Hakem Değerlendirme Süreci

Körleme hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayımlanması için uygulanan bir yöntemdir. Körleme hakemlik, iyi bir bilimsel yayıncılığın kalbinde yer alır ve tüm saygın dergiler tarafından yürütülür. Hakemlerimiz, Dergimizin yüksek standartlarının korunmasında çok önemli rol oynamaktadırlar ve tüm makaleler aşağıda ana hatları verilen körleme hakemlik sürecine tabidir.

ÖN DEĞERLENDİRME

Gelen makaleler dergi sekreteryası tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Bu incelemede makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu, makaledeki yazar bilgilerinin olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca gelene makalelerin derginin kapsamına uygun olup olmadığı ve makale yükleme aşamasında istenen belge ve formların tam olup olmadığına bakılır. Ön inceleme aşamasından geçen makaleler editöre iletilir. Ancak ön inceleme aşamasında görülen eksiklikler, tamamlanmak ve düzeltilmek üzere yazara iletilir. Dergi sekreteryası tarafından yapılan düzeltmeler incelenir, makalenin editöre iletileceği kanaati oluşursa gelen makaleye editör atanır.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ

Baş editör kendisine sevk edilen makaleleri hakemlik sürecine almaya veya hakemlik sürecine girmeden reddedilmesine karar vermekle görevlidir. Bu aşamada reddedilen yazılar yeterince özgün değildir, ciddi kavramsal ve/veya metodolojik kusurlara sahiptir, yetersiz veya zayıf İngilizce/Türkçe diline sahiptir veya Derginin amaç ve kapsamı dışındadır. Bu aşamada reddedilen makalenin yazar(lar)ı, bilgilendirilmekte ve red gerekçesi açıklanmaktadır. Hakemlik süreci için uygun bulunan makaleler, alanında uzman 2 hakeme gönderilmekte, 1 hakemden ret 1 hakemden majör/minör düzeltme gelmesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Ancak editörün 1 hakemden red 1 hakemden majör düzeltme gelmesi halinde makaleyi reddetme haklı saklıdır. Makalenin yayımlanabilmesi için en az 2 hakemin olumlu raporu gereklidir.

HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi için çalışmayı değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir. 

Yukarıdaki açıklamalara ilaveten gelen hakem yorumları ve değerlendirmeleri editör tarafından kontrol edilerek hakemin kimliğini açık eden herhangi bir ifade, yazı veya belirteç varsa bunun çıkarılarak yazara körleme hakemlik sistemine uygun şekilde değerlendirmenin iletilmesi sağlanır. 1 aydan daha uzun süre hakemlik davetine yanıt vermemiş hakemin hakemliği iptal edilerek başka bir hakem ataması yapılır. Ancak bu süre zarfında her on günlük sürede hakemlere makale değerlendirmesini hatırlatıcı mailler atılarak sürecin hızlandırılması sağlanır. Majör düzeltme önerisi vermiş olan hakem yazar düzeltmesinden sonra makaleyi yeniden değerlendirir. Bu kapsamda editör Majör düzeltme vermiş olan hakemi makaleyi yeniden değerlendirmek üzere görevlendirir. İkinci tur değerlendirme sonrasında hakemin minör düzeltme veya kabul vermesi durumunda makale yeniden hakeme gönderilmeden yazara gönderilir ve düzeltmesi istenir.

HAKEMLERLE İLİŞKİLER

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

SON DEĞERLENDİRME

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son karar Baş Editör tarafından tarafından verilir. Editörün kararı, hakemlerin önerileri ile birlikte yazar(lar)a iletilir. Yayına kabul almış makaleler son okuyucu editörü tarafından okunarak yazım ve imla yanlışları ile dergi yazım kurallarına aykırılık olup olmadığı tespit edilir. Kaynakça yazımı, metin içi atıf gösterimi, noktalama işaretleri kullanımı gibi düzeltmeleri yapmak üzere yazara iletilen makaleye bu aşamada yazarın bilgileride eklenir. Daha sonra ise mizanpaj aşamasına geçilerek makalenin izleyen sayıda yer alması sağlanır. 

Son Güncelleme Zamanı: 10.10.2023 15:58:16