BibTex RIS Kaynak Göster

KAMU HİZMETLERİNİN İŞLETİLMESİ

Yıl 2011, Sayı: 8, 68 - 73, 13.07.2016

Öz

Devletin son yıllarda değişen yapısı kamu yönetimi anlayışını derinden etkilemiş ve bu etkileşim kamu hizmeti sunumuna sirayet etmiştir. 20. yüzyılın sonlarına doğru hızlı bir yükseliş ve yayılma sağlayan Yeni Kamu Yönetimi anlayışı devletin hesap verebilir, verimli, denetlenebilir ve müşteri odaklı bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. Aynı süreçte ortaya çıkan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda hassas alanları regüle ederek, bu yeni anlayışı somutlaştırmışlardır. Yaşanılan değişimin gerisinde kalmamak ancak değişimi anlamak ve analiz etmekle mümkün hale gelebilir. Çalışmanın âmâcıda bu yöndedir.

Kaynakça

 • ARSLAN, Nagehan Talat (2010) “Klasik – Neo Klasik Dönü- şüm Süreci: Yeni Kamu Yönetimi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bi- limler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2.
 • ÇUKURÇAYIR, M. Akif ve SİPAHİ, Esra B. (2003) “Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite”, Sayıştay Dergisi, Sayı:50-51.
 • DOĞRU, Cem (2007) “Dünya’da ve Türkiye’de Bağımsız Dü- zenleyici Kurulları Gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sos- yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:1.
 • KARAKAŞ, Mehmet (2008) “Devletin Düzenleyici Rolü ve Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler” Maliye Dergisi, Sayı:154, Ankara.
 • KARCI, Şükrü Mert (2008) “Yeni Kamu İşletmeciliği Yakla- şımının Temel Değerleri Üzerine Bir İnceleme”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:16.
 • KAYIKÇI, Sabrina (2007) “Küreselleşmenin Kamu Yönetimi Paradigmasına Etkisi ve Türk Kamu Yönetimine Yansıması”, Mülkiye Dergisi, Cilt 31, Sayı:256.
 • ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur (1997), “The New Public Manage- ment”, AÜSBF Dergisi, S.52.
 • ÖZER, Akif (2005) “Günümüzün Yükselen Değeri: Yeni Kamu Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı:59.
 • SARAN, Ulvi (2004) “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılan- ma”, Atlas Yayınevi, Ankara.
 • SOYASLAN, Doğan (2005) “Ceza Hukuku Özel Hükümler”, 5.Baskı, Ankara.
 • TEPE, Berna ve ARDIYOK, Şahin (2004) “Devlete Yeni Rol: Regülâsyon”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:37, Sayı:1, Ankara. T.C. BAŞBAKANLIK (2003a) Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1. Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, Ankara.
 • TOROSLU, Nevzat (2008) “Ceza Hukuku Özel Kısım”, Savaş Yayınevi, 3. Baskı, Ankara.
Yıl 2011, Sayı: 8, 68 - 73, 13.07.2016

Öz

Kaynakça

 • ARSLAN, Nagehan Talat (2010) “Klasik – Neo Klasik Dönü- şüm Süreci: Yeni Kamu Yönetimi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bi- limler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2.
 • ÇUKURÇAYIR, M. Akif ve SİPAHİ, Esra B. (2003) “Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite”, Sayıştay Dergisi, Sayı:50-51.
 • DOĞRU, Cem (2007) “Dünya’da ve Türkiye’de Bağımsız Dü- zenleyici Kurulları Gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sos- yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:1.
 • KARAKAŞ, Mehmet (2008) “Devletin Düzenleyici Rolü ve Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler” Maliye Dergisi, Sayı:154, Ankara.
 • KARCI, Şükrü Mert (2008) “Yeni Kamu İşletmeciliği Yakla- şımının Temel Değerleri Üzerine Bir İnceleme”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:16.
 • KAYIKÇI, Sabrina (2007) “Küreselleşmenin Kamu Yönetimi Paradigmasına Etkisi ve Türk Kamu Yönetimine Yansıması”, Mülkiye Dergisi, Cilt 31, Sayı:256.
 • ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur (1997), “The New Public Manage- ment”, AÜSBF Dergisi, S.52.
 • ÖZER, Akif (2005) “Günümüzün Yükselen Değeri: Yeni Kamu Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı:59.
 • SARAN, Ulvi (2004) “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılan- ma”, Atlas Yayınevi, Ankara.
 • SOYASLAN, Doğan (2005) “Ceza Hukuku Özel Hükümler”, 5.Baskı, Ankara.
 • TEPE, Berna ve ARDIYOK, Şahin (2004) “Devlete Yeni Rol: Regülâsyon”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:37, Sayı:1, Ankara. T.C. BAŞBAKANLIK (2003a) Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1. Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, Ankara.
 • TOROSLU, Nevzat (2008) “Ceza Hukuku Özel Kısım”, Savaş Yayınevi, 3. Baskı, Ankara.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA48JU77BF
Bölüm Makale
Yazarlar

Ufuk Ünlü Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA Ünlü, U. (2016). KAMU HİZMETLERİNİN İŞLETİLMESİ. Denetişim(8), 68-73.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.