Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Yıl 2020, Cilt: 47 Sayı: 3, 656 - 664, 25.09.2020
https://doi.org/10.5798/dicletip.800255

Öz

Giriş: Akciğer yerleşimli kitlelerde bronkoskopi, perkutan biyopsi, torakoskopik cerrahi ile biyopsi ve açık cerrahi biyopsiler başlıca biyopsi alma teknikleridir. BT kitlenin sınırlarını, komşuluklarını, yayılımını,natürünü, akciğer parankiminde eşlik eden patolojiyi görüntülemede son derece duyarlı olduğundan hem tanı hem de toraks biyopsilerinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Amacımız kliniğimizde BT eşliğinde trucutbiopsi yapılmış akciğer parankim kitlelerinin radyolojik özelliklerini, tanısal biopsi oranını, komplikasyon oranlarını çeşitli parametreler eşliğinde değerlendirmeyi ve biopsi etkinliğini değerlendirmektir.
Yöntemler: Çalışmamız retrospektif arşiv çalışması olup Mart 2013-Aralık 2019 tarihleri arasında BT eşliğinde akciğer parankim kitlesine trucutbiopsi yapılmış hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.
Hastalar yaş, cinsiyet, lezyon çapı, lezyonun akciğer ve segmenter lokalizasyonu, lezyonun radyolojik özelliği, biopsi sırasında hasta pozisyonu, biopsi sırasında iğnenin akciğer parankimindeki uzunluğu ve komplikasyon (pnömotoraks ve hemoraji) açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan 336 hastanın yaş ortalaması 62,12±12,48 (min=15-maks=90) idi. Biopsi yapılan lezyonlar en sık %62,5 sağ akciğer ve %53 üst lobda yerleşimliydi. Lezyonların yapısı %46,4 konsolidasyon, %41,4 nodüler, %8 kaviter ve %4,2 infiltrasyon şeklindeydi. Lezyon çapı ortancası 35,5 (49,0-23,50) mm olarak, iğne giriş uzunluğu ortancası ise 14,5 (26,0-9,0) mm olarak bulundu. Hastalar en fazla prone pozisyonunda (%41,4) işleme alındı. Hastaların 115’inde (%34,2) komplikasyon gelişti. Bu komplikasyonların %52,2’ si pnömotoraks ve %47,8’ i hemorajiydi. Komplikasyon olarak pnömotoraks gelişen 60 hastanın 7’sine (%11,7)toraks tüpü takıldı. İğne giriş uzunluğunun çeşitli değişkenlere göre incelemesi yapıldığında komplikasyon gelişen hastalardaki iğne giriş uzunluğu ortancası komplikasyon gelişmeyen hastaların ortancasından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0,005)
Tartışma-sonuç: Sonuç olarak akciğer kitlelerinde Trucut biopsi yapılmış hastalarımızda tanı oranı yüksek, komplikasyon oranı düşük olarak izlendi. BT akciğer kitle biopsilerinde kolay uygulanabilen, komplikasyonu erken dönemde gösterebilen oldukça etkin bir yöntemdir.

Kaynakça

  • 1.Manhire A, Charig M, Clelland C, et al.Guidelinesforradiologicallyguidedlungbiopsy.Thorax 2003;58:920-36.
  • 2.Düzgün F, Tarhan S. PerkütanTranstorasikAkciğer ve Kemik Biyopsileri. Trd Sem 2015; 3: 182-91.
  • 3.Lee W J, Chong S, Seo J S, Shim H J.Transthoracicfine-needleaspirationbiopsy ofthelungsusing a C-armcone-beam CT system:diagnosticaccuracyandpostproceduralcomplications.The British J Radiol 2012; 85: 217-22.
  • 4.Aktaş AR, Gözlek E, Yılmaz Ö, ve ark. CT-guidedtransthoracicbiopsy:histopathologicresultsandcomplicationrates.DiagnIntervRadiol 2015; 21: 67–70

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muhammed Akif DENİZ Bu kişi benim

Zelal TAŞ DENİZ Bu kişi benim

Salih HATTAPOĞLU Bu kişi benim

Mehmet Guli Çetinçakmak ÇETİNÇAKMAK Bu kişi benim

Osman KURT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 9 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 47 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA DENİZ, M. A., TAŞ DENİZ, Z., HATTAPOĞLU, S., ÇETİNÇAKMAK, M. G. Ç., vd. (2020). Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. Dicle Tıp Dergisi, 47(3), 656-664. https://doi.org/10.5798/dicletip.800255
AMA DENİZ MA, TAŞ DENİZ Z, HATTAPOĞLU S, ÇETİNÇAKMAK MGÇ, KURT O. Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. diclemedj. Eylül 2020;47(3):656-664. doi:10.5798/dicletip.800255
Chicago DENİZ, Muhammed Akif, Zelal TAŞ DENİZ, Salih HATTAPOĞLU, Mehmet Guli Çetinçakmak ÇETİNÇAKMAK, ve Osman KURT. “Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi”. Dicle Tıp Dergisi 47, sy. 3 (Eylül 2020): 656-64. https://doi.org/10.5798/dicletip.800255.
EndNote DENİZ MA, TAŞ DENİZ Z, HATTAPOĞLU S, ÇETİNÇAKMAK MGÇ, KURT O (01 Eylül 2020) Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. Dicle Tıp Dergisi 47 3 656–664.
IEEE M. A. DENİZ, Z. TAŞ DENİZ, S. HATTAPOĞLU, M. G. Ç. ÇETİNÇAKMAK, ve O. KURT, “Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi”, diclemedj, c. 47, sy. 3, ss. 656–664, 2020, doi: 10.5798/dicletip.800255.
ISNAD DENİZ, Muhammed Akif vd. “Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi”. Dicle Tıp Dergisi 47/3 (Eylül 2020), 656-664. https://doi.org/10.5798/dicletip.800255.
JAMA DENİZ MA, TAŞ DENİZ Z, HATTAPOĞLU S, ÇETİNÇAKMAK MGÇ, KURT O. Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. diclemedj. 2020;47:656–664.
MLA DENİZ, Muhammed Akif vd. “Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi”. Dicle Tıp Dergisi, c. 47, sy. 3, 2020, ss. 656-64, doi:10.5798/dicletip.800255.
Vancouver DENİZ MA, TAŞ DENİZ Z, HATTAPOĞLU S, ÇETİNÇAKMAK MGÇ, KURT O. Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. diclemedj. 2020;47(3):656-64.