Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 49 - 56 2019-05-31

Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi
Examination of the Information and Opinions of Paramedic Students on Bioterrorism and Biological Agents

Hatice DEMİRAĞ [1] , Sevilay HİNTİSTAN [2] , Esin SEVGİ DOĞAN [3] , Aynur AYNUR CİN [4] , Birgül TUNCAY [5]


Amaç: Bu araştırmanın amacı, paramedik öğrencilerinin biyoterörizm ve biyolojik ajanlar konusundaki bilgi ve görüşlerini incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırma Mayıs-Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri (n=200) oluşturdu. Çalışma anketini doldurmayı kabul eden 164 öğrenci ile çalışma yürütüldü. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan “katılımcıların tanıtıcı bilgileri” ve “katılımcıların biyoterörizm ve biyolojik ajanlara ilişkin bilgi ve görüşleri” anket formu ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum, yüzdelik dağılımlar) ve Pearson Chi-square testi kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan paramedik adayların %51.8’inin kadın, yaş ortalamasının 19.99 ± 1.12 (Min:18-Maks:24), %56.1’inin birinci sınıf öğrencisi, %50.6’sının sağlık meslek lisesi mezunu, %47.0’ının şehirde yaşadığı, %48.2’sinin gelirinin giderine denk olduğu belirlendi. Öğrencilerin, yaklaşık yarısının (%55.5) biyoterörizme ilişkin eğitim almak istedikleri, büyük bir çoğunluğunun (%69.5) biyoterörizme karşı paramediklerin rol ve sorumlulukları bildikleri tespit edildi. Ayrıca, öğrencilerin sadece %37.8’inin biyolojik ajanların saptanmasının güç olduğunu ve duyularla anlaşılamayacağını bildikleri belirlendi.

Sonuç: Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%69.5) biyoterörizme karşı paramediklerin rol ve sorumlulukları bilmelerine karşı, biyoterörizm ile biyolojik ajanlara ilişkin bilgi düzeyleri istenen düzeyde değildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, paramedik adaylarına eğitim-öğretim süreçlerinde belli periyotlarda biyoterörizm ve biyolojik ajanlara ilişkin eğitim ve tatbikat planlaması yapıldı. 

Aim: The aim of this research is to examine the information and opinions of paramedic students about bioterrorism and biological agents.

Material and Methods: This study was conducted between May and June 2018 that be made descriptive. The universe of the research was the First and Emergency Program students (n=200) of Gümüşhane University Kelkit Health Services Vocational School. Study was conducted with 164 students who agreed to fill out the study questionnaire. The data were collected by means of the "participant's introductory information" and "participant's knowledge and opinions on bioterrorism and biological agents" questionnaire which are created by participants. Descriptive statistics (mean, standard deviation, minimum and maximum, percentage distributions) and Pearson Chi-square test were used in the evaluation of the data.

Results: It was determined that 51.8% of the paramedic candidates participating in the survey were female, mean age was 19.99 ± 1.12 (Min: 18-Max: 24), 56.1% of them were first-year students, 50.6% of them were health vocationahigh school graduates, and 47.0% of them lived in the city, 48.2% is equivalent to the expense of the income. It was determined that approximately half of the students (55.5%) wanted to have education about bioterrorism, and the majority (69.5%) knew the roles and responsibilities of the paramedics against bioterrorism. In addition, it was determined that only 37.8% of the students knew that the detection of biological agents was difficult and could not be understood by the senses.

Conclusion: While the majority of the students (69.5%) knew the roles and responsibilities of the paramedics against bioterrorism, their knowledge of bioterrorism and biological agents was not at the desired level. In line with the findings obtained, training and exercise planning were conducted for paramedic candidates on bioterrorism and biological agents at certain periods in the education-teaching processes.

 • 1. Venkatesh S, ZiadMemish A. Bioterrorism a new challenge for public health. International Journal of Antimicrobial Agents. 2003; 21(2): 200-6.
 • 2. Yüksel O, Erdem R. Biyoterörizm ve sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016; 19(2): 203-22.
 • 3. Erkekoğlu P, Koçer-Gümüşel B. Biyolojik Savaş Ajanları: Tarihçeleri, Patofizyolojileri, Tanıları, Tedavileri ve Önlemler. FABAD J Pharm Sci. 2018; 43(2): 81-111.
 • 4. Hick JL, Hanfling D, Burstein JL, Markham J, Macintyre AG, Barbera JA. Protective equipment for health care facility decontamination personnel: Regulations, risks, and recommendations. Annemerg Med. 2003; 42(3): 370-80.
 • 5. Carsus WS. Biological war fare threats in perspective. Crit Rew Microbiol. 1998; 24(3): 149-55.
 • 6. Christopher GW, Cieslak TJ, Pavin JA, Eitzen EM. Biological war fare threats in perspective. JAMA. 1997; 278(5): 412-7.
 • 7. Sarıtaş ÇT, Kızıl AB, Sarıtaş S. Acil servis hemşirelerinin biyoterörizm konusundaki bilgi ve görüşleri. Bozok Tıp Dergisi. 2013; 3(2): 29-36.
 • 8. Renn-Żurek A, Lopacińska I, Tokarski Z, Denys A. Assessment of Bioterrorism Awareness in a Group of Nurses. Micro Medicine. 2015; 3(1): 20-5.
 • 9. Kiremitçi İ. Küresel Boyutta Biyolojik Terör Tehdidi. Savunma Bilimleri Dergisi. 2014; 13(2): 27-58.
 • 10. Hüşan UH. Biyolojik Terör Riskine Karşı Tıbbi Müdahalenin Etkinliğinin İrdelenmesi ve Yerel Yanıtın Geliştirilmesi [Doktora Tezi]. Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; 2010.
 • 11. Serinken M, Kutlu SS. Biyoterörizm ve Şarbon. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2009; 9(4): 185-90.
 • 12. Kılıç S. Biyolojik Silahlar ve Biyoterörizm. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2006; 63(1): 1-20.
 • 13. Özgür S. Soğuk Savaş ve Sonrası Dönemde Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma Çabaları [Yüksek Lisans Tezi]. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2006.
 • 14. Arnon SS, Schechter R, Inglesby TV, Henderson DA, Bartlett JG, Ascher MS, et, al. Botulinum Toxin as a Biological Weapon: Medical and Public Health Management. JAMA. 2001; 285(8): 1059-70.
 • 15. Woods JB, Darling RG, Dembek ZF, Carr BK, Cieslak TJ, Lawler JV et al., editors. Biological Toxins. In: USAMRIID’s Medical Management of Biological Casualties Handbook. 6th ed. Fort Detrick Frederick, Maryland: U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases; 2005. p. 85-101.
 • 16. Sidell FR, Takafuji ET, Franz DR, editors. Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare. In: Textbook of Military Medicine. Washington, DC: Office of the Surgeon General; 1997. p. 603-76.
 • 17. Patocka J, Splino M. Botulinum Toxin: From Poison to Medicinal Agent. The ASA Newsletter. 2002; 88: 14-24.
 • 18. White SM. Chemical and biological weapons. Implications for anaesthesia and intensive care. Br J Anaesth. 2002; 89(2): 306-24.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2393-563X
Yazar: Hatice DEMİRAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ, İLK VE ACİL YARDIM PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5907-5723
Yazar: Sevilay HİNTİSTAN
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Orcid: 0000-0003-0301-3062
Yazar: Esin SEVGİ DOĞAN
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0002-5861-0421
Yazar: Aynur AYNUR CİN
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ, İLK VE ACİL YARDIM PR.

Orcid: 0000-0002-1066-5159
Yazar: Birgül TUNCAY
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK GELİŞİMİ PR.

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed498337, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {49 - 56}, doi = {10.33631/duzcesbed.498337}, title = {Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DEMİRAĞ, Hatice and HİNTİSTAN, Sevilay and SEVGİ DOĞAN, Esin and AYNUR CİN, Aynur and TUNCAY, Birgül} }
APA DEMİRAĞ, H , HİNTİSTAN, S , SEVGİ DOĞAN, E , AYNUR CİN, A , TUNCAY, B . (2019). Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (2) , 49-56 . DOI: 10.33631/duzcesbed.498337
MLA DEMİRAĞ, H , HİNTİSTAN, S , SEVGİ DOĞAN, E , AYNUR CİN, A , TUNCAY, B . "Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 49-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/44468/498337>
Chicago DEMİRAĞ, H , HİNTİSTAN, S , SEVGİ DOĞAN, E , AYNUR CİN, A , TUNCAY, B . "Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 49-56
RIS TY - JOUR T1 - Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi AU - Hatice DEMİRAĞ , Sevilay HİNTİSTAN , Esin SEVGİ DOĞAN , Aynur AYNUR CİN , Birgül TUNCAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.498337 DO - 10.33631/duzcesbed.498337 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 56 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.498337 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.498337 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi %A Hatice DEMİRAĞ , Sevilay HİNTİSTAN , Esin SEVGİ DOĞAN , Aynur AYNUR CİN , Birgül TUNCAY %T Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 9 %N 2 %R doi: 10.33631/duzcesbed.498337 %U 10.33631/duzcesbed.498337
ISNAD DEMİRAĞ, Hatice , HİNTİSTAN, Sevilay , SEVGİ DOĞAN, Esin , AYNUR CİN, Aynur , TUNCAY, Birgül . "Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (Mayıs 2019): 49-56 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.498337
AMA DEMİRAĞ H , HİNTİSTAN S , SEVGİ DOĞAN E , AYNUR CİN A , TUNCAY B . Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2019; 9(2): 49-56.
Vancouver DEMİRAĞ H , HİNTİSTAN S , SEVGİ DOĞAN E , AYNUR CİN A , TUNCAY B . Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm İle Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(2): 56-49.