Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECTIVENESS OF SCENARIO BASED-LEARNING APPROACHES ON GRAMMAR INSTRUCTION: “TYPES OF WORDS” SAMPLE

Yıl 2009, Sayı 144, 56 - 73, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000111

Öz

The aim of this research is to determine the effectiveness of scenario based-learning approaches on student achievement in upper elementary school Turkish grammar classes. For the experimentation part, an elementary school in Ataşehir,Istanbul was chosen and two groups, a control group and an experimental group,each consisting of 23 students, were formed among the 6th grade students.Quantitative research was obtained with experimental data qualitative data fromstudents in the experimental group and the video camera images with the script tocreate a work. A scenario based-learning approach, by contrast to classicalmethod, improves success in teaching Turkish Grammar. The motivation levels ofstudents boosted. Consequently cooperation in the class has also increased

Kaynakça

 • Akyürek, Feridun (2004). Senaryo Yazarı Olmak: Senaryo Yazmak. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
 • Altunay, Banu; Tuba Tuncer (2004). Doğrudan Öğretim Modeli’nde Kavram Öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Binbaşıoğlu, Cavit (2003). Eğitim ve Öğretim Üzerine Yazılar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Callanan, Gerard A.; F. Perri David (2006). Teaching conflict management using a scenario- based approach, The Journal of Education for Business, Volume: 81, No: 3, pp: 131-139.
 • Cautreels, Paul (2003). A personal reflection on scenario writing as a powerful tool to become a more professional teacher educator. European Journal of Teacher Education, 26, 1.
 • Collis, B. ve Winnips, K. (2002). Two scenarios for productive learning environments in the workplace. British Journal of Educational Technology, 33, 2.
 • Ergin, Ö., E.; Şahin, P. S. ve Öngel, E. (2005). Kuramdan Uygulamaya Deney Yoluyla Fen Öğretimi. İzmir: Dinazor Kitabevi.
 • Ertl, B. K. & Birgitta, M. H. (2006). Fostering collaborative knowledge construction in case-based learning scenarios in videoconferencing. J. Educational Computing Research, 35(4), 377-397.
 • Karasar, Niyazi (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Cohen, Louis; Lawrence Manion(1997). Research methods in education. London: Routledge Press.
 • Mariappan, Jawaharlal; Gary Hays, Bob Elmore, Babu Aharam ve Rita Jawaharlal (2003). Scenario-based learning approach to teach K-12 math in tamil. Tamil Internet 2003, Chennai, Tamilnadu, India.
 • Mayring, Philipp(2000). Nitel sosyal araştırmaya giriş, ( Çev. Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun). Adana: Baki Kitabevi.
 • MEB, (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Saban, Ahmet (2000). Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sağır, Mukim (2002). İlköğretim Okullarında Türkçe Dilbilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Senemoğlu, Nuray (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Silverman, David (2000). Doing qualitative research, London: Sage Publications.
 • Snoek, M., C.; Nogueira F, V.; Halstead, G. ; Hilton, J.; Mikl, J.; Rehn, J.; Maria Sousa, L. & Stomp, P. V. (2003). Reflections on trends in teacher education in europe the scenario perspective. European Journal of Teacher Education, 26, 1.
 • Stomp, Lex (2003). Days of future passed: staff development and the use of scenarios as a strategic tool. European journal of Teacher Education, Volüme: 26, No: 1, pp: 155- 168
 • Şahinel, Melek (2003). Etkin Öğrenme. Ankara.: Pegema Yayıncılık.
 • Taşkın-Can, Bilge; Gonca Yaşadı, Deniz Sönmezer ve Teoman Kesercioğlu (2006). Fen Öğretiminde Kavram Haritaları ve Senaryolar Kavram Yanılgılarını Giderebilir Mi?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, S.: 133-146.
 • Vaughan, N. D. & Garrison, D. R. (2008). Blended learning in higher education. Framework, Principles, and Guidelines, Jossey-Bass.
 • Viebahn, Peter; Gillian Hilton (2006). Education the way ahead? An evaluation of a pilot course on scenario writing. European Journal of Teacher Education, 29(2), pp: 127- 144.
 • Yaman, Banu (2005). Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına (STÖY) Dayalı Eğitimde Drama Yönteminin, İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, S.: 465-482.
 • Yaman, Havva (2006). İlköğretim İkinci Kademe Dilbilgisi Derslerinde Kavram Haritası Tekniğinin Öğrenci Başarısına ve Hatırlamaya Etkisi. İstanbul: Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yan, Shaolan (2006). Improvement of EFL learners’ speaking and writing through reflective scenario-based learning. Sino-US Engllish Teaching, Volume: 3, No: 5, pp: 23-27.

DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SENARYO TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ: KELİME TÜRLERİ ÖRNEĞİ

Yıl 2009, Sayı 144, 56 - 73, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000111

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe Türkçe dilbilgisi derslerinde,senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının, öğrenci başarısına etkisini belirlemektir.Uygulama, İstanbul ili Ataşehir ilçesindeki bir ilköğretim okulunda altıncı sınıföğrencilerinden oluşturulmuş biri deney, diğeri kontrol olmak üzere iki gruplayapılmıştır. Gruplar yirmi üçer öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri deneysel araştırmayla; nitel verileri ise deney grubu öğrencilerinin video kamera görüntüleri ve senaryo metni oluşturma çalışmalarıyla elde edilmiştir.Araştırma sonucunda senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının, geleneksel yönteme(düz anlatım) göre öğrencilerin Türkçe dilbilgisi öğrenme başarılarını artırdığı,onların derse güdülenmesine ve derse katılımlarının artmasına yardımcı olduğubelirlenmiştir

Kaynakça

 • Akyürek, Feridun (2004). Senaryo Yazarı Olmak: Senaryo Yazmak. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
 • Altunay, Banu; Tuba Tuncer (2004). Doğrudan Öğretim Modeli’nde Kavram Öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Binbaşıoğlu, Cavit (2003). Eğitim ve Öğretim Üzerine Yazılar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Callanan, Gerard A.; F. Perri David (2006). Teaching conflict management using a scenario- based approach, The Journal of Education for Business, Volume: 81, No: 3, pp: 131-139.
 • Cautreels, Paul (2003). A personal reflection on scenario writing as a powerful tool to become a more professional teacher educator. European Journal of Teacher Education, 26, 1.
 • Collis, B. ve Winnips, K. (2002). Two scenarios for productive learning environments in the workplace. British Journal of Educational Technology, 33, 2.
 • Ergin, Ö., E.; Şahin, P. S. ve Öngel, E. (2005). Kuramdan Uygulamaya Deney Yoluyla Fen Öğretimi. İzmir: Dinazor Kitabevi.
 • Ertl, B. K. & Birgitta, M. H. (2006). Fostering collaborative knowledge construction in case-based learning scenarios in videoconferencing. J. Educational Computing Research, 35(4), 377-397.
 • Karasar, Niyazi (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Cohen, Louis; Lawrence Manion(1997). Research methods in education. London: Routledge Press.
 • Mariappan, Jawaharlal; Gary Hays, Bob Elmore, Babu Aharam ve Rita Jawaharlal (2003). Scenario-based learning approach to teach K-12 math in tamil. Tamil Internet 2003, Chennai, Tamilnadu, India.
 • Mayring, Philipp(2000). Nitel sosyal araştırmaya giriş, ( Çev. Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun). Adana: Baki Kitabevi.
 • MEB, (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Saban, Ahmet (2000). Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sağır, Mukim (2002). İlköğretim Okullarında Türkçe Dilbilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Senemoğlu, Nuray (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Silverman, David (2000). Doing qualitative research, London: Sage Publications.
 • Snoek, M., C.; Nogueira F, V.; Halstead, G. ; Hilton, J.; Mikl, J.; Rehn, J.; Maria Sousa, L. & Stomp, P. V. (2003). Reflections on trends in teacher education in europe the scenario perspective. European Journal of Teacher Education, 26, 1.
 • Stomp, Lex (2003). Days of future passed: staff development and the use of scenarios as a strategic tool. European journal of Teacher Education, Volüme: 26, No: 1, pp: 155- 168
 • Şahinel, Melek (2003). Etkin Öğrenme. Ankara.: Pegema Yayıncılık.
 • Taşkın-Can, Bilge; Gonca Yaşadı, Deniz Sönmezer ve Teoman Kesercioğlu (2006). Fen Öğretiminde Kavram Haritaları ve Senaryolar Kavram Yanılgılarını Giderebilir Mi?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, S.: 133-146.
 • Vaughan, N. D. & Garrison, D. R. (2008). Blended learning in higher education. Framework, Principles, and Guidelines, Jossey-Bass.
 • Viebahn, Peter; Gillian Hilton (2006). Education the way ahead? An evaluation of a pilot course on scenario writing. European Journal of Teacher Education, 29(2), pp: 127- 144.
 • Yaman, Banu (2005). Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına (STÖY) Dayalı Eğitimde Drama Yönteminin, İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, S.: 465-482.
 • Yaman, Havva (2006). İlköğretim İkinci Kademe Dilbilgisi Derslerinde Kavram Haritası Tekniğinin Öğrenci Başarısına ve Hatırlamaya Etkisi. İstanbul: Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yan, Shaolan (2006). Improvement of EFL learners’ speaking and writing through reflective scenario-based learning. Sino-US Engllish Teaching, Volume: 3, No: 5, pp: 23-27.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Havva YAMAN Bu kişi benim


Üzeyir SÜĞÜMLÜ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 144

Kaynak Göster

APA Yaman, H. & Süğümlü, Ü. (2009). DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SENARYO TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ: KELİME TÜRLERİ ÖRNEĞİ . Dil Dergisi , (144) , 56-73 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000111