Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Sürecinde Yükselen Sosyal Belediyecilik: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: Özel Sayı, 137 - 163, 03.09.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.973140

Öz

Bütün olarak tüm toplumları sosyo-ekonomik, siyasal, kültürel vb. pek çok açıdan etkisi altına alan distopik bir süreç olarak Covid-19 pandemisi kurumsal yapılara mevcut durum analizi yapma fırsatı tanımıştır. Bu kurumlardan biri de genel olarak yerel nitelikli hizmetlerle odaklanan belediye yönetimleridir. Covid-19 sürecinde ülkemizde belediye yönetimleri bir kez daha hemşehrilere/insana dokunma özelliğini test etme, mevcut potansiyelini sahaya yansıtma fırsatı yakalamışlardır. Sürecin kısa bir özeti olacak biçimde korku ve panik eşliğinde ortaya konulan izolasyon tedbirlerinin kent hizmetlerinin sunumu açısından hemşehriler arasında ortaya çıkardığı yoksunluklar ve erişim yetersizlikleri sosyal belediyecilik olgusunu yeniden güçlü biçimde gündeme getirmiştir. Refah devleti anlayışının yerel ölçekteki yansıması olarak görülen sosyal belediyecilik anlayışının neo-liberal politika araçları ve devasa etkileri açısından küreselleşme olgusunun tazyikleri altında kaybettiği ilgi Covid-19 süreci ile yeniden bu defa “daha güçlü şekilde” gündeme gelmiştir. Sosyal belediyecilik anlayışının gelişimini analiz ettiğimiz çalışmamızın örnek alanı olarak “Covid-19 sürecinde sosyal belediyecilik açısından örnek teşkil edecek çalışmaları ile kamuoyunun dikkatini çekmiş olması nedeniyle” Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) seçilmiştir. Çalışmamızın içeriğinde; salgın sürecinde ABB yönetimi ile merkezi idare arasında yaşanan siyasi ve idari çekişmelerin etkisi altında gerçekleştirilen başta halk sağlığı olmak üzere sosyal belediyecilik girişimleri, sosyal yardım ve destek projelerine yer verilecek; ABB’nin sosyal belediyecilik girişimlerinin değerlendirilmesi çerçevesinde elde edilen sonuçlar ele alınacaktır. Literatür incelemesine dayalı tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmamızda post-Covid’e ilişkin sosyal belediyecilik olgusunun olası seyri üzerinde projeksiyon ortaya konulacaktır.

Kaynakça

 • 6 Milyon Tek Yürek Tekrar Bayram Etsin. (2021). https://ankaratekyurek.com/, (Erişim Tarihi:17.07.2021).
 • ABB TV. (2020). Başkentli terziler başkan yavaş'ın çağrısına büyük ilgi gösteriyor. https://www.ankara.com.tr/izle/baskentli-terziler-baskan-yavas-39-in-cagrisina-buyuk-ilgi-gosteriyor-867, (Erişim Tarihi:17.07.2021).
 • ABB, Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2020a). Ankara'da 914 köy ücretsiz internete kavuştu. https://www.ankara.bel.tr/haberler/ankarada-914-koy-ucretsiz-internete-kavustu/, (Erişim Tarihi: 17.07.2021).
 • ABB, Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2020b). Başkan yavaş bir sözünü daha tuttu: aylık 100 tl’ye konut. https://www.ankara.bel.tr/haberler/mansur-yavas-bir-sozunu-daha-tuttu-aylik-100-tlye-konut/, (Erişim Tarihi: 17.07.2021).
 • ABB, Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2020c). Büyükşehir iyi günde de kötü günde de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında. https://www.ankara.com.tr/izle/buyuksehir-iyi-gunde-de-kotu-gunde-de-ihtiyac-sahibi-ailelerin-yaninda-1848, (Erişim Tarihi: 17.07.2021).
 • ABB, Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2020d). Büyükşehir’den Aşti esnafına can suyu: kira ücretlerinde yüzde 50 indirim. https://www.ankara.bel.tr/haberler/buyuksehirden-asti-esnafina-can-suyu-kira-ucretlerinde-yuzde/, (Erişim Tarihi: 17.07.2021).
 • Acar, E. (2017). Neoliberalizm ve sosyal refah devleti ekseninde üçüncü yol yaklaşımı. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. ICEBSS-Özel Sayı. Vol. 18 No. 1, e-ISSN 2147-6012, 248-263.
 • Andrade, A.E. & Franceschini, M. C. T. (2017). The right to the city and international urban agendas: a document analysis. Science & Collective Health. Vol. 22. DOI: 10.1590/1413-812320172212.24922017
 • Androniceanu, A. (2017). Improving citizens' satisfaction concerning the social welfare services at urban level. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Vol. 12 No. 4, 67-82.
 • Ankara’da iyiliğin ikinci dalgası başladı. (2021). https://www.ankara.bel.tr/haberler/mansur-yavas-duyurdu-ankarada-iyiligin-ikinci-dalgasi-baslad1/ (Erişim Tarihi:17.07.2021).
 • Aristovnik, A., Keržiˇc, D., Ravšelj, D., Tomaževiˇc, N. & Ume, L. (2020). Impacts of the covıd-19 pandemic on life of higher education students: a global perspective. Sustainability, Vol.12 No.8438, 2-34, Doi:10.3390/su12208438
 • Aydın, M.K. & Çakmak, E.E. (2017). Sosyal devletin temelleri. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 34, ISSN 1302-1761, 1-19.
 • Başkentte Sosyal Belediyecilik Anlayışı Gelişiyor. (2021). https://www.ankara.bel.tr/haberler/baskentte-sosyal-belediyecilik-anlayisi-gelisiyor/, (Erişim Tarihi: 17.07.2021).
 • Bilgiç, K.A. (2020). COVID-19 ile mücadele sürecinde yerel yönetimlerin genel görünümü. Kent Araştırmaları Dergisi, Vol.31 No.11, ISSN: 1307-9905, 2084-2112, DOI: 10.31198/idealkent.817322
 • Bulut, N. (2003). Küreselleşme sosyal devletin sonu mu?. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol.52 No. 2, 173-197, DOI: https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000000533
 • Büyükşehir Belediyesinden Minübüsçü Esnafına Destek. (2021) https://www.ankara.bel.tr/haberler/buyuksehir-belediyesinden-minibuscu-esnafina-destek/, (Erişim Tarihi: 17 07.2021).
 • Cabañas, J. G., Williams, J.G., Gallagher, J.M. & Brice, J. H. (2021). COVID-19 pandemic: the role of ems physicians in a community response effort. Prehospital Emergency Care, Vol.25 No.1, 8-15, Doi:10.1080/10903127.2020.1838676
 • Çimen, H. (2021). Dünyayı sarsan pandemi (covid-19) sürecinde Türkiye’de sosyal yardımların önemini yeniden düşünmek. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 22 No.2, ISSN 2687-184X, 15-38, DOI: 10.53443/anadoluibfd.93446
 • Çöpoğlu, M. (2020). Sosyal belediyecilikten sosyal politikaya geçiş bağlamında Sakarya büyükşehir belediyesi hizmetlerinin değerlendirilmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, Vol. 18 No.37, 685-704, DOI: https://doi.org/10.35408/comuybd.722401.
 • Epstein, N.L., Kaplan A. & Levanon A. (2003). Distributive justice and attitudes toward the welfare state. Social Justice Research, Vol. 16 No. 1, 1-27, DOI:10.1023/A:1022909726114
 • Ersöz, Y.H. (2005). Sosyal politika-refah devleti-yerel yönetimler. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Vol. 55 No. 1, 759-775.
 • Ertan, K.A. (2008). Kentli hakları ve kente karşı suç bağlamında kentli etiği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Vol. 20 (Bahar). 1-22.
 • European Campaign For Urban Renaissance Final Report. (1982). Council of Europe Conseil De L'europe Committee of Ministers CMD001239, (Strasbourg) 1-121, https://rm.coe.int/0900001680911660, (Erişim Tarihi: 27.04.2021).
 • European Charter of Local Self-Government. (1985). Council of Europe, European Treaty Series-No. 122, https://rm.coe.int/168007a088, (Erişim Tarihi:25.04.2021).
 • Filyasyon Ekibine Destek. (2020). https://www.ankara.bel.tr/haberler/baskan-yavastan-hizli-mudahale-icin-filyasyon-ekibine-destek/, (Erişim Tarihi: 17.07.2021).
 • Freedman, L. (2020). Strategy for a pandemic: The UK and Covid-19. Survival Global Politics and Strategy. Vol. 62 No.3, 25-76, DOI: 10.1080/00396338.2020.1763610
 • Giddens, A. (2000). Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori. (Çev. Tuncay Birkan). ISBN: 9789753422635. (Birinci Basım, Metis Yayınları, İstanbul).
 • Gough, I. (2008). Refah Devleti. (Çev. Kamil Güngör). https://paperzz.com/doc/5065767/ian-gough--refah-devleti--%C3%A7ev--kamil-g%C3%BCng%C3%B6r-, (Erişim Tarihi: 07.07.2021).
 • Gümüş, A.T. (2010). Küreselleşme ve sosyal devlet. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 18 No.1, 85-146, DOI: https://doi.org/10.15337/SUHFD.2017.106
 • Güven, H. (2020). Covid 19 Pandemik Krizi Sürecinde E-Ticarette Meydana Gelen Değişimler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol. 7 No. 5, e-ISSN 2148-9963, 251-268.
 • Heise, A. & Khan, A.S. (2019). The welfare state and liberal democracy: a political economy approach. World Review of Political Economy, Vol. 10 No. 2, 220-245. DOI: 10.13169/worlrevipoliecon
 • Heisig, J.P. (2015). Comparing germany and the united states since the 1980s. (Amsterdam University Press), eISBN: 978-90-485-2365-8, https://www.jstor.org/stable/j.ctt16vj264.5, (Erişim Tarihi: 07.07.2021).
 • İçişleri Bakanlığı. (2020) 15 İlde 29.05.2020 Saat 24.00 ile 31.05.2020 saat 24.00 arasında uygulanacak olan Sokağa çıkma kısıtlaması. https://www.icisleri.gov.tr/15-ilde-29052020-saat-2400-ile-31052020-saat-2400-arasinda-uygulanacak-olan-sokaga-cikma-kisitlamasi/, (Erişim Tarihi: 15.07.2021).
 • İyiliğin Başkenti Ankara. (2021). https://www.ankara.bel.tr/haberler/iyiligin-baskenti-ankara-mansur-yavas-100-milyon-tllik-destek/, (Erişim Tarihi: 17.07.2021).
 • Keleş, S. (2008). Türkiye'de sosyal belediyecilik uygulamaları ve Ankara büyükşehir belediyesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE, Afyonkarahisar.
 • Koch, I. & James, D. (2020). The state of the welfare state: advice, governance and care in settings of austerity. Ethnos, ISSN: 0014-1844 (Print), 1-21. DOI: 10.1080/00141844.2019.1688371.
 • Kolçak, M. (2021). Büyükşehirden Yardım Eli: Başkent Kart. Sosyal Hizmetler Bülteni, V.3, 9-11, (ABB Yayını, Ankara) https://www.ankara.bel.tr/files/2216/2572/7497/sosyal_hizmetler_dergisi-sayi3_bask_web.pdf/, Erişim Tarihi: 17.07.2021).
 • Lewnard, J. A. & Lo, C. N. (2020). Scientific and ethical basis for social-distancing interventions against COVID-19. Lancet Infect Dis, Vol. 20 No. 6, 631-633, DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30190-0
 • Lezzet Ankara (2021). Ankara Esnafına Destek Olacak Sosyal Bir Proje: Lezzet Ankara. https://www.ankara.bel.tr/duyurular/ankarali-esnafa-destek-olacak-sosyal-b-r-proje-lezzet-ankara/, (Erişim Tarihi: 16.07.2021).
 • Manifesto for a New Urbanity European Urban Charter II. (2009). Council of Europe, March, ISBN:978-92-871-6538-1, pp. 1-58, https://rm.coe.int/urban-charter-ii-manifesto-for-a-new-urbanity-publication-a5-58-pages-/168095e1d5, (Erişim Tarihi: 30.04.2021).
 • Negiz, N. (2011). Sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleri açısından ısparta belediyesi: farkındalık, yararlanma ve değerlendirme açısından bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 16 No. 2, ISSN 1301-0603, 323-341.
 • Pekşen, S.N. (2014). Sosyal belediyecilik çerçevesinde engellilere sunulan hizmetler: ankara büyükşehir belediyesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Pektaş, E.K. (2010). Türkiye’de sosyal belediyecilik uygulamaları ve temel sorunlar. Akademik İncelemeler Dergisi. Vol. 5 No. 1, 4-22.
 • Pierson, C. (2006). Origins and Development of the Welfare State 1880-1975. Population Council, Vol. 33 No.3, 616-627.
 • Rudnick, A. (2020), Social, psychological, and philosophical reflections on pandemics and beyond. Societies, Vol. 10 No. 42, 2-4, DOI:10.3390/soc10020042
 • Sağlık Bakanlığı. (2020). Koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. https://www.saglik.gov.tr/TR,64383/koronavirus-alacagimiz-tedbirlerden-guclu-degildir, (Erişim Tarihi: 02.07.2021).
 • Sağlık Bakanlığı. (2021a). Covid-19 Güncel Verileri. covid19.saglik.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 11.07.2021).
 • Sağlık Bakanlığı. (2021b). Covid-19 Güncel Verileri. covid19.saglik.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 11.07.2021).
 • Sosyal Yardım Alanlarda Online Başvuru Dönemi. (2021). https://www.ankara.bel.tr/haberler/sosyal-yardim-alanlarda-ilk-kez-online-basvuru-donemi-baslad/, (Erişim Tarihi: 17.07.2021).
 • Şolt, H.B.H. (2021). Covid-19 pandemisinde kentlerde yaşanan değişimler ve kentsel hizmetler. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol.8 No.15, ISSN:2148-1415, 39-47.
 • Toprak, D. & Şataf, C. (2017). Türkiye’de sosyal belediyecilik çerçevesinde sosyal harcamalar üzerine genel bir değerlendirme. Sayıştay Dergisi, Vol. 106, ISSN: 1300-1981, 63-86.
 • TÜİK. (2021a). İşsizlik Rakamları. https://www.tuik.gov.tr/#ankara-6, (Erişim Tarihi.17.07.2021).
 • TÜİK. (2021b). Ankara İşsizlik Rakamları. https://cip.tuik.gov.tr/?il=6#, (Erişim Tarihi.17.07.2021).
 • Urhan, G. & Arslankoç, S. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde sosyal politika ve yerel yönetimler: İstanbul ilçe belediyeleri örneği. Çalışma ve Toplum. Vol. 2 No.69, ISBN: 1305-2837, 945-980.
 • Watts, L. & Hodgson, D. (2019). Social Justice Theory and Practice for Social Work, (Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019). ISBN 978-981-13-3620-1 (eBook). DOI: 10.1007/978-981-13-3621-8_7
 • Yavaş, M. (2020). Hastalığı değil, iyiliği bulaştıralım. https://twitter.com/mansuryavas06/status/1246383972189437952, (Erişim Tarihi:17.07.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Şerif ÖNER
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9446-7394
Türkiye


Barış ÇAM Bu kişi benim
Balıkesir University Faculty of Economic and Administrative Sciences
0000-0001-9262-3093
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Eylül 2021
Gönderilme Tarihi 19 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 19 Sayı: Özel Sayı

Kaynak Göster

APA
ÖNER, Ş., & ÇAM, B. (2021). Covid-19 Sürecinde Yükselen Sosyal Belediyecilik: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(Özel Sayı), 137-163. https://doi.org/10.35408/comuybd.973140

Cited By

Sayın Araştırmacı;

Yönetim Bilimleri Dergimizin Ekim 2023 sayısı için ayrılan makale kontenjanı dolmuştur. Ocak 2024'te yayınlanacak olan sayımız için makale kabulümüz devam etmektedir. Buna dikkat ederek gönderim yapmanızı rica ederiz.

Dergimize göndereceğiniz çalışmalar linkte yer alan taslak dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Çalışmanızı aktaracağınız taslak dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden biçimlendirmeyi ve ana başlıkları değiştirmeden çalışmanızı bu taslağa aktarmanız gerekmektedir.
İngilizce Makale Şablonu için tıklayınız...

Saygılarımızla,