Hakem Değerlendirme Süreci

DKYAD dil ve konuşmanın normal gelişimi, bozuklukları, değerlendirme ve terapisi ve dil ve konuşma terapisi alanındaki diğer konuları ile ilgili çalışmaları yayımlayan, çift-kör hakemlik ilkelerini temel alan açık erişimli bir akademik dergidir. Dergi tarafından uygulanan hakem değerlendirme sürecinin aşamaları aşağıda belirtilmektedir: 

Ön Değerlendirme

1. Makaleler derginin yazım kurallarına ve şablona uygunluk açısından incelenir. Uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirme süreci öncesinde yeniden düzenleme için sorumlu yazara iade edilir. Bu doğrultuda çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve örnek şablon dosyası kullanılmalıdır.

2. Derginin yayım ve yazım kurallarına uygun olan makaleler editöryal değerlendirmeye alınır. Bu aşamada makalelerin giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri derginin kapsamı, amaçları ve raporlama süreçleri açısından editöryal ekip tarafından değerlendirilir. Derginin kapsamı, amaçları ve bir bilimsel derginin raporlama süreçleri açısından uygun bulunmayan, hatalı ya da özgün olmayan makaleler, hakem değerlendirmesine kabul edilmeden reddedilir.

3. Makaleler dergi yazım kuralları, amaçları ve biçim yönünden uygun olması halinde intihal denetiminden geçirilmektedir. İntihal denetimi iThenticate, Turnitin gibi yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dergide maksimum benzerlik oranı %20 olarak kabul edilmektedir. Bu oranın aşılması durumunda, Editör Kurulu tarafından incelenen intihal denetim raporları yazar(lar) ile paylaşılır ve Kurul, yazar(lar)dan raporda yer alan hataların düzeltilmesini isteyebilir veya makaleyi yazar(lar)a iade edilebilir. Makalenin son hali tekrar intihal değerlendirmesine tabi tutulur.

Hakem Değerlendirmesi

4. Editörler Kurulu’nca ön değerlendirmesi yapılan çalışmalar, içerik açısından değerlendirilmek üzere alan uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak çalışmalarını aynı sistem üzerinden dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda Editörler Kurulu’nca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda Editörler Kurulu gerekli görürse çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderebilir.

5. Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, konudaki alanyazına hakimiyet, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu açısından incelenmesine dayanmaktadır.

6. Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 15 gün içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu

7. Hakemlerden gelen görüşler, editör/ler tarafından en geç 15 gün içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda Editörler Kurulu nihai kararını yazar(lar)a iletir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

8. DKYAD'da yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) itirazlarını, değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumları referans göstererek, karar kendilerine iletildikten sonra 15 gün içerisinde DergiPark sisteminden sisteme yüklemelidir. Yapılan itirazlar editörler kurulu tarafından en geç 1 ay içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.

Son Güncelleme Zamanı: 14.04.2023 13:58:42