Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 115 - 131 2020-10-30

Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması

Ahmet KURŞUN [1] , Ercan YILMAZ [2]


Bu araştırmanın amacı okul kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Bu amaca ulaşabilmek için okul kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarına dayalı nicel bir araştırma olan meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda 01.01.2007 – 31.12.2017 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri ile hakemli dergilerde yapılan araştırmalar taranarak okul kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye dayalı, nicel araştırma yöntemi ile yapılan 22 araştırmadan etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Araştırma bulguları okul kültürü ile iş doyumu arasında pozitif yönlü, anlamlı ve güçlü düzeyde (Zr=0.566) etki büyüklüğü bulunduğunu göstermiştir.
Okul Kültürü, Örgütsel Bağlılık, Etki Büyüklüğü
 • Yıldız sembolü (*) ile başlayan kaynaklar meta analize dahil edilen araştırmaları göstermektedir.
 • *Al-Sada, M., Al-Esmael, B. ve Faisal, M. N. (2017). Influence of organizational culture and leadership style on employee satisfaction, commitment and motivation in the educational sector in Qatar. EuroMed Journal of Business, 12(2), 163-188.
 • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational Behavior, 49(3), 252-276.
 • Ancess, J. (2003). Beating the odds: High schools as communities of commitment. New York: Teachers College Press.
 • *Andronico, K. B. (2013). Building a positive culture for school improvement: Teachers' perceptions of assistant principals' departmental leadership. Doctoral dissertation, Fordham University, United States.
 • *Arifin, F., Afnan, A., Djumahir, T. ve Rahayu, M. (2014). Organizational culture, transformational leadership, work engagement and teacher’s performance: test of a model. International Journal of Education and Research, 2(1), 1-14.
 • Asgari, G. (2016). A critique of the Denison’s organizational culture model: a meta-analysis. Organizational Resources Management Researches, 6(1), 187-209.
 • Aydoğan, İ. (2010). Örgütsel vatandaşlık davranışı (Ed. Hasan Basri Memduhoğlu ve Kürşad Yılmaz) Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, içinde (s. 291-316). Ankara: Pegem Akademi.
 • *Ayık, A. ve Ataş, Ö. (2014). An analysis of the relationship between high school teachers’ organizational commitment levels and perceptions of school culture. Mevlana International Journal of Education, 4(3), 69-82.
 • *Azadi, A., Farsani, S. B., Farsani, M. E. ve Aroufzad, S. (2013). Relationship between organizational culture and organizational commitment among woman physical education teachers. European Journal of Experimental Biology, 3(1), 531-535.
 • *Balay, R. ve İpek, C. (2010). Teachers’ perception of organizational culture and organizational commitment in Turkish primary schools. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(1), 363-384.
 • Balcı, A. (2007). Etkili okul: Okul geliştirme kuram uygulama ve araştırma (4. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel davranış: İnsanın üretim gücü. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Bauer, T. ve Erdogan, B. (2012). An introduction to organizational behavior. Retrived From.
 • Bektas, F., Çogaltay, N., Karadag, E. ve Ay, Y. (2015). School culture and academic achievement of students: A meta-analysis study. The Anthropologist, 21(3), 482-488.
 • Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T. ve Rothstein, (2013). Meta analize giriş (Çev. Serkan DİNÇER). Ankara: Anı.
 • Bulris, M. E. (2009). A meta-analysis of research on the mediated effects of principal leadership on student achievement: Examining the effect size of school culture on student achievement as an indicator of teacher effectiveness. Doctoral dissertation, East Carolina University, United States.
 • Caldwell, B. J. ve Spinks, J. M. (2005). Leading the self-managing school. London: The Falmer Press. Carver, L. L. (2008). Organizational commitment and generational differences in nursing faculty, Doctoral Dissertation, University of Nevada, Las Vegas.
 • Cheng, J. (2012). An exploration and examination of the school culture of accumulated virtue and kind deeds: Using organizational commitment and teacher efficacy to examine its efficacy. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 8(1), 16-29.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (Sixth Edition). London: RoutledgeFalmer.
 • *Çakır, A. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ve okul kültürü algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çelikten, M. (2006). Okul kültürünün şekillendirilmesinde müdürün rolleri. Eğitim ve Bilim, 31(140), 56-61.
 • *Çoban, T. (2015). Okul kültürünün öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • *Dasuki, A. (2015). Effect Or organizational culture, leadership and trust to organizational commitment of educational certified public SMK teachers in east Jakarta city. Indonesian Journal of Educational Review, 2(1), 37-46.
 • Delaware, D. (2017). An investigation of the relationship between school culture and leadership behavior on organizational commitment. Doctoral dissertation, Delaware State University, United States.
 • *DeNicola, T. C. (2015). The impact of organizational culture on high school teachers' self-efficacy, job satisfaction, and student achievement. Doctoral dissertation, Dowling College Oakdale, New York.
 • Dolan, S. ve Lingham, T. (2012). Introduction to international organizational behaviour. Logan: Book Educator.
 • Fang, Y. Y., Soeken, K. L., Mary Etta, E. ve Johantgen, M. (2008, July). A meta-analysis of relationships between organizational culture and nurse work outcomes. In The 19th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice.
 • Foody, M., Samara, M. ve O'Higgins Norman, J. (2017). Bullying and cyberbullying studies in the school‐aged population on the Island of Ireland: A meta‐analysis. British Journal of Educational Psychology, 87(4), 535-557.
 • *Firuzjaeyan, A. A., Firuzjaeyan, M. ve Sadeghi, B. (2015). A survey of the effect of organizational culture on organizational commitment based on Allen and Meyer model (Case study: High school teachers of Bandpey region). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(1), 1-9.
 • Gaziel, H. M. (1997). Impact of school culture on effectiveness of secondary schools with disadvantaged students. The Journal of Educational Research, 90(5), 310-318.
 • Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H. ve Konopaske, R. (2012). Organizations: Structure, processes, behavior (Fourteenth Edition). Business Publications, Incorporated.
 • Glisson, C. ve Durick, M. (1988). Predictors of job satisfaction and organizational commitment in human service organizations. Administrative Science Quarterly, 33(1), 61-81.
 • Howell, R. T. ve Shields, A. L. (2008). The file drawer problem in reliability generalization: A strategy to compute a fail-safe N with reliability coefficients. Educational and Psychological Measurement, 68(1), 120-128.
 • Hudrea, A. (2006). Organizational culture. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 47-56, 16 E/2006.
 • Ipek, C., Aytaç, T. ve Gok, E. (2015). Effect of gender on teachers’ organizational culture perception: a meta-analysis. Journal of Education and Training Studies, 3(4), 9-20.
 • *Karadağ, E. (2009). Spiritual leadership and organizational culture: A study of structural equation modeling. Educational Sciences: Theory and Practice, 9(3), 1391-1405.
 • Karadağ, E. (2016). The moderation of national culture regarding the effect of spiritual leadership on organizational commitment and productivity: A cross-cultural meta-analysis. Iletişim, (25), 233-260.
 • *Khan, S. R. K. (2016). Influence of organizational culture on teacher's work engagement: An empirical study. IUP Journal of Organizational Behavior, 15(4), 27-45.
 • Krebs, P., Prochaska, J. O. ve Rossi, J. S. (2010). A meta-analysis of computer-tailored interventions for health behavior change. Preventive Medicine, 51(3-4), 214-221.
 • *Leuschke, E. E. (2017). School culture and teacher change fatigue in Tennessee. Master thesis, Middle Tennessee State University, United States.
 • Lupşa-Tătaru, D. A. (2016). The organizational culture. A students’ survey. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series V: Economic Sciences, 9(58), 123-128.
 • Mahmoud, A. H. (2008). A study of nurses' job satisfaction: the relationship to organizational commitment, perceived organizational support, transactional leadership, transformational leadership, and level of education. European Journal of Scientific Research, 22(2), 286-295.
 • *Maral, S. (2015). İlkokul ve ortaokul müdür yardımcılarının örgütsel bağlılıklarının bir yordayıcısı olarak okul kültürü (Yalova İli örneği). Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Mauseth, K. B. (2008). The influence of perceived organizational support and school culture on positive workplace outcomes for teachers in private schools. Doctoral dissertation, Seattle Pacific University, United States.
 • Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L. ve Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61(1), 20-52.
 • Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P. ve Stewart, L. A. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic reviews, 4(1), 1-9.
 • Mowday, R. T., Steers, R. M. ve Porter, L. W. (1978). The measurement of organizational commitment: A progress report (Tech. Report No. 15). Eugene, Ore.: University of Oregon.
 • *Nadri, K., Eivazi, H.R., Badiei, H. ve Hosseinzadeh, A. (2014). The correlation between organizational culture and male teachers' job commitment at high schools (first phase) of Tehran. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 3(4), 73-81.
 • Narayan, N. A. (2016). Culture of school improvement: Exploring its existence and effectiveness. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences, 1(2), 36-42.
 • Nasab, M. S. ve Shahrakipour, H. (2015). A survey of the organizational culture with job satisfaction of education in the Dalgan city. Intl Res J Appl Basic Sci, 9(7), 997-1002.
 • O'Donnell, O. ve Boyle, R. (2003). Understanding and managing organisational culture. Dublin: ColourBooks Ltd.
 • Ou, A. Y., Hartnell, C. A., Kinicki, A. J. ve Karam, E. P. (2013). A meta-analytic path analysis of leadership, organizational culture, and unit performance. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2013, No. 1, p. 10037). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
 • Önal, H.İ. ve Ekici, S. (2012). Okul kütüphanecilerinin görüşlerine göre okul kültürü değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 13(1), 138-164.
 • Peng, P., Su, S., Fairley, C. K., Chu, M., Jiang, S., Zhuang, X. ve Zhang, L. (2018). A global estimate of the acceptability of pre-exposure prophylaxis for HIV among men who have sex with men: a systematic review and meta-analysis. AIDS and Behaviour, 22(4), 1063-1074.
 • Peterson, K. D. ve Deal, T. E. (2002). The shaping school culture fieldbook. San Francisco: The Jossey-Bass Education Series.
 • Peterson, K.D. ve Deal, T.E. (2009). The shaping school culture fieldbook (Second Edition. John Wiley & Sons, Inc.
 • Poppens, B. B. (2000). Perceived and preferred organizational culture types and organizational commitment at Midwestern private, non-profit colleges. Doctoral dissertation, University of South Dakota, United States.
 • Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-609.
 • Pritchett, C. (2012). School culture: a sequential mixed methods exploratory meta-analysis. Doctoral dissertation, Rowan University, New Jersey.
 • Purba, E. M., Ambarita, B. ve Siagian, S. (2018). The influence of organizational culture, principal managerial skills, job satisfaction on teacher's commitment in state junior high Pematang Siantar School. Int J S Res Sci. Engg. Tech. 4(4), 309-317.
 • Purnama, C. (2013). Influence analysis of organizational culture organizational commitment job and satisfaction organizational citizenship behavior (ocb) toward improved organizational performance. International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(5), 86-100.
 • Radakovich, P. S. (2016). The relationship between organizational culture, intrinsic motivation, and employee performance: A systematic review and meta-analysis. Doctoral dissertation, Wayne State University.
 • *Raman, A., Ying, L. T. ve Khalid, R. (2015). The relationsip between culture and organizational commitment among Chinese primary school teachers. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2), 93-100.
 • Raynor, A. (2004). Individual schools, unique solutions: tailoring approaches to school leadership. New York: Routledge.
 • Reames, E. H. (1997). A study of the relationships between school work culture and teacher beliefs of efficacy and commitment in middle schools. Doctoral dissertation, Auburn University, Alabama.
 • Robbins, S.P. ve Judge, T.A. (2012). Örgütsel davranış (Çev. İnci Erdem) Ankara: Nobel.
 • *Setiawan, A., Hardhienata, S. ve Rubini, B. (2017). Explanatory sequential analysis of organizational commitment based on organizational culture, principal’supervision and job satisfaction. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology 6 (10), 20242-20245.
 • *Sezgin, F. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bir yordayıcısı olarak okul kültürü. Eğitim ve Bilim, 35(156), 142-159.
 • *Siburian, T. A. (2013). The effect of interpersonal communication, organizational culture, job satisfaction, and achievement motivation to organizational commitment of state high school teacher in the district Humbang Hasundutan, North Sumatera, Indonesia. International Journal of Humanities and Social Science, 3(12), 247-264.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik arayışı, etkili okullar (1. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Talib, A. Z., Don, Y., Daud, Y. ve Raman, A. (2015). Organizational culture and organizational commitment of Kedah district education officers. International Journal of Management Sciences, 5(5), 410-419.
 • Tsai, M. T. ve Huang, C. C. (2008). The relationship among ethical climate types, facets of job satisfaction, and the three components of organizational commitment: A study of nurses in Taiwan. Journal of Business Ethics, 80(3), 565-581.
 • Tu, C. C., Liou, D. Y. ve Chang, S. H. (2011) A study of the supportive culture, organizational commitment and job satisfaction among academic female staffs in Taiwan. The Third Asian Conference on Education 2011 Official Proceedings, 536-545.
 • Usman, B. ve Yusuf, Y. Q. (2016). The effect of organizational culture, leadership style and employees’ trust on organizational commitment in an educational institution. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies 8(1), 25-34.
 • *Veeriah, J., Piaw, C. Y., Li, S. Y. ve Hoque, K. E. (2017). Teachers’ perception on the relationships between transformational leadership and school culture in primary cluster schools. Malaysian Online Journal of Educational Management, 5(4), 18-34.
 • Watkins, M. B., Smith, A. N., Cooke, E. D. ve Christian, M. S. (2014). The role of culture on perceptions of organizational politics and work outcomes: a meta-analysis. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2014, No. 1, p. 16529). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
 • West-Burnham, J. ve Bradbury, I. (2003). Performance management manual: Creating a culture for sustainable high performance. Harlow: Pearson Education Ltd.
 • Whitehead, A. (2002). Meta-analysis of controlled clinical trials. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Yavuz, Y. ve Yılmaz, E. (2012). Resmi ve özel ilköğretim okullarının okul kültürü üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(3), 76-90.
 • Zamir, S. (2015). The contribution of school organizational culture as perceived by trainee teachers to their future commitment to the education system. In Proceedings of International Academic Conferences, Viennna. 608-620.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0012-1924
Yazar: Ahmet KURŞUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Konya Bilim ve Sanat Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4702-1688
Yazar: Ercan YILMAZ
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Mart 2020
Kabul Tarihi : 25 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { cybd698154, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {115 - 131}, doi = {}, title = {Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Kurşun, Ahmet and Yılmaz, Ercan} }
APA Kurşun, A , Yılmaz, E . (2020). Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 115-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/57639/698154
MLA Kurşun, A , Yılmaz, E . "Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 115-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/57639/698154>
Chicago Kurşun, A , Yılmaz, E . "Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 115-131
RIS TY - JOUR T1 - Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması AU - Ahmet Kurşun , Ercan Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 131 VL - 7 IS - 2 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması %A Ahmet Kurşun , Ercan Yılmaz %T Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması %D 2020 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Kurşun, Ahmet , Yılmaz, Ercan . "Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 7 / 2 (Ekim 2020): 115-131 .
AMA Kurşun A , Yılmaz E . Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması. CYBD. 2020; 7(2): 115-131.
Vancouver Kurşun A , Yılmaz E . Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2020; 7(2): 115-131.
IEEE A. Kurşun ve E. Yılmaz , "Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 115-131, Eki. 2020