Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KAMU ZARARI UYGULAMALARININ KAMU GÖREVLİLERİ ÜZERİNE YANSIMALARI

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 1, 127 - 146, 20.03.2019
https://doi.org/10.16953/deusosbil.481131

Öz

Kamu hizmetleri yerine getirilirken; kamu kaynaklarının yasalara uygun, verimli ve etkin kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde kamu zararı ortaya çıkabilmektedir. Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden dolayı kamu kaynağında artışa engel olunması veya eksilmeye neden olunmasıdır. Bu kapsamda kamu zararı, bu fiilleri yapan kamu görevlilerinden tahsil edilmekte, hesap yargılaması noktasında idarenin kamu zararı konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu çalışma, kamu görevlilerinin kamu zararı düzenlemesini nasıl algıladıkları ve kamu zararı ile ilgili düzenlemelerin, kamu görevlilerinin çalışma gayreti üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada derinlemesine görüşme tekniği kullanılmış, Isparta, Manisa ve Uşak illerinde farklı kurumlarda çalışan kamu görevlilerine önceden hazırlanmış sorular yöneltilmiştir. Çalışma sonucunda, kamu zararı unsurları arasında yer alan kusur ve ihmallerin derecelendirilmesi gerektiği, bunun yanında küçük ihmal ve kusurların kamu zararının unsurları arasından çıkarılması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca kamu zararı ile ilgili düzenlemelerin kamu görevlilerinin çalışma gayretlerini de olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda Türk mali mevzuatı içerisinde yer alan normların, kamu zararı tanımı ve unsurları açısından tereddüde mahal vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması gerekmektedir. 

Kaynakça

 • Aksoy, M. & Eyüp, K. (2017). Kamu zararı ve sorumluluk. Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği Yayını.
 • Akyılmaz, B. (2011). Kamu zararı ve kamu zararında rücu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 69 (1-2), 61-78.
 • Arslan, A. (2004). 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu harcama sisteminde yapılan düzenlemeler. Maliye Dergisi 145, 150-193.
 • Bayar, D. (2008). Mali sorumluluk nedir. Maliye Dergisi 154, 13-20.
 • Bayar, D. (2011). Kamu zararı ve hesap yargısı. Dış Denetim Dergisi, 2(3), 38-47.
 • Demirci, Z. (2014). Devlet Memurlarına yapılan fazla veya yersiz ödemelerin geri alınması. Çalışma Dünyası Dergisi, 2(2), 43-52.
 • Demirel, S. & Keleş, C. (2010). 5018 sayılı KMYK Kanunu’na göre kamu zararı. Dış Denetim Dergisi, 1(1), 179-183.
 • Duran, L. (1964). İdare hukuku meseleleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Eren, F. (2010). Borçlar hukuku genel hükümler. 12. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Gökçe, Y. (2014). Kamu zararı kavramı ve kamu zararında zamanaşımı. Denetişim, (13), 55-61.
 • Güleç, S. (2014). Harcama Yetkilisinin 5018 sayılı kanuna göre kamu zararından doğan sorumluluğu: Adnan Menderes Üniversitesi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Gürocak, S. (2010). 5018 Sayılı kanun çerçevesinde mali sorumluluk ve sorumlular. Dış Denetim Dergisi, 1(1), 152-165.
 • Hepaksaz, E. & İpek, E. A. Ş. (2018). Kamu zararının tespiti ve tahsili sürecinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(4), 921-940.
 • INTOSAI (1997). Denetim standartları, Ankara: Sayıştay 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları.
 • İpek, E. A. Ş. & Hepaksaz, E. (2018). Mali yönetim sisteminde Sayıştay hesap yargısı açısından kamu zararı unsurlarının değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (51), 93-114.
 • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Karahan, S. T. (2017). Mülkiyet bağlamında kamu zararı kavramı: olanaklılık ve anlam. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 1-28.
 • Kayım, A. (2009). İç denetçiler soruşturma yapabilir mi? kamu zararından sorumlu olanların tespiti çerçevesinde bir değerlendirme. Denetişim (2), 117-125.
 • Kesik, A. (2005). 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu bağlamında ve AB sürecinde Türk kamu iç mali kontrol sistemi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 94-114.
 • Koçberber, S. (2015). Kamu zararı kavramı üzerine yargı kurumları arasındaki hüküm uyuşmazlıklarında uyuşmazlık mahkemesinin rolü ve önemi. Sayıştay Dergisi̇, (97), 55-75.
 • Kuluçlu, E. (2011). Sayıştay’ın Denetim, yargılama ve raporlama görevleri açısından kamu zararı kavramı. Sayıştay Dergisi, (82), 53-82.
 • Okuyucu. E. G. (2009). Görevi kötüye kullanma suçu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (82), 139-169.
 • Orulluoğlu, C. (2012). Kamu zararı. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayınları.
 • Özen, A. (2017). Kamu mali yönetiminde kamu zararı ve kamu zararına ilişkin düzenlemeler. K. Tüğen, S. Ağcakaya, E. Uzunali (Ed.), Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi içinde (ss. 147-159). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Parlak, N. (2018). Sayıştay Yargısında kamu zararı kavramı: sorunlar ve öneriler. Sayıştay Dergisi, (108), 7-38.
 • Saraç O. (2005). Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile yapılan düzenlemelerin değerlendirmesi. Maliye Dergisi, (148), 122-163.
 • Sayın, İ. H. (2000). Kamu personelinin mali sorumluluğu. Ankara: Evin Yayıncılık.
 • Taytak, M. (2013). Kamu giderlerinde yargı denetiminin etkinliği (Sayıştay yargılaması). Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Taytak, M. (2018). Kamu mali yönetiminde kamu zararı ve tahsili. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • TDK. (2018). Zarar kavramı. http://www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 12.08.2018)
 • Tekin, H. H., & Tekin, H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. Sosyoloji Dergisi, 3(13), 101-116.
 • Tosun, M. U. (2016). Kamu zararı: Türk kamu yükseköğretim kurumları üzerine bir değerlendirme. Sosyoekonomi Dergisi, 24(30), 155-168.
 • Üstün Ü. S. (2005). Kamu harcamalarında verimlilik ve etkinlik. Kazancı Hukuk Dergisi, (10).
 • Üstün, Ü. S., Hepaksaz E., Kılıç R., & Kuluçlu E. (2011). Kamu mali yönetimi ve Sayıştay hesap yargısında mali sorumluluk. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 379-397.
 • Yereli, A. B. & Bülbül, D. (2013). Mali yönetim ve mali denetim açısından kamu zararı. VI. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, 11-12.
 • Yılmaz, S. B. (2011). Yeni Sayıştay Kanununda öngörülen hesap yargılaması. Dış Denetim Dergisi, 2(1), 33-38.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
 • 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu.

REFLECTIONS OF PUBLIC LOSS IMPLEMENTATION ON PUBLIC OFFICIALS

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 1, 127 - 146, 20.03.2019
https://doi.org/10.16953/deusosbil.481131

Öz

When public services are fulfilled; it is necessary to use public resources appropriately, efficiently and effectively. Otherwise, public loss can arise. Public loss is to prevent increase in public resources or to reduce due to intent, defect and omission of public officials. In this context, the public loss is collected from the public officials who carry out these acts, and the administration does not have any responsibility for the public loss. This study aims to determine how do public officials perceive public loss implementation and how do public loss implementations effects to public employees' about their working effort. In this study, in-depth interview technique has been used. In this scope; pre-prepared questions have been directed to public officials who are working at different institutions in Usak, Isparta and Manisa. As a result of the study, it has been emphasized that the deficiencies and omissions among the public loss elements should be graded, and that minor negligence and defects should be removed from the elements of public loss. In this context, it is necessary to reorganize the norms included in the Turkish financial legislation in a way not to hesitate in terms of definition and elements of public loss and to ensure uniformity in practice.

Kaynakça

 • Aksoy, M. & Eyüp, K. (2017). Kamu zararı ve sorumluluk. Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği Yayını.
 • Akyılmaz, B. (2011). Kamu zararı ve kamu zararında rücu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 69 (1-2), 61-78.
 • Arslan, A. (2004). 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu harcama sisteminde yapılan düzenlemeler. Maliye Dergisi 145, 150-193.
 • Bayar, D. (2008). Mali sorumluluk nedir. Maliye Dergisi 154, 13-20.
 • Bayar, D. (2011). Kamu zararı ve hesap yargısı. Dış Denetim Dergisi, 2(3), 38-47.
 • Demirci, Z. (2014). Devlet Memurlarına yapılan fazla veya yersiz ödemelerin geri alınması. Çalışma Dünyası Dergisi, 2(2), 43-52.
 • Demirel, S. & Keleş, C. (2010). 5018 sayılı KMYK Kanunu’na göre kamu zararı. Dış Denetim Dergisi, 1(1), 179-183.
 • Duran, L. (1964). İdare hukuku meseleleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Eren, F. (2010). Borçlar hukuku genel hükümler. 12. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Gökçe, Y. (2014). Kamu zararı kavramı ve kamu zararında zamanaşımı. Denetişim, (13), 55-61.
 • Güleç, S. (2014). Harcama Yetkilisinin 5018 sayılı kanuna göre kamu zararından doğan sorumluluğu: Adnan Menderes Üniversitesi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Gürocak, S. (2010). 5018 Sayılı kanun çerçevesinde mali sorumluluk ve sorumlular. Dış Denetim Dergisi, 1(1), 152-165.
 • Hepaksaz, E. & İpek, E. A. Ş. (2018). Kamu zararının tespiti ve tahsili sürecinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(4), 921-940.
 • INTOSAI (1997). Denetim standartları, Ankara: Sayıştay 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları.
 • İpek, E. A. Ş. & Hepaksaz, E. (2018). Mali yönetim sisteminde Sayıştay hesap yargısı açısından kamu zararı unsurlarının değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (51), 93-114.
 • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Karahan, S. T. (2017). Mülkiyet bağlamında kamu zararı kavramı: olanaklılık ve anlam. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 1-28.
 • Kayım, A. (2009). İç denetçiler soruşturma yapabilir mi? kamu zararından sorumlu olanların tespiti çerçevesinde bir değerlendirme. Denetişim (2), 117-125.
 • Kesik, A. (2005). 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu bağlamında ve AB sürecinde Türk kamu iç mali kontrol sistemi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 94-114.
 • Koçberber, S. (2015). Kamu zararı kavramı üzerine yargı kurumları arasındaki hüküm uyuşmazlıklarında uyuşmazlık mahkemesinin rolü ve önemi. Sayıştay Dergisi̇, (97), 55-75.
 • Kuluçlu, E. (2011). Sayıştay’ın Denetim, yargılama ve raporlama görevleri açısından kamu zararı kavramı. Sayıştay Dergisi, (82), 53-82.
 • Okuyucu. E. G. (2009). Görevi kötüye kullanma suçu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (82), 139-169.
 • Orulluoğlu, C. (2012). Kamu zararı. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayınları.
 • Özen, A. (2017). Kamu mali yönetiminde kamu zararı ve kamu zararına ilişkin düzenlemeler. K. Tüğen, S. Ağcakaya, E. Uzunali (Ed.), Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi içinde (ss. 147-159). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Parlak, N. (2018). Sayıştay Yargısında kamu zararı kavramı: sorunlar ve öneriler. Sayıştay Dergisi, (108), 7-38.
 • Saraç O. (2005). Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile yapılan düzenlemelerin değerlendirmesi. Maliye Dergisi, (148), 122-163.
 • Sayın, İ. H. (2000). Kamu personelinin mali sorumluluğu. Ankara: Evin Yayıncılık.
 • Taytak, M. (2013). Kamu giderlerinde yargı denetiminin etkinliği (Sayıştay yargılaması). Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Taytak, M. (2018). Kamu mali yönetiminde kamu zararı ve tahsili. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • TDK. (2018). Zarar kavramı. http://www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 12.08.2018)
 • Tekin, H. H., & Tekin, H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. Sosyoloji Dergisi, 3(13), 101-116.
 • Tosun, M. U. (2016). Kamu zararı: Türk kamu yükseköğretim kurumları üzerine bir değerlendirme. Sosyoekonomi Dergisi, 24(30), 155-168.
 • Üstün Ü. S. (2005). Kamu harcamalarında verimlilik ve etkinlik. Kazancı Hukuk Dergisi, (10).
 • Üstün, Ü. S., Hepaksaz E., Kılıç R., & Kuluçlu E. (2011). Kamu mali yönetimi ve Sayıştay hesap yargısında mali sorumluluk. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 379-397.
 • Yereli, A. B. & Bülbül, D. (2013). Mali yönetim ve mali denetim açısından kamu zararı. VI. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, 11-12.
 • Yılmaz, S. B. (2011). Yeni Sayıştay Kanununda öngörülen hesap yargılaması. Dış Denetim Dergisi, 2(1), 33-38.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
 • 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Cilt: 21 Sayı: 1
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa TAYTAK (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
0000-0002-0987-1123
Türkiye


Murat AYDIN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-7211-5208
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Taytak, M. & Aydın, M. (2019). KAMU ZARARI UYGULAMALARININ KAMU GÖREVLİLERİ ÜZERİNE YANSIMALARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (1) , 127-146 . DOI: 10.16953/deusosbil.481131