Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 192 - 209 2018-10-30

Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri

Erkan KIRAL [1] , VEDAT AKSOY [2]


Maarif müfettişlerinin öğretimsel liderlik rolleri eğitim uygulamalarının etkililiğinin arttırılması ve geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre maarif müfettişlerinin öğretimsel liderlik rolleri yerine getirme düzeylerini belirlemeye yönelik nicel bir araştırma olup; betimsel tarama modelindedir. Araştırma tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 197 ilkokul ve ortaokul öğretmeni ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak “İlköğretim müfettişlerinin öğretim liderliği rolleri ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada betimsel ve kanıtlamasal istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; ilkokul, ortaokul ve ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) okulu öğretmenlerinin maarif müfettişlerinin öğretimsel liderlik rolleri yerine getirmelerine ilişkin algılarının düşük olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin cinsiyetine, mesleki kıdemine ve geçirdikleri denetim sayısına göre maarif müfettişlerinin öğretimsel liderlik rolleri yerine getirmelerine ilişkin algı düzeylerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği ancak eğitim durumlarına ve eğitim kademesine göre anlamlı farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çeşitli öneriler sunulmuştur.

Okul, öğretmen, müfettiş
 • Acar, N. P. (2001). İlköğretim müfettişlerinin öğretimsel liderlik davranışları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
 • Aksoy, E. & Işık, H. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(19), 235-249.
 • Aydın, İ. (2008). Öğretimde denetim, durum saptama değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Aydın, M. (2011). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Aytaç, T. (2000). Eğitim yönetiminde yeni paradigmalar okul merkezli yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yayın No: 172
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Binbaşıoğlu, C. (1988). Eğitime giriş. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi
 • Bradfield, L. E. (1964). Supervision for Modern Elementary School. (H. Güneş, Çev). Erişim Tarihi: 29/05/2014, http://ibrhim06.blogspot.com.tr/2007/04/eitim-ortamini-gelitirme.html
 • Çoban, S.(2010). İlköğretim müfettişlerinin öğretim liderliği rollerini yerine getirme düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu
 • Dinçer, M. (1997). Eğitim yönetimine giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi
 • Dümen, G. (2008). Dönüşümcü liderlik davranışlarının personelin iş tatminine etkisi ve bir askeri birlikte uygulama çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Gönülaçar, Ş.(2007). İç denetimde hedefler ve beklentiler. Mali Hukuk Dergisi, 130
 • Gül, M. (2001). İlköğretim denetçilerinin öğretim liderliği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
 • Gümüşeli, A. İ. (1996). Öğretim Liderliği. MPM Verimlilik Dergisi, 4
 • Güredin, E. (2000). Denetim. İstanbul: Beta Basım A.Ş
 • Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2010). Educational administration. (S. Turan, Çev). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılınçkaya, B. (2013). İl milli eğitim müdürlerinin stratejik liderlik özellikleri araştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Kıral E. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin tanımlanmış görevleri için zaman kullanma biçimleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Memişoğlu S. P. & Gülen, S. Ç. (2007). İlköğretim müfettişlerinin öğretim liderliğine ilişkin öğretmen algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 69-78.
 • Özdemir, E. (2003). Liderlik ve etik. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 151-168.
 • Özdemir, S. & Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 266-282.
 • Özden, Y.(2002). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Sağır, M. & Memişoğlu, S. P. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerinde sorunla karşılaşma dereceleri ve karşılaştıkları sorunlar. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 39-56.
 • Sağır, M. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rolleri ve karşılaştıkları sorunlar (Doktora Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu
 • Şişman, M.(2002). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Tahaoğlu, F. & Gedikoğlu, T. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15 (58), 274-298.
 • Taymaz, H. (2011). Eğitim sisteminde teftiş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • TDK, (2017). Türk Dil Kurumu. Erişim Tarihi: 01/06/2017, http://www.tdk.gov.tr/index.php
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Erkan KIRAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: VEDAT AKSOY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 29 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { cybd474002, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {192 - 209}, doi = {}, title = {Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri}, key = {cite}, author = {Kıral, Erkan and Aksoy, VEDAT} }
APA Kıral, E , Aksoy, V . (2018). Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 192-209 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/40030/474002
MLA Kıral, E , Aksoy, V . "Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 192-209 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/40030/474002>
Chicago Kıral, E , Aksoy, V . "Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 192-209
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri AU - Erkan Kıral , VEDAT Aksoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 209 VL - 5 IS - 2 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri %A Erkan Kıral , VEDAT Aksoy %T Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri %D 2018 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Kıral, Erkan , Aksoy, VEDAT . "Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Ekim 2018): 192-209 .
AMA Kıral E , Aksoy V . Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri. CYBD. 2018; 5(2): 192-209.
Vancouver Kıral E , Aksoy V . Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(2): 192-209.
IEEE E. Kıral ve V. Aksoy , "Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 192-209, Eki. 2018