Yıl 2019, Cilt 48 , Sayı 2, Sayfalar 1141 - 1162 2019-10-30

Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öz-Yeterlik ve Girişimcilik Düzeylerinin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi

Uluhan KURT [1] , Mirac Furkan BAYAR [2]


The aim of this study is to determine whether the levels of self-efficacy and science-based entrepreneurship for science course of middle school students in 6th, 7th and 8th grade change in terms of gender and educational level of their parents. For this purpose, among quantitative research approaches, descriptive method was used in study. The sample of the study consisted of 216 students enrolling middle schools in Yakutiye and Palandoken district of Erzurum province. Convenience sampling method was used in the study.  As data collection tools, The Demographic Information Survey, Science Based Entrepreneurial Scale for Middle School Students and Self-Efficacy Scale for Science Learning were used. As a result, self-efficacy and science-based entrepreneurship levels of students do not make a significant difference in terms of gender, while they make a significant difference in terms of parents' educational level. As parents' education levels increase, their children's self-efficacy for science and science-based entrepreneurial scores are increasing. Finally, there is a strong positive correlation between students' self-efficacy for science learning and science-based entrepreneurial.

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde öğrenimini sürdüren öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik öz-yeterlik ve fen tabanlı girişimcilik düzeylerinin cinsiyet ve ebeveynlerinin eğitim düzeyleri açısından değişip değişmediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yaklaşımlarından tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada uygun örnekleme yöntemi kullanılmış ve çalışmanın örneklemini Erzurum ili Yakutiye ve Palandöken ilçesine bağlı ortaokullarda öğrenim gören 216 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi anketi, Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen Tabanlı Girişimcilik Ölçeği ve Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik öz-yeterlik ve fen tabanlı girişimcilik düzeyleri cinsiyet faktörü açısından anlamlı fark oluşturmazken ebeveynlerin eğitim düzeyleri açısından anlamlı bir fark oluşturmaktadır. Anne ve babaların eğitim düzeyleri arttıkça çocuklarının fen öğrenmeye yönelik ve fen tabanlı girişimcilik puanları artmaktadır. Son olarak öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik öz-yeterlikleri ile fen tabanlı girişimcilikleri arasında pozitif yönde güçlü bir korelasyon bulunmaktadır.

 • Agommuoh, P.C. & Akanwa, U.N. (2014). Senior secondary school physics teachers assessment of enterpreneurial skills needed for global competitiveness. IOSR Journal of Research & Method in Education, 4(1), 25-29.
 • Akçinar, B. & Özbek, E. (2017). Benlik gelişiminin öz-yeterlik algısı ve ebeveyn davranışlarıyla ilişkisi. Türk Psikoloji Yazıları, 20(40), 38-53.
 • Altan, M. (2014). Türkiye’nin eğitim çıkmazı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aktamış, H., Özeneoğlu-Kiremit, H. & Kubilay, M. (2016). Öğrencilerin öz-yeterlik inançlarının fen başarılarına ve demografik özelliklerine göre incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 1-10.
 • Ashford, S. J. & Tsui, A. S. (1991). Self-regulation for managerial effectiveness: The role of active feedback seeking. Academy of Management Journal, 34(2), 251—280.
 • Bakırcı, H., & Öçsoy, K. (2017). Fen bilimleri ders kitaplarında yer alan etkinliklerin girişimcilik bağlamından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 256-276.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 122—147.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. EnglewoodCliffs, N. J: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies (pp. 1-45). New York: Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Baum, J. R. & Locke, E. A. (2004). The relation of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth. Journal of Applied Psychology, 89(4), 587—598.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, A. & Taylı, A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin kariyer gelişimlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 321-346.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.) Hillsdale, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates(http://www.lrdc.pitt.edu/schneider/p2465/Readings/Cohen,%201988%20(Statistical%20Power,%20273-406).pdf.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2005). Research methods in education (5th ed.). New York: Routledge Falmer.
 • Çaycı, B. (2013). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öz-yeterlik inançları ile kavram başarıları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 305-324.
 • Çelik, H., Gürpınar, C., Başer, N. & Erdoğan, S. (2015). Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerine yönelik fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 277-307.
 • Deveci, İ. (2016). Perceptions and competence of turkish pre-service science teachers with regard to entrepreneurship. Australian Journal of Teacher Education, 41(5), 153-170.
 • Deveci, İ. (2018a). Fen bilimleri öğretmenlerinin farkındalıkları, tecrübeleri ve mevcut çabaları: Girişimcilik kavramı örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 1-20.
 • Deveci, İ. (2018b). Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik eğilimlerinin incelenmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 1(1), 19-47.
 • Deveci, İ. & Çepni, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimci özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 135-149.
 • Ekici, G. (2009). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 111-124.
 • Ergun Özler, N.D., Giderler, C. & Baran, H. (2017). Öz yeterlilik ve kontrol odağının bireylerin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. ICMEB17 Special Issue, 13, 736-747.
 • European Commission, (2011). Entrepreneurship education: enabling teachers as a critical success factor. A report on teacher education and training to prepare teachers for the challenge of entrepreneurship education. Bruxelles: Entrepreneurship Unit Directorate-General for Enterprise and Industry.
 • Ernest & Young. (2011). Nature or nurture? Decoding the DNA of the entrepreneur. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Nature-or nurture/$FILE/Nature-ornurture.pdf.
 • Heckhausen, J. & Schulz, R. (1995). A Life-span theory of control. Psychological Review, 102, 284—304.
 • Hindin, T. J. (2001). A media literacy nutrition education curriculum for head start parents about the effects of television advertising on their children’s food requests, A Thesis Colombia University. New York .
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (25. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kurt, U. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki temel psikolojik ihtiyaçları: öğrenci katılımı ve öğrenci algılarına göre ailenin rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Landy, S. & Menna, R. (2006). An Evaluation of a group intervention for parents with aggressive young children: improvements in child functioning, maternal confidence, parenting knowledge and attitudes. Early Child Development and Care, 176(6), 605- 620.
 • Margolis, H. & McCabe, P. P. (2006). Improving self-efficacy and motivation: What to do, what to say. Intervention in School and Clinic, 41(4), 218-227.
 • Mason, L., Boscolo, P., Tornatora, M. C. & Ronconi, L. (2013). Besides knowledge: A cross-sectional study on the relations between epistemic beliefs, achievement goals, selfbeliefs, and achievement in science. Instructional Science, 41, 49-79.
 • MEB, (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanliği Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB, (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanliği Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Multon, D. K., Brown, D. S. & Lent, W. R. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, 38, 30-38.
 • OECD (2016a). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and equity in education. Paris: PISA, OECD Publishing, DOI: 10.1787/9789264266490-en.
 • OECD (2016b). PISA 2015 Assessment and analytical framework: Science, reading, mathematic and financial literacy. Paris: PISA, OECD Publishing.
 • Peterman, N.E. & Kennedy, J. (2003). Enterprise education influencing students’ perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, 129–144.
 • Pisterman, S., Firestone, P., McGrath, P., Goodman, J. T., Webster, I., Mallory, R. & Goffin, B. (1992). The Effects of Parent Training on Pareting Stress and Sense of Competence. Canadian Journal of Behaviour Science, 24(1), 41-58.
 • Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press.
 • Schunk, D. H. & Pajares, F. (2010). Self-efficacy beliefs. In Sana Järvelä (Ed.) Social and Emotional Aspects of Learning (pp. 668-672). Oxford, Elsevier: Academic Press.
 • Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226. doi: 10.5465/amr. 2000.2791611.
 • Sijde, V.D.P., Ridder, A., Blaauw, G. & Diensberg, C. (Eds.). (2008). Teaching entrepreneurship: cases for education and training. Springer Science & Business Media. Heidelberg: Physica-Verlag.
 • Tschanen-Moran, M. & Woolfolk, A. H. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Tuan, H. L., Chin, C. C. & Shieh, S. H. (2005). The development of a questionnaire to measure students' motivation towards science learning. International Journal of Science Education, 27(6), 639-654.
 • Tucker, S., Gross, D., Fogg, L., Delaney, K. & Lapporte, R. (1998). The long-term efficacy of a behavioral parent training intervention for families with 2-years-olds. Research in Nursing and Health, 21, 199-210.
 • Woolfolk, A. E., Rosoff, B. & Hoy, W. K. (1990). Teachers’ sense of efficacy and their beliefs about managing students. Teach. Teach. Education, 6, 137–148.
 • Yangın, S. & Sidekli, S. (2013). Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı tutumlarındaki değişim: 1 yıllık takip. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 121-140.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0683-6875
Yazar: Uluhan KURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0693-4280
Yazar: Mirac Furkan BAYAR
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd560176, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {48}, pages = {1141 - 1162}, doi = {10.14812/cuefd.560176}, title = {Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors}, key = {cite}, author = {KURT, Uluhan and BAYAR, Mirac Furkan} }
APA KURT, U , BAYAR, M . (2019). Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors. Cukurova University Faculty of Education Journal , 48 (2) , 1141-1162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/560176
MLA KURT, U , BAYAR, M . "Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2019 ): 1141-1162 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/560176>
Chicago KURT, U , BAYAR, M . "Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2019 ): 1141-1162
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors AU - Uluhan KURT , Mirac Furkan BAYAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1141 EP - 1162 VL - 48 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors %A Uluhan KURT , Mirac Furkan BAYAR %T Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors %D 2019 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 48 %N 2 %R %U
ISNAD KURT, Uluhan , BAYAR, Mirac Furkan . "Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 / 2 (Ekim 2019): 1141-1162 .
AMA KURT U , BAYAR M . Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2019; 48(2): 1141-1162.
Vancouver KURT U , BAYAR M . Investigation of Middle School Students’ Self Efficacy and Entrepreneurship Level Towards Learning Science in Terms of Demographic Factors. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2019; 48(2): 1162-1141.