Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A New Historical Approach to the Nü Peride Novel

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 39 - 47, 31.01.2018
https://doi.org/10.30613/curesosc.356661

Öz

The theory of New Historicism, which resembles the methods of analyzing literary texts of postmodernism, opens the debate on the dimensionality of history. New Historicalism is nothing other than the "text" is a theory that advocates that the boundary between history and literary text ceases to exist, focusing on the point of view. Nü Peride is the text analysis of our study is in the novel. In this work, it is seen that the history and the novel are close to each other in terms of textuality and very rich examples are presented in the context of New Historicalism. New Historians deny  the  traditional understanding of history, the person who writes the history text, will be influenced by his own ideology and viewpoint, and will reflect on his work and will move away from his objectivity. As a matter of fact, according to them, the necessity of making a compulsory choice even in the periods that historians deal with shows that they can never be objective. For the reason, the aim of this study is to demonstrate how the postmdern history novel Nü Peride was taken with a New Historicist approach and how this theory, which constitutes a different perspective on the discipline of history, manifests in the novel.

Kaynakça

 • Akdoğan, H. (2002). Nü Peride. (8. baskı). İstanbul: Doğan Kitap.
 • Bakhtin, M. (2014). Karnavaldan Romana Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar. (C. Soydemir, çev.). (2. baskı). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çağlar, N. (2008). Postmodern Anlayışta Siyaset ve Kimlik. S. Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (3), 369-386.
 • Çavuş, R. (2002). Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 42 (1-2), 121-133.
 • Ertem, C. (1999). Türk Romanında Modern Arayışlar ve Post-modernizm. 2000 Yılında Türk Öykü ve Roman Sempozyum Bildirileri, Ankara: Tömer Yayınları.
 • Fırıncı Orman, T. (2015). Jacques Derrida Düşüncesinde 'Dil'. Kilikya Felsefe Dergisi, 1, 61-81.
 • Foucault, M. (1999). Bilginin Arkeolojisi. (V. Urhan, çev.). İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Jenkins, K. (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek. (B. S. Şener, çev.). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Lyotard, J. F. (1994). Postmodern Durum. (A. Çiğdem, çev.). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Möngü, B. (2013). Postmodernizm ve Postmodern Kimlik Anlayışı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2), 27-36.
 • Oppermann, S. (1999). Postmodern Tarih Kuramı: Tarihyazımı Yeni Tarihselcilik ve Roman. Ankara: Evin Yayıncılık.
 • Öztokat, N. T. (2005). Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar. İstanbul: Multilingual Yayınevi.
 • Sim, S. (2006). Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü. (M. Erkan & A. Utku, çev.). Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Urhan, V. (2000). Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Yalçın Çelik, S. D. (2005). Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yeşilyurt, Ş. (2009). Nedim Gürsel'in Romanlarının Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması. Turkish Studies, 4 (1-II), 1990-2009.

Nü Peride Romanına Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 39 - 47, 31.01.2018
https://doi.org/10.30613/curesosc.356661

Öz

Postmodernizmin edebî metinleri çözümleme yöntemleri ile benzerlik gösteren Yeni Tarihselcilik kuramı, tarihin kurgusallık boyutunu tartışmaya açar. Yeni Tarihselcilik "metnin dışında hiçbir şey yoktur" bakış açısına odaklanarak tarih ile edebî metin arasındaki sınırın ortadan kalktığını savunan bir kuramdır. Bu kuram bağlamında, çalışmamızın esasını oluşturan eser, Nü Peride adlı tarihî romandır. Bu eserde, tarih ile romanın metinsellik bakımından birbirine yaklaştırıldığı ve Yeni Tarihselcilik kuramı ile de oldukça zengin örnekler sunulduğu görülmektedir. Geleneksel tarih anlayışını reddeden Yeni Tarihselcilere göre tarih metinleri, sübjektif olarak ortaya konulan eserlerdir. Dolayısıyla tarihçi de tıpkı romancı gibi kendi ideolojisi ve bakış açısının tesirinde kalarak nesnellikten uzaklaşır ve öznel bir anlatıma yaklaşır. Nitekim onlara göre tarihçilerin ele aldıkları dönemlerde bile zorunlu bir seçim yapmak durumunda kalmaları, hiçbir zaman objektif olamayacaklarını göstermektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı, postmodern tarih romanı olan Nü Peride'nin "Yeni Tarihselci" bir yaklaşım ile kaleme alınmış olduğunu ve tarih disiplinine farklı bir bakış açısı oluşturan bu kuramın romana nasıl tezahür ettiğini ortaya koymaktır. 

Kaynakça

 • Akdoğan, H. (2002). Nü Peride. (8. baskı). İstanbul: Doğan Kitap.
 • Bakhtin, M. (2014). Karnavaldan Romana Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar. (C. Soydemir, çev.). (2. baskı). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çağlar, N. (2008). Postmodern Anlayışta Siyaset ve Kimlik. S. Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (3), 369-386.
 • Çavuş, R. (2002). Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 42 (1-2), 121-133.
 • Ertem, C. (1999). Türk Romanında Modern Arayışlar ve Post-modernizm. 2000 Yılında Türk Öykü ve Roman Sempozyum Bildirileri, Ankara: Tömer Yayınları.
 • Fırıncı Orman, T. (2015). Jacques Derrida Düşüncesinde 'Dil'. Kilikya Felsefe Dergisi, 1, 61-81.
 • Foucault, M. (1999). Bilginin Arkeolojisi. (V. Urhan, çev.). İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Jenkins, K. (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek. (B. S. Şener, çev.). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Lyotard, J. F. (1994). Postmodern Durum. (A. Çiğdem, çev.). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Möngü, B. (2013). Postmodernizm ve Postmodern Kimlik Anlayışı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2), 27-36.
 • Oppermann, S. (1999). Postmodern Tarih Kuramı: Tarihyazımı Yeni Tarihselcilik ve Roman. Ankara: Evin Yayıncılık.
 • Öztokat, N. T. (2005). Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar. İstanbul: Multilingual Yayınevi.
 • Sim, S. (2006). Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü. (M. Erkan & A. Utku, çev.). Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Urhan, V. (2000). Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Yalçın Çelik, S. D. (2005). Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yeşilyurt, Ş. (2009). Nedim Gürsel'in Romanlarının Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması. Turkish Studies, 4 (1-II), 1990-2009.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yasemin ULUTÜRK (Sorumlu Yazar)
0000-0002-5755-5053
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ulutürk, Y. (2018). Nü Peride Romanına Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım . Current Research in Social Sciences , 4 (1) , 39-47 . DOI: 10.30613/curesosc.356661