Yıl 2019, Cilt 48 , Sayı 2, Sayfalar 1269 - 1298 2019-10-30

Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar
Almanca Öğretmen Adaylarının Almanca Dilbilgisine Karşı Metaforik Algıları

Fatma KARAMAN [1]


Grammar contains complex abstract structures in the teaching of German as a foreign language or as a second foreign language. Because of this structural feature of German grammar, students’ perceptions of this course vary relatively. Students’ perceptions about a lesson affect their interest, motivation and their successes. In this context, the aim of this study is to determine the metaphors that make up the perceptions of prospective teachers on the concept of “German grammar”. In this study, phenomenological design was used. The data of the study was obtained with a form having the statement “German grammar is like for me; because…”. The data were analysed by content analysis. In the study a total of 91 metaphors were developed under twelve categories of German grammar. These are ”very comprehensive, difficult, important, enjoyable, connected, necessary, systematic, functional, teaching new knowledge, uncommon, not giving results and sweet pain”. From these metaphors, it is concluded that German grammar is very comprehensive in terms of subject and that there are too many rules. In addition, it is understood that German grammar is very important and necessary in the language teaching and learning process, it is functional when used in other skills and it is found to be connected, succesive and systematic because of  its relation with each other. 

Yabancı dil olarak veya ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretiminde dilbilgisi karmaşık soyut yapıları bünyesinde barındırmaktadır. Almanca dilbilgisinin bu yapısal özelliğinden dolayı öğrencilerin bu derse karşı algıları göreceli olarak değişiklik göstermektedir. Öğrencilerin bir derse ilişkin algıları onların söz konusu derse karşı ilgi ve motivasyonlarını dolayısıyla başarılarını da etkilemektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Almanca öğretmen adaylarının “Almanca dilbilgisi” kavramına ilişkin algılarını oluşturan metaforları belirlemektir. Çalışmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Almanca dilbilgisi benim için…gibidir; çünkü….” şeklinde hazırlanmış bir form ile elde edilmiştir. Almanca dilbilgisi ile ilgili öğrencilerin aklına gelen ilk kavram veya kavramları yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada Almanca dilbilgisine ilişkin “çok kapsamlı, zor, önemli, keyifli, bağlantılı, gerekli, sistemli, işlevsel, yeni bilgi öğretmesi, sıra dışı, sonuç vermemesi ve tatlı acı” olmak üzere on iki kategori altında 91 metafor geliştirilmiştir. Bu metaforlardan Almanca dilbilgisinin öğrencilere göre konu bağlamında çok kapsamlı olduğu, bilinmesi gereken çok fazla kuralın olduğu dolayısıyla zor olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra Almanca dilbilgisinin dil öğretim ve öğrenim sürecinde çok önemli ve gerekli olduğu, diğer becerilerde kullanıldığında işlevsel olduğu, konuların birbiriyle olan ilişkisi nedeni ile bağlantılı- ardışık ve sistemli olduğu anlaşılmıştır.

 • Aktaş, T. (2004). Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, 12, 45-57.
 • Atli, M. H. (2015). Almanca Çoğul Eklerin Edinimi Semai Midir?, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37), 38-48.
 • Boylu, E & Işık, Ö. F. (2017). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçeye Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığı İle Belirlenmesi, Ana Dili Eğitimi Dergisi 5(3), 450-471.
 • Genç, H. N. (2015).Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca’yı Algılama Biçimleri (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(2), 76-94.
 • Göçen, G. (2019). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin “Türkçenin Dil Bilgisi ”ne Yönelik Metaforik Algısı, Başkent University Journal Of Education, 6(1), 28-45.
 • Gömleksiz, M. N. & Erdem, Ş. (2018). Lise Öğrencilerinin Almanca Dersine İlişkin Metaforik Algıları, International Journal of Language Academy, 6(5), 635-646.
 • Karaman, F. (2018). Almanca Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim Düzeyi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 8(1), ss. 52-57.
 • Koçoğlu, E. (2018). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının “Siyaset” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Doğu Coğrafya Dergisi, 23(40), 1-20.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Saban, A.(2008). İlköretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler, İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Şahin, B. (2013). Öğretmen Adaylarının “Matematik Öğretmeni”, “Matematik” ve “Matematik Dersi” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 313-321.
 • Twain, M. (2014). Ürkütücü Bir Dil, Almanca, (çev. Mehmet Halit Atli), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 19-29).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2206-8669
Yazar: Fatma KARAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd549221, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {48}, pages = {1269 - 1298}, doi = {10.14812/cuefd.549221}, title = {Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar}, key = {cite}, author = {KARAMAN, Fatma} }
APA KARAMAN, F . (2019). Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar. Cukurova University Faculty of Education Journal , 48 (2) , 1269-1298 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/549221
MLA KARAMAN, F . "Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2019 ): 1269-1298 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/549221>
Chicago KARAMAN, F . "Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2019 ): 1269-1298
RIS TY - JOUR T1 - Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar AU - Fatma KARAMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1269 EP - 1298 VL - 48 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar %A Fatma KARAMAN %T Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar %D 2019 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 48 %N 2 %R %U
ISNAD KARAMAN, Fatma . "Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 / 2 (Ekim 2019): 1269-1298 .
AMA KARAMAN F . Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2019; 48(2): 1269-1298.
Vancouver KARAMAN F . Metaphorical Perceptions of German Language Prospective Teacher about German Grammar. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2019; 48(2): 1298-1269.