Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Establishment of the Exam Information System in Duzce University Medical Faculty and Satisfaction Levels of the Instructors

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1, 146 - 159, 31.01.2020
https://doi.org/10.29130/dubited.547172

Öz

In the integrated education system applied in medical faculties, multiple-choice exams are generally applied to measure students' achievements. In these exams, preparing and archiving of questions in a secure environment is one of the basic needs. In addition, carry out item analyzes, examining difficulty levels and discrimination indexes of questions in order to increase the quality of education is important. Using easily accessible and user-friendly systems for preparing, archiving and evaluation of exam questions and booklets will contribute to the quality of the education process as well as time and labor support. In this study, it was aimed to establish an exam information system in Duzce University Medical Faculty and examine the satisfaction of instructors from process. By doing a questionnaire study before the system set-up, difficulties experienced by the instructors during examination process and situations they spent much time were determined and the features important in exam and question preparation processes were examined. After establishment of the system, satisfaction of instructors from the system were evaluated using a questionnaire in terms of difficulties they experienced during examination process, labor force and time loss. The vast majority (77.4% to 100%) of the instructors expressed that they are satisfied with the contributions of the system to examination process, it has seen that the subjects given importance in the preparation process of question and exam have been met by the system in great extent. It was determined that the exam information system fulfills the functions planned for provide time and labor support in many subjects such as preparation of exam questions, formal correction and booklet creation. It has seen that, thanks to the exam information system, the exams in Duzce University Medical Faculty, doing in an easy to use environment with high security, low error level, measurement-evaluation applications gain functionality, and satisfaction of the instructor is quite high.

Kaynakça

 • [1] H. Atılgan, A. Kan ve N. Doğan, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Türkiye: Anı Yayıncılık, 2006.
 • [2] A. Erkuş, Sınıf Öğretmenleri için Ölçme ve Değerlendirme: Kavram ve Uygulamalar, Ankara, Türkiye: Ekinoks Eğitim Danışmanlık Yayınevi, 2006.
 • [3] Hİ. Durak, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin (Sınama) Öğretim Üyeleri Tarafından Bilinmesi Gereken Temel İlkeleri”, Tıp Eğitimi Dünyası, c.7, s.7, ss.43-46, 2002.
 • [4] H. Yılmaz, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 7.baskı, Konya, Türkiye: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2004.
 • [5] JR. Kogan and JA. Shea, “Course Evaluation in Medical Education”, Teaching and Teacher Education, c.23, s.3, ss.251-264, 2007.
 • [6] H. Ankaralı, Ş. Cangür, MA. Sungur ve S. Ataoğlu, “Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi”, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, c.19, s.2, ss.38-41, 2017.
 • [7] ST. Özdemir, “Tıp Eğitimi ve Standartlar”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c.31, s.2, ss.133-137, 2005.
 • [8] S. Eskiocak, SS. Gökmen, H. Erbaş, E. Çakır ve Ş. Gülen, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Son 5 Yılda Yapılan Biyokimya Sınav Sorularının Analizi”, Türk Biyokimya Dergisi, c.29, s.4, ss.273-276, 2004.
 • [9] L. Tomak and Y. Bek. “Item Analysis and Evaluation in the Examinations in the Faculty of Medicine at Ondokuz Mayis University”, Nigerian Journal of Clinical Practice, c.18, s.3, ss.387-394, 2015.
 • [10] S. Öncü, Ö. Güven, Ö. Erel ve S. Demirağ, “Bir Soru Bankasının Hikayesi”, UTES'17 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2017, ss.54.
 • [11] E. Düzakın ve S. Yalçınkaya, “Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Yatkınlıkları”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.17, s.1, ss.225-244, 2008.
 • [12] Ş. Karasar, “Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri -Internet ve Sanal Yüksek Eğitim”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, c.3, s.4, ss.117-125, 2004.
 • [13] FK. Çelen, A. Çelik ve SS. Seferoğlu, “Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları”, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Türkiye, 2011, ss.765-773.
 • [14] Ö. Günay ve P. Tunçyürek, “Entegre Tıp Eğitimi için Soru Bankası: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği”, Akademik Bilişim 2014 Konferansı, Mersin, Türkiye, 2014, ss.31.
 • [15] Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi. (30 Mart 2019). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. [Online]. Erişim: http://tip.duzce.edu.tr/Dokumanlar/tip/t%C4%B1p%20y%C3%B6netmelik.pdf.
 • [16] Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi. (30 Mart 2019). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi. [Online]. Erişim: http://tip.duzce.edu.tr/Dokumanlar/tip/T%C4%B1p%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6nergesi.pdf.
 • [17] Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi. (30 Mart 2019). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Koordinatörler Kurulu Çalışma Yönergesi. [Online]. Erişim: http://tip.duzce.edu.tr/Dokumanlar/tip/9ce1e811-9b0a-408d-8c5d-6d1cd99d0e23.doc.
 • [18] Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi. (30 Mart 2019). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitim-Öğretim Üst Kurulu Yönergesi. [Online]. Erişim:http://tip.duzce.edu.tr/Dokumanlar/tip/Dosyalar/%C3%9CST%20KURULU%20Y%C3%96NERGESI%20_(2017%20Haziran_).pdf.
 • [19] N. Yeşildal Çelebiler, B. Süzen, R. Şendağ, A. Şipal, ES. Tamses, Y. Tatoğlu, AN. Temir ve G. Tezcan, “Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 4-5-6. Sınıf Öğrenci Memnuniyeti Düzeyi Değerlendirilmesi”, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c.3, s.1, ss.1-9, 2013.
 • [20] ÖNT. Özmen, G. Özdağoğlu, M. Damar, S. Emirza ve AKH. Payne, “Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin İyileştirilmesine Yönelik Sistem Geliştirme Çalışmalarına Öğrenci İşleri Birimlerinin Bakışı”, 5. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi, Sakarya, Türkiye, 2017, ss. 116-129.
 • [21] GK. Kanji and AM. Tambi, “Total Quality Management in UK Higher Education Institutions”, Total Quality Management, c.10, s.1, ss.129-153, 1999.
 • [22] AM. Alparslan, “Öğretim Elemanlarının İşlerinden Tatmin, Üniversitelerinden Memnun ve Gönüllü Olmalarındaki Öncüller: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.6, s.11, ss.82-101, 2014.
 • [23] ME. Layık, MK. Karahocagil ve P. Kalem, “Tıp Eğitiminde Akreditasyonun Önemi”, Van Tıp Dergisi, c.24, s.2, ss.127-130, 2017.
 • [24] TEPDAD. (30 Mart 2019). Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları-2018. [Online]. Erişim:http://tepdad.org.tr/uploads/files/Belgeler%20ve%20formlar/5wordMOTE%202018%20STANDARTLARI.pdf.
 • [25] TEPDAD. (30 Mart 2019). Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu. [Online]. Erişim: http://tepdad.org.tr/uploads/files/Belgeler%20ve%20formlar/2018%C3%96DR%20Haz%C4%B1rlama%20K%C4%B1lavuzu%20.pdf.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1, 146 - 159, 31.01.2020
https://doi.org/10.29130/dubited.547172

Öz

Tıp fakültelerinde uygulanan entegre eğitim-öğretim sisteminde öğrencilerin kazanımlarını ölçmek için genellikle çoktan seçmeli sınavlar uygulanmaktadır. Bu sınavlarda soruların güvenli ortamlarda hazırlanarak arşivlenmesi temel ihtiyaçlardan biridir. Bunun yanında, eğitim-öğretimin kalitesini artırmaya yönelik olarak madde analizlerinin yapılması, soruların ayırt edicilik ve güçlük düzeylerinin incelenmesi önem göstermektedir. Soruların ve kitapçıkların hazırlanması, arşivlenmesi ve değerlendirilmesi için kolay ulaşılabilir ve kullanıcı dostu sistemler kullanılması, zaman ve işgücü desteği yanında eğitim-öğretim sürecinin kalitesine de katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sınav bilişim sistemi kurulması ve öğretim üyelerinin süreçten memnuniyetlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sistem kurulumundan önce anket çalışması yapılarak öğretim üyelerinin sınav sürecinde yaşadıkları zorluklar ve çok zaman harcadıkları durumlar tespit edilmiş, sınav ve soru hazırlama süreçlerinde önem verilen özellikler incelenmiştir. Sistemin kurulmasından sonra yine anket çalışmasıyla öğretim üyelerinin sınav sürecinde yaşadıkları zorluklar, iş gücü ve zaman kaybı konusunda sistemden memnuniyet düzeyleri değerlendirilmiştir. Öğretim üyelerinin oldukça büyük bir çoğunluğu (%77,4 ile %100) sistemin sınav sürecine yaptığı katkılardan memnun olduğunu ifade etmiş, sınav ve soru hazırlama süreçlerinde önem verilen konuların sistem tarafından büyük bir oranda karşılandığı görülmüştür. Sınav sorularının hazırlanması, biçimsel olarak düzeltilmesi ve kitapçık oluşturulması gibi birçok konuda zaman ve iş gücü desteği sağlaması planlanan sınav bilişim sisteminin bu fonksiyonu yerine getirdiği saptanmıştır. Sınav bilişim sistemi sayesinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan sınavların güvenliği yüksek, hata düzeyi düşük ve kullanımı kolay bir ortamda yapıldığı, ölçme-değerlendirme uygulamalarının işlevsellik kazandığı ve öğretim üyelerinin memnuniyetinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • [1] H. Atılgan, A. Kan ve N. Doğan, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Türkiye: Anı Yayıncılık, 2006.
 • [2] A. Erkuş, Sınıf Öğretmenleri için Ölçme ve Değerlendirme: Kavram ve Uygulamalar, Ankara, Türkiye: Ekinoks Eğitim Danışmanlık Yayınevi, 2006.
 • [3] Hİ. Durak, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin (Sınama) Öğretim Üyeleri Tarafından Bilinmesi Gereken Temel İlkeleri”, Tıp Eğitimi Dünyası, c.7, s.7, ss.43-46, 2002.
 • [4] H. Yılmaz, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 7.baskı, Konya, Türkiye: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2004.
 • [5] JR. Kogan and JA. Shea, “Course Evaluation in Medical Education”, Teaching and Teacher Education, c.23, s.3, ss.251-264, 2007.
 • [6] H. Ankaralı, Ş. Cangür, MA. Sungur ve S. Ataoğlu, “Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi”, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, c.19, s.2, ss.38-41, 2017.
 • [7] ST. Özdemir, “Tıp Eğitimi ve Standartlar”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c.31, s.2, ss.133-137, 2005.
 • [8] S. Eskiocak, SS. Gökmen, H. Erbaş, E. Çakır ve Ş. Gülen, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Son 5 Yılda Yapılan Biyokimya Sınav Sorularının Analizi”, Türk Biyokimya Dergisi, c.29, s.4, ss.273-276, 2004.
 • [9] L. Tomak and Y. Bek. “Item Analysis and Evaluation in the Examinations in the Faculty of Medicine at Ondokuz Mayis University”, Nigerian Journal of Clinical Practice, c.18, s.3, ss.387-394, 2015.
 • [10] S. Öncü, Ö. Güven, Ö. Erel ve S. Demirağ, “Bir Soru Bankasının Hikayesi”, UTES'17 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2017, ss.54.
 • [11] E. Düzakın ve S. Yalçınkaya, “Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Yatkınlıkları”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.17, s.1, ss.225-244, 2008.
 • [12] Ş. Karasar, “Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri -Internet ve Sanal Yüksek Eğitim”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, c.3, s.4, ss.117-125, 2004.
 • [13] FK. Çelen, A. Çelik ve SS. Seferoğlu, “Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları”, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Türkiye, 2011, ss.765-773.
 • [14] Ö. Günay ve P. Tunçyürek, “Entegre Tıp Eğitimi için Soru Bankası: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği”, Akademik Bilişim 2014 Konferansı, Mersin, Türkiye, 2014, ss.31.
 • [15] Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi. (30 Mart 2019). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. [Online]. Erişim: http://tip.duzce.edu.tr/Dokumanlar/tip/t%C4%B1p%20y%C3%B6netmelik.pdf.
 • [16] Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi. (30 Mart 2019). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi. [Online]. Erişim: http://tip.duzce.edu.tr/Dokumanlar/tip/T%C4%B1p%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6nergesi.pdf.
 • [17] Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi. (30 Mart 2019). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Koordinatörler Kurulu Çalışma Yönergesi. [Online]. Erişim: http://tip.duzce.edu.tr/Dokumanlar/tip/9ce1e811-9b0a-408d-8c5d-6d1cd99d0e23.doc.
 • [18] Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi. (30 Mart 2019). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitim-Öğretim Üst Kurulu Yönergesi. [Online]. Erişim:http://tip.duzce.edu.tr/Dokumanlar/tip/Dosyalar/%C3%9CST%20KURULU%20Y%C3%96NERGESI%20_(2017%20Haziran_).pdf.
 • [19] N. Yeşildal Çelebiler, B. Süzen, R. Şendağ, A. Şipal, ES. Tamses, Y. Tatoğlu, AN. Temir ve G. Tezcan, “Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 4-5-6. Sınıf Öğrenci Memnuniyeti Düzeyi Değerlendirilmesi”, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c.3, s.1, ss.1-9, 2013.
 • [20] ÖNT. Özmen, G. Özdağoğlu, M. Damar, S. Emirza ve AKH. Payne, “Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin İyileştirilmesine Yönelik Sistem Geliştirme Çalışmalarına Öğrenci İşleri Birimlerinin Bakışı”, 5. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi, Sakarya, Türkiye, 2017, ss. 116-129.
 • [21] GK. Kanji and AM. Tambi, “Total Quality Management in UK Higher Education Institutions”, Total Quality Management, c.10, s.1, ss.129-153, 1999.
 • [22] AM. Alparslan, “Öğretim Elemanlarının İşlerinden Tatmin, Üniversitelerinden Memnun ve Gönüllü Olmalarındaki Öncüller: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.6, s.11, ss.82-101, 2014.
 • [23] ME. Layık, MK. Karahocagil ve P. Kalem, “Tıp Eğitiminde Akreditasyonun Önemi”, Van Tıp Dergisi, c.24, s.2, ss.127-130, 2017.
 • [24] TEPDAD. (30 Mart 2019). Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları-2018. [Online]. Erişim:http://tepdad.org.tr/uploads/files/Belgeler%20ve%20formlar/5wordMOTE%202018%20STANDARTLARI.pdf.
 • [25] TEPDAD. (30 Mart 2019). Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu. [Online]. Erişim: http://tepdad.org.tr/uploads/files/Belgeler%20ve%20formlar/2018%C3%96DR%20Haz%C4%B1rlama%20K%C4%B1lavuzu%20.pdf.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Ali SUNGUR (Sorumlu Yazar)
0000-0001-5380-0819
Türkiye


Mehmet GAMSIZKAN
0000-0001-9942-4898


Nuri Cenk COŞKUN
0000-0002-9202-1145


Zerrin GAMSIZKAN
0000-0001-8677-4004


Sarfinaz ATAOĞLU
0000-0002-0374-0712

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dubited547172, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, number = {1}, pages = {146 - 159}, doi = {10.29130/dubited.547172}, title = {Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Sungur, Mehmet Ali and Gamsızkan, Mehmet and Coşkun, Nuri Cenk and Gamsızkan, Zerrin and Ataoğlu, Sarfinaz} }
APA Sungur, M. A. , Gamsızkan, M. , Coşkun, N. C. , Gamsızkan, Z. & Ataoğlu, S. (2020). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 146-159 . DOI: 10.29130/dubited.547172
MLA Sungur, M. A. , Gamsızkan, M. , Coşkun, N. C. , Gamsızkan, Z. , Ataoğlu, S. "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 146-159 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/547172>
Chicago Sungur, M. A. , Gamsızkan, M. , Coşkun, N. C. , Gamsızkan, Z. , Ataoğlu, S. "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 146-159
RIS TY - JOUR T1 - Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri AU - Mehmet Ali Sungur , Mehmet Gamsızkan , Nuri Cenk Coşkun , Zerrin Gamsızkan , Sarfinaz Ataoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.547172 DO - 10.29130/dubited.547172 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 159 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.547172 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.547172 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri %A Mehmet Ali Sungur , Mehmet Gamsızkan , Nuri Cenk Coşkun , Zerrin Gamsızkan , Sarfinaz Ataoğlu %T Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.547172 %U 10.29130/dubited.547172
ISNAD Sungur, Mehmet Ali , Gamsızkan, Mehmet , Coşkun, Nuri Cenk , Gamsızkan, Zerrin , Ataoğlu, Sarfinaz . "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 146-159 . https://doi.org/10.29130/dubited.547172
AMA Sungur M. A. , Gamsızkan M. , Coşkun N. C. , Gamsızkan Z. , Ataoğlu S. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri. DÜBİTED. 2020; 8(1): 146-159.
Vancouver Sungur M. A. , Gamsızkan M. , Coşkun N. C. , Gamsızkan Z. , Ataoğlu S. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 146-159.
IEEE M. A. Sungur , M. Gamsızkan , N. C. Coşkun , Z. Gamsızkan ve S. Ataoğlu , "Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması ve Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeyleri", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 146-159, Oca. 2020, doi:10.29130/dubited.547172