Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 10 - 18 2019-01-31

Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi
Prevalence of Gestational Diabetes and Its Relation with Maternal-Infant Health

Raziye KAYA [1] , Zekiye KARAÇAM [2]


Amaç: Bu araştırma gestasyonel diyabetin görülme sıklığı ve anne-bebek sağlığı ile ilişkisini incelemek amacı ile yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma, analitik-kesitsel olarak, Haziran 2015 ve Eylül 2016 tarihleri arasında, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan 491 kadın ile gerçekleşmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler hesaplandıktan sonra Ki-kare, Student-t ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin %8,1’ine gestasyonel diyabet tanısı konulduğu saptanmıştır. Gestasyonel diyabet görülme sıklığının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 25-45 yaş aralığında (c2=18,232; p<0,001) ve ikinci derecede obez olanlarda (c2=12,457; p=0,014) daha fazla görüldüğü bulunmuştur. Ayrıca gestasyonel diyabetin daha önceki gebeliklerinde (%7,5’e karşı %1,1; c2=5,801; p=0,016) ve aile (%75,0’e karşı %22,0; c2=53,379; p<0,001) öyküsünde diyabet ve daha önce 4000 gr üzerinde bebek doğumu (%12,5’e karşı %2,2; c2=9,878; p=0,002) olan kadınlarda daha fazla görüldüğü ve bu farkların istatistiksel olarak anlamlı oldukları saptanmıştır. Gestasyonel diyabeti olan kadınların (%27,5) gebelikleri boyunca diyabeti olmayanlara (%8,9) göre daha fazla hastaneye yattıkları görülmüştür (c2=11,773; p=0,001). Yine gestasyonel diyabeti olan kadınların yenidoğanlarının vücut ağırlığı (3345,88±588,43) ve göğüs çevresi ortalamalarının (34,03±1,61) diyabeti olmayanlarınkilere göre (3155,03±542,04 ve 33,33±1,59) daha fazla olduğu ve bu farkların da istatistiksel olarak önemli oldukları saptanmıştır (sırasıyla t=2,119; p=0,035 ve t=2,662; p=0,009).

Sonuç: Bu çalışmada gestasyonel diyabet görülme sıklığının yüksek olduğu, bu durumun kadınların gebelik süresince hastaneye yatış oranını ve bebeğin antropometrik ölçümlerini artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Sağlık çalışanları, yüksek gestasyonel diyabet riski bulunan gebeler başta olmak üzere tüm gebelerin gestasyonel diyabet konusunda bilgilendirmeleri, erken tanı için tarama testi yapılmasını sağlamaları, diyabet tanısı alan gebelere sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını öğretmeleri ile anne-bebek sağlığına katkı sağlayabilirler.

Aim: This study was conducted with the aim of investigating the incidence of gestational diabetes mellitus and maternal-infant health.

Material and Methods: The study was performed as analytical-cross sectional with 491 women who had given birth to their babies at İzmir Tepecik Training and Research Hospital between June 2015 and September 2016. Data were obtained by means of a questionnaire by the researcher. In the analysis of the data, descriptive statistics, Chi-square, Student-t and Mann-Whitney U tests were used.

Results: It was determined that 8.1% women who had participated the study was diagnosed with gestational diabetes. It was found out that the prevalence of gestational diabetes was statistically and significantly seen higher between 25-45 ages (c2=18.232; p<0.001) and also in secondary obese people (c2=12.457; p=0.014). In addition, it was established that gestational diabetes was more frequently observed in women with diabetes history in their previous pregnancies (7.5% vs. 1.1%; c2=5.801; p=0.016) and family history (75.0% vs. 22.0%; c2=53.379; p<0.001) and in those with over 4000 gr baby delivery (12.5% vs. 2.2%; c2=9.878; p=0.002) and these differences were statistically significant. It was seen that women with gestational diabetes (27.5%) were more hospitalized than those without gestational diabetes (8.9%) (c2=11.773; p<0.001). It was also identified that the newborns of women with gestational diabetes had higher body weight (3345.88±588.43) and their average chest girth (34.03±1.61) and these differences were statistically important (respectively t=2.119; p=0.035 and t=2.662; p=0.009).

Conclusions: It was understood in this study that gestational diabetes rate was high and this situation increased hospitalization rate during pregnancy and anthropometric measurements of babies. Health professionals should inform all pregnant women about gestational diabetes including those with high gestational diabetes risk, provide screening test for early diagnosis, teach healthy life style behaviour to women diagnosed with diabetes and in this way, they can contribute to maternal-infant health.

 • 1. Özuğuz U, Aydın Y, Berker D. Gestasyonel diyabet: Risk faktörleri, tanı ve tedavi. İç Hastalıkları Dergisi. 2010;17(2): 71-9.
 • 2. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni [Internet] [Son güncelleme tarihi: 6 Temmuz 2018; Erişim tarihi: 1 Ağustos 2018]. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27589.
 • 3. Çelik D, Karaçam Z. Türkiye’de gestasyonel diyabetes mellitus prevalansı ve risk faktörleri: Sistematik derleme ve meta analiz. Adnan Menseres Üniversitesi 1. Sağlık Bilimleri Kongresi; 29 Haziran-1 Temmuz 2017; Aydın; 2017. s.802.
 • 4. Ovayolu N, Ovayolu Ö. Patofizyoloji. Adana: Adana Ziraat Grup Matbaacılık; 2016.
 • 5. Padmapriya N, Bernard JY, Liang S, Loy SL, Cai S, Zhe IS, et al. Associations of physical activity and sedentary behavior during pregnancy with gestational diabetes mellitus among Asian women in Singapore. BMC Pregnancy Childbirth. 2017; 17(1): 364-74.
 • 6. Abebe KZ, Scifres C, Simhan HN, Day N, Catalano P, Bodnar LM, et al. Comparison of two screening strategies for Gestational Diabetes (GDM2) Trial: Design and rationale. Contemp Clin Trials. 2017; 62(1): 43-9.
 • 7. Sugiyama MS, Cash HL, Roseveare C, Reklai R, Basilius K, Madraisau S. Assessment of gestational diabetes and associated risk factors and outcomes in the Pacific Island Nation of Palau. Matern Child Health J. 2017; 21(10): 1961-6.
 • 8. Jeppesen C1, Maindal HT, Kristensen JK, Ovesen PG, Witte DR. National study of the prevalence of gestational diabetes mellitus among Danish women from 2004 to 2012. Scand J Public Health. 2017; 45(8): 811-7.
 • 9. Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C, Akalın S, Salman S. Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu. Ankara: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği; 2016.
 • 10. Metzger BE, Gabbe SG, Persson B, Buchanan TA, Catalano PA, Damm P, et al. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy: International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups Consensus Panel. Diabetes Care. 2010; 33(7): 676-82.
 • 11. Hartling L, Dryden DM, Guthrie A, Muise M, Vandermeer B, Aktary WM, et al. Screening and diagnosing gestational diabetes mellitus. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2012; 210(1): 1-327.
 • 12. American Diabetes Association [Internet]. USA: What is Gestational Diabetes? [Cited: 2018 Jan 1]. Available from: http://www.diabetes.org/diabetes-basics/gestational/what-is-gestational-diabetes.html.
 • 13. Aktün LH, Uyan D, Yorgunlar B, Acet M. Gestational diabetes mellitus screening and outcomes. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2015;16(1): 25-9.
 • 14. Aydın M, Gürel A, Çelik C, Tülübaş F, Abalı R, Yılmaz A. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gestasyonel diyabetes mellitus prevalansı. Yeni Tıp Dergisi. 2013; 30(3): 252-4.
 • 15. Akgöl E, Abuşoğlu S, Gün FD, Ünlü A. Prevalence of gestational diabetes mellitus according to the different criterias. Turk J Obstet Gynecol. 2017; 14(1): 18-22.
 • 16. Balık G, Şahin Baydur S, Tekin Bayoğlu Y, Şentürk Ş, Kağıtcı M, Şahin Kır F. The prevalence of gestational diabetes mellitus in pregnants who applied to the maternity outpatient clinic of a university hospital. Ege Journal of Medicine. 2016; 55(2): 55-8.
 • 17. Özyurt R, Aşıcıoğlu O, Gültekin T, Güngördük K, Boran B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvuran gebelerde gestasyonel diyabet sıklığı. Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi. 2013; 5(1): 7-12.
 • 18. Eades CE, Cameron DM, Evans JMM. Prevalence of gestational diabetes mellitus in Europe: A meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract. 2017; 129(7): 173-81.
 • 19. Kwong W, Tomlinson G, Feig D. Gestational diabetes and other obstetrical outcomes after bariatric surgery: A systematic review and meta-analysis. Diabetes. 2016; 40(1): 2-20.
 • 20. Saxena P, Tyagi S, Prakash A, Nigam A, Trivedi SS. Pregnancy outcome of women with gestational diabetes in a tertiary level hospital of North India. Indian J Community Med. 2011; 36(2): 120-3.
 • 21. Pandey U, Agrawal KN, Agawal S, Batra S. Outcome of diabetic pregnanciens in a tertiary referral centre Varanasi. J Obstet Gynecol India. 2016; 66(4): 226-32.
 • 22. Reichelt AJ, Weinert LS, Mastella LS, Gnielka V, Campos MA, Hirakata VN, et al. Clinical characteristics of women with gestational diabetes-comparison of two cohorts enrolled 20 years apart in southern Brazil. Sao Paulo Med J. 2017; 135(4): 376-82.
 • 23. Feleke BE. Determinants of gestational diabetes mellitus: A case-control study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 31(19): 2584-9.
 • 24. Brown J, Alwan NA, West J, Brown S, McKinlay CJD, Farrar D, et al. Lifestyle interventions for the treatment of women with gestational diabetes. Cochrane Database of Syst Rev. 2017; (5): CD011970.
 • 25. World Health Organization [Internet]. Geneva: Global report on diabetes [Cited: 2018 Jan 27]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf.
 • 26. Hartling L, Dryden DM, Guthrie A, Muise M, Vandermeer B, Donovan L. Benefits and harms of treating gestational diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis for the U.S. Preventive Services Task Force and the National Institutes of Health Office of Medical Applications of Research. Ann Intern Med. 2013; 159(2): 123-9.
 • 27. Ural A. Gestasyonel diabetes mellitus ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(2): 120-7.
 • 28. beslenme.gov.tr [Internet]. Ankara: Türkiye diyabet programı 2015-2020. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu; 2014 [Son güncelleme tarihi: 2014; Erişim tarihi: 10.02.2017]. Erişim adresi: http://beslenme.gov.tr/content/files/diyabet/turkiyediyabetprogrami.pdf.
 • 29. Coşkun A. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları; 2012.
 • 30. sbu.saglil.gov.tr [Internet]. Ankara: Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı; 2014. 2014 [Son güncelleme tarihi: 2014; Erişim tarihi: 10.02.2017]. Erişim adresi: http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/risgebyonreh.pdf.
 • 31. Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. Eskişehir: ETAM A.Ş. Matbaa Tesisleri; 2003.
 • 32. Kutay GN, Gönenç G, İşçi H, Yiğiter AB. Dünder İ. Gestasyonel diabetes mellitus riskinin maternal yaş ve gebeliğin başlangıcındaki vücut kitle indeksi ile ilişkisi. Dicle Tıp Dergisi. 2013; 40(3): 406-9.
 • 33. Özdemir Ö, Sarı ME, Ertuğrul FA, Şakar VS, Özcanlı G, Atalay C. Prevalence of Gestational Diabetes Among Pregnant Women Attending Ankara Numune Training Hospital and Research Hospital. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2014; 24(1): 24-9.
 • 34. Cangur S, Ankaralı H. Examining the Probabilities of Type I Error for Unadjusted All Pairwise Comparisons and Bonferroni Adjustment Approaches in Hypothesis Testing for Proportions. Int J Stat Med Res. 2014; 3(4): 404-11.
 • 35. Tonguc M, Tayyar AT, Muderris I, Bayram F, Muhtaroglu S, Tayyar M. An evaluation of two different screening criteria in gestational diabetes mellitus. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 31(9): 1188-93.
 • 36. Avcı Eftal M, Şanlıkan F, Çelik M, Avcı A, Kocaer M, Göçmen A. Effects of Maternal Obesity on Antenatal, Perinatal and Neonatal Outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015; 28(17): 2080-3.
 • 37. Lynes C, McLain AC, Yeung EH, Albert P, Liu J, Boghossian NS. Interpregnancy weight change and adverse maternal outcomes: A retrospective cohort study. Ann Epidemiol. 2017; 27(10): 632-7.
 • 38. Özgül G, Melekoğlu R, Yeleç S, Eskiyörük İ, Özgünen FT. Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerin perinatal sonuçları. Perinatoloji Dergisi. 2015; 23(1): 6-12.
 • 39. Tobias DK, Zhang C, Vandam RM, Bowers K, Hu FB. Physical activity before and during pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus. Diabetes Care. 2011; 34(1): 223-9.
 • 40. DeSisto CL, Kim SY, Sharma AJ. Preventing Chronic Disease: Prevalence estimates of gestational diabetes mellitus in the United States, Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS), 2007-2010. Preventing Chronic Disease. 2014;11: E104. doi: http://dx.doi.org/10.5888/pcd11.130415.
 • 41. Karabayır N, Atalay C, Adal E, Önal H. Diyabetik anne çocuklarında morbidite. JOPP Dergisi. 2011; 3(3): 139-46.
 • 42. Bakırcı G. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Polikliniğinde Gestasyonel Diyabet Taraması İçin Yapılan 50 Gram Oral Glukoz Tolerans Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Uzmanlık Tezi]. Ankara: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 2015.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1462-1559
Yazar: Raziye KAYA
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0419-8961
Yazar: Zekiye KARAÇAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2019

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed397362, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {10 - 18}, doi = {10.33631/duzcesbed.397362}, title = {Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {KAYA, Raziye and KARAÇAM, Zekiye} }
APA KAYA, R , KARAÇAM, Z . (2019). Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (1) , 10-18 . DOI: 10.33631/duzcesbed.397362
MLA KAYA, R , KARAÇAM, Z . "Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 10-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/42911/397362>
Chicago KAYA, R , KARAÇAM, Z . "Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 10-18
RIS TY - JOUR T1 - Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi AU - Raziye KAYA , Zekiye KARAÇAM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.397362 DO - 10.33631/duzcesbed.397362 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 18 VL - 9 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.397362 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.397362 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi %A Raziye KAYA , Zekiye KARAÇAM %T Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 9 %N 1 %R doi: 10.33631/duzcesbed.397362 %U 10.33631/duzcesbed.397362
ISNAD KAYA, Raziye , KARAÇAM, Zekiye . "Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 1 (Ocak 2019): 10-18 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.397362
AMA KAYA R , KARAÇAM Z . Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2019; 9(1): 10-18.
Vancouver KAYA R , KARAÇAM Z . Gestasyonel Diyabet Görülme Sıklığı ve Anne-Bebek Sağlığı ile İlişkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(1): 18-10.