Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AUTHENTİC LEADERSHIP EFFECT ON SENSE OF COMMUNITY

Yıl 2016, Cilt , Sayı , 488 - 500, 26.12.2016

Öz

The purpose of this study is to determine the effect of authentic leadership on the sense of community.
The study was carried out on 304 religious officials working in Kütahya. The effect of the leader's authenticity in investigating religion officers as a community with their colleagues was investigated. As a result of the fact that the leader's self-awareness is high, it is concluded that the religious officers are effective in forming community feeling.

Kaynakça

 • AKMAN, P., (2008) “Motivasyonlar, Gönüllü Kimliği ve Topluluk Hissinin Uzun Süreli Gönüllülük Üzerine Etkileri” Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, s 23, İstanbul
 • BARDAKÇI, S., ÇALIŞKAN E., (2010). “Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 84-95.
 • BAUMEISTER, R. F., (1987) “How the Self Became a Problem: A Psychological Review of Historical Research Case Western Reserve University” Journal of Personality and Social Psychology Copyright by the American Psychological Association, Inc. 1987, Vol. 52, No. I, 163-176
 • AVOLIO, B. J., GARDNER, W. L. (2005). “Authentic Leadership Development: Getting to The Root of Positive Forms of Leadership. Leadership Quarterly”. 16: 315-338.
 • CAMERON K., S.DUTTON, J.E., QUINN R.E. (2003) “Positive orgazinational scholarship: Foundations of a new discipline, San Francisco Berrett Koehler.
 • CARMELI, A., GELBARD, R., & GEFEN, D. (2010), “The importance of innovation leadership in cultivating strategic fit and enhancing firm performance”, The Leadership Quarterly, vol. 21 no. 3, pp. 339-349.
 • CHAN, Adrian (2005) “Authentic Leadership Measurement and Development:Challenges and Suggestions”, Monographs in Leadership and Management, 3, 227–250.
 • CHAN, A., S. T. HANNAH ve W. L. GARDNER. “Veritable Authentic Leadership: Emergence, Functioning, and Impacts”, Monographs in Leadership and Management, 3, 2005, 3–41.
 • COŞAR, S., (2011) “Otantik Liderlik kavramı ve ardılları üzerine bir araştırma” Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans tezi, S:48,Ankara
 • CROSSAN, M., & APAYDIN, M. (2010), “A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature” , Journal of Management Studies, vol. 47 no. 6, pp. 1154-1191.
 • ÇALGICI, P., YAMU,C.C., ÇİL, E.,“Faculty office buildings as work environments:Spatial configuration, social interaction, collaboration and sense of community” ITU A|Z VOL: 10, NO:2, 178-197, 2013-2 Vienna, AUSTRIA
 • ERDEM O., ve DİKİCİ M.,(2009) “Liderlik Ve Kurum Kültürü Etkileşimi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 29, s 202
 • GARDNER, W. L. ve J. R. SCHERMERHORN JR. “Unleashing Individual Potential: Performance GainsThrough Positive Organizational Behavior and Authentic Leadership”, Organizational Dynamics, XXXIII, 3, 2004, 270–281.
 • GEORGE, W. (2007), True North: Discover Your Authentic Leadership, http://www.bentley.edu/centers/sites/www.bentley.edu.centers/files/centers/cbe/george-monograph.pdf , s 20, Erişim tarihi:11.02.2015
 • GEORGE, B., SIMS, P., MCLEAN, A., & MAYER, D. (2007), “Discovering your authentic leadership”', Harvard Business Review, vol. 85 no. 2, pp. 129-138.
 • GÜLER, B.K. (2009)”Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Yönetimi” (Ed. Aşkın Keser, Gözde Yılmaz, Şenay Yürür), Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, İzmit: Umuttepe Yayınları,
 • GÜNDOĞDU, Z. (2010) “The moderating effect of trust on the relationship between authentic leadership and job related affective well-being,” Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s 38, Yayınlanmış Yüksek Lisans tezi, İstanbul
 • GREENLEAF, R.K., (2005) “Servant leadership:the leadership theory of” p.10, Carol Smith Info 640 – mgmt. of info. Orgs. Submitted December 4
 • HARTER, S. (2002). Authenticity in C. R. Snyder, & S. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 382–394). Oxford UK Oxford University Press.
 • ILGAZ, H., (2008) “Uzaktan Eğitimde teknoloji kabulünün ve topluluk hissinin öğrenen memnuniyetine katkısı” Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı İçin Öngördüğü Yüksek Lisans Tezi s 13-21, Ankara
 • ISAKSEN, S. G. (2007). The Climate for Transformation: Lessons for Leaders. Creativity and Innovation Management, 16(1), 3–15. doi:10.1111/j.1467-8691.2007.00415.x
 • JENSEN, S., & LUTHANS, F. (2006), “Entrepreneurs as authentic leaders: impact on employees attitudes” , Leadership & Organization Development Journal, vol. 27 no. 8, pp. 646-666.
 • KAYA,E.,(2012) “Modern Liderlik yaklaşımlarının bazı parametreler ışığında çalışana ve kuruma etkileri” Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans tezi, Gebze
 • KEMIS, M. H. (2003). “Toward a Conceptualization of Optimal Self-Esteem Psychological Inquiry” 14(1):1-26.
 • KESKEN, J., AYYILDIZ, A. N. (2008), “Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik”, Ege Akademik Bakış 8 (2) sı.729-754.
 • KESKEN J., AYYILDIZ N.A. ve ÜNNÜ G. (2005) “Emerging The New Paradigm in Management: Spiritually-Based Organizations, Organizational Culture, Corporate Governance and Competitiveness”, Ed. By Coşkun Can Aktan, Vol 2: Selected Proceedings of The First International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, Çeşme-Izmir, Turkey, ss.1-26.
 • KUMAR, A. (2012) “Authentic Transformational Leadership” http://www.freepatentsonline.com/article/Indian-Journal-Industrial-Relations/284450244.html (11.02.2015)
 • LUTHANS, F. (2002) “The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior”, 23, 695-706.
 • LUTHANS,F. & AVOLIO, B. (2003). Authentic leadership: A positive development approach. (K. S. Cameron, J. E. Dutton ve R.E. Quinn, Çev.). Positive Organizational Scholarship: Foundations of A New Discipline.
 • LUTHANS, F., & YOUSSEF, C. M. ( 2004), “Positive Psychological Capital; Beyond Human and Social Capital. Business Horizons” 41(1), 45-50.
 • MCMILLAN,D., and CHAVIS, M.D., (1986) “Sense of Community: A Definition and Theory” p.9
 • MEMİŞ, Ç. A., G.K. AYDIN, H. KABASAKAL ve B.E. SARAÇER. “Türkiye’de Otantik Liderlik Üzerine Bir Keşif Çalışması”, 17. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 2009, 294-302.
 • NOVICEVIC, M.M., HARVEY, M. G., RONALD, M., & BROWN-RADFORD, J. A. (2006) “Authentic leadership: A historical perspective” Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(1), 64-76.
 • OKE, A., MUNSHI, N., & WALUMBWA, F. O. (2009), “The Influence of Leadership on Innovation Processes and Activities”, Organizational Dynamics, vol. 38 no. 1, pp. 64- 72.
 • ÖZKAN, H. (2011) “Duygu Etkileşiminin Liderlik Tarzına Etkileri” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmış Doktora Tezi, s 33,Afyonkarahisar
 • ÖNCÜOĞLU, B. (2013) “Effects of Authentıc Leadershıp on performance through the medıatıng roles of trust ın leader and work engagement a thesıs submıtted to the graduate” School of Socıal Scıences of Middle East Technical University In partıal fulfıllment of the requırements for The degree of master of scıence In the department of Industrıal and organızatıonal psychology, p.8
 • PETERSON, S. J., WALUMBWA, F. O., AVOLIO, B. J., & HANNAH, S. T. (2012). The relationship between authentic leadership and follower job performance : The mediating role of follower positivity in extreme contexts. The Leadership Quarterly, 1(15). doi:10.1016/j.leaqua.2011.12.004
 • ROMISZOWSKI, A., & MASON, R. (2004). Computer-mediated communication. InD. H. Jonassen. (Ed.), Handbook of research for educational communications and technology (pp. 397-431). (2nd ed.). New York: Simon & Schuster Macmillan
 • ROVAI, A. P., & Barnum, K. T. (2002). On-line course effectiveness: An analysis of student interactions and perceptions of learning. Journal of Distance Education, 18(1), 57−73.
 • ROVAI, A. P. (2002a). Development of an instrument to measure classroom community. Internet and Higher Education, 5, 197-211.
 • ROVAI, A. P. (2003). The relationships of communicator style, personalitybased learning style, and classroom community among online graduate students. The Internet and Higher Education, 6, 347–363.
 • SEXTON,T.,(2007) ”Review of Research Literature on Authentic Leadership”, England, Creative Edge Consulting Limited
 • SNYDER, C. R., HARRİS, C., ANDERSON, J. R., HOLLERAN, S. A., IRVING, L. M., SIGMON, S.T., OSHINOUBU, L., GIBB, J., LANGELLE, C., & HARNEY, P. (1991), “The Will And The Ways: Development And Validation of An Individual-Differences Measure of Hope. Journal of Personality and Social Psychology”, 60, 570-585.
 • SPARROWE, R. N. (2005) “Authenticity and the narrative self. The Leadership Quarterly”, 16(3).
 • ÜNNÜ AYYILDIZ Nazlı Ayşe,(2009), “Politik Pazarlamada Pazar Yönlülük Ve Otantik Liderliğin Önemi” Ege Akademik Bakış Dergisi, s 1245
 • WALUMBWA, F. O., B. J. AVOLIO, W. L. GARDNER, T. S. WERNSING ve S. J. PETERSON. “Authentic Leadership: Development and Validation of aTheory-Based Measure”, Journal of Management, 89-126, XXXIV, 1, 2008.
 • WANG, S., (2008) “Use of the Webinar Tool (Elluminate) to Support Training: The Effects of Webinar-Learning Implementation from Student-Trainers’ Perspective” Journal of Interactive Online Learning www.ncolr.org/jiol Volume 7, Number 3, Winter 2008 ISSN: 1541-4914
 • WINEMAN, J., ADHYA, A., (2007) “Enhancıng Workspace performance: Predicting the influence of spatial and psychosocial factors on job satisfaction” Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium, İstanbul www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi: 11.02.2015
 • http://www.onlinedergi.com/makaledosyalari/51/pdf2009_4_10.pdf Erişim Tarihi: 11.02.2015
 • https://sites.fas.harvard.edu/~soc186/AssignedReadings/Shamir-Stories.pdf Erişim Tarihi:11.02.2015
 • http://www.drdavidmcmillan.com/category/community/ Erişim Tarihi: 11.02.2015
 • http://www.temelaksoy.com/otantik-liderlik-nedir/ Erişim Tarihi: 11.02.2015

OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2016, Cilt , Sayı , 488 - 500, 26.12.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı, topluluk hissi üzerinde otantik liderliğin etkisini belirlemektir. Çalışma Kütahya’da çalışmakta olan 304 din görevlisi üzerinde yapılmıştır. Din görevlilerinin kendi çalışma arkadaşları ile kendilerini bir topluluk olarak hissetmelerinde liderin otantik özellik sergilemesinin etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda liderin öz farkındalık özelliğinin yüksek olması din görevlilerinin topluluk hissi oluşturmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • AKMAN, P., (2008) “Motivasyonlar, Gönüllü Kimliği ve Topluluk Hissinin Uzun Süreli Gönüllülük Üzerine Etkileri” Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, s 23, İstanbul
 • BARDAKÇI, S., ÇALIŞKAN E., (2010). “Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 84-95.
 • BAUMEISTER, R. F., (1987) “How the Self Became a Problem: A Psychological Review of Historical Research Case Western Reserve University” Journal of Personality and Social Psychology Copyright by the American Psychological Association, Inc. 1987, Vol. 52, No. I, 163-176
 • AVOLIO, B. J., GARDNER, W. L. (2005). “Authentic Leadership Development: Getting to The Root of Positive Forms of Leadership. Leadership Quarterly”. 16: 315-338.
 • CAMERON K., S.DUTTON, J.E., QUINN R.E. (2003) “Positive orgazinational scholarship: Foundations of a new discipline, San Francisco Berrett Koehler.
 • CARMELI, A., GELBARD, R., & GEFEN, D. (2010), “The importance of innovation leadership in cultivating strategic fit and enhancing firm performance”, The Leadership Quarterly, vol. 21 no. 3, pp. 339-349.
 • CHAN, Adrian (2005) “Authentic Leadership Measurement and Development:Challenges and Suggestions”, Monographs in Leadership and Management, 3, 227–250.
 • CHAN, A., S. T. HANNAH ve W. L. GARDNER. “Veritable Authentic Leadership: Emergence, Functioning, and Impacts”, Monographs in Leadership and Management, 3, 2005, 3–41.
 • COŞAR, S., (2011) “Otantik Liderlik kavramı ve ardılları üzerine bir araştırma” Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans tezi, S:48,Ankara
 • CROSSAN, M., & APAYDIN, M. (2010), “A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature” , Journal of Management Studies, vol. 47 no. 6, pp. 1154-1191.
 • ÇALGICI, P., YAMU,C.C., ÇİL, E.,“Faculty office buildings as work environments:Spatial configuration, social interaction, collaboration and sense of community” ITU A|Z VOL: 10, NO:2, 178-197, 2013-2 Vienna, AUSTRIA
 • ERDEM O., ve DİKİCİ M.,(2009) “Liderlik Ve Kurum Kültürü Etkileşimi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 29, s 202
 • GARDNER, W. L. ve J. R. SCHERMERHORN JR. “Unleashing Individual Potential: Performance GainsThrough Positive Organizational Behavior and Authentic Leadership”, Organizational Dynamics, XXXIII, 3, 2004, 270–281.
 • GEORGE, W. (2007), True North: Discover Your Authentic Leadership, http://www.bentley.edu/centers/sites/www.bentley.edu.centers/files/centers/cbe/george-monograph.pdf , s 20, Erişim tarihi:11.02.2015
 • GEORGE, B., SIMS, P., MCLEAN, A., & MAYER, D. (2007), “Discovering your authentic leadership”', Harvard Business Review, vol. 85 no. 2, pp. 129-138.
 • GÜLER, B.K. (2009)”Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Yönetimi” (Ed. Aşkın Keser, Gözde Yılmaz, Şenay Yürür), Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, İzmit: Umuttepe Yayınları,
 • GÜNDOĞDU, Z. (2010) “The moderating effect of trust on the relationship between authentic leadership and job related affective well-being,” Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s 38, Yayınlanmış Yüksek Lisans tezi, İstanbul
 • GREENLEAF, R.K., (2005) “Servant leadership:the leadership theory of” p.10, Carol Smith Info 640 – mgmt. of info. Orgs. Submitted December 4
 • HARTER, S. (2002). Authenticity in C. R. Snyder, & S. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 382–394). Oxford UK Oxford University Press.
 • ILGAZ, H., (2008) “Uzaktan Eğitimde teknoloji kabulünün ve topluluk hissinin öğrenen memnuniyetine katkısı” Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı İçin Öngördüğü Yüksek Lisans Tezi s 13-21, Ankara
 • ISAKSEN, S. G. (2007). The Climate for Transformation: Lessons for Leaders. Creativity and Innovation Management, 16(1), 3–15. doi:10.1111/j.1467-8691.2007.00415.x
 • JENSEN, S., & LUTHANS, F. (2006), “Entrepreneurs as authentic leaders: impact on employees attitudes” , Leadership & Organization Development Journal, vol. 27 no. 8, pp. 646-666.
 • KAYA,E.,(2012) “Modern Liderlik yaklaşımlarının bazı parametreler ışığında çalışana ve kuruma etkileri” Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans tezi, Gebze
 • KEMIS, M. H. (2003). “Toward a Conceptualization of Optimal Self-Esteem Psychological Inquiry” 14(1):1-26.
 • KESKEN, J., AYYILDIZ, A. N. (2008), “Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik”, Ege Akademik Bakış 8 (2) sı.729-754.
 • KESKEN J., AYYILDIZ N.A. ve ÜNNÜ G. (2005) “Emerging The New Paradigm in Management: Spiritually-Based Organizations, Organizational Culture, Corporate Governance and Competitiveness”, Ed. By Coşkun Can Aktan, Vol 2: Selected Proceedings of The First International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, Çeşme-Izmir, Turkey, ss.1-26.
 • KUMAR, A. (2012) “Authentic Transformational Leadership” http://www.freepatentsonline.com/article/Indian-Journal-Industrial-Relations/284450244.html (11.02.2015)
 • LUTHANS, F. (2002) “The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior”, 23, 695-706.
 • LUTHANS,F. & AVOLIO, B. (2003). Authentic leadership: A positive development approach. (K. S. Cameron, J. E. Dutton ve R.E. Quinn, Çev.). Positive Organizational Scholarship: Foundations of A New Discipline.
 • LUTHANS, F., & YOUSSEF, C. M. ( 2004), “Positive Psychological Capital; Beyond Human and Social Capital. Business Horizons” 41(1), 45-50.
 • MCMILLAN,D., and CHAVIS, M.D., (1986) “Sense of Community: A Definition and Theory” p.9
 • MEMİŞ, Ç. A., G.K. AYDIN, H. KABASAKAL ve B.E. SARAÇER. “Türkiye’de Otantik Liderlik Üzerine Bir Keşif Çalışması”, 17. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 2009, 294-302.
 • NOVICEVIC, M.M., HARVEY, M. G., RONALD, M., & BROWN-RADFORD, J. A. (2006) “Authentic leadership: A historical perspective” Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(1), 64-76.
 • OKE, A., MUNSHI, N., & WALUMBWA, F. O. (2009), “The Influence of Leadership on Innovation Processes and Activities”, Organizational Dynamics, vol. 38 no. 1, pp. 64- 72.
 • ÖZKAN, H. (2011) “Duygu Etkileşiminin Liderlik Tarzına Etkileri” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmış Doktora Tezi, s 33,Afyonkarahisar
 • ÖNCÜOĞLU, B. (2013) “Effects of Authentıc Leadershıp on performance through the medıatıng roles of trust ın leader and work engagement a thesıs submıtted to the graduate” School of Socıal Scıences of Middle East Technical University In partıal fulfıllment of the requırements for The degree of master of scıence In the department of Industrıal and organızatıonal psychology, p.8
 • PETERSON, S. J., WALUMBWA, F. O., AVOLIO, B. J., & HANNAH, S. T. (2012). The relationship between authentic leadership and follower job performance : The mediating role of follower positivity in extreme contexts. The Leadership Quarterly, 1(15). doi:10.1016/j.leaqua.2011.12.004
 • ROMISZOWSKI, A., & MASON, R. (2004). Computer-mediated communication. InD. H. Jonassen. (Ed.), Handbook of research for educational communications and technology (pp. 397-431). (2nd ed.). New York: Simon & Schuster Macmillan
 • ROVAI, A. P., & Barnum, K. T. (2002). On-line course effectiveness: An analysis of student interactions and perceptions of learning. Journal of Distance Education, 18(1), 57−73.
 • ROVAI, A. P. (2002a). Development of an instrument to measure classroom community. Internet and Higher Education, 5, 197-211.
 • ROVAI, A. P. (2003). The relationships of communicator style, personalitybased learning style, and classroom community among online graduate students. The Internet and Higher Education, 6, 347–363.
 • SEXTON,T.,(2007) ”Review of Research Literature on Authentic Leadership”, England, Creative Edge Consulting Limited
 • SNYDER, C. R., HARRİS, C., ANDERSON, J. R., HOLLERAN, S. A., IRVING, L. M., SIGMON, S.T., OSHINOUBU, L., GIBB, J., LANGELLE, C., & HARNEY, P. (1991), “The Will And The Ways: Development And Validation of An Individual-Differences Measure of Hope. Journal of Personality and Social Psychology”, 60, 570-585.
 • SPARROWE, R. N. (2005) “Authenticity and the narrative self. The Leadership Quarterly”, 16(3).
 • ÜNNÜ AYYILDIZ Nazlı Ayşe,(2009), “Politik Pazarlamada Pazar Yönlülük Ve Otantik Liderliğin Önemi” Ege Akademik Bakış Dergisi, s 1245
 • WALUMBWA, F. O., B. J. AVOLIO, W. L. GARDNER, T. S. WERNSING ve S. J. PETERSON. “Authentic Leadership: Development and Validation of aTheory-Based Measure”, Journal of Management, 89-126, XXXIV, 1, 2008.
 • WANG, S., (2008) “Use of the Webinar Tool (Elluminate) to Support Training: The Effects of Webinar-Learning Implementation from Student-Trainers’ Perspective” Journal of Interactive Online Learning www.ncolr.org/jiol Volume 7, Number 3, Winter 2008 ISSN: 1541-4914
 • WINEMAN, J., ADHYA, A., (2007) “Enhancıng Workspace performance: Predicting the influence of spatial and psychosocial factors on job satisfaction” Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium, İstanbul www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi: 11.02.2015
 • http://www.onlinedergi.com/makaledosyalari/51/pdf2009_4_10.pdf Erişim Tarihi: 11.02.2015
 • https://sites.fas.harvard.edu/~soc186/AssignedReadings/Shamir-Stories.pdf Erişim Tarihi:11.02.2015
 • http://www.drdavidmcmillan.com/category/community/ Erişim Tarihi: 11.02.2015
 • http://www.temelaksoy.com/otantik-liderlik-nedir/ Erişim Tarihi: 11.02.2015

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mürsel Güler
0000-0002-1464-9834


Dursun Boz
0000-0003-3206-8950

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 4 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dpusbe342391, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {}, publisher = {Kütahya Dumlupınar Üniversitesi}, year = {2016}, pages = {488 - 500}, title = {OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Güler, Mürsel and Boz, Dursun} }
APA Güler, M. & Boz, D. (2016). OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Afro-Avrasya Özel Sayısı , 488-500 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/27228/342391
MLA Güler, M. , Boz, D. "OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ" . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016 ): 488-500 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/27228/342391>
Chicago Güler, M. , Boz, D. "OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016 ): 488-500
RIS TY - JOUR T1 - OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Mürsel Güler , Dursun Boz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 488 EP - 500 VL - IS - SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ %A Mürsel Güler , Dursun Boz %T OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2016 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N %R %U
ISNAD Güler, Mürsel , Boz, Dursun . "OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / (Aralık 2016): 488-500 .
AMA Güler M. , Boz D. OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 488-500.
Vancouver Güler M. , Boz D. OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 488-500.
IEEE M. Güler ve D. Boz , "OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 488-500, Ara. 2016

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.