Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 488 - 506 2020-12-21

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE SKILLS OF WRITING SUB-TEXT QUESTIONS OF TEACHERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Kevser Esma ÖZYALÇIN [1] , Fatih KANA [2]


Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin hazırladıkları metin altı sorularını Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelemektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da özel bir üniversitenin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde çalışan 15 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgu ve sonuçlara göre 15 öğretmenin A1 düzeyindeki 2 metne yönelik toplam 238 soru hazırladıkları, bu soruların 55’inin ölçme ve değerlendirme bakımından hatalı olduğu, geriye kalan 183 sorunun ise 105’inin hatırlama, 61’inin anlama, 8’inin uygulama, 8’inin analiz etme ve 1’inin yaratma basamağında olduğu, uygulama basamağına yönelik soru bulunmadığı; B1 düzeyindeki 2 metne yönelik toplam 237 soru hazırladıkları, bu soruların 95’inin ölçme ve değerlendirme bakımından hatalı olduğu geriye kalan 142 sorunun ise 59’unun hatırlama, 58’inin anlama, 1’inin uygulama, 21’inin analiz etme 3’ünün yaratma basamağında olduğu, değerlendirme basamağına yönelik soru bulunmadığı; 10 öğretmenin C1 düzeyindeki 2 metne yönelik toplam 191 soru hazırladıkları, bu soruların 85’inin ölçme ve değerlendirme bakımından hatalı olduğu geriye kalan 106 sorunun ise 46’sının hatırlama, 51’inin anlama, 7’sinin analiz etme, 2’sinin değerlendirme basamağında olduğu, uygulama ve yaratma basamaklarına yönelik soru bulunmadığı tespit edilmiştir.
The aim of this study is to examine under the text questions prepared by Turkish language teachers as a foreign language according to the revised Bloom Taxonomy. In this study, used the one of the qualitative research method the document analysis. The study group of the research comprised 15 teachers who taught Turkish as a foreign language at the special university and who were reached through an easily accessible status sampling. Because five of the 15 teachers did not teach at the C1 level, 10 teachers comprised the study group at the C1 level. Regarding the findings and results acquired from the research, it was determined that the 15 teachers, according to the Bloom’s Revised Taxonomy and aimed at two A1-level texts, prepared a total of 238 questions, of which 55 of these questions were incorrect in terms of measurement and evaluation and that, of the remaining 183 questions, 105 were in the memory stage, 61 were in the meaning stage, eight were in the application step, eight were in the analysis step, and one was in the creation step; that there were no questions aimed at the evaluation step; that, aiming at two B1-level texts, they prepared a total of 237 questions, of which 95 were incorrect in terms of measurement and evaluation and that, of the remaining 142 questions, 59 were in the memory stage, 58 were in the meaning stage, one was in the application step, 21 were in the analysis step, and three were in the creation step and that there were no questions aimed at the evaluation step; and that, aimed at two C1-level texts, 10 teachers prepared a total of 191 questions prepared a total of 191 questions, of which 85 were incorrect in terms of measurement and evaluation and that, of the remaining 106 questions, 46 were in the memory stage, 51 were in the meaning stage, two were in the evaluation step, 7 were in the analysis step, and that there were no questions aimed at the application or creation steps.
 • Aktaş, T. (2005). Yabancı dil öğretiminde iletişimsel yeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(1), 89-100.
 • Aktaş, E. (2017). Öğretmen adaylarının farklı metin türlerine yönelik soru sorma becerilerinin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies 12(25), 99-118.
 • Arı, T. (2018). 2015 ve 2017 ortaokul Türkçe eğitim programlarındaki kazanımların yenilenmiş bloom taksonomisine ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Gaziantep.
 • Aslan, C. (2011). Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 236-249.
 • Aslan, M. ve Atik, U. (2018). 2015 ve 2017 İlkokul Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(1), 528-547.
 • Avşar, G. ve Mete, F. (2018). Türkçe öğretim programlarında kullanılan fiillerin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre sınıflandırılması. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 6(1), 75-87.
 • Aydemir, Y. ve Çiftçi, Ö. (2008). Edebiyat öğretmeni adaylarının soru sorma becerileri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 103-115.
 • Boylu, E. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme uygulamaları ve standart oluşturma. Yayımlanmamış doktora tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education. Canada: Routledge.
 • Çeçen, M. A. ve Kurnaz, H. (2015). Ortaokul Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki tema değerlendirme soruları üzerine bir araştırma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2).
 • Çintaş Yıldız, D. (2015). Türkçe dersi sınav sorularının yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(2), 479-497.
 • Delibaş, M. (2013). Yabancı dil öğretiminde ortak eylem odaklı yaklaşıma göre sınıf içi hedef ve etkinliklerin hazırlanması (Yenilenmiş Bloom Taksonomisi). Turkish Studies, 8(10), 241-249.
 • Dolunay, S. K. ve Savaş, Ö. (2016). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki dinleme etkinliklerinin üst düzey bilişsel beceriler açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education, 12(1), 122-157.
 • Duran, E. ve Gürsoy, G. (2018). İlkokulda soru ve anlama ilişkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(22), 19-36.
 • Durukan, E. ve Demir, E. (2017). 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisine göre sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1619-1629.
 • Durmuş, M. (2013). Türkçenin yabancılara öğretimi: sorunlar, çözüm önerileri ve yabancılara Türkçe öğretiminin geleceğiyle ilgili görüşler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 207-228.
 • Eroğlu, D. ve Sarar Kuzu, T. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 72-80.
 • Eyüp, B. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının hazırladığı soruların yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 965-982.
 • Işıkoğlu, M. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan yeterlik sınavlarının madde yazımı bakımından incelenmesi (Mersin ve Sakarya Üniversiteleri örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Karataş Demirtaş, S. ve Karataş Acer, E. (2016). Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik bir değerlendirme: Passau Üniversitesi örneği. A. Okur vd. (Ed). Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar içinde (ss. 177-184). http://www.tomer.sakarya.edu.tr/upload/yayinlar/2.pdf.
 • Kavruk, H. ve Çeçen, M. A. (2013). Türkçe dersi yazılı sınav sorularının bilişsel alan basamakları açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 1-9.
 • Kuzu, T. S. (2013). Türkçe ders kitaplarındaki metin altı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisindeki hatırlama ve anlama bilişsel düzeyleri açısından incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37(1), 58-76.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Selahattin Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mete, F. (2015). Yabanci dilde kelime öğretiminde resimlerin seviye ve taksonomiye uygun kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, (2), 81-94.
 • Miles, B. ve Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi. (Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Oktay, M. R. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metin altı sorularının Bloom Taksonomisi’ndeki bilişsel düzeyler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sönmez, H. (2017). Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre tasarlanan ortaokul Türkçe dersi öğretim programı (Model önerisi). Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İstanbul.
 • Ulum, H. ( 2017). MEB ilkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Mersin.
 • Yahşi Cevher, Ö. ve Güngör, C. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik Türkçenin önemine ilişkin uygulamalı bir araştırma: Türk dili öğretimi uygulama ve araştırma merkezi örneği”. International Journal Of Languages’ Education And Teaching, 2267-2274.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz E. ve Keray B. (2012). Söyleşi metinleri yoluyla sekizinci sınıf öğrencilerinin soru sorma becerilerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 2(4).
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9387-2702
Yazar: Kevser Esma ÖZYALÇIN
Kurum: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1087-4081
Yazar: Fatih KANA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 14 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { cutad797711, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {cutam@cu.edu.tr}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {488 - 506}, doi = {10.32321/cutad.797711}, title = {YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Özyalçın, Kevser Esma and Kana, Fatih} }
APA Özyalçın, K , Kana, F . (2020). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 488-506 . DOI: 10.32321/cutad.797711
MLA Özyalçın, K , Kana, F . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 488-506 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad/issue/58441/797711>
Chicago Özyalçın, K , Kana, F . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 488-506
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Kevser Esma Özyalçın , Fatih Kana Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32321/cutad.797711 DO - 10.32321/cutad.797711 T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 488 EP - 506 VL - 5 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - doi: 10.32321/cutad.797711 UR - https://doi.org/10.32321/cutad.797711 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Kevser Esma Özyalçın , Fatih Kana %T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2020 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 5 %N 2 %R doi: 10.32321/cutad.797711 %U 10.32321/cutad.797711
ISNAD Özyalçın, Kevser Esma , Kana, Fatih . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (Aralık 2020): 488-506 . https://doi.org/10.32321/cutad.797711
AMA Özyalçın K , Kana F . YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. ÇÜTAD. 2020; 5(2): 488-506.
Vancouver Özyalçın K , Kana F . YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(2): 488-506.
IEEE K. Özyalçın ve F. Kana , "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 488-506, Ara. 2020, doi:10.32321/cutad.797711