Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Yıl 2019, Cilt: 46 Sayı: 4, 641 - 647, 15.12.2019
https://doi.org/10.5798/dicletip.661216

Öz

Amaç: Ventilatör ilişkili pnömoni(VİP), invaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişen ve yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan, mortalite oranı yüksek hastane enfeksiyonudur. Klinik olarak ventilatör ilişkili pnömoni tanısı almış hastalarda solunum yolu materyalinde üreyen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıklarını belirlemeyi amaçladık.
Yöntemler: Çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde klinik olarak ventilatör ilişkili pnömoni tanısı konulan 50 hastadan alınan endotrakeal aspirat (ETA) örnekleri %5 koyun kanlı agar (Oxoid, Hampshire, ENGLAND) ve “Eosin Methylene Blue” (EMB) (Oxoid, Hampshire, ENGLAND) agarına ekildi. Plaklar 37°C’de 18-24 saat inkübe edildi; saf kültür halinde ≥100 000 cfu/ml üreyen plaklar çalışmaya dahil edildi. İzole edilen etkenlerin tanımlanması ve antimikrobiyal duyarlılıkları konvansiyonel yöntemler ve Phoenix Diagnostic System (Sparks, MD, USA) sistemi ile araştırılmıştır.
Bulgular: Ventilatör ilişkili pnömoni olgularında; Acinetobacter baumannii (A. baumannii) %42, Klebsiella pneumoniae(K.pneumoniae) %26, Pseudomonas aeruginosa(P.aeruginosa) %20, Serratia marcescens(S.marcescens) %4, %2’şer oranlarla da Streptococcus pneumoniae(S.pneumoiae), Enterobacter spp, Staphylococcus aureus(S.aureus) ve Stenotrophomonas maltophilia(S.maltophilia) izole edilmiştir. A. baumannii izolatlarının 42’sinin hepsinin (%100) seftazidim, imipenem, meropenem, piperasilin-tazobaktam ve sefepime duyarlı olmadığı saptanmıştır. K.pneumoniae izolatlarında gentamisin duyarlılığı %85, trimetoprim-sulfametaksazol duyarlılığı %62 olarak saptanmıştır. P.aeruginosa izolatlarında ise piperasilin-tazobaktam’a %10 oranında duyarlılık tespit edilmiştir.
Sonuç: Ampirik tedavide kullanılacak antibiyotiklerin ünitenin mikrobiyolojik flora ve antibiyotik duyarlılığına göre yönlendirilmesi, etken izolasyonu sonrasında ise; tedavinin antibiyotik duyarlılık sonucuna göre dar spektrumlu antibiyotiklerle modifiye edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Kaynakça

 • 1. Çelik D, Şahin YT, Ilgazlı A. Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında bronkoskopik ve bronkoskopik olmayan yöntemlerin tanısal etkinliklerinin karşılaştırılması. Eurasian journal of pulmonology. 2006; 12: 95-101.
 • 2. Bergmans DCJJ, Bonten MJM. Nosocomial pneumonia. Mayhall CG ed: Hospital Epidemiology and Infection Control. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams &Wilkins, 2004: 311-39.
 • 3. Çetinkaya ŞY. Hastane kökenli pnömonilerde laboratuar yöntemlerinin akılcı kullanımı. Ankem Dergisi. 2005; 30: 28-32.
 • 4. Şafak B, Çiftçi İH, Kıyıldı N. Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında endotrakealaspirat kültürleri: 2004-2006 yılları sonuçları. Ankem Dergisi. 2007; 30: 81-5.
 • 5. Dikmen Y, Aygün G, Öztürk R. Yoğun bakım ünitesinde ventilatörle ilişkili pnömonilerin değerlendirilmesi. Klimik Dergisi. 2004; 17: 117-9.
 • 6. Demirdağ K, Cihangiroğlu M, et al. Mekanik ventilasyon desteği alan hastaların trakealaspirat örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. Klimik Dergisi. 2003; 16: 68-72.
 • 7. Bayraktar B, Arslan Karabulut N, Bulut E, Şahin N. Yoğun bakım ünitesi hastalarından mini-BAL kültürü ile izole edilen ventilatörle ilişkili pnömoni etkenleri ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2007; 37: 15-8.
 • 8. Yahyaoğlu M. Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında endotrakealaspiratkantitatif kültürü ile mini-BAL kantitatif kültürü arasındaki uyum. Uzmanlık tezi. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2006; 4-56.
 • 9. Marquette CH, Georges H, Wallet F. Diagnostic efficiency of endotracheal aspirate with quantitative bacterial cultures in intubated patients with suspected pneumonia. Comparison with the protected specimen brush. American Review of Respiratory Disase1993; 148: 138-44.
 • 10. Gür D. Clinicaland Laboratory Standards Institute (CLSI). 18. Baskı. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi. 2008: 100-18.
 • 11. Haley RW, Culver DH, White JW et al. Theefficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. American Journal of Epidemiology 1985; 121: 182-205.
 • 12. Biberoğlu K. Ventilatör ilişkili pnömoniler. Yoğun Bakım Dergisi. 2001; 1: 98-105.
 • 13. Ruiz M, Torres A, Ewig S. Non-invasive versus invasive microbial investigation in ventilator-associated pneumonia: Evaluation of outcome. American Journal of Respiratoryand Critical Care Medicine. 2000; 162: 119-25.
 • 14. Chastre J, Fagon JY. Ventilator associated pneumonia. American Journal of Respiratoryand Critical Care Medicine. 2002; 165: 867-903.
 • 15. Marquette CH, Copin MC, Wallet F. Diagnostic tests for pneumonia in ventilated patients: prospective evaluation of diagnostic accuracy using histology as a diagnostic gold standart. American Journal of Respiratoryand Critical CareMedicine. 1995; 151: 1878-88.
 • 16. El-Ebiary M, Torres A, Gonzales J. Quantitative cultures of endotracheal aspiratfor the diagnosis of ventilator associated pneumonia. American Review Respiratory Disase. 1993; 148: 1552-7.
 • 17. Sauaia A, Moore FA, Moore BE, et al. Diagnosing pneumonia in mechanically ventilated trauma patients: Endotracheal aspirate versus broncoalveolar lavage. Trauma. 1993; 35: 512-7.
 • 18. Torres A, Martos A, Puiq de la Bellacasa JP. Specificity of endotracheal aspiration, protacted specimen brush, and broncoalveolar lavage in mechanically ventilated ptients. American Review Respiratory Disase. 1993; 147: 952-7.
 • 19. Jourdain B, Novara A, Joly-Guilloi ML. Role of quantitative cultures of endotracheal aspirates in the diagnosis of nosocomial pneumonia. American Journal of Respiratoryand Critical Care Medicine. 1995; 152: 241-6.
 • 20. Cook D, Mandell L. Endotracheal aspration in the diagnosis of ventilator-associated pneumonia. Chest Journal. 2000; 117: 195-7.
 • 21. Salata RA, Lederman MM, Shlaes DM. Diagnosis of nosocomiall pneumonia in intubated, intensivecare unit patients. American Review Respiratory Disase. 1987; 135: 426-62.
 • 22. Fangio P, Rouquette V, Rousseau JM, Soullie B, Brinquin L. Diagnosis of ventilator associated pneumonia: Aprospective comparison of the telescoping plugged catheter with the endotracheal aspirate. Annales Françaises Anesthesie Reanimation. 2002; 21: 184-92.
 • 23. Yılmaz G, Çaylan R, Ulusoy H, et al. Yoğun bakım ünitesinde izlenen ventilatörle ilişkili pnömonilerin değerlendirilmesi. Yoğun Bakım Dergisi. 2004; 4: 131-7.
 • 24. Uzel S, Özsüt H, Eraksoy H, et al. Yoğun bakım biriminde ventilatör ilişkili pnömoni etkeni olabilecek bakterilerin dağılımı ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Klimik Dergisi. 1996; 9: 6-9.
 • 25. Garnacho MJ, Ortiz LC, Fernandez HE. Acinetobacter baumannii ventilator-associated pneumonia: Epidemiological and clinical findings. Intensive Care Medicine. 2005; 31: 649-55.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Veysel TOKSÖZ Bu kişi benim 0000-0002-2117-0653

Mustafa YILMAZ Bu kişi benim 0000-0003-4385-6733

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 25 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 46 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA TOKSÖZ, V., & YILMAZ, M. (2019). Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları. Dicle Tıp Dergisi, 46(4), 641-647. https://doi.org/10.5798/dicletip.661216
AMA TOKSÖZ V, YILMAZ M. Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları. diclemedj. Aralık 2019;46(4):641-647. doi:10.5798/dicletip.661216
Chicago TOKSÖZ, Veysel, ve Mustafa YILMAZ. “Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları”. Dicle Tıp Dergisi 46, sy. 4 (Aralık 2019): 641-47. https://doi.org/10.5798/dicletip.661216.
EndNote TOKSÖZ V, YILMAZ M (01 Aralık 2019) Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları. Dicle Tıp Dergisi 46 4 641–647.
IEEE V. TOKSÖZ ve M. YILMAZ, “Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları”, diclemedj, c. 46, sy. 4, ss. 641–647, 2019, doi: 10.5798/dicletip.661216.
ISNAD TOKSÖZ, Veysel - YILMAZ, Mustafa. “Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları”. Dicle Tıp Dergisi 46/4 (Aralık 2019), 641-647. https://doi.org/10.5798/dicletip.661216.
JAMA TOKSÖZ V, YILMAZ M. Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları. diclemedj. 2019;46:641–647.
MLA TOKSÖZ, Veysel ve Mustafa YILMAZ. “Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları”. Dicle Tıp Dergisi, c. 46, sy. 4, 2019, ss. 641-7, doi:10.5798/dicletip.661216.
Vancouver TOKSÖZ V, YILMAZ M. Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları. diclemedj. 2019;46(4):641-7.