Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Engelli Bireylerin Çalışma Koşulları: Bizimköy Örneği

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 37, 471 - 497, 28.07.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.557306

Öz

Engelli bireylerin istihdamı toplumsal refahın sağlanması için önemli göstergelerden biridir. Ancak engelli bireylerin istihdam edilmesinin önemli olduğu gibi hangi çalışma koşullarında istihdam edildiği de önemlidir. Bu çalışmanın amacı engellilerin yoğun olarak istihdam edildiği Bizimköy Engelliler Üretim Merkezinde çalışma koşullarının belirlenmesidir. Bu çalışmanın örneklemini Bizimköy Engelliler Üretim Merkezinde istihdam edilen 15 engelli birey oluşturmaktadır. Çalışmada, istihdam edilen engelli bireylerden derinlemesine bilgi edinilmesi amacıyla nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup durum çalışması yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak katılımcılara yarı yapılandırılmış mülakatlar uygulanmıştır. Katılımcılar çalışma süresi, çalışma ortamı, işe ulaşım ve ayrımcılık konusunda olumlu görüş beyan ederken olumsuz yöndeki ortak görüş verilen ücretin yetersiz bulunmasıdır. 

Kaynakça

 • Alkan Meşhur, Filiz (2006), Engellilerin Bir İstihdam Seçeneği Olarak Tele Çalışma; Modellenmesi ve Modelin Kent Planlama Açısından İrdelenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Angela, Bara Monica (2015), Employment of Persons with Disabilities, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 979-983.
 • Aytaç, Serpil (2005), İstihdam ve Koruma Alanı Yaratmak Üzere Özürlüler İçin Sosyal Yaşam Merkezi Projesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (49), 125-158.
 • Berkün, Sanem (2013), Özürlülerin İstihdamında Ev Esaslı Tele Çalışma (Evde Tele Çalışma): Bursa İli Belediyelerinden Örnekler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No: 38, Ankara.
 • Coşkun, Recai, Zivitere, Marga, Alexandrova, Svetlana, Fırat, Seyhan ve Hızıroğlu, Mahmut (2009), Engelliler ve İstihdam Uzaktan Eğitim Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya.
 • Genç, Yusuf ve Çat, Güldane (2013), Engellilerin İstihdamı ve Sosyal İçerme İlişkisi, Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 8(1), 363-394.
 • Gürsel, Seyfettin ve Uysal-Kolaşin, Gökçe (2010), İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımını Artırmak, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, İstanbul.
 • Hacettepe Üniversitesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı (2017), Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi İhtiyaç Analizi Raporu, Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Projesi, Ankara.
 • Hendricks, Dawn (2010), Employment and Adults with Autism Spectrum Disorders: Challenges and Strategies for Success, Journal of Vocational Rehabilitation, 32(2), 125-134.
 • Kanbak, Ayşegül ve Güvenç, Dilay (2009), Engelli İstihdamına Yönelik Yerel Eksenli Bir Çözüm Önerisi: Bizimköy Örneği, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (7), 1-18.
 • Kuzgun, İ. (2009), Türkiye'de Özürlülerin Ücret Karşılığı İstihdamını Belirleyen Değişkenler ve Öneriler. Journal of Yaşar University, 4(15), 2451-2466.
 • Orhan, Serdar (2013), Türkiye’de Özürlü Dostu İstihdam Politikaları (Durum Analizi ve Öneriler), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No: 35, Ankara.
 • Randolph, Diana Smith and Andresen, Elena M. (2004), Disability, Gender, and Unemployment Relationships in the United States from the Behavioral Risk Factor Surveillance System, Disability & Society, 19(4), 403-414.
 • Selek Öz, Cihan ve Orhan, Serdar (2012), Özürlü İstihdam Yöntemlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme, Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(2), 36-48.
 • Tezcan, Tolga (2014), Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, İstanbul.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2013), Nüfus ve Konut Araştırması, 2011, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara.
 • Zaim Gökbay, İnci, Ergen, Ahu ve Özdemir, Nesrin (2011), Engelli Bireylerin İstihdamına Yönelik Bir Vaka Çalışması: “Engelsiz Eğitim”, Öneri Dergisi, 9 (36), 1-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emel İSLAMOĞLU> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0003-3922-6325
Türkiye


Yunus YİĞİT> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0002-8323-0383


Nazan BUDAK> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0002-5146-5241

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 23 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 37

Kaynak Göster

APA İslamoğlu, E. , Yiğit, Y. & Budak, N. (2020). Türkiye’de Engelli Bireylerin Çalışma Koşulları: Bizimköy Örneği . Yönetim Bilimleri Dergisi , 18 (37) , 471-497 . DOI: 10.35408/comuybd.557306