Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türk Eğitim Denetim Sistemi İle Anglo Sakson Ülkelerdeki Eğitim Denetim Sistemlerinin Karşılaştırılması

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 2, 130 - 150, 26.10.2019

Öz

Dünyada
denetim sistemlerine bakıldığında Kıta Avrupası ve Anglo Sakson denetim sistemi
olarak iki eğilimin ortaya çıktığını görmekteyiz. Avrupa Birliği (AB)’ne
katılım müzakereleri kapsamında Türkiye, Anglo Sakson denetim sistemi olan iç
denetim şsistemini kamu yönetim sistemine entegre etmeye çalışırken, ABD ve
İngiltere denetim sistemlerinde, özellikle 1980 yılından sonra Türk Kamu
Yönetim yapısında da uzun yıllardan beri uygulanan Kıta Avrupası denetim
sistemine doğru bir eğilim olduğu gözlenmektedir. Bu eğilimler dikkate alınarak
yapılan bu çalışmada, Türk Eğitim Denetim Sistemi ile Anglo Sakson kültüre
sahip ülkelerden adem-i merkeziyetçi bir yönetim sistemine sahip ABD ve merkezi
üniter bir yönetim sistemine sahip İngiltere eğitim denetim sistemleri
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Seçilmiş ülkelerin denetim sistemlerinin
karşılaştırılmasını sağlıklı yapmak açısından, ülkelerin denetim sitemleri
ulusal, yerel ve kurum düzeyinde irdelenmeye çalışılmıştır.Bu araştırma,
nitel yöntemle yapılan betimsel bir çalışmadır. Veri toplamak için doküman
analizi kullanılmıştır.  

Kaynakça

  • Inspectors General. (2019). About the IGs;Quality Standards . Şubat 14, 2019 tarihinde https://ignet.gov/content/about-igs;https://ignet.gov/content/quality-standards adresinden alındı652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karaname. (2011, 08 25). 14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete.6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2014, 03 14). 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete.6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2016, 12 09). 09 Aralık 2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazete.Apan, A. (Haziran 2012). Türk Denetim Sistemine Yeni Bir Soluk: Denetim Koordinasyon Üst Kurulu. Türk İdare Dergisi(474), 21.Apan, A. (Haziran-Eylül 2011). ABD ve Türkiye’de Denetim Sistemindeki Son Eğilimler: Genel Müfettişlik Ve Performans Denetimi. Türk İdare Dergisi(471-472), 12.Aydın, İ. (2008). Öğretimde Denetim. Ankara: Pegem Akademi.Aykut, C. M. (2006). Türkiye ve ABD’de Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinin Karşılaştırılması. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.City Of London School. (2019). Governors and Staff. Şubat 14, 2019 tarihinde https://www.cityoflondonschool.org.uk/about/governors-and-staff adresinden alındıCumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1. (2018, 07 10). Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1.Demirkasımoğlu, N. (2011). Türk Eğitim Sisteminde Bir Alt Sistem Olan Denetim Sisteminin Seçilmiş Bazı Ülkelerin Denetim Sistemleri ile Karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.Education and Inspections Act . (2006). Şubat 27, 2019 tarihinde https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents adresinden alındıErdoğan, İ. (2000). Çağdaş Eğitim Sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.GOV.UK 1. (2019). Complain about a school or childminder. Şubat 07, 2019 tarihinde https://www.gov.uk/complain-about-school/print adresinden alındıGOV.UK 2. (2019). Şubat 07, 2019 tarihinde Ofsted Raising Standarts Improving Lives: https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted adresinden alındıGOV.UK 3. (2019). Corporate Information. Şubat 10, 2019 tarihinde https://www.gov.uk/government/news/new-members-announced-for-ofsted-board adresinden alındıGOV.UK 4. (2019). Joint inspections of arrangements and services for children - inspection framework and guidance. Ocak 14, 2019 tarihinde https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/735924/Joint_targeted_area_inspections_framework_230818.pdf adresinden alındıGözler, K., & Kaplan, G. (2011). İdare Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Yayınevi.Güçlü, N., & Bayrakçı, M. (2004). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakultesi, 5(2), 52.Harmancı, F. M. (2011). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi. A. Balcı.Edt. içinde, Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri (s. 33). Ankara: Pegem Akademi.Karatepe, K. (2009). Anglo-Sakson Denetim Sistemi Çökerken Türk Denetim Sisteminin “Anglo-Saksonlaştırılması” Üzerine Bir İnceleme, Kamu Yönetimi: Yapı, İşleyiş ve Reform. AUSBF yayınları(598), 187-228.Karatepe, K. (Eylül-Aralık 2011). Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye’de Denetimin Yeniden Yapılandırılması. Denetim(116), 15,21.Küçükyağcı, N. (2014). 2011 Yılında Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin Bakanlık Denetim Sistemine Etkileri. Ankara. Şubat 27, 2019 tarihinde http://buder.org.tr/Kutuphane/2011YILINDA_CIKARILAN_KHK.pdf adresinden alındıLEA. (2019). Local Education Authorities. Ocak 12, 2019 tarihinde https://foi.directory/local-education-authorities/ adresinden alındıMEB 2023 Eğitim Vizyonu. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu. 01 10, 2019 tarihinde http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ adresinden alındıNYSED. (2019). Şubat 28, 2019 tarihinde http://www.oms.nysed.gov/oas/ adresinden alındıOffice of Audit Services (OAS). (2019). About OAS. Şubat 22, 2019 tarihinde http://www.oms.nysed.gov/oas/ adresinden alındıOfsted. (2019). The Annual Report of Her Majesty’s Chief Inspector of Education, Children’s Services and Skills 2017/18. Şubat 18, 2019 tarihinde https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/761606/29523_Ofsted_Annual_Report_2017-18_041218.pdf adresinden alındıOIG. (2019). OIG Hotline. 22 Şubat, 2019 tarihinde https://www2.ed.gov/about/offices/list/oig/hotline.html adresinden alındıOktay, F. (1999). Denetim Alt Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma:Türk, Fransız ve İngiliz Eğitim Denetim Sistemleri. Ankara.Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönet. (2004). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği md.17. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.Okur, Y. (2007). Türkiye'de Kamu Denetimi; Değişim Süreci ve Performans Denetimi . Ankara: Nobel.Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Md.76. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.Süngü, H. (2005). Fransa, İngiltere ve Almanya Eğitim Denetimi Sistemlerinin Yapı ve İşleyişi. Milli Eğitim.tkb. (2019). 02 02, 2019 tarihinde http://tkb.meb.gov.tr/ adresinden alındıU.S Department of Education. (2019). Şubat 24, 2019 tarihinde http://www2.ed.gov/about/offices/list/oig/index.html?src=oc adresinden alındıU.S. Department of Education 1. (2019). Office of Inspector General. Ocak 25, 2019 tarihinde https://www2.ed.gov/about/offices/list/oig/index.html?src=oc adresinden alındıU.S. Department of Education 2. (2019). Office of Inspector General:Promoting Integrity in Federal Education Programs for 25 Years. Şubat 23, 2019 tarihinde https://www2.ed.gov/about/offices/list/oig/misc/oig25years.pdf adresinden alındıU.S. Department of Education 3. (2019). US Department of Education Principal Office Functional Statements. Şubat 22, 2019 tarihinde https://www2.ed.gov/about/offices/list/om/fs_po/oig/intro.html adresinden alındı
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdulkadir Dursun 0000-0002-4469-7394

Songül Altınışık 0000-0002-3861-3342

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 4 Mart 2019
Kabul Tarihi 2 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dursun, A., & Altınışık, S. (2019). Türk Eğitim Denetim Sistemi İle Anglo Sakson Ülkelerdeki Eğitim Denetim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 130-150.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.