Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 34, 275 - 299, 13.09.2019
https://doi.org/10.35408/comuybd.415125

Öz

Bu çalışma, entelektüel sermayenin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde, bilgi paylaşımının aracılık rolünün incelemesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında ilgili alan yazını taranmış, Antalya ili turizm sektöründe faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde, entelektüel sermaye ve yenilikçi iş davranışını oluşturan alt boyutlar incelenmiş; entelektüel sermayenin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde, bilgi paylaşımının aracılık rolü araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, entelektüel sermayenin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde; bilgi paylaşımının aracılık rolü üstlendiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışanların yenilikçi iş davranışı düzeylerinin medeni durum ve çalışılan pozisyon (yönetici-çalışan) değişkenlerine göre farklılaştığı bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akhavan, P., Akhavan, P., Khosravian, F., & Khosravian, F. (2016) “Case Study of a Structural Model to Explore the Effects of Knowledge Sharing on Intellectual Capital”. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 46(3), pp. 338-352.
 • Akram, T., Lei, S., Haider, M. J., & Akram, M. W. (2017) “What Impact Do Structural, Relational and Cognitıive Organisational Social Capital Have on Employee Innovative Work Behaviour? A Study From China”. International Journal of Innovation Management, 1750012.
 • Aksel, İbrahim. (2010) “İşletmelerde İnovasyon ve İnovasyonu Destekleyen Örgüt Kültürünün Belirleyicileri ve Bir Araştırma” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Al- Dujaili, M.A.A. “Influence of Intellectual Capital in the Organizational Innovation”, International Journal of Innovation, Management and Technology, 3 (2), 2012, pp.128-135.
 • Arif, S., Zubair, A., Manzoor, Y. “Innovative Work Behavior and Communication Climate Among Employees of Advertising Agencies”. FWU Journal of Social Sciences, 6(1), 2012, pp.65-72.
 • Arslan, Elif. “İnovasyon ile İç Girişimcilik Etkileşimi: Bilişim 500 Şirketlerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2012.
 • Atahan, L. “An Emprical Study on Factors Affecting Firm Innovation Capability and Knowledge Sharing”, Istanbul Technical University Industrial Engineering Programme, M.Sc. Thesis, 2012.
 • Atalay, Murat. “Entelektüel Sermaye, Yenilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe Bir Araştırma”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 • Ayazlar, G. “Otel İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Paylaşımının Hizmet İnovasyonu Performansına Etkisi: Kuşadası 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2011.
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. “The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations.” Journal Of Personality and Social Psychology, 51(6), 1986, p.1173.
 • Baş,M. Yangül, F. Aygün, S. “Entelektüel Sermaye Alanında Yapılan Lisans Üstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi: 2002-2012 Dönemi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(24), 2014.
 • Burmaoğlu, S. Şeşen H. “Türk Firmalarının Organizasyonel İnovasyon Yeteneğini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 66 (4), 2011, ss. 1-20.
 • Cabrilo, S., Grubic Nesic, L., Mitrovic, S. “Study on Human Capital Gaps for Effective Innovation Strategies in the Knowledge Era”. Journal of Intellectual Capital, 15(3), 2014, pp. 411-429.
 • Carmeli, A., & Spreitzer, G. M. “Trust, Connectivity, and Thriving: Implications for Innovative Behaviors at Work.” The Journal of Creative Behavior, 43(3), 2009, pp.169-191.
 • Castaneda, D., & Toulson, P. “The Value of Human Resources Measurement in Intellectual Capital and Knowledge Sharing” Electronic Journal of Knowledge Management, 11(3), 2013, pp.226-234.
 • Chennamaneni, A., Teng, J. T., & Raja, M. K. “A Unified Model of Knowledge Sharing Behaviours: Theoretical Development and Empirical Test”, Behaviour & Information Technology, 31(11), 2012, pp. 1097-1115.
 • Çalışkan A. “İç Odaklı Örgüt Kültürünün Yenilikçi Davranışa Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü”, İş, Güç İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Dergisi, 15 (1), 2013, ss. 88-112.
 • Çapraz, B. Ünnü, N.A. İlic, D. Kocamaz, M. Çiçekli, U. Aracıoğlu, B. Koçak, A. Kesken, J. Soyuer, H. “Çalışanlar Perspektifinden İnovatif İş Davranışının Belirleyicileri: İzmir İlinde Öncelikli Sektörlere İlişkin Bir Araştırma”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 3(1), 2014, ss.49-72.
 • Drucker, P. F. Kapitalist Ötesi Toplum (Çev. B. Çorakçı). İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1994.
 • Erkal, Zekeriya E. “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Raporlanması ve İMKB’ye Kayıtlı Teknoloji Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2005.
 • Egbu, C. O. “Managing Knowledge and Intellectual Capital for Improved Organizational Innovations in The Construction Industry: An Examination of Critical Success Factors. Engineering”, Construction and Architectural Management, 11(5), 2004, pp. 301-315.
 • Eveleens, C. “Innovation Management; Literature Review of Innovation Process Models and Their Implications”, Sciences, 800, 2010, pp.900.
 • Fırat, Hüsniye “İnovasyon Yönelimli Yönetim Kültürü Tasarımı; Türkiye Kalkınma Ajansları İçin Model Önerisi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2012.
 • Giray, Güner. “Entelektüel Sermayenin Finansal Tablolarda Raporlanmasına İlişkin Yaklaşımlar ve Değerlendirilmesi” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • Green, A., & Ryan, J. J. “A Framework of Intangible Valuation Areas (FIVA) Aligning Business Strategy and Intangible Assets”. Journal of Intellectual Capital, 6(1), 2005, pp.43-52.
 • Grimaldi, M., Cricelli, L., & Rogo, F. “A Theoretical Framework for Assessing Managing and Indexing the Intellectual Capital.” Journal of Intellectual Capital, 14(4), 2013, pp. 501-521.
 • Hannemann-Weber, H., Kessel, M., Budych, K., & Schultz, C. “Shared Communication Processes Within Health Care Teams for Rare Diseases and Their Influence on Health Care Professionals' Innovative Behavior and Patient Satisfaction.” Implementation Science, 6(1), 2011, pp.40.
 • Hasiao, H.C., Chang, J. C. , Tu, Y. L., Chen, S.C. “The Influence of Teacher Self Efficacy on Innovative Work Behavior”, International Conference on Social Science and Humanity, Vol:5, 2011, pp.233-237.
 • Hayes, A. F. “Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium”. Communication Monographs, 76(4), 2009, pp.408-420.
 • Hebenstreit, J.J. “Nurse Educator Perceptions of Structural Empowerment and Innovative Behavior”, Nursing Education Research, 33(5), 2012, pp. 297-305.
 • Hsu, I. C., Sabherwal, R. “From Intellectual Capital to Firm Performance: The Mediating Role of Knowledge Management Capabilities”. Engineering Management, IEEE Transactions on, 58(4), 2011, pp.626-642
 • Hu, M. L. M. “Knowledge Sharing and Innovative Service Behavior Relationship: Guanxi as Mediator.” Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(7), 2009, pp. 977-992.
 • Hu, M. L. M., Horng, J. S., & Sun, Y. H. C. “Hospitality Teams: Knowledge Sharing and Service Innovation Performance”. Tourism Management, 30(1), 2009, pp.41-50.Hudson, W. J. Intellectual Capital: How to Build It, Enhance It, Use It. USA: John Wiley&Sons, 1993.
 • Janssen, O. “Job Demands, Perceptions of Effort‐Reward Fairness and Innovative Work Behaviour”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3), 2000, pp.287-302.
 • Jiang, X., & Li, Y. “An Empirical Investigation of Knowledge Management and Innovative Performance: The Case of Alliances”. Research Policy, 38(2), 2009, pp.358-368.
 • Jong J.P.J. “Individual Innovation: The Connection Between Leadership and Employees’ Innovative Work Behavior”, Amsterdam Business School Research Institute, PhD Thesis, 2007.
 • Kahya, C. “Örgütsel Sinizm, İş Performansını Etkiler mi? İş Tatmininin Aracılık Etkisi”. Global Journal of Economics and Business Studies, 2(3), 2013, ss.34-46.Kamasak, R., & Bulutlar, F. “The Influence of Knowledge Sharing on Innovation”. European Business Review, 22(3), 2010, pp.306-317.
 • Kaplan, Hüseyin. “İşletmelerin İnovasyon Yapma Nedenleri ile Sahip Oldukları İnovasyon Çıktıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Karagiannis, D., Waldner, F., Stoeger, A., & Nemetz, M. “A Knowledge Management Approach for Structural Capital”. In International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management (pp. 135-146). Springer Berlin Heidelberg, November 2008.
 • Kheng, Y.K., Mahmood, R., Beris, S.J.H. “A Conceptual Review of Innovative Work Behavior in Knowledge Intensive Business Services among Knowledge Workers in Malaysia”, International Journal of Business, Humanities and Technology, 3 (2), 2013.
 • Koç, F., Kaya, N., Özbek, V., & Akkılıç, M. E. “Algılanan Fiyat İle Tüketici Güveni Arasında Algılanan Hizmet Kalitesinin Aracı Etkisi: Bankacılık Ve Gsm Sektörlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 13,2013, ss.1-26.
 • Koçoğlu, İ. “Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilik ve Bilgi Paylaşımının Önemi”, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Lerro, A., Linzalone, R., & Schiuma, G. “Managing Intellectual Capital Dimensions for Organizational Value Creation”. Journal of Intellectual Capital, 15(3), 2014, pp.350-361.
 • Leitner, K.H. “The Effect of Intellectual Capital on Product Innovativeness in SMEs”, International Journal of Technology Management, 53 (1), 2011, pp.1-18.
 • Ling, Y. H. “The Influence of Intellectual Capital on Organizational Performance Knowledge Management as Moderator”. Asia Pacific Journal of Management, 30(3), 2013, pp.937-964.
 • Lu, W. M., Kweh, Q. L., & Huang, C. L. “Intellectual Capital and National Innovation Systems Performance”. Knowledge-Based Systems, 71, 2014, pp. 201-210.Mosurović, M., Kutlača, D. “Organizational Design as a Driver for Firm Innovativeness in Serbia.” Innovation: The European Journal of Social Science Research, 24(4), 2011, pp. 427-447.
 • Mura, M., Lettieri, E., Spiller, N., & Radaelli, G. “Intellectual Capital and Innovative Work Behaviour: Opening The Black Box”. International Journal of Engineering Business Management, 4, 2012.
 • Mura, M., Longo, M. “Developing a Tool for Intellectual Capital Assessment: an Individual‐Level Perspective”. Expert Systems, 30(5), 2013, pp.436-450.
 • Ngah, R., & Ibrahim, A. R. “The Influence of Intellectual Capital on Knowledge Sharing: Small and Medium Enterprises' Perspective”. Communications of the IBIMA, 2011.
 • Nikookar, Gh; Asgari, N; Gholami, M; Rahimi, E. “The Role of Intellectual Capital in Facilitating of Knowledge Management Practices”. Public Management Quarterly, N2, 2014, pp. 401-418
 • Oğuztürk, B.S. Alparslan, A.M. “E-Ticaret Stratejisinde Entelektüel Sermayenin Görünümü”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 2011, ss.145-168.
 • Ölçer, F., Şanal, M. “İşletmelerde Entelektüel Sermaye Yönetimi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 2007, ss.479-500.
 • Örnek, A. Ş., & Ayas, S. “The Relationship Between Intellectual Capital, Innovative Work Behavior and Business Performance Reflection”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 2015, pp.1387-1395.
 • Özer, Mehmet Akif. 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2011.
 • Palmer, D., & Kaplan, S. “A Framework for Strategic Innovation: Blending Strategy and Creative Exploration to Discover Future Business Opportunities”. Retrieved May, 15, 2009.
 • Öztürk, A. “İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı, Eskişehir Türk Telekomda Örnek Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2005.
 • Pellicer, E. Correa, C.L.Yeper, V. Alarcon, L. F. “Organizational Improvement Through Standardization of the Innovation Process in Construction Firms”, Engineering Management Journal, 24 (2), 2012, pp. 40-53.
 • Pestalozzi, H. “Organizational Learning the Contrubuting Processes and Literature”, London: Organizational Science, 1991.
 • Petty, R., & Guthrie, J. “Intellectual Capital Literature Review: Measurement, Reporting and Management”. Journal of Intellectual Capital, 1(2), 2000, pp.155-176.
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). “SPSS and SAS Procedures for Estimating Indirect Effects in Simple Mediation Models”. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4), 2004, pp.717-731.
 • Radaelli, G., Lettieri, E., Mura, M., & Spiller, N. “Knowledge Sharing and Innovative Work Behaviour in Healthcare: A Micro‐Level Investigation of Direct and Indirect Effects”. Creativity and Innovation Management, 23(4), 2014, pp.400-414.
 • Ramirezi Y. Gordillo, S. “Recognition and Measurement of Intellectual Capital in Spanish Universities”, Journal of Intellectual Capital, 15 (1), 2013, pp. 173-188.Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., & Husted, K. “Knowledge Sharing, Knowledge Leaking and Relative Innovation Performance: An Empirical Study”.
 • Technovation, 35, 2015, pp.22-31.
 • Sarıkaya, B. “Bilgi Paylaşımı: Kahramanmaraş’ta bir Alan Çalışması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • Schumpeter, J. A. “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle” (Vol. 55). Transaction Publishers, 1934.
 • Seleim, A. A., & Khalil, O. E. (2011). “Understanding the Knowledge Management-Intellectual Capital Relationship: A Two-way Analysis”. Journal of Intellectual Capital, 12(4), 2011, pp.586-614.
 • Sepahvand, R., Mousavi, S. N., & Shahsiah, N. “The Effect of Intellectual Capital on Market Orientation According To the Role of Knowledge Sharing Mediator Variable” (Supervision of Insurance Companies in Lorestan Province), 2015.
 • Sönmez, Betül. “Hemşirelerin Yenilikçi Davranışları ve Etkileyen Faktörler: Niteliksel Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2011.
 • Schimansky, S. “The Effect of a High-Commitment Work System on Innovative Behavior of Employees”.Third IBA BacheloStewart, Thomas. Entelektüel Sermaye, Çev: Nurettin Elhüseyni, İstanbul: Mess Yayınları, 1997.
 • Scott, S. G., & Bruce, R. A. “Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace”. Academy of Management Journal, 37(3), 1994, pp.580-607.
 • Spencer, J. W. “Firms' Knowledge‐Sharing Strategies in The Global Innovation System: Empirical Evidence from the Flat Panel Display Industry”. Strategic Management Journal, 24(3), 2003, pp. 217-233.
 • Stewart, Thomas .“Brainpower”, Fortune Magazine, June 3, 1991.
 • Toraman, C. Abdioğlu, H. İşgüden, B. “İşletmelerde İnovasyon Sürecinde Entelektüel Sermaye ve Yönetim Muhasebesi Kapsamında Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10 (1), 2009, ss. 91-120.
 • Turgut, E. “Sosyal Sermaye ve Bilgi Paylaşımı Davranışının Yenilikçilik İklimine Etkisi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2013.
 • Türkalp, G. “Social Media Influence on Knowledge Sharing Intentions: An Emprical Study on Electronics Retail Chain in Turkey” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Wang, Z., & Wang, N. “Knowledge Sharing, Innovation and Firm Performance”. Expert Systems With Applications, 39(10), 2012, pp.8899-8908.
 • Wang, Z., Wang, N., & Liang, H. “Knowledge Sharing, Intellectual Capital and Firm Performance”. Management Decision, 52(2), 2014, pp.230-258.West, M. A., & Farr, J. L. “Innovation at Work: Psychological Perspectives.” Social Behaviour, 1989.
 • Wu, X. Sivalogathasan, V. “Innovation Capability for Better Performance: Intellectual Capital and Organizational Performance of the Apparel Industry in Sri Lanka”, Journal of Advanced Management Science, 1 (3), 2013, pp. 273-277.
 • Yeloğlu, Okan. “Yönetimde Güncel Yaklaşımlar” T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın, No: 2663, 2012.
 • Yalçınkaya, Y. “Bilginin Farkındalık ve Farklılığında Organizasyonların Gelecek Alanı: İnovasyon”, Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 2010, pp.373-403.
 • Yamane, T., Temel Örnekleme Yöntemleri, (1. Baskı). (Çev. A. Esin, M. A.Bakır, C. Aydın ve E. Gürbüzsel), Literatur Yayıncılık, İstanbul, 2001.
 • Yanar, Özlem. “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Verimlilik Üzerine Etkisi”, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 • Yu, C. Yu, T. Yu, C. “Knowledge Sharing, Organizational Climate and Innovative Behavior: A Cross-Level Analysis of Effects”, Social Behavior and Personality, 4 (1), 2013, pp. 143-156.
 • Yüksel, A.H. “The Attitudes of Purchasing Managers Woking at the Leading Manufacturing Enterprises in Turkey Towards Supply Chain Collaboration: A Proposed Model Based on Inter-Organizational Trust, Information Sharing and Commitment”, Graduate School of Işık University, Contemporary Management Studies for PHD, 2007.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Esra TÖRE> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9133-6578
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Eylül 2019
Gönderilme Tarihi 13 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 34

Kaynak Göster

APA Töre, E. (2019). Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi . Yönetim Bilimleri Dergisi , 17 (34) , 275-299 . DOI: 10.35408/comuybd.415125