Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Problem of Democratization in the United Nations

Yıl 2023, Sayı: 76, 254 - 271, 27.04.2023
https://doi.org/10.51290/dpusbe.1255386

Öz

Globalization which has been around since industrial revolution has led global integration in many area together with computer and internet. The world does not consist of continents which come through discrete form each other and within their integrity; on the contrary, it poses a view of an enormous integrated state. Since wars started by colonial competition of powerful countries are destructive not only for colonized countries but also for colonizers, they have been endeavoured to be prevented through international organizations such as the League of Nations and the United Nations. The United Nations founded by victorious countries in World War II under the leadership of the USA has not been able to maintain the peace. The United Nations serves to interests of not 193 member countries, but of five permanent members of UN Security Council. Many countries around the world, especially Turkey, object to this situation. The UN requires to be transformed to a World Parliament by restructuring it on the basis of democratic representation, the privileges requires to be abolished, and the IMF and the World Bank under the UN needs to be democratized in a similar way. In this study, some propositions on the democratization of international organizations, especially on the UN, will be discussed by examining their structures.

Kaynakça

 • Anadolu Ajansı (2022). https://turkiye.un.org/tr/179276-guvenlik-konseyinde-veto-hakki-kullanilirsa-genel-kurul-toplanacak.
 • Anadolu Ajansı (2022). https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyenin-birlesmis-milletler-reformuna-yonelik-tezleri-kitaplastirildi/2687573.
 • Annan, K. (2005). In larger freedom: towards development, security and human rights for all, Report of the Secretary-General, New York: United Nations. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/2005.
 • Arsava, A. F. (2007). BM Güvenlik Konseyi’nin insan haklarını koruma rolü ve Güvenlik Konseyi’nin yetkilerinin dayanağı ve sınırları, Uluslararası Hukuk ve Politika, 4(13), 1-16.
 • Bayraktar, F. (2012). Bir ütopya olarak kolektif güvenlik sistemi ya da Birleşmiş Milletler ne işe yarar? Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(1-1), 21-33.
 • Berween, M. (2002). Democratization of the UN: Isn't It Time for structural reform at the United Nations?. Review Of International Affairs, 2(2), 40-62.
 • Birleşmiş Milletler Antlaşması, http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/chart_turkce.pdf.
 • Birleşmiş Milletler http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B.
 • Birleşmiş Milletler, http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html.
 • Bolton, J. and Holbrooke, R. (2008). Reforming the United Nations. Brown Journal Of World Affairs, 14(2), 11-21.
 • Brzezinski, Z. (2005). Büyük satranç tahtası, Çev. Yelda Türedi, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • CEB Personnel Statistics (2022). https://betterworldcampaign.org/resources/briefing-book-2022/united-nations-budget.
 • Çiftçi, K. (2009). Soğuk savaş sonrasında ABD: Rızaya dayalı hegemonyadan imparatorluk düzenine, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 203–219.
 • Emiroğlu, H. (2006). Uluslararası siyasal örgütlenme modeli oluşumunun tarihsel süreci ve Birleşmiş Milletler örgütü (1941-1990), Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2(04), 103-140.
 • Fröhlich, M. (2007). The ironies of UN Secretariat reform. Global Governance, 13(2), 151–159.
 • Global Policy Forum, https://www.globalpolicy.org/un-finance/tables-and-charts.
 • http://www.unsceb.org/content/hr-statistics-staff-totals.
 • Hurd, I. (2008). Myths of membership: the politics of legitimation in UN Security Council reform. Global Governance, 14(2), 199-217.
 • İletişim Başkanlığı (2022). BM reformu: Uluslararası iş birliğine yeni bir yaklaşım, İletişim Başkanlığı.
 • Karabulut, B. (2015). Birleşmiş Milletlerin küresel güvenlikteki rolü ve çevre güvenliği bağlamında Karadeniz havzasındaki faaliyetleri, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 48, 43-58.
 • Kırdım, Ş. E. (2022). Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ultra vires kararlarının sınırları ve yargısal denetimi, YBHD, 7(1), 31–72.
 • Luck, E. C. (2005). How not to reform the United Nations. Global Governance, 11(4), 407-414.
 • Newworldencyclopedia,https://www.newworldencyclopedia.org/entry/File:League_of_Nations_Anachronous_Map
 • Özkan, A. (2002). Uluslararası hukukta Birleşmiş Milletler ve Afganistan operasyonu, Avrasya Dosyası, BM Özel, İlkbahar 2002, 8(1), 238-257.
 • Özlük, E. (2008). Uluslararası ilişkilerde meşruiyet ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin meşruiyet krizi, Uluslararası Hukuk ve Politika, 4(14), 1-26.
 • Resmî Gazete (1945) Birleşmiş Milletler antlaşması ve Milletlerarası Adalet Divanı statüsü, RG Tarihi 24.08 1945: No 6902. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/3-30.pdf.
 • Schlesinger, S. (1997). Can the United Nations reform? World Policy Journal, 14(3), 47.
 • Stipo, F. (2015). Is it time to reform the United Nations? The Hill, http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/254459-is-it-time-to-reform-the-united-nations.
 • Sur, M. (2013). Birleşmiş Milletler örgütünün gelişimi ve geleceği, Journal of Yaşar University, 8, Sayı, Özel, 2535-3550.
 • Trent, J. E. (2008). How to reform the United Nations: A proposal, paper for presentation at the International Studies Association Convention San Francisco, March 26–29, 2008.
 • http://www.johntrent.ca/un_reform_proposal.html, (Erişim: 10.12.2022).
 • Ulusan, Ş. (2008). Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VII/16-17, Bahar-Güz, 237-258.
 • UN Briefing Book (2022). https://betterworldcampaign.org/resources/briefing-book-2022/united-nations-strengthening-reform.
 • UN Peace Security Data Hub (2022). https://psdata.un.org/dataset/DPPA-SCVETOES.
 • UN System Human Resources by Organization (2022). https://unsceb.org/un-system-hr-statistics-report-2021.
 • UN, http://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html.
 • United Nations (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development,https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication.
 • UNSCEB, https://unsceb.org/board-members. Weiss, T. G. (2003). The illusion of UN Security Council reform. The Washington Quarterly, 26(4), 147–161.

Birleşmiş Milletlerde Demokratikleşme Sorunu

Yıl 2023, Sayı: 76, 254 - 271, 27.04.2023
https://doi.org/10.51290/dpusbe.1255386

Öz

Sanayi devrimi ile başlayan küreselleşme, bilgisayar ve internetle birlikte pek çok alanda küresel bütünleşmeye yol açmıştır. Artık dünya birbirinden ayrı kendi bütünlüğü içinde yaşayan kıtalardan oluşmamakta, bilakis bütünleşik kocaman bir devlet manzarası arz etmektedir. Güçlü ülkelerin sömürge rekabeti sebebiyle çıkardığı savaşlar sömürülen ülkeler kadar sömüren ülkeler için de yıkıcı olmuş, bu sebeple Cemiyeti Akvam ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası teşkilatlar kurularak savaşların önlenmesine çalışılmıştır. ABD öncülüğünde 2. Dünya Harbinin galipleri tarafından kurulan BM maalesef barışı korumada başarılı olamamaktadır. BM bugün kendisine üye 193 ülkenin değil, veto ayrıcalığına sahip Güvenlik Konseyi daimî üyesi beş ülkenin menfaatlerine hizmet etmektedir. Bu duruma başta Türkiye olmak üzere dünyada pek çok ülke itiraz etmektedir. BM’nin üye ülkeler tarafından demokratik temsil esasına göre yeniden yapılandırılarak bir Dünya Parlamentosuna dönüştürülmesi, ayrıcalıkların kaldırılması, BM’nin altındaki IMF ve Dünya Bankası gibi diğer uluslararası kuruluşların da benzer şekilde demokratikleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların yapıları incelenerek demokratikleştirilmelerine yönelik öneriler ele alınacaktır.

Kaynakça

 • Anadolu Ajansı (2022). https://turkiye.un.org/tr/179276-guvenlik-konseyinde-veto-hakki-kullanilirsa-genel-kurul-toplanacak.
 • Anadolu Ajansı (2022). https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyenin-birlesmis-milletler-reformuna-yonelik-tezleri-kitaplastirildi/2687573.
 • Annan, K. (2005). In larger freedom: towards development, security and human rights for all, Report of the Secretary-General, New York: United Nations. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/2005.
 • Arsava, A. F. (2007). BM Güvenlik Konseyi’nin insan haklarını koruma rolü ve Güvenlik Konseyi’nin yetkilerinin dayanağı ve sınırları, Uluslararası Hukuk ve Politika, 4(13), 1-16.
 • Bayraktar, F. (2012). Bir ütopya olarak kolektif güvenlik sistemi ya da Birleşmiş Milletler ne işe yarar? Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(1-1), 21-33.
 • Berween, M. (2002). Democratization of the UN: Isn't It Time for structural reform at the United Nations?. Review Of International Affairs, 2(2), 40-62.
 • Birleşmiş Milletler Antlaşması, http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/chart_turkce.pdf.
 • Birleşmiş Milletler http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ADM/SER.B.
 • Birleşmiş Milletler, http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html.
 • Bolton, J. and Holbrooke, R. (2008). Reforming the United Nations. Brown Journal Of World Affairs, 14(2), 11-21.
 • Brzezinski, Z. (2005). Büyük satranç tahtası, Çev. Yelda Türedi, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • CEB Personnel Statistics (2022). https://betterworldcampaign.org/resources/briefing-book-2022/united-nations-budget.
 • Çiftçi, K. (2009). Soğuk savaş sonrasında ABD: Rızaya dayalı hegemonyadan imparatorluk düzenine, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 203–219.
 • Emiroğlu, H. (2006). Uluslararası siyasal örgütlenme modeli oluşumunun tarihsel süreci ve Birleşmiş Milletler örgütü (1941-1990), Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2(04), 103-140.
 • Fröhlich, M. (2007). The ironies of UN Secretariat reform. Global Governance, 13(2), 151–159.
 • Global Policy Forum, https://www.globalpolicy.org/un-finance/tables-and-charts.
 • http://www.unsceb.org/content/hr-statistics-staff-totals.
 • Hurd, I. (2008). Myths of membership: the politics of legitimation in UN Security Council reform. Global Governance, 14(2), 199-217.
 • İletişim Başkanlığı (2022). BM reformu: Uluslararası iş birliğine yeni bir yaklaşım, İletişim Başkanlığı.
 • Karabulut, B. (2015). Birleşmiş Milletlerin küresel güvenlikteki rolü ve çevre güvenliği bağlamında Karadeniz havzasındaki faaliyetleri, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 48, 43-58.
 • Kırdım, Ş. E. (2022). Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ultra vires kararlarının sınırları ve yargısal denetimi, YBHD, 7(1), 31–72.
 • Luck, E. C. (2005). How not to reform the United Nations. Global Governance, 11(4), 407-414.
 • Newworldencyclopedia,https://www.newworldencyclopedia.org/entry/File:League_of_Nations_Anachronous_Map
 • Özkan, A. (2002). Uluslararası hukukta Birleşmiş Milletler ve Afganistan operasyonu, Avrasya Dosyası, BM Özel, İlkbahar 2002, 8(1), 238-257.
 • Özlük, E. (2008). Uluslararası ilişkilerde meşruiyet ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin meşruiyet krizi, Uluslararası Hukuk ve Politika, 4(14), 1-26.
 • Resmî Gazete (1945) Birleşmiş Milletler antlaşması ve Milletlerarası Adalet Divanı statüsü, RG Tarihi 24.08 1945: No 6902. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/3-30.pdf.
 • Schlesinger, S. (1997). Can the United Nations reform? World Policy Journal, 14(3), 47.
 • Stipo, F. (2015). Is it time to reform the United Nations? The Hill, http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/254459-is-it-time-to-reform-the-united-nations.
 • Sur, M. (2013). Birleşmiş Milletler örgütünün gelişimi ve geleceği, Journal of Yaşar University, 8, Sayı, Özel, 2535-3550.
 • Trent, J. E. (2008). How to reform the United Nations: A proposal, paper for presentation at the International Studies Association Convention San Francisco, March 26–29, 2008.
 • http://www.johntrent.ca/un_reform_proposal.html, (Erişim: 10.12.2022).
 • Ulusan, Ş. (2008). Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VII/16-17, Bahar-Güz, 237-258.
 • UN Briefing Book (2022). https://betterworldcampaign.org/resources/briefing-book-2022/united-nations-strengthening-reform.
 • UN Peace Security Data Hub (2022). https://psdata.un.org/dataset/DPPA-SCVETOES.
 • UN System Human Resources by Organization (2022). https://unsceb.org/un-system-hr-statistics-report-2021.
 • UN, http://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html.
 • United Nations (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development,https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication.
 • UNSCEB, https://unsceb.org/board-members. Weiss, T. G. (2003). The illusion of UN Security Council reform. The Washington Quarterly, 26(4), 147–161.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Mahmut Bozan 0000-0002-5936-7021

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 76

Kaynak Göster

APA Bozan, M. (2023). Birleşmiş Milletlerde Demokratikleşme Sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(76), 254-271. https://doi.org/10.51290/dpusbe.1255386
AMA Bozan M. Birleşmiş Milletlerde Demokratikleşme Sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Nisan 2023;(76):254-271. doi:10.51290/dpusbe.1255386
Chicago Bozan, Mahmut. “Birleşmiş Milletlerde Demokratikleşme Sorunu”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 76 (Nisan 2023): 254-71. https://doi.org/10.51290/dpusbe.1255386.
EndNote Bozan M (01 Nisan 2023) Birleşmiş Milletlerde Demokratikleşme Sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 76 254–271.
IEEE M. Bozan, “Birleşmiş Milletlerde Demokratikleşme Sorunu”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 76, ss. 254–271, Nisan 2023, doi: 10.51290/dpusbe.1255386.
ISNAD Bozan, Mahmut. “Birleşmiş Milletlerde Demokratikleşme Sorunu”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 76 (Nisan 2023), 254-271. https://doi.org/10.51290/dpusbe.1255386.
JAMA Bozan M. Birleşmiş Milletlerde Demokratikleşme Sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2023;:254–271.
MLA Bozan, Mahmut. “Birleşmiş Milletlerde Demokratikleşme Sorunu”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 76, 2023, ss. 254-71, doi:10.51290/dpusbe.1255386.
Vancouver Bozan M. Birleşmiş Milletlerde Demokratikleşme Sorunu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2023(76):254-71.

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.