Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 34, Sayfalar 275 - 299 2019-09-13

Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi

Esra Töre [1]


Bu çalışma, entelektüel sermayenin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde, bilgi paylaşımının aracılık rolünün incelemesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında ilgili alan yazını taranmış, Antalya ili turizm sektöründe faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde, entelektüel sermaye ve yenilikçi iş davranışını oluşturan alt boyutlar incelenmiş; entelektüel sermayenin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde, bilgi paylaşımının aracılık rolü araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, entelektüel sermayenin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde; bilgi paylaşımının aracılık rolü üstlendiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışanların yenilikçi iş davranışı düzeylerinin medeni durum ve çalışılan pozisyon (yönetici-çalışan) değişkenlerine göre farklılaştığı bulunmuştur.

Yenilikçi iş davranışı, entelektüel sermaye, bilgi paylaşımı
 • Akhavan, P., Akhavan, P., Khosravian, F., & Khosravian, F. (2016) “Case Study of a Structural Model to Explore the Effects of Knowledge Sharing on Intellectual Capital”. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 46(3), pp. 338-352.
 • Akram, T., Lei, S., Haider, M. J., & Akram, M. W. (2017) “What Impact Do Structural, Relational and Cognitıive Organisational Social Capital Have on Employee Innovative Work Behaviour? A Study From China”. International Journal of Innovation Management, 1750012.
 • Aksel, İbrahim. (2010) “İşletmelerde İnovasyon ve İnovasyonu Destekleyen Örgüt Kültürünün Belirleyicileri ve Bir Araştırma” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Al- Dujaili, M.A.A. “Influence of Intellectual Capital in the Organizational Innovation”, International Journal of Innovation, Management and Technology, 3 (2), 2012, pp.128-135.
 • Arif, S., Zubair, A., Manzoor, Y. “Innovative Work Behavior and Communication Climate Among Employees of Advertising Agencies”. FWU Journal of Social Sciences, 6(1), 2012, pp.65-72.
 • Arslan, Elif. “İnovasyon ile İç Girişimcilik Etkileşimi: Bilişim 500 Şirketlerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2012.
 • Atahan, L. “An Emprical Study on Factors Affecting Firm Innovation Capability and Knowledge Sharing”, Istanbul Technical University Industrial Engineering Programme, M.Sc. Thesis, 2012.
 • Atalay, Murat. “Entelektüel Sermaye, Yenilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe Bir Araştırma”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 • Ayazlar, G. “Otel İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Paylaşımının Hizmet İnovasyonu Performansına Etkisi: Kuşadası 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2011.
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. “The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations.” Journal Of Personality and Social Psychology, 51(6), 1986, p.1173.
 • Baş,M. Yangül, F. Aygün, S. “Entelektüel Sermaye Alanında Yapılan Lisans Üstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi: 2002-2012 Dönemi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(24), 2014.
 • Burmaoğlu, S. Şeşen H. “Türk Firmalarının Organizasyonel İnovasyon Yeteneğini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 66 (4), 2011, ss. 1-20.
 • Cabrilo, S., Grubic Nesic, L., Mitrovic, S. “Study on Human Capital Gaps for Effective Innovation Strategies in the Knowledge Era”. Journal of Intellectual Capital, 15(3), 2014, pp. 411-429.
 • Carmeli, A., & Spreitzer, G. M. “Trust, Connectivity, and Thriving: Implications for Innovative Behaviors at Work.” The Journal of Creative Behavior, 43(3), 2009, pp.169-191.
 • Castaneda, D., & Toulson, P. “The Value of Human Resources Measurement in Intellectual Capital and Knowledge Sharing” Electronic Journal of Knowledge Management, 11(3), 2013, pp.226-234.
 • Chennamaneni, A., Teng, J. T., & Raja, M. K. “A Unified Model of Knowledge Sharing Behaviours: Theoretical Development and Empirical Test”, Behaviour & Information Technology, 31(11), 2012, pp. 1097-1115.
 • Çalışkan A. “İç Odaklı Örgüt Kültürünün Yenilikçi Davranışa Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü”, İş, Güç İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Dergisi, 15 (1), 2013, ss. 88-112.
 • Çapraz, B. Ünnü, N.A. İlic, D. Kocamaz, M. Çiçekli, U. Aracıoğlu, B. Koçak, A. Kesken, J. Soyuer, H. “Çalışanlar Perspektifinden İnovatif İş Davranışının Belirleyicileri: İzmir İlinde Öncelikli Sektörlere İlişkin Bir Araştırma”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 3(1), 2014, ss.49-72.
 • Drucker, P. F. Kapitalist Ötesi Toplum (Çev. B. Çorakçı). İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1994.
 • Erkal, Zekeriya E. “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Raporlanması ve İMKB’ye Kayıtlı Teknoloji Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2005.
 • Egbu, C. O. “Managing Knowledge and Intellectual Capital for Improved Organizational Innovations in The Construction Industry: An Examination of Critical Success Factors. Engineering”, Construction and Architectural Management, 11(5), 2004, pp. 301-315.
 • Eveleens, C. “Innovation Management; Literature Review of Innovation Process Models and Their Implications”, Sciences, 800, 2010, pp.900.
 • Fırat, Hüsniye “İnovasyon Yönelimli Yönetim Kültürü Tasarımı; Türkiye Kalkınma Ajansları İçin Model Önerisi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2012.
 • Giray, Güner. “Entelektüel Sermayenin Finansal Tablolarda Raporlanmasına İlişkin Yaklaşımlar ve Değerlendirilmesi” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • Green, A., & Ryan, J. J. “A Framework of Intangible Valuation Areas (FIVA) Aligning Business Strategy and Intangible Assets”. Journal of Intellectual Capital, 6(1), 2005, pp.43-52.
 • Grimaldi, M., Cricelli, L., & Rogo, F. “A Theoretical Framework for Assessing Managing and Indexing the Intellectual Capital.” Journal of Intellectual Capital, 14(4), 2013, pp. 501-521.
 • Hannemann-Weber, H., Kessel, M., Budych, K., & Schultz, C. “Shared Communication Processes Within Health Care Teams for Rare Diseases and Their Influence on Health Care Professionals' Innovative Behavior and Patient Satisfaction.” Implementation Science, 6(1), 2011, pp.40.
 • Hasiao, H.C., Chang, J. C. , Tu, Y. L., Chen, S.C. “The Influence of Teacher Self Efficacy on Innovative Work Behavior”, International Conference on Social Science and Humanity, Vol:5, 2011, pp.233-237.
 • Hayes, A. F. “Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium”. Communication Monographs, 76(4), 2009, pp.408-420.
 • Hebenstreit, J.J. “Nurse Educator Perceptions of Structural Empowerment and Innovative Behavior”, Nursing Education Research, 33(5), 2012, pp. 297-305.
 • Hsu, I. C., Sabherwal, R. “From Intellectual Capital to Firm Performance: The Mediating Role of Knowledge Management Capabilities”. Engineering Management, IEEE Transactions on, 58(4), 2011, pp.626-642
 • Hu, M. L. M. “Knowledge Sharing and Innovative Service Behavior Relationship: Guanxi as Mediator.” Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(7), 2009, pp. 977-992.
 • Hu, M. L. M., Horng, J. S., & Sun, Y. H. C. “Hospitality Teams: Knowledge Sharing and Service Innovation Performance”. Tourism Management, 30(1), 2009, pp.41-50.Hudson, W. J. Intellectual Capital: How to Build It, Enhance It, Use It. USA: John Wiley&Sons, 1993.
 • Janssen, O. “Job Demands, Perceptions of Effort‐Reward Fairness and Innovative Work Behaviour”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3), 2000, pp.287-302.
 • Jiang, X., & Li, Y. “An Empirical Investigation of Knowledge Management and Innovative Performance: The Case of Alliances”. Research Policy, 38(2), 2009, pp.358-368.
 • Jong J.P.J. “Individual Innovation: The Connection Between Leadership and Employees’ Innovative Work Behavior”, Amsterdam Business School Research Institute, PhD Thesis, 2007.
 • Kahya, C. “Örgütsel Sinizm, İş Performansını Etkiler mi? İş Tatmininin Aracılık Etkisi”. Global Journal of Economics and Business Studies, 2(3), 2013, ss.34-46.Kamasak, R., & Bulutlar, F. “The Influence of Knowledge Sharing on Innovation”. European Business Review, 22(3), 2010, pp.306-317.
 • Kaplan, Hüseyin. “İşletmelerin İnovasyon Yapma Nedenleri ile Sahip Oldukları İnovasyon Çıktıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Karagiannis, D., Waldner, F., Stoeger, A., & Nemetz, M. “A Knowledge Management Approach for Structural Capital”. In International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management (pp. 135-146). Springer Berlin Heidelberg, November 2008.
 • Kheng, Y.K., Mahmood, R., Beris, S.J.H. “A Conceptual Review of Innovative Work Behavior in Knowledge Intensive Business Services among Knowledge Workers in Malaysia”, International Journal of Business, Humanities and Technology, 3 (2), 2013.
 • Koç, F., Kaya, N., Özbek, V., & Akkılıç, M. E. “Algılanan Fiyat İle Tüketici Güveni Arasında Algılanan Hizmet Kalitesinin Aracı Etkisi: Bankacılık Ve Gsm Sektörlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 13,2013, ss.1-26.
 • Koçoğlu, İ. “Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilik ve Bilgi Paylaşımının Önemi”, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Lerro, A., Linzalone, R., & Schiuma, G. “Managing Intellectual Capital Dimensions for Organizational Value Creation”. Journal of Intellectual Capital, 15(3), 2014, pp.350-361.
 • Leitner, K.H. “The Effect of Intellectual Capital on Product Innovativeness in SMEs”, International Journal of Technology Management, 53 (1), 2011, pp.1-18.
 • Ling, Y. H. “The Influence of Intellectual Capital on Organizational Performance Knowledge Management as Moderator”. Asia Pacific Journal of Management, 30(3), 2013, pp.937-964.
 • Lu, W. M., Kweh, Q. L., & Huang, C. L. “Intellectual Capital and National Innovation Systems Performance”. Knowledge-Based Systems, 71, 2014, pp. 201-210.Mosurović, M., Kutlača, D. “Organizational Design as a Driver for Firm Innovativeness in Serbia.” Innovation: The European Journal of Social Science Research, 24(4), 2011, pp. 427-447.
 • Mura, M., Lettieri, E., Spiller, N., & Radaelli, G. “Intellectual Capital and Innovative Work Behaviour: Opening The Black Box”. International Journal of Engineering Business Management, 4, 2012.
 • Mura, M., Longo, M. “Developing a Tool for Intellectual Capital Assessment: an Individual‐Level Perspective”. Expert Systems, 30(5), 2013, pp.436-450.
 • Ngah, R., & Ibrahim, A. R. “The Influence of Intellectual Capital on Knowledge Sharing: Small and Medium Enterprises' Perspective”. Communications of the IBIMA, 2011.
 • Nikookar, Gh; Asgari, N; Gholami, M; Rahimi, E. “The Role of Intellectual Capital in Facilitating of Knowledge Management Practices”. Public Management Quarterly, N2, 2014, pp. 401-418
 • Oğuztürk, B.S. Alparslan, A.M. “E-Ticaret Stratejisinde Entelektüel Sermayenin Görünümü”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 2011, ss.145-168.
 • Ölçer, F., Şanal, M. “İşletmelerde Entelektüel Sermaye Yönetimi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 2007, ss.479-500.
 • Örnek, A. Ş., & Ayas, S. “The Relationship Between Intellectual Capital, Innovative Work Behavior and Business Performance Reflection”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 2015, pp.1387-1395.
 • Özer, Mehmet Akif. 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2011.
 • Palmer, D., & Kaplan, S. “A Framework for Strategic Innovation: Blending Strategy and Creative Exploration to Discover Future Business Opportunities”. Retrieved May, 15, 2009.
 • Öztürk, A. “İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı, Eskişehir Türk Telekomda Örnek Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2005.
 • Pellicer, E. Correa, C.L.Yeper, V. Alarcon, L. F. “Organizational Improvement Through Standardization of the Innovation Process in Construction Firms”, Engineering Management Journal, 24 (2), 2012, pp. 40-53.
 • Pestalozzi, H. “Organizational Learning the Contrubuting Processes and Literature”, London: Organizational Science, 1991.
 • Petty, R., & Guthrie, J. “Intellectual Capital Literature Review: Measurement, Reporting and Management”. Journal of Intellectual Capital, 1(2), 2000, pp.155-176.
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). “SPSS and SAS Procedures for Estimating Indirect Effects in Simple Mediation Models”. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4), 2004, pp.717-731.
 • Radaelli, G., Lettieri, E., Mura, M., & Spiller, N. “Knowledge Sharing and Innovative Work Behaviour in Healthcare: A Micro‐Level Investigation of Direct and Indirect Effects”. Creativity and Innovation Management, 23(4), 2014, pp.400-414.
 • Ramirezi Y. Gordillo, S. “Recognition and Measurement of Intellectual Capital in Spanish Universities”, Journal of Intellectual Capital, 15 (1), 2013, pp. 173-188.Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., & Husted, K. “Knowledge Sharing, Knowledge Leaking and Relative Innovation Performance: An Empirical Study”.
 • Technovation, 35, 2015, pp.22-31.
 • Sarıkaya, B. “Bilgi Paylaşımı: Kahramanmaraş’ta bir Alan Çalışması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • Schumpeter, J. A. “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle” (Vol. 55). Transaction Publishers, 1934.
 • Seleim, A. A., & Khalil, O. E. (2011). “Understanding the Knowledge Management-Intellectual Capital Relationship: A Two-way Analysis”. Journal of Intellectual Capital, 12(4), 2011, pp.586-614.
 • Sepahvand, R., Mousavi, S. N., & Shahsiah, N. “The Effect of Intellectual Capital on Market Orientation According To the Role of Knowledge Sharing Mediator Variable” (Supervision of Insurance Companies in Lorestan Province), 2015.
 • Sönmez, Betül. “Hemşirelerin Yenilikçi Davranışları ve Etkileyen Faktörler: Niteliksel Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2011.
 • Schimansky, S. “The Effect of a High-Commitment Work System on Innovative Behavior of Employees”.Third IBA BacheloStewart, Thomas. Entelektüel Sermaye, Çev: Nurettin Elhüseyni, İstanbul: Mess Yayınları, 1997.
 • Scott, S. G., & Bruce, R. A. “Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace”. Academy of Management Journal, 37(3), 1994, pp.580-607.
 • Spencer, J. W. “Firms' Knowledge‐Sharing Strategies in The Global Innovation System: Empirical Evidence from the Flat Panel Display Industry”. Strategic Management Journal, 24(3), 2003, pp. 217-233.
 • Stewart, Thomas .“Brainpower”, Fortune Magazine, June 3, 1991.
 • Toraman, C. Abdioğlu, H. İşgüden, B. “İşletmelerde İnovasyon Sürecinde Entelektüel Sermaye ve Yönetim Muhasebesi Kapsamında Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10 (1), 2009, ss. 91-120.
 • Turgut, E. “Sosyal Sermaye ve Bilgi Paylaşımı Davranışının Yenilikçilik İklimine Etkisi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2013.
 • Türkalp, G. “Social Media Influence on Knowledge Sharing Intentions: An Emprical Study on Electronics Retail Chain in Turkey” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • Wang, Z., & Wang, N. “Knowledge Sharing, Innovation and Firm Performance”. Expert Systems With Applications, 39(10), 2012, pp.8899-8908.
 • Wang, Z., Wang, N., & Liang, H. “Knowledge Sharing, Intellectual Capital and Firm Performance”. Management Decision, 52(2), 2014, pp.230-258.West, M. A., & Farr, J. L. “Innovation at Work: Psychological Perspectives.” Social Behaviour, 1989.
 • Wu, X. Sivalogathasan, V. “Innovation Capability for Better Performance: Intellectual Capital and Organizational Performance of the Apparel Industry in Sri Lanka”, Journal of Advanced Management Science, 1 (3), 2013, pp. 273-277.
 • Yeloğlu, Okan. “Yönetimde Güncel Yaklaşımlar” T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın, No: 2663, 2012.
 • Yalçınkaya, Y. “Bilginin Farkındalık ve Farklılığında Organizasyonların Gelecek Alanı: İnovasyon”, Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 2010, pp.373-403.
 • Yamane, T., Temel Örnekleme Yöntemleri, (1. Baskı). (Çev. A. Esin, M. A.Bakır, C. Aydın ve E. Gürbüzsel), Literatur Yayıncılık, İstanbul, 2001.
 • Yanar, Özlem. “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Verimlilik Üzerine Etkisi”, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012.
 • Yu, C. Yu, T. Yu, C. “Knowledge Sharing, Organizational Climate and Innovative Behavior: A Cross-Level Analysis of Effects”, Social Behavior and Personality, 4 (1), 2013, pp. 143-156.
 • Yüksel, A.H. “The Attitudes of Purchasing Managers Woking at the Leading Manufacturing Enterprises in Turkey Towards Supply Chain Collaboration: A Proposed Model Based on Inter-Organizational Trust, Information Sharing and Commitment”, Graduate School of Işık University, Contemporary Management Studies for PHD, 2007.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Esra Töre (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Nisan 2018
Yayımlanma Tarihi : 13 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { comuybd415125, journal = {Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-5318}, eissn = {2147-9771}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {275 - 299}, doi = {10.35408/comuybd.415125}, title = {Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Töre, Esra} }
APA Töre, E . (2019). Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi , 17 (34) , 275-299 . DOI: 10.35408/comuybd.415125
MLA Töre, E . "Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 275-299 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/48727/415125>
Chicago Töre, E . "Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 275-299
RIS TY - JOUR T1 - Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi AU - Esra Töre Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35408/comuybd.415125 DO - 10.35408/comuybd.415125 T2 - Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 299 VL - 17 IS - 34 SN - 1304-5318-2147-9771 M3 - doi: 10.35408/comuybd.415125 UR - https://doi.org/10.35408/comuybd.415125 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilimleri Dergisi Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi %A Esra Töre %T Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi %D 2019 %J Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1304-5318-2147-9771 %V 17 %N 34 %R doi: 10.35408/comuybd.415125 %U 10.35408/comuybd.415125
ISNAD Töre, Esra . "Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 / 34 (Eylül 2019): 275-299 . https://doi.org/10.35408/comuybd.415125
AMA Töre E . Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2019; 17(34): 275-299.
Vancouver Töre E . Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2019; 17(34): 299-275.