Yıl 2016, Cilt 14 , Sayı 28, Sayfalar 101 - 119 2016-12-01

The Influence of Unemployment and Educational Level on Suicide: An Empirical Study on TUIK Data
İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Siyret AYAS [1]


Suicide is one of the first ten reasons for death worldwide. The factors causing to suicide includes many psychological, sociological and economic considerations. In our study, we examine the influence of unemployment and educational level being independent variables on suicide. In general, the study deals with analyzing the variables published for the entire Turkey from 2002 to 2014 by Turkish Statistical Institute (TUIK). In the study, the conceptual and theoretical framework was examined by carrying out a literature screening, and then, the influence of unemployment and educational level on suicide was inspected by analyzing the variables from the year 2002 to 2014. Our study shows that there was a relationship between educational level and suicide. And this relationship has varied across gender. In addition, a relationship has been found between suicide and unemployment. But it has varied by educational level
İntihar, dünya çapındaki ölümlerin ilk on nedeni arasında yer almaktadır. İntihara neden olan etmenler arasında psikolojik, sosyolojik, ekonomik pek çok faktör bulunmaktadır. Çalışmamızda bağımsız değişkenler olan işsizlik ve eğitim seviyesinin intihar üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Araştırma geniş kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye geneli için 2002-2014 yılları arasında yayınladığı eğitim seviyesi, işsizlik ve intihar değişkenlerinin analiz edilmesiyle ele alınmaktadır. Çalışmada ilk olarak literatür taraması yapılarak kavramsal ve teorik çerçevesi incelenmiş, daha sonra 2002-2014 yıllarına ait değişkenler analiz edilerek işsizlik ve eğitim seviyesinin intihar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda eğitim ile intihar arasında kısmen bir ilişki saptanmıştır. Söz konusu ilişkinin cinsiyete göre farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. İşsizlik ile intihar arasında ise ilişki bulgulanmış; fakat eğitim seviyesine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir
 • Arslan Mustafa, Mehmet Duru, Güven Kuvandik, Seyran Bozkurt, Ergün Kaya:
 • “Hatay’da İntihar Girişiminde Bulunan Olguların Analizi”, Adli Tıp Dergisi, C:22, S:3, 2008; ss. 9-14.
 • Asoğlu, Mehmet: “Şanlıurfa’da İntihar Girişimlerinin İlişkili Olduğu Risk Faktör- leri”, (Uzmanlık Tezi), Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Psikiyatri Anabilim Dalı, 2007, Şanlıurfa.
 • Atasoy, Nuray, Özge Saraçlı, Hasan Sankır: Zonguldak İl Merkezinde İntihar Davranışlarının Yaygınlığı, Sosyodemografik Klinik ve Ailesel Risk Etken- leri, T.C. Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 2, Zonguldak, 2014.
 • Azmak, Ali Derya: “Suicides in Trakya Region, Turkey, from 1984 to 2004”, Med Sci Law, Vol: 46, No:1, January 2006, pp.19-30.
 • Blakely, Tony, Sunny Collings, June Atkinson: “Unemployment and Suicide Evi- dence for A Causal Association?”, Epidemiol Community Health, Vol:57, No:8, 2003, pp. 594–600.
 • Bozkurt, Veysel. Değişen Dünyada Sosyoloji: Temeller, Kavramlar, Kurumlar, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2012.
 • Burns, Amanda, Edward Goodall, Tara Moore: “A Study of Suicides in London- derry, Northern Ireland, for The Year Period Spanning 2000–2005”, Journal of Forensic and Legal Medicine, Vol:15, No:3, 2008, pp. 148–157.
 • Çizel, Rabia Bato, Cem Oktay Güzeller, Nergis Mütevellioğlu: “İşsizliğin Psikolojik Sonuçları: Antalya Örneği”, Çalışma İlişkileri Dergisi, C:2, S:2, Temmuz 2011, ss. 26-41.
 • Çondur, Funda; Mehmet Bölükbaş: “Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik- Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Amme İdaresi Dergisi, C:47, S:2, Ha- ziran 2014, ss. 77-93.
 • Dağcı, Abdullah, Fetullah Yılmaz: “Ömer Nasuhi Bilmen’e Göre İntihar Nedenleri: Din Psikolojisi ve İslam Hukuku Bağlamında Bir Değerlendirme”, Gümüşha- ne Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C:6, S:12, Ocak 2015, ss. 433-460.
 • Dursun, Salih: “İşsizliğin Sosyo-Psikolojik Yönü: İşsizlik Psikolojisi”, Türk Me- tal Dergisi, S:151, Şubat 2012, Çevrimiçi: http://www.turkmetaldergi.com/ issizligin-sosyopsikolojik-yonu---issizlik-psikolojisi_makale_5.html erişim ta- rihi:12.05.2016.
 • Gerdtham, Ulf-G, Magnus Johannesson: “A Note on The Effect of Unemployment on Mortality”, Journal of Health Economics, Vol:22, No:3, 2003, pp.505–518.
 • Harmancı, Pınar: “Dünya’daki ve Türkiye’deki İntihar Vakalarının Sosyodemog- rafik Özellikler Açısından İncelenmesi”, Hacettepe University Faculty of He- alth Sciences Journal Vol: 1, No: Suppl1, 2015 January.
 • Kposowa, Augustine J.: “Unemployment and Suicide: A Cohort Analysis of Social Factors Predicting Suicide in The US National Longitudinal Mortality Study”, Psychological Medicine, Vol:31, Iss:1, January 2001, pp 127-138.
 • Kubeyev, Bulat: “An Econometric Investigation into The Nature of The Relations- hip Between Unemployment and Suicide”, The Student Economic Review, Vol:26(2), 2012, pp. 70-80.
 • Kuroki, Masanori: “Suicide and Unemployment in Japan: Evidence from Munici- pal Level Suicide Rates and Age-Specific Suicide Rates” The Journal of Socio- Economics, Vol:39, No:6, 2010, pp. 683–691.
 • Kurt, Şenol: “İşsizliğin Psiko-Sosyal Sonuçları ve Türkiye Üzerine Muhtemel Et- kileri”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S:51, 2006, ss.358-379.
 • Lundin, Andreas, Ingvar Lundberg, Peter Allebeck, Tomas Hemmingsson: “Unemployment and Suicide in The Stockholm Population: A Register-Based Study on 771,068 Men and Women”, Public Health, Vol:126, No:5, 2012, pp. 371-377.
 • Neumayer, Eric: “Recessions Lower (Some) Mortality Rates: Evidence from Ger- many”, Social Science & Medicine, Vol:58 No:6, 2004, pp. 1037–1047.
 • Noh, Yong-Hwan: “Does Unemployment Increase Suicide Rates? The OECD Panel Evidence”, Journal of Economic Psychology, Vol:30, No:4, 2009, pp. 575–582.
 • Özel, Ali, Nurdan Keser, Emrah Köksal: “İntihar ve İntihara Teşebbüs Eden Birey- lerin Cinsiyeti, Eğitim Düzeyleri ve Coğrafi Dağılımları: Kütahya Şehri Örne- ği”, Doğu Coğrafya Dergisi, C:13, S:19, 2008, ss.231-250.
 • Özgüven, Halise Devrimci, Işık Sayıl: “Suicide Attempts in Turkey: Results of the WHO–EURO Multicentre Study on Suicidal Behaviour”, The Canadian Jour- nal of Psychiatry, No:48, 2003, pp.324–329.
 • Polatöz, Özden, Nesim Kuğu, Orhan Doğan, Gamze Akyüz: “Sivas İl Merkezinde İntihar Davranışının Yaygınlığı ve Bazı Sosyodemografik Faktörlerle İlişkisi”, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, C:24, S:1, 2011, ss.13-23.
 • Qin, Ping, Esben Agerbo, Niels Westergard-Nielsen, Tor Eriksson, Preben Bo Mer- tensen: “Gender Differences in Risk Factors for Suicide in Denmark”, British Journal of Psychiatry, No:177, 2000, pp.546-550.
 • Topbaş, Ferhat: “İşsizlik ve İntihar İlişkisi: 1975–2005 Var Analizi”, Karamanoğ- lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S:2, 2007, ss.161-172.
 • Türkiye İstatistik Kurumu: “Türkiye’de Her Gün Yaklaşık 9 Kişi İntihar Ederek Hayatını Kaybetmektedir”, Basın Odası Haberleri, S:3, 2014, www.tuik.gov.tr.
 • Yüksel, Nevzat: “İntiharın Nörobiyolojisi”, Klinik Psikiyatri Dergisi 2, 2001, ss.5- 15.
Diğer ID JA95CP97KT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Siyret AYAS

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2016
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @ { comuybd534074, journal = {Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-5318}, eissn = {2147-9771}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {101 - 119}, doi = {}, title = {İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {AYAS, Siyret} }
APA AYAS, S . (2016). İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yönetim Bilimleri Dergisi , 14 (28) , 101-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43613/534074
MLA AYAS, S . "İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma". Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (2016 ): 101-119 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43613/534074>
Chicago AYAS, S . "İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma". Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (2016 ): 101-119
RIS TY - JOUR T1 - İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma AU - Siyret AYAS Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 119 VL - 14 IS - 28 SN - 1304-5318-2147-9771 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilimleri Dergisi İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma %A Siyret AYAS %T İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma %D 2016 %J Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1304-5318-2147-9771 %V 14 %N 28 %R %U
ISNAD AYAS, Siyret . "İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma". Yönetim Bilimleri Dergisi 14 / 28 (Aralık 2016): 101-119 .
AMA AYAS S . İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2016; 14(28): 101-119.
Vancouver AYAS S . İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2016; 14(28): 119-101.