Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kimlik Kavramına Ahlaki Bir Bakış: Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 20, Sayı 43, 135 - 167, 25.06.2022
https://doi.org/10.34234/ded.1055143

Öz

Bu çalışmanın amacı Blasi’nin ahlaki kimlik kuramı temel alınarak yetişkinlerin ahlaki kimlik düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 18-60 (xort=28,57; xss= 9,59) yaş aralığındaki yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Öncelikle ilgili literatür taraması yapılmış olup daha önce hazırlanan ölçekler incelenmiştir. Hedef kitleden konu ile ilgili alınan bilgiler ile içerik analizi yapılarak aday maddeler oluşturulmuştur. Hazırlanan 104 maddelik taslak form uzmanlara gönderilerek tekrar düzenlendikten sonra veri toplama işlemine geçilmiştir. Elde edilen veriler açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analiziyle toplam varyansın %61,413’ünü açıklayan duygu, düşünce ve davranış alt boyutları olmak üzere 3 alt boyuttan oluşan 25 maddelik bir ölçme aracı elde edilmiştir. Bu yapı doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarıyla uyumluluk göstermiştir. Ölçüt bağımlı geçerlik analizi kapsamında Ahlaki Kimlik Ölçeği ile Ahlaki Bütünlük Ölçeği arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=,44; p<,001). Ahlaki Kimlik Ölçeğinin toplam iç tutarlık katsayısı .94; “duygu” alt boyutu için .94, “düşünce” alt boyutu için .87, “davranış” alt boyutu için .84 olarak bulunmuştur. Yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda ölçeğin alt üst grup ayırt ediciliği saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Ahlaki Kimlik Ölçeğinin yetişkinlere hitap eden geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akdağ, M. (2011). SPSS’de istatistiksel analizler. https://cms.inonu.edu.tr/uploads/old/5/1328/spss-testleri.doc
 • Aquino, K. ve Reed, A. II. (2002). The self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1423-1440. https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.6.1423
 • Ayyıldız, H., Cengiz, E., Ustasüleyman, T. (2006). Üretim ve pazarlama bölüm çalışanları arası davranışsal değişkenlerin firma performansı üzerine etkisine ilişkin yapısal bir model önerisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 21-38. https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23522/250625
 • Black, J. E., & Reynolds, W. M. (2016). Development, reliability, and validity of the moral identity questionnaire. Personality and Individual Differences, 97, 120-129. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.041
 • Blasi, A. (1983). Moral cognition and moral action: A theoretical perspective. Developmental Review, 3, 178-210. https://doi.org/10.1016/0273-2297(83)90029-1
 • Blasi, A. (1984). Moral identity: Its role in moral functioning. İçinde: W. Kurtines ve J.Gewirtz (ed.), Morality, moral behavior and moral development (s. 128-139). Wiley.
 • Blasi, A. (1993). The development of identity: Some implications for moral functioning. G.G. Noam ve T.E. Wren (Eds.), The moral self (s. 99-122). The MIT Press.
 • Blasi, A. (2004). Neither personality nor cognition: An alternative approach to the nature of the self. In C. Lightfot, C. Lalonde & M. Chander (Eds.). Changing conceptions of pschological life (pp. 3-26). Erlbaum.
 • Blasi, A. (2005). Moral character: A pschological approach. In D.K. Lapsley & F.C. Power (Eds.), Character psychology and character education (pp. 18-35). University of Notre Dame Press.
 • Blasi, A., & Glodis, K. (1995). The development of identity. A critical analysis from the perspective of the self as subject. Developmental review, 15(4), 404-433. https://doi.org/10.1006/drev.1995.1017
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. The Guilford Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10365/126871
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (21. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Cesur, S., Tepe, B., Piyale, Z. E., Sunar, D., & Biten, A. F. (2020). " Bana göre" Ahlak: Sıradan İnsanın Ahlakı Kavramsallaştırması. Türk Psikoloji Yazıları, 23(45), 115-144. https://doi.org/10.31828/tpy1301996120200219m000021
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2018). Çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. (5. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • DeVellis, R. F. (2016). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar. (T. Totan, Çev. Edt.). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Froming, W. J., & McColgan, E. B. (1979). Comparing the defining issues test and the moral dilemma interview. Developmental Psychology, 15(6), 658-659. https://doi.org/10.1037/0012-1649.15.6.658
 • Gibbs, J. C., Basinger, K. S., Grime, R. L., & Snarey, J. R. (2007). Moral judgment development across cultures: Revisiting Kohlberg’s universality claims. Developmental Review, 27, 443-500. https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.04.001
 • Hofmann, W., Wisneski, D. C., Brandt, M. J., & Skitka, L. J. (2014). Morality in everyday life. Science, 345(6202), 1340-1343. https://doi.org/10.1126/science.1251560
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 5). Asil Yayın Dağıtım.
 • Kohlberg, L. (1968). The child as moral philosopher. Psychology Today, 2, 25-30.
 • Kohlberg, L. (1971). From is to ought: how to commit the naturalistic fallacy and get away with it in the study of moral development. T. Mischel (Ed.), Cognitive Development and Epistemology. Academic Press.
 • Kohlberg, L. & Power, C. (1981). Moral development, religious thinking, and the question of a seventh stage. Zygon 16(3). 203-259. https://doi.org/10.1111/j.14679744.1981.tb00417.x
 • Lapsey, D.K. (2019). Eğitimin hedefi olarak ahlaki öz kimlik. L.P. Nucci, D. Narvaez (ed.), Ahlak ve Karakter Eğitimi El Kitabı içinde (s.33-56). EDAM.
 • Lind, G., (2009). The moral judgment test. Paper presented at The Association for Moral Education: 35th Annual Conference. Utrecht University, The Netherlands.
 • Liu-Thompkins, Y. (2003). Developing a scale to measure the interactivity of websites. Journal of Advertising Research, 43(2), 207-216. https://doi.org/10.1017/S0021849903030204
 • Ma, H. K. (1989). Moral orientation and moral judgment in adolescents in Hong Kong, Mainland China, and England. Journal of Cross-Cultural Psychology, 20(2), 152-177. https://doi.org/10.1177/0022022189202003
 • McDonald, R. P., & Ho, M. H. R. (2002). Principles and practice in reporting statistical equation analyses. Psychological Methods, 7(1), 64–82. https://doi.org/10.1037/1082-989x.7.1.64
 • Moon, Y. (1986). A review of cross-cultural studies on moral judgment development using the Defining Issues Test. Behavior Science Research, 20(1-4), 147-177. https://doi.org/10.1177/106939718602000107
 • Nisan, M., & Kohlberg, L. (1982). Universality and variation in moral judgment: A longitudinal and cross-sectional study in Turkey. Child Development, 53, 865-876. https://doi.org/10.2307/1129123
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. 3. Basım. Mcgraw Hill.
 • Okan, N., & Eksi, H. (2020). The adaptation of the Moral Integrity Scale into Turkish and analysis of the psychometric features. Spiritual Psychology and Counseling, 5, 327–340. https://dx.doi.org/10.37898/spc.2020.5.3.124
 • Özabacı, N. (2011). İlişki Niteliği Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(162). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/774
 • Reed, A. & Aquino, K. (2003). Moral identity and the expanding circle of moral regard towards outgroups. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 1270-1286. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.6.1270
 • Rest, J. R. (1975). Longitudinal Study of the Defining Issues Test of moral judgment: A strategy for analyzing developmental change. Developmental Psychology, 11(6), 738-748. https://doi.org/10.1037/0012-1649.11.6.738
 • Rest, J. R., Cooper, D., Coder, R., Masanz, J., & Anderson. (1974). Judging the important issues in moral dilemmas: An objective measure of development. Developmental Psychology, 10(4), 491-501. https://doi.org/10.1037/h0036598
 • Schlenker, B. R. (2008). Integrity and character: Implications of principled and expedient ethical ideologies. Journal of social and clinical psychology, 27(10).1078-1125. https://doi.org/10.1521/jscp.2008.27.10.1078
 • Shweder, R. A., Much, N. C., Mahapatra, M., & Park, L. (1997). The ‘big three’ of morality (autonomy, community, divinity) and the ‘big three’ explanations of suffering. A. M. Brandt & P. Rozin (Ed.), Morality and Health içinde (119–169). Routledge.
 • Snarey, J. R. (1985). Cross-cultural universality of social-moral development: A critical review of Kohlbergian research. Psychological Bulletin, 97, 202- 232. https://doi.org/10.1037/0033-2909.97.2.202
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2015). Using multivariate analysis. Harper Collins College Publishers.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thompson, B. (2003). Guidelines for authors reporting score reliability estimates. B. Thompson (Ed.) Score reliability: Contemporary thinking on reliability issues (pp. 91–101). SAGE. https://dx.doi.org/10.4135/9781412985789
 • Tinsley, H. E., & Tinsley, D. J. (1987). Uses of factor analysis in counseling psychology research. Journal of counseling psychology, 34(4), 414. https://doi.org/10.1037/0022-0167.34.4.414

A Moral Look at the Concept of Identity: Development of Moral Identity Scale and Investigation of Psychometric Properties

Yıl 2022, Cilt 20, Sayı 43, 135 - 167, 25.06.2022
https://doi.org/10.34234/ded.1055143

Öz

The study aims to develop a valid and reliable scale to determine the moral identity levels of adults. The age range for the research group is 18-60 (Xm=28.57; Xsd=9.59). First data was collected using the draft version of the scale. The construct validity of the scale was determined via exploratory and confirmatory factor analysis. The exploratory factor analysis indicated a 25-items measurement tool that consists of three subscales as emotion, thought, and behavior, which explains 61,413% of the total variance. This structure was consistent with the confirmatory factor analysis results. Criterion-dependent validity analysis showed a significantly positive relationship between the Moral Identity Scale and the Moral Integrity Scale (r=.44; p<.001). The total internal consistency coefficient of the Moral Identity Scale was .94( .94 for the emotion subscale, .87 for the thought subscale, and .84 for the behavior subscale). The upper-lower discrimination index of the scale was calculated via the student's t-test. The results showed that, the Moral Identity Scale was a valid and reliable measurement tool for adults.

Kaynakça

 • Akdağ, M. (2011). SPSS’de istatistiksel analizler. https://cms.inonu.edu.tr/uploads/old/5/1328/spss-testleri.doc
 • Aquino, K. ve Reed, A. II. (2002). The self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1423-1440. https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.6.1423
 • Ayyıldız, H., Cengiz, E., Ustasüleyman, T. (2006). Üretim ve pazarlama bölüm çalışanları arası davranışsal değişkenlerin firma performansı üzerine etkisine ilişkin yapısal bir model önerisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 21-38. https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23522/250625
 • Black, J. E., & Reynolds, W. M. (2016). Development, reliability, and validity of the moral identity questionnaire. Personality and Individual Differences, 97, 120-129. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.041
 • Blasi, A. (1983). Moral cognition and moral action: A theoretical perspective. Developmental Review, 3, 178-210. https://doi.org/10.1016/0273-2297(83)90029-1
 • Blasi, A. (1984). Moral identity: Its role in moral functioning. İçinde: W. Kurtines ve J.Gewirtz (ed.), Morality, moral behavior and moral development (s. 128-139). Wiley.
 • Blasi, A. (1993). The development of identity: Some implications for moral functioning. G.G. Noam ve T.E. Wren (Eds.), The moral self (s. 99-122). The MIT Press.
 • Blasi, A. (2004). Neither personality nor cognition: An alternative approach to the nature of the self. In C. Lightfot, C. Lalonde & M. Chander (Eds.). Changing conceptions of pschological life (pp. 3-26). Erlbaum.
 • Blasi, A. (2005). Moral character: A pschological approach. In D.K. Lapsley & F.C. Power (Eds.), Character psychology and character education (pp. 18-35). University of Notre Dame Press.
 • Blasi, A., & Glodis, K. (1995). The development of identity. A critical analysis from the perspective of the self as subject. Developmental review, 15(4), 404-433. https://doi.org/10.1006/drev.1995.1017
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. The Guilford Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10365/126871
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (21. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Cesur, S., Tepe, B., Piyale, Z. E., Sunar, D., & Biten, A. F. (2020). " Bana göre" Ahlak: Sıradan İnsanın Ahlakı Kavramsallaştırması. Türk Psikoloji Yazıları, 23(45), 115-144. https://doi.org/10.31828/tpy1301996120200219m000021
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2018). Çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. (5. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • DeVellis, R. F. (2016). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar. (T. Totan, Çev. Edt.). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Froming, W. J., & McColgan, E. B. (1979). Comparing the defining issues test and the moral dilemma interview. Developmental Psychology, 15(6), 658-659. https://doi.org/10.1037/0012-1649.15.6.658
 • Gibbs, J. C., Basinger, K. S., Grime, R. L., & Snarey, J. R. (2007). Moral judgment development across cultures: Revisiting Kohlberg’s universality claims. Developmental Review, 27, 443-500. https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.04.001
 • Hofmann, W., Wisneski, D. C., Brandt, M. J., & Skitka, L. J. (2014). Morality in everyday life. Science, 345(6202), 1340-1343. https://doi.org/10.1126/science.1251560
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 5). Asil Yayın Dağıtım.
 • Kohlberg, L. (1968). The child as moral philosopher. Psychology Today, 2, 25-30.
 • Kohlberg, L. (1971). From is to ought: how to commit the naturalistic fallacy and get away with it in the study of moral development. T. Mischel (Ed.), Cognitive Development and Epistemology. Academic Press.
 • Kohlberg, L. & Power, C. (1981). Moral development, religious thinking, and the question of a seventh stage. Zygon 16(3). 203-259. https://doi.org/10.1111/j.14679744.1981.tb00417.x
 • Lapsey, D.K. (2019). Eğitimin hedefi olarak ahlaki öz kimlik. L.P. Nucci, D. Narvaez (ed.), Ahlak ve Karakter Eğitimi El Kitabı içinde (s.33-56). EDAM.
 • Lind, G., (2009). The moral judgment test. Paper presented at The Association for Moral Education: 35th Annual Conference. Utrecht University, The Netherlands.
 • Liu-Thompkins, Y. (2003). Developing a scale to measure the interactivity of websites. Journal of Advertising Research, 43(2), 207-216. https://doi.org/10.1017/S0021849903030204
 • Ma, H. K. (1989). Moral orientation and moral judgment in adolescents in Hong Kong, Mainland China, and England. Journal of Cross-Cultural Psychology, 20(2), 152-177. https://doi.org/10.1177/0022022189202003
 • McDonald, R. P., & Ho, M. H. R. (2002). Principles and practice in reporting statistical equation analyses. Psychological Methods, 7(1), 64–82. https://doi.org/10.1037/1082-989x.7.1.64
 • Moon, Y. (1986). A review of cross-cultural studies on moral judgment development using the Defining Issues Test. Behavior Science Research, 20(1-4), 147-177. https://doi.org/10.1177/106939718602000107
 • Nisan, M., & Kohlberg, L. (1982). Universality and variation in moral judgment: A longitudinal and cross-sectional study in Turkey. Child Development, 53, 865-876. https://doi.org/10.2307/1129123
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. 3. Basım. Mcgraw Hill.
 • Okan, N., & Eksi, H. (2020). The adaptation of the Moral Integrity Scale into Turkish and analysis of the psychometric features. Spiritual Psychology and Counseling, 5, 327–340. https://dx.doi.org/10.37898/spc.2020.5.3.124
 • Özabacı, N. (2011). İlişki Niteliği Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(162). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/774
 • Reed, A. & Aquino, K. (2003). Moral identity and the expanding circle of moral regard towards outgroups. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 1270-1286. https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.6.1270
 • Rest, J. R. (1975). Longitudinal Study of the Defining Issues Test of moral judgment: A strategy for analyzing developmental change. Developmental Psychology, 11(6), 738-748. https://doi.org/10.1037/0012-1649.11.6.738
 • Rest, J. R., Cooper, D., Coder, R., Masanz, J., & Anderson. (1974). Judging the important issues in moral dilemmas: An objective measure of development. Developmental Psychology, 10(4), 491-501. https://doi.org/10.1037/h0036598
 • Schlenker, B. R. (2008). Integrity and character: Implications of principled and expedient ethical ideologies. Journal of social and clinical psychology, 27(10).1078-1125. https://doi.org/10.1521/jscp.2008.27.10.1078
 • Shweder, R. A., Much, N. C., Mahapatra, M., & Park, L. (1997). The ‘big three’ of morality (autonomy, community, divinity) and the ‘big three’ explanations of suffering. A. M. Brandt & P. Rozin (Ed.), Morality and Health içinde (119–169). Routledge.
 • Snarey, J. R. (1985). Cross-cultural universality of social-moral development: A critical review of Kohlbergian research. Psychological Bulletin, 97, 202- 232. https://doi.org/10.1037/0033-2909.97.2.202
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2015). Using multivariate analysis. Harper Collins College Publishers.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thompson, B. (2003). Guidelines for authors reporting score reliability estimates. B. Thompson (Ed.) Score reliability: Contemporary thinking on reliability issues (pp. 91–101). SAGE. https://dx.doi.org/10.4135/9781412985789
 • Tinsley, H. E., & Tinsley, D. J. (1987). Uses of factor analysis in counseling psychology research. Journal of counseling psychology, 34(4), 414. https://doi.org/10.1037/0022-0167.34.4.414

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Betül KÜRÜM> (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8362-5801
Türkiye


Halil EKŞİ>
MARMARA UNIVERSITY
0000-0001-7520-4559
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 23 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 20, Sayı 43

Kaynak Göster

APA Kürüm, B. & Ekşi, H. (2022). Kimlik Kavramına Ahlaki Bir Bakış: Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi . Değerler Eğitimi Dergisi , 20 (43) , 135-167 . DOI: 10.34234/ded.1055143