. M. (1986). Kurumsal Kültür - Amerika, Japonya ve Türkiye: Başarılı Firman Yönetimlerinde Kurumsal Kültürün Rolü. İstanbul: Bilkom Yayınları.
 • Kutanis, R., Özsoy, E., Karakiraz, A., Aras, M., Erol, E. ve Uslu, O. (2015). Örgüt Kültürü Çalışmalarının Yöntem ve Kapsam Bakımından İncelenmesi: Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 123-142.
 • Lewis, D. (1996a). The Organizational Culture Saga – from OD to TQM: A Critical Review of the Literature. Part 1 – Concepts and Early Trends. Leadership and Organization Development Journal, 17(2), 12-19.
 • Lewis, D. (1996b). The Organizational Culture Saga – from OD to TQM: A Critical Review of the Literature. Part 1 – Applications. Leadership and Organization Development Journal, 17(2), 9-16.
 • Lewis, D. (1998). How Useful a Concept is Organizational Culture?. Strategic Change, 7, 251-260.
 • Morgan, G. (1986). Images of Organization. Newbury Park, CA: SAGE Publications.
 • Murat, G. ve Açıkgöz, B. (2007). Yöneticilerin Örgüt Kültürü Algılamalarına İlişkin Bir Analiz: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 1-20.
 • Nartgün, Ş. S. (2006). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Değerlere İlişkin Görüşleri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 4(12), 129-148.
 • Ouchi, W. G. and Wilkins, A. L. (1985). Organizational Culture. Annual Review of Sociology, 11, 457-483.
 • Pettigrew, A. M. (1979). On Studying Organizational Cultures. Administrative Science Quarterly, 24(4), 570-581.
 • Quinn, Robert E. and Spreitzer, G. M. (1991). The Psychometrics of the Competing Values Culture Instrument and an Analysis of the Impact of Organizational Culture on Quality of Life. Research in Organizational Change and Development, 5, 115-142.
 • Resmi Gazete (2011). Sağlık Baknlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Karar Sayısı: KHK/663, 02.11.2011, Resmi Gazete, Ankara.
 • Schein, E. H. (1983). The Role of The Founder in Creating Organizational Culture. Organizational Dynamics, 12, 13-28.
 • Schein, E. H. (1990). Örgütsel Kültür (Çev: Atilla Akbaba- 2002). Dokuz Eylül Ünv. SBE Dergisi, 4(3), 1-32.
 • Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bas,.
 • Schein, E. H. (2004). Organizational Culture and Leadership. (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bas,.
 • Schimoeller, J. L. (2006). An Empirical Investigation of the Relationship between Organizational Culture and Leadership Styles. Unpublished Ph.D. Thesis, The Wayne School of Business, Nova.
 • Smircich, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, 28(3), 339-358.
 • Tanyeri, E. E. (2000). Özel Sektörde Yöneticilerin Örgüt İklimine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Trice, H. M. and Beyer, J. M. (1991). Cultural Leadership in Organizations. Organization Science, 2(2), 149-169. Şahin, A. (2010). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Yetkinlik. Maliye Dergisi, 159, 21-35.
 • Şişman, M. (2007). Örgütler ve Kültürler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu (2011). Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yağmurlu, A. (1997). Örgüt Kültürü: Tanımlar ve Yaklaşımlar. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 52(1-4), 717-724.
 • Zammuto, Raymond F. and Krakower, Jack Y. 1991. Quantitative and Qualitative Studies of Organizational Culture. Research in Organizational Change and Development, 5, 83-114.
Konular İktisat
Bölüm Karatekin İİBF
Yazarlar

Yazar: Ümit ÇIRAKLI

Yazar: Mehmet GÖZLÜ

Yazar: Sema DALKILIÇ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ckuiibfd325740, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {33 - 59}, doi = {}, title = {Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Çıraklı, Ümit and Gözlü, Mehmet and Dalkılıç, Sema} }
APA Çıraklı, Ü , Gözlü, M , Dalkılıç, S . (2017). Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 33-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd/issue/29783/325740
MLA Çıraklı, Ü , Gözlü, M , Dalkılıç, S . "Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama" . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 33-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd/issue/29783/325740>
Chicago Çıraklı, Ü , Gözlü, M , Dalkılıç, S . "Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 33-59
RIS TY - JOUR T1 - Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama AU - Ümit Çıraklı , Mehmet Gözlü , Sema Dalkılıç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 59 VL - 7 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama %A Ümit Çıraklı , Mehmet Gözlü , Sema Dalkılıç %T Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama %D 2017 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Çıraklı, Ümit , Gözlü, Mehmet , Dalkılıç, Sema . "Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 / 1 (Haziran 2017): 33-59 .
AMA Çıraklı Ü , Gözlü M , Dalkılıç S . Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 33-59.
Vancouver Çıraklı Ü , Gözlü M , Dalkılıç S . Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 33-59.