Yıl 2017, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 77 - 96 2017-12-29

Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği

Sultan Bakadur KAFADAR [1] , Erdoğan KAYGIN [2]


Bu çalışmada, günümüzde son zamanlarda yaşanılan sıkıntılar ve olaylar nedeniyle özü sözü bir, dürüst ve etik değerlere sahip liderlere ihtiyaç duyulması sonucunda liderliğe yeni bir boyut getiren etik liderliğin; iş yaşamındaki duyguların denetimini ifade eden duygusal emek ile ilişkisi konu alınmıştır. Çalışmanın genel çerçevesini oluşturan bu kavramlar açıklandıktan sonra Kafkas Üniversitesi idari personeliyle bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre çalışanların etik liderlik algılarının yüksek düzeyde, duygusal emek algılarının ise orta düzeyde olduğu görülmüştür.
: Liderlik, Etik, Etik Liderlik, Duygusal Emek
 • Ashforth, B. E. ve Humphrey, R. H. (1993). Emotional Labor in ServĢce Roles: The Influence of Identity. Academy of Management Review, 18 (1), 88-115.
 • Basım, H.N. ve Begenirbaş, M. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19(1), 77-90.
 • Bilgen, A. (2014). Çalışanların Etik Liderlik ve Etik İklim Algılamalarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Özel Ve Kamu Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Brotheridge, C. M. ve Grandey, A. A. (2002). Emotional labor and burnout: Comparing two perspectives of people work. Journal of Vocational Behavior, 60, 17-39.
 • Brown, Michael E., Linda K., Trevino ve David A. Harrison (2005). Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing. Organizational Behavior and Human Decision Process, 97.
 • Bulut, H. (2012). Etik Liderliğin ve Etik İklimin Çalışanların Örgütsel Bağlılığına ve İş Performanslarına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze.
 • Büyüköztürk, Ş.(200). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara,: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cleek, Margaret, Anne ve Leonard, Sherry, Lynn (1998). Can Corporate Codes of Ethics Influence Behavior?. Journal of Business Ethics, 17, 619-630.
 • Çalkın, Ö. (2014). Otel Çalışanlarının Etil Lider Algılaması, Örgütsel bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve İş Tatminiyle Demografik ve İstihdam Özellikleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Deadrick D.L. ve McAfee R. B. (2001). Service with a smile legal and emotional issues. Journal of Quality Management, 6, 99-110
 • Den Hartog, D.N., ve Belschak, F. D. (2012). Work Engagement and Machiavellianism in the Ethical Leadership Process. Journal of Bussines Ethics, 107, 35–47.
 • Diefendorff, J.M, Croyle, M.H., ve Gosserand, R.H. (2005). The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies. Journal of Organizational Behavior, 66, 339-357
 • Eryılmaz, B. (2008). Etik Kültürü Geliştirmek, Türk İdare Dergisi, 459, 1-12.
 • Freeman, R. Edward and Steward, Lisa (2006). Developing Ethical Leadership. Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, 2-15.
 • Genç, V. (2013). Alanya’daki Turizm İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek Ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin İş Tatminine Etkileri. Yüksek Lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Grandey, A. G. (2000). Emotion Regulation in The Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5 (1): 95-110.
 • Hermond, D. (2005-2006). Ethical Leadership Is Not Optional: How Lpps Can Help. International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Dıversity Electronic, 8(1): 1-5.
 • Kaya, E. (2009). Özel Okul Öğretmenlerinin Duygusal Emek Davranışını Algılama Biçimleri İle İş Doyumları ve İş Stresleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Keleş, Y. (2014). Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kruml, S.M. ve Geddes, D. (2000). Exploring the dimensions of emotional labor: The heart of Hochschild’s work. Management Communication Quarterly, 14, 8–49.
 • Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.R. ve Sitarenios, G. (2001). Emotional intellegence as a standart intellegence. Emotion, 1(3), 232-242.
 • Morris, J. A. ve Feldman, D. C. (1996). The Dimensions, Antecedents, And Consequences of Emotional Labor. Academy of Management, 21(4), 986-1010.
 • Önen, M. ve Yıldırım, A. (2014). Kamu Yönetiminde Etik Denetimi: OECD Ülkeleri Örneği. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, (5), 1.
 • Özkan, G. (2011). Duygusal Emek Gerektiren Mesleklerde Örgütsel İletişim Doyumunun Duygusal Emeğe Bağlı İş Doyumuna Etkisi: Çağrı Merkezlerinde Bir Uygulama Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Özkaplan, N. (2009). Duygusal Emek ve Kadın/Erkek İşi. Çalışma ve Toplum. 15-24.
 • Sergiovanni, T.J. (1992). Moral Leadership: Getting To The Heart of Scholl Improvement.Jossey‐ Bass Inc., California.
 • Sezgül, İ. (2010). Liderlik ve Etik: Geleneksel, Modern ve Postmodern Liderlik Tanımları Bağlamında Bir Araştırma. Toplum Bilimleri Dergisi,4 (7), 239-251.
 • Ünler Öz, E. (2007). Duygusal Emek Davranışlarının Çalışanların İş Sonuçlarına Etkisi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Yavuz, N. (2015). Çalışanların Etik Liderlik Algılamalarının İş Tatminini Arttırma Yönündeki Etkisi: Telekomünikasyon Firmasında Amprik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Yılmaz, E., (2005). Etik Liderlik Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi, XlV. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Denizli, 808-814.
 • http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Sultan Bakadur KAFADAR (Sorumlu Yazar)

Yazar: Erdoğan KAYGIN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { cuiibfd387721, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {77 - 96}, doi = {}, title = {Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {KAFADAR, Sultan Bakadur and KAYGIN, Erdoğan} }
APA KAFADAR, S , KAYGIN, E . (2017). Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 77-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34827/387721
MLA KAFADAR, S , KAYGIN, E . "Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2017 ): 77-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34827/387721>
Chicago KAFADAR, S , KAYGIN, E . "Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2017 ): 77-96
RIS TY - JOUR T1 - Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği AU - Sultan Bakadur KAFADAR , Erdoğan KAYGIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 96 VL - 21 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği %A Sultan Bakadur KAFADAR , Erdoğan KAYGIN %T Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD KAFADAR, Sultan Bakadur , KAYGIN, Erdoğan . "Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Aralık 2017): 77-96 .
AMA KAFADAR S , KAYGIN E . Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği. CÜİİBFD. 2017; 21(2): 77-96.
Vancouver KAFADAR S , KAYGIN E . Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 21(2): 96-77.