Yıl 2018, Cilt 16 , Sayı 31, Sayfalar 355 - 379 2018-02-01

Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi

Erdem CAM [1]


Bu makalede, çalışma ilişkilerinde sosyal diyaloğu açıklayabilecek kuramsal yaklaşımlar sunulmuştur. Kuramsal yaklaşımların her biri altında sosyal taraflar ve onların birbirleriyle ve devletle olan ilişki biçimlerinin nasıl konumlandığı incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise batılı kuramlar çerçevesinde Türk çalışma ilişkilerinin nasıl açıklanabileceği üzerine bir deneme girişimi yapılmıştır. Sonuç olarak, Türk çalışma ilişkileri sisteminin, tek bir kuramsal yaklaşım çerçevesinde açıklanmasının mümkün olmadığı, birçok kuramın ve Türk sosyo-kültürel ilişkilerinin bir bileşkesi ile açıklanabileceği savı ileri sürülmüştür. 
Sosyal diyalog, Türk çalışma ilişkileri, endüstri ilişkileri
  • Ackers, Peter. ‘Collective Bargaining as Industrial Democracy: Hugh Clegg and the Political Foundations of British Industrial Relations Pluralism’, British Journal of Industrial Relations, 45:1, 2007, 77 – 101. Akgeyik, Tekin. ‘İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması)’, Sosyal Siyaset Konferansları, 52. Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, 2006, 65 - 106. Archer, Robin. Economic Democracy - The Politics of Feasible Socialism, Newyork: Oxford University Press, Oxford 1998. Barutçugil, İsmet. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık, İstanbul 2004. Blain, A. N. J. ve John Gennard. ‘Industrial Relations Theory - A Critical Review’, British Journal of Industrial Relations, 3 (3), 1970, 389 - 407. Buğra, Ayşe. Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, İstanbul 1995. Buğra, Ayşe. Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 2008. Cam, Erdem. İşyerinde Sosyal Diyalog ve Demokrasi, Ankara: ÇASGEM Yayınları, No:36, Ankara 2013. Cangızbay, Kadir. Sosyalizm ve Özyönetim - Reel Sosyalizmden Sosyalist Realiteye, Ütopya Yayınevi, Ankara 2003. Clegg, Hugh A. ‘Pluralism in Industrial Relations’, British Journal of Industrial Relations, Vol XIII, No: 3, 1975, 309 - 316. Çağatay, Neşet. Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1981. Çetik, Mete ve Yüksel Akkaya. Türkiye’de Endüstri İlişkileri, Türkiye İktisadî ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 1999. Demsetz, Harold. Ownership, Control, and the Firm - The Organization of Economic Activity, Volume 1, Basil Blackwell, New York 1988. Erdoğan, Bayram. Genel Kurula Hitaben Yapılan Konuşma, Tüm Tekstil - İş Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu, 21 Nisan 2007, http://tumtekstilis.org.tr/-Hakkimizda.phpx, (Erişim Tarihi: 28.01.2010) Foley, Janice R. ve Michael Polanyi. ‘Workplace Democracy: Why Bother?’, Economic and Industrial Democracy, 27, 2006, 173 - 191. Hyman, Richard. Industrial Relations: A Marxist Introduction, Macmillan, London 1975. Makal, Ahmet. Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri: 1850 - 1920, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 1997. Makal, Ahmet. Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920 - 1946, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 1999. Omay, Umut. ‘50. Yılında Dunlop’un Sistem Teorisini Yeniden Düşünmek’, 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, 6 - 8 Kasım 2008, Sakarya. Özdemir, Ali Murat ve Gamze Yücesan – Özdemir. ‘Labour Law Reform in Turkey in the 2000s: The Devil is Not Just in the Detail But Also in the Legal Texts’, Economic and Industrial Democracy, 27, 2006: 311 - 331. Özdemir, Şennur. MÜSİAD - Anadolu Sermayesinin Dönüşümü ve Türk Modernleşmesinin Derinleşmesi, Vadi Yayınları, Ankara 2006. Özdemir, Şennur. ‘Din - Ekonomi İlişkisi ve Güncel Arayışlar’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, 2007. Süzek, Sarper. İş Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2006. Şimşek, Osman. Sanayi Sonrası Süreçte Türk Calışma Hayatındaki Değişme Dinamikleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Kırgızistan Manas Üniversitesi, K.T.M.Ü.: 20, Süreli Yayınlar Dizisi: 6, Bişkek, 2002, 139 - 173. Talas, Cahit. Toplumsal Ekonomi Çalışma Ekonomisi, İmge Kitabevi, Ankara 1997. Tokol, Aysen. Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, Bursa: Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Yayın No: 49, 2001. Uçkan, Banu ve Deniz Kağnıcıoğlu. Endüstri İlişkileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2004. Uçkan, Banu. ‘From The Perspective of EU Integration: Trade Union Rights in Turkey’, South-East Europe Review for Labour and Social Affairs, 04 / 2007, 107 - 126. Uyanık, Yücel. ‘Dualist (İkili) İşgücü Piyasası Teorisi’, Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 / 1999, 1 - 7. Varçın, Recep.Enformel - Formel Sektör İlişkileri: Bağımlılık mı, Özerklik mi?, Mülkiye, Cilt XXVII, Sayı: 239, 2003: 203 - 239. Wood, S.J.; Wagner, A.; Armstrong, E.G.A.; Goodman, J.F.A. ve E. Davis. The ‘Industrial Relations System’ Concept as a Basis for Theory in Industrial Relations, British Journal of Industrial Relations, Vol XIII, No: 3, 1975, 291 - 308. Yazıcı, Erdinç. Osmanlıdan Günümüze Türk İşçi Hareketi, İkinci Basım, Aktif Yayınları, Ankara 1996. Yıldırım, Engin. Endüstri İlişkileri Teorileri: Sosyolojik Bir Değerlendirme, Değişim Yayınları, Adapazarı 1997.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erdem CAM (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Şubat 2018
Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2018

Bibtex @araştırma makalesi { comuybd556058, journal = {Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-5318}, eissn = {2147-9771}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {355 - 379}, doi = {}, title = {Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi}, key = {cite}, author = {CAM, Erdem} }
APA CAM, E . (2018). Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi. Yönetim Bilimleri Dergisi , 16 (31) , 355-379 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/44733/556058
MLA CAM, E . "Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi". Yönetim Bilimleri Dergisi 16 (2018 ): 355-379 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/44733/556058>
Chicago CAM, E . "Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi". Yönetim Bilimleri Dergisi 16 (2018 ): 355-379
RIS TY - JOUR T1 - Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi AU - Erdem CAM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 355 EP - 379 VL - 16 IS - 31 SN - 1304-5318-2147-9771 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilimleri Dergisi Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi %A Erdem CAM %T Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi %D 2018 %J Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1304-5318-2147-9771 %V 16 %N 31 %R %U
ISNAD CAM, Erdem . "Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi". Yönetim Bilimleri Dergisi 16 / 31 (Şubat 2018): 355-379 .
AMA CAM E . Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 16(31): 355-379.
Vancouver CAM E . Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 16(31): 379-355.