Cilt: 7 Sayı: 2, 30.11.2021

Yıl: 2021

Current Research in Social Sciences (ISSN: 2149-1488) sosyal bilimler alanındaki disiplinler için geniş bir forum ortamı sağlamaktadır. Derginin amacı sıkı ve bağımsız değerlendirmelere tabi tutulan, dünya çapında bilimsel toplumu etkileyen ve ilham veren özgün çalışmaları yayınlamaktır. Dergide bilim insanlarının, uzmanların ve bilirkişilerin sonuçlarının ve görüşlerinin ayrıntılı bir şekilde yayınlanması teşvik edilir. Hazırlanan makalelerin uzunluğu konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

Makale kabul edilen ana disiplinler tam bir sınır konulmamakla birlikte aşağıdaki gibidir:

  • Edebiyat
  • Dil bilimi
  • Tarih
  • Felsefe
  • Psikoloji
  • Siyaset bilimleri
  • Yönetim bilimleri
  • Ekonomi

1. YAZARLARA BİLGİ

Makale gönderimi

Current Research in Social Sciences dergisine çalışmanızı göndermek için derginin çevrim içi tüm süreçlerinin yürütüldüğü https://dergipark.org.tr/en/login web adresi üzerinden yazar olarak kayıt olunuz. Kayıt olduktan sonra https://dergipark.org.tr/en/pub/curesosc web adresinde dergiye giriş yapın. Çalışmayı dergiye yükleyen yazar değerlendirme sürecinde makaleden sorumlu yazardır. Makaleyi yüklemeden tüm yazarların yazarlık sorumluluklarını taşıdıklarından ve gönderilen makaleyi okuyup onayladıklarından emin olunmalıdır. Makaledeki tüm yazarların dergi sistemine kayıtlı e-posta adresleri ve ORCID numaraları bulunmalıdır.
Makalelerin düzenleme ve yayınlama süreçlerini olumlu şekilde etkilediğinden dergiye sunulan tüm çalışmalar Microsoft Word şablonunda kabul edilmektedir. Derginin kullandığı spesifik bir şablon bulunmamaktadır. Makale içindeki tüm yazılı ve görsel içerikler makale yazım ilkelerine uygun bir şekilde sunulmalıdır. Çizelge, şekil ve diğer görseller metin içinde ilgili yerde belirtilmeli, ancak bu tip görseller kaynaklardan sonra ana metine eklenmelidir. Makale, veri ve görsel boyutlarında karşılaşılabilecek bir problemde lütfen editör ile iletişime geçiniz. 

Kabul edilen dosya türleri

Makaleler Microsoft Office Word kelime işlemci programı kullanılarak .doc veya .docx formatında sunulmalıdır. 

Metin içinde kullanılacak görseller, ana metinin içinde verilmek istenen yerde sunulmalıdır.

Fotoğraf ve resimlerin çözünürlüğü 300 dpi’nın altında olmamalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde ilgili materyaller .PNG, JPEG veya .TIFF formatında dergiye ayrıca yüklenmelidir.

Makale türleri

Özgün makaleler: Bilimsel olarak yeni bilgi sağlama potansiyeli olan tüm çalışmalar kalitesi ve etkisi göz önünde bulundurularak dergide değerlendirilmektedir. 
Derlemeler: İlgili alandaki son ilerleme ve güncellemelerin sunulduğu çalışmalardır. Sunulan derlemeler PRISMA yönergesine uygun olmalıdır.

Makale hazırlama
Derginin yazım kurallarına göre hazırlanmış çalışmanızı aşağıda belirtildiği şekilde sisteme yükleyebilirsiniz.

1. Ön yazı: Makalenin dergi ve okuyucular için neden önemli olduğunu açıklayan belge.
2. Başlık sayfası: Makalenin başlığı, yazar ve kurum adları, sorumlu yazar ve orcid numaralarının bulunduğu belge.
3. Tam metin dosyası: Makalenin özeti (İngilizce ve Türkçe), anahtar kelimeler (İngilizce ve Türkçe), ana metinde yer alan tüm bölümler ve kaynakçanın yer aldığı belge.
4. Telif hakkı devir formu: Tüm yazarlar tarafından imzalanmış belge.
5. Benzerlik raporu: Tanınırlığı olan bir benzerlik programından alınan rapor.
6. Arka-bölüm dosyası: Teşekkür, çıkar çatışması, çakışan/rekabet eden çıkarlar, yazar katkısı ve benzeri bilgilerin yer aldığı belge.
7. Etik kurul onay belgesi: Çalışmanın sürdürülmesi için alınan belge. Gerekli değilse neden gerekli olmadığına dair bir metin/açıklama eklenmelidir.

Hakem önerisi
Lütfen makaleyi incelemek için uygun uzmanlığa sahip 3 hakem öneriniz. Editörler önerilen hakemlere mutlaka başvurmayabilirler. Önerilen hakemler ile son 3 yılda herhangi bir yayında ortak yazarlığınız bulunmamalıdır. Önerilen hakemler makale yazarlarının herhangi birisi ile aynı kurumda çalışmamalıdır. Lütfen önerilen hakemlerin sistem için gerekli olan ad-soyad, kurum ve e-posta adreslerini temin ediniz.

Konferans bildirileri
Current Research in Social Science dergisinde daha önce konferanslarda sunulmuş çalışmaların orijinal çalışmaya (araştırma makalesi) çevrilmiş versiyonlarının sunumunu aşağıda belirtilen şartları sağlaması halinde kabul etmektedir.

1. Çalışma araştırma makalesi olarak genişletilmiş olmalıdır.
2. Yazarlar ön yazıda daha önce hangi konferansta sunulduğunu ve genişletilmiş versiyonunda hangi konu ve parametrelerin eklendiğini açıklamalıdırlar.
3. Konferans bildirisine ilk sayfada bilgilendirme amaçlı değinilmelidir.
4. Editörün istemesi durumunda konferans bildirisi dergiye gönderilmelidir.

2. YAZIM KURALLARI

Current Research in Social Sciences (ISSN: 2149-1488) dergisine sunulan çalışmaları 'Makale Yazım Kuralları' çerçevesinde hazırlayınız. Dergiye sunulan çalışmalar hakem süreci öncesinde içerik editörü kontrolünde geçmekte olup, derginin yazım kurallarına uymayan çalışmalar akademik değerlendirme sürecine başlayamayacaktır.


1. AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Current Research in Social Sciences makalelerin yayınlandığı dergide abonelik gerektirmeyen, makalelerinin tam metnine hızlı, dünya çapında, engelsiz erişim sağlayan açık erişim yayın modelini benimsemektedir. Dergi yazardan makale yüklenirken veya değerlendirme aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.
Current Research in Social Sciences, açık erişim politikaları kapsamında tüm kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir. Bu süreçlerde elektronik makalelere erişim için abonelik ve/veya ücret talep edilmeyecektir.
Dergimizde yayınlanan eserler Creative Commons 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. Current Research in Social Sciences dergisinde katılımcı kütüphaneler arasında dağınık bir arşivleme sistemi oluşturmak için LOCKSS sistemi kullanılmaktadır ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amacıyla dergi kalıcı arşivleri oluşturmasına izin verilmektedir.


2. YAYIN POLİTİKALARI

Dergiye gönderilen yazılar, özgün ve hiçbir yerde yayınlanmamış veya bir dergiye değerlendirilmek amacıyla sunulmamış olmalıdır.
Dergiye sunulan çalışmalar yayınlandığı takdirde tüm yayın ve dağıtım hakkı Current Research in Social Sciences dergisine aittir. Yayınlanan çalışmalarda alıntı yapılması halinde kaynak gösterimi zorunludur. Bazı özel durumlarda yazının tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır.
Dergiye gönderilen çalışmalar, yazarlar kurumları dışından belirlenecek en az iki (2) hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem raporları çerçevesinde yayın kurulu ve editörün akademik kararı ile çalışma yayın süreci için önerilir. Nihai değerlendirme kararı genel yayın yönetmenine aittir. Dergi yayınlanmayan çalışmalara gerekçe sunmamaktadır.
Yazarların çalışmalarının sunmadan önce telif sözleşmesini okumaları gerekmektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Makalelerdeki görüşler derginin sorumluluğunda değildir.
Sunulan çalışmalar akademik değerlendirme öncesi, makale yazım ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirilir. İstenilen hususları sahip olmayan çalışmalar yazar veya yazarlara iade edilir.
Yazarlar dergi tarafından reddedilen çalışmaları editör ve/veya hakem raporları çerçevesinde yeniden düzenleyerek dergiye yeni çalışma olarak sunabilirler. 
Sunulan makalelerde ‘öz’, ‘abstract’, ‘anahtar kelimeler’ ve ‘keywords’ bölümleri dışında kelime sınırlaması yoktur.
Dergiye sunulan çalışmaların etik kurul izni veya benzeri yasal/özel izin (Bkz. 3. Araştırma Etiği Bölümü) alınmasının gerekli olup olmadığı çalışmadan belirtilmelidir. Alınan bu tip izinlerde (i) iznin hangi kurumdan, (ii) hangi tarihte, (iii) hangi karar numarası ile alındığı sunulmalıdır.

3. YAYIN ETİĞİ

Current Research in Social Sciences, akademik ve etik yayıncılık standartlarını sağlamak ve sürdürmek amacıyla Committe of Publication Ethics (COPE) ilkelerini benimsemektedir.

3.1. Editör sorumluluğu
Dergiye sunulan çalışmalarda Current Research in Social Sciences tarafsızdır. Etik kurallar çerçevesinde dergiye sunulan tüm çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. 
Dergiye sunulan çalışmaların değerlendirilmesinde çift körleme uygulanır. Hakem görüşlerinin yetersiz bulunması veya çelişmesi durumda ek hakem görüşüne başvurulabilir.
Dergiye sunulan çalışmalar için herhangi bir kişisel amaç ve çıkar çatışmasından kaçınılmalıdır.
Dergiye sunulan çalışmaların yazarlarından biri editör ile aynı kurumda çalışıyor ise kurum dışı başka bir editör veya misafir editör çalışmanın editörlüğünü yürütür.

3.2. Hakem sorumluluğu
Hakemler bağımsız değerlendirme yapmalıdır. 
Değerlendirme yaptıkları çalışmanın gizliliğini ve değerlendirme süreçlerini saklamakla sorumludurlar.
Değerlendirme yaptıkları çalışma için herhangi bir şekilde kişisel çıkar çatışması içine girmekten kaçınmalıdırlar.
Dergiye sunulan çalışmaya atanacak hakem yazar veya yazarlardan biri ile aynı kurumda çalışamaz.

3.3. Yazar sorumluluğu
Yazar(lar) dergiye özgün bir çalışma sunmakla sorumludur. 
Yazarlar sundukları çalışmayı başla bir dergiye sunmamalı ve bu çalışma başka bir dergide yayınlanmamış olmalıdır.
Sunulan çalışmaların tüm akademik, etik ve kanuni sorumluluğu yazarlara aittir. 

4. ARAŞTIRMA ETİĞİ

Current Research in Social Sciences dergisinde yayınlanan tüm araştırmalar ulusal ve uluslararası etik yönerge, çerçeve ve klavuzlara uygun olarak yürütülmüş olmalıdır.
İnsanlar ile yapılan çalışmalarda çalışmanın sürdürülmesine başlanmadan önce kurumsal bir etik komiteden onay alınmış olmalı ve çalışmanın ulusal ve uluslararası yönergeleri karşıladığı doğrulanmalıdır. Çalışmada etik kurulun adı ve izin numarası sunulmalıdır. Etik onayın gerekli olmadığı ve/veya muaf tutulduğu durumlarda ilgili husus bir açıklama ile makalede belirtilmelidir. Yazarlar dergi editörlüğü talep ederse daha fazla bilgi verebilmelidir.
Grupları tanımlarken, ırk, din, etnik köken, engellilik, hastalık, cinsiyet, cinsel yönelim gibi tanımlarda ayrımcı ve damgalayıcı bir dil kullanılmamalıdır. 

4.1. Araştırma etiğinde özel durumlar

a. Anket çalışmaları
Araştırmacı(lar) araştırmanın amacını, yürütülme şeklini, anonimlik sağlanıp sağlanmadığını, verilerin saklanma şeklini tüm katılımcılara bildirmek zorundadır. Katılımcılara;
(i) Araştırmanın amacı
(ii) Olası riskler
(iii) Verilerin saklanma şekli
(iv) Gizlilik hakları
Gibi konularda bilgi verilmelidir. Katılımcıların gönüllü rızaları kaydedilmeli ve tüm yasal süreçlere uyulmalıdır. Çalışmayı yürütmeden önce uygun yerel etik komitesinden etik onayı alınmalıdır. Anket çalışmaları için etik onayının gerekli olmadığı durumlarda, araştırmacılar bu hususu açıklamaya eklemelidir. Makalede bahsi geçen durumları doğrulamak için bir bölüm bulunacaktır.

b. Çocuk, ergen ve savunmasız/güçsüz katılımcıları içeren araştırma izinleri
Çocuk, ergen ve savunmasız/güçsüz katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayları bu kişilerin yasal ebeveynleri veya vasilerinde alınır. Çalışmada bilgilendirilmiş onamın alındığını doğrulayan bir beyan yer almalıdır. Yazılı onam yerine sözlü bilgilendirilmiş onam alınmış ile bu durum çalışmada bildirilmeli ve açıklanmalıdır. Bilgilendirilmiş onamlar Nürnberg Yasası ve Belmont Raporu'nda belirtilen hususlara göre hiçbir zorlama veya dış etken olmadan özgür irade ile verilmiş olmalıdır.

c. Retrospektif çalışmalar
Araştırmacılar araştırma için gerekli etik onayı aldıklarını ve araştırmanın amacı doğrultusunda veri tabanı sahibinden verilerini kullanmak için izin aldıklarını doğrulamalıdırlar. İznin gerekli olmadığı kamuya açık veritabanları için çalışmada bu durum belirtilmelidir.

d. Yerli ve özel topluluklar üzerine araştırmalar
Yazarlar yerli ve özel duruma sahip topluluklar ile yaptıkları araştırmalarda gerekli etik izinleri ve bilgilendirilmiş onamları almak zorundadır. Yazarlar tarihi, kültürel, siyasi ve sosyal hassasiyetin olabileceği durumları göz önünde bulundurmalı ve kullanacakları yazılı ve görsel materyallerin etik ve hukuki kısıtlamalarının farkında olmalıdır. Bu tarz topluluklarda topluluk lideri veya bir yaşlı/yaşlılar topluluğundan izin alınması gerekebilir.

e. Sosyal medya araştırmaları
Yazarlar, sosyal medya platformalarından elde edilen verilerin toplanması ve yayınlanması ile ilgili etik kurallara uymalıdırlar. Bu tip çalışmalar için yazarlara Social Data Science Lab ve British Sociological Association’ın konuyla ilgili etik beyan, çerçeve ve klavuzlarına başvurmaları tavsiye edilir.

f. Gizli gözlemsel araştırmalar
Çalışma bazı hususlardan dolayı gizli bir şekilde yürütülse de yazarlar etik kurul izni almak zorundadır. Genellikle bu tip çalışmalarda çalışma tamamlandıktan sonra gerekli bilgilendirilmiş onamlar alınır. Yazarlar araştırmanın gizli gerekçesini ve etik kurul bilgilerini çalışmaya eklemek zorundadır. Bu tarz çalışmalarda editör, yayın kurulu ve genel yayın yönetmeni çalışmanın değerlendirmeye uygun bulmama hakkını saklı tutar.