Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Değişim Yönetimi Bağlamında: Türk Eğitim Denetim Sistemindeki Değişimlere İlişkin Maarif Müfettişlerinin Görüşleri

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 110 - 122, 27.04.2020

Öz

Araştırma
da değişim yönetimi bağlamında Türk eğitim denetim sisteminde yaşanan   en son
değişimlerin  incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma verileri nitel veri toplama   yöntemlerinden 
görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışma grubunu,  Sivas İlinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında
görev yapmış olan  20 maarif müfettişi
oluşturmaktadır. Araştırmada maarif müfettişlerinin denetim rolüne son
verildiği, okul rehberlik hizmetlerinin  
kesintiye uğradığı, okul 
müdürlerinin  soruşturmacı  olarak  
görev almaları öğretmen ve idareciler arasında çatışmaları  arttırdığı sonucu bulunmuştur. Denetim
sisteminde değişim yapılırken 
değişim  yönetimi  ilkelerine 
uyulmadığı  yönünde değerlendirmeler
mevcuttur.

Kaynakça

  • Adair, J.E. (2003). Effective strategic leadership. London: Pan.Aksoy, İ. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, okulda değişim yönetiminin gerçekleştirilmesinde, örgütsel iletişimin rolüne ilişkin algıları Ankara İli örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi. Ankara.Baxter, P., ve Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The Qualitative Report, 13 (4), 544-559.Bendor,S.P.(2004).Change Management Tools Key to Winning İnternal Acceptance İmplementing offshore strategies. Outsourcing Journal. March, Everest Partners, L.PBerger, P. L & Huntington,S.(2003). Bir küre bin bir küreselleşme-çağdaş dünyada kültürel çeşitlilik, (çev: A. Ortaç). İstanbul: Kitap yayınevi.Beycioğlu, K. & Aslan, M. (2010). Okul gelişiminde temel dinamik olarak değişim ve yenileşme: okul yöneticileri ve öğretmenlerin rolleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(7), 153-173Blase,j.& Blase ,J (2002).The micropolitics of instructional supervision . Education Administration Quarterly, 38(1), 6-44.Bozak, A.(2017). Maarif müfettişlerinin denetim sistemi hakkinda yapilan yasal düzenlemelere ve müfettişlik mesleğine ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14( 3 8 ), 90 – 110.Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni.( M. Bütün & S. B. Demir Çev. E.). Ankara: Siyasal Yayınevi. Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research methods in education. Londra: Routledge.Cummings, Thomas G & Christoper G. Worley. (1993). Organizational development and change. .West Publishing CompanyÇetin, C. (2008). Yöneticilerin liderlik stilleri: Değişim yönetimi ve ekip çalışması arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak değerlendirilmesi, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Çoban, Ö.(2016 ).Millî eğitim bakanliği merkez teşkilatı yöneticilerinin örgütsel değişimi yönetme yeterlikleri ile stratejik liderlik davranişlari arasindaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi. Yayınlamış Doktora Tezi.Doğan, E.(2002). Küreselleşme ve eğitim, Eğitim Araştırmaları Dergisi, (6), 87-98. Drucker, P. F. (1999). 21. yüzyıl için yönetim tartışmaları. (Çev: İ. Bahçıvanlı ). İstanbul: Epsilon. Erdem, A.R. & Eroğlu, M.G. (2012). Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ders denetiminde eğitim müfettişlerinin öğretmene ilişkin tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), 13-2Fullan, M. (2003). Change forces with a vengeance. London: Routledge FalmerGönülaçar, Ş. (2018). Eğitim denetiminde dönüşüm sancısı, Eğitime bakış dergisi, 43, 88-98.Güvenli,A.(2007). Anadolu lisesine dönüştürülen genel lise yöneticilerinin örgütsel değişim sürecinde değişim liderliği İstanbul Örneği. Yayımlanmış yüksek lisans tezi Yeditepe Üniversitesi.İstanbul.Hanson, E. M.(1996). Educational administration and organizational behavior. Boston: Allyn and Bacon.Hedges, L.E.(1989).Supervising the beginning teacher an affirming approach. İlliniois: The İnterstate Prenters and Publisher İnc.Helvacı, M.A. (2010). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi- İlke, Yöntem ve Süreçler (2 .Baskı). İstanbul: Nobel yayınevi.İmren, S. (2017). Öğretmenlerin mesleki gelişiminde maarif müfettişlerinin eğitim - öğretim ile ilgili rehberlik rolleri Van İli Çaldıran ilçesi örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. AİBÜ. Bolu.Kaya, A., Balay, R.& Karakuş, M. (2015). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre ortaöğretim kurumlarında yapılan denetimin okul başarısı ve gelişimine katkısı, Eğitime bakış dergisi, 33, 39-48Koçel, T. (2011.) İşletme yöneticiliği yönetim ve organizasyon, organizasyonlarda davranış, klasik-modern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar, İstanbul: Beta Basım Yayıncılık.Korkmaz, M & Özdoğan, O (2005). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeyleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ,3(4),431-443.Kotter, J.P.(1999). Değişimi yönetmek: Dönüşüm çabaları neden başarısız kalıyor.Değişim ( çev:M.Tüzel.) İstanbul: Mess Yayın. Morrison.K.(1998).Management Teories for Educational Change .London:Sage Ovalı, Ç.(2010). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerini yerine getirme düzeyine ilişkin müfettiş yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi. Balıkesir. Özer, N & Yılmaz, A (2015). Maarif müfettişlerinin inceleme soruşturma çalışmalarını yürütürken karşılaştıkları sorunlar, Eğitime Bakış Dergisi, 33, 39-48.Özdayı, N.& Özcan, Ş.(2005). Teftiş sürecindeki geribildirimlere göre teftişin öğrenen örgüt kültürüne katkılarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi 30(136), 39–51.Öztürk, M. (2015). Türkiye de maarif müfettişlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar. Eğitime Bakış Dergisi, 33, 73-80. Paton, R.J & McCalman,J.(2000).Change Management.Aguide to effective implementation. London:Sage Pendlebury, J.,Grouard,B & Meston, F.(1998). The ten keys to successful change manegement West Sussex: John Wiley and SonsPfahl, E.(2003). Enterprise educational change managament Erişim tarihi: 09/10/2017 http://www.clomedia.com/2003/07/01/enterprise-education-and-change-management Quinn, R. E .(1996). Deep Change:Discovering the leader within .San Francisco: Jossy-Bass.Resmi Gazete.(1998). 4359 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkındaki Kanunla Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun. Sayısı : 23307 .Cilt:5Resmi Gazete.(2010). 5984 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunla Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Sayısı : 27610Resmi Gazete. (2011). 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Sayısı:28054 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914-1.htm adresinden29/11/2018 tarihinde alındı.Resmi Gazete. (2014).6528 sayılı kanunla 652 sayılı KHK değişiklik yapılmasına dair kanun http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-1.htm Erişim tarihi: 18.05.2017Resmi Gazete. (2016).http://6764 Sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun Sayısı:29913 www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161209.pdf adresinden 16/11/2018 tarihinde alındı.Robins, Stephan P., David A. D Cenzo (2013), Fundamentals of Management, Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.Salminen,A.(2000).İmplementing organizational and operational change factors of change management. Doctoral dissertation. Helsinki University of Teknology İndustrial Manegement .Helsinki. Serpen, Ş.(2014). Maarif müfettişlerinin denetlemede karşılaştıkları sorunlara karşı algı düzeylerinin incelenmesi (Çanakkale örneği). Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale. Şahin, İ. (2017). Öğretmen ve müfettiş penceresinden rehberlik ve denetim çalışmalarına bakış. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 10(2), 251-273.Şahin,S & Avan, Y.(2018). Ögrencilerin güvenli taşınmasında sorunlar ve çözüm önerileri, Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches, 4, 440-447.Temsen,(2017).Kadro talebi http://www.temsen.org.tr/talebimiz-1-700-bakanlik-maarif-mufettisi-kadrosu/ adresinden 11/10/2017 tarihinde alındı.Tushman, M., & O’Reilly, C. (2004). Managerial problem solving: a congruence approach. New York:OxfordUniversity. Erişim http://e-learning.hnagroup.com/resource/97/01336198006073.pdf adresinden 29/11/2018 tarihinde alındı.Yıldırım, A & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods, (3. Baskı). Thousand Oaks CA: Sage.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sevilay Şahin

Yasin Avan 0000-0003-2622-2982

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Gönderilme Tarihi 30 Kasım 2018
Kabul Tarihi 11 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şahin, S., & Avan, Y. (2020). Değişim Yönetimi Bağlamında: Türk Eğitim Denetim Sistemindeki Değişimlere İlişkin Maarif Müfettişlerinin Görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 110-122.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.