Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 43 - 51 2020-01-31

Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma
Investigation of the Nature of Domestic Violence in Pregnancy: A Qualitative Study

Serap TOPATAN [1] , Emine KOÇ [2] , Neşe KARAKAYA [3] , Nuran MUMCU [4]


Amaç: Bu çalışma gebelikte yaşanan aile içi şiddetin doğasını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Nitel araştırma yönteminin fenomenoloji deseninde yapılan bu çalışma 15 Eylül 2017 ve 30 Aralık 2017 tarihleri arasında gebelik süresince aile içi şiddetin herhangi bir türüne maruz kalan 16 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Veriler sosyo-demografik veri formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş, yorumlar betimsel olarak ifade edilmiştir.

Bulgular: Gebelikte aile içi şiddetin ortaya çıkış nedenleri arasında, alkol ve madde kullanımı, işsizlik, erkek egemenliği, kadınlık ile ilgili nedenler, gebeliğin fizyolojik ve psikolojik etkilerinin yer aldığı görülmüştür. Gebe kadınlar maruz kaldıkları şiddet karşısında korku, yalnızlık, öfke ve utanç yaşadıkları, gebelerin problemle yüzleşme, kaçınma, aile desteği, boyun eğme, normalleştirme, kadercilik ve dinsel yaklaşım gibi hem problem odaklı hem de duygusal odaklı baş etme stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir. Gebe kadınların bir kısmının çeşitli nedenlerden dolayı bireysel/kurumsal destek arayışında bulunmadıkları belirlenmiştir.

Sonuç: Gebelik döneminde yaşanan şiddetin tespit edilmesi, gebelerin şiddete uğradıkları dönemde yaşadıkları duyguları yönetmesinde, şiddetle başa çıkma mekanizmalarını ve yasal haklarını kullanmalarında oldukça önemlidir. Bu nedenle, ebe/hemşireler istismara uğrama riski olan gebe kadınların randevularına düzensiz gelmesi, anksiyete, depresyon, yaralanma öyküsü gibi şiddetle ilişkilendirilebilecek belirti ve bulguları dikkatlice gözlemlemelidir. Böylece doğru ve zamanında tanılama ile şiddete erken dönemde müdahale edilmesi sağlanarak anne ve fetüs sağlığı için tehdit oluşturabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır.

Aim: This study was conducted to examine the nature of domestic violence in pregnancy.

Material and Methods: This study in the phenomenology pattern of qualitative research method was conducted with 16 women who were exposed to any type of domestic violence during pregnancy between September 15th, 2017 and December 30th, 2017. Data were collected by using sociodemographic data form and semi-structured interview form and in-depth interview method. The data were analyzed using content analysis and comments were expressed descriptively.

Results: Among the causes of domestic violence during pregnancy, alcohol and substance use, unemployment, male domination, femininity related causes, physiological and psychological effects of pregnancy were found. Pregnant women experience fear, loneliness, anger and shame in the face of violence they are exposed to. It was determined that both the problem-oriented and emotionally focused coping strategies of pregnant women such as confrontation, avoidance, family support, submission, normalization, fatalism and religious approach were used. It was determined that some of the pregnant women did not seek individual / institutional support for various reasons.

Conclusion: It is important to determine the violence experienced during pregnancy, to manage the emotions experienced by pregnant women, to use their coping mechanisms and legal rights. Therefore, midwives / nurses should carefully observe signs and symptoms that may be related to violence, such as irregular appointments, anxiety, depression, and history of injury to pregnant women at risk of abuse. In this way, early intervention in violence will be ensured through accurate and timely diagnosis, thus preventing negative situations that may pose a threat to maternal and fetal health.

 • 1. Who.int [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2013 [Updated: 2017 November 29; Cited: 2018 November 16]. Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.
 • 2. Hacettepe.edu.tr [Internet]. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları; 2014 [Son güncelleme tarihi: 2014; Erişim tarihi: 15 Ocak 2019]. Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2014_Ozet_Rapor.pdf. 3. Weforum.org [Internet]. Geneva: World Economic Forum; 2013 [Updated: 2018; Cited: 2019 March 2]. Available from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf.
 • 4. Who.int [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2011 [Cited: 2018 November 20]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70764/ 1/WHO_RHR_11.35_eng.pdf.
 • 5. Echeburúa E, Fernández-Montalvo J, de Corral P, López-Goñi JJ. Assessing risk markers in intimate partner femicide and severe violence: a new assessment instrument. Journal of Interpersonal Violence. 2009; 24(6): 925-39. doi: 10.1177/0886260508319370.
 • 6. Izaguirre A, Calvete E. Intimate partner violence during pregnancy: women’s narratives about their mothering experiences. Psychosocial Intervention. 2014; 23: 209-15. http://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2014.07.010.
 • 7. Santos SA, Lovisi GM, Valente CdCB, Legay L, Abelha L. Violência doméstica durante a gestação: um estudo descritivo em uma unidade básica de saúde no Rio de Janeiro. Cadernos de Saúde Colectiva. 2010; 18(4): 483-93.
 • 8. Coutinhoa E, Almeidab F, Duartea J, Chavesa C, Nelasa P, Amarala O. Factors related to domestic violence in pregnant women. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 171: 1280-7. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.242.
 • 9. Krishnan S. Gender, Caste and economic ınequalities and marital violence in rural South India. Health Care for Women International. 2005; 26(1): 87-99. doi.org/10.1080/07399330490493368.
 • 10. Karaoğlu L, Celbis O, Ercan C, Ilgar M, Pehlivan E, Güneş G, et al. Physical, emotional and sexual violence during pregnancy in Malatya, Turkey. Europ Journal Public Health. 2006; 16(2): 149-56. doi.org/10.1093/eurpub/cki161.
 • 11. Guo SF, Wu JL, Qu CY, Yan RY. Domestic abuse on women in China before, during, and after pregnancy. Chinese Medical Journal. 2004; 117(3): 331-6.
 • 12. Sağkal T, Kalkım A, Uğurlu ES, Kırmızılar NE. Gebelerin eşi tarafından şiddete maruz kalma durumları ve şiddetle ilişkili faktörlerin incelenmesi. TAF Prev Med Bull. 2014; 13(5): 381-90. doi: 10.5455/pmb 1-1376588340.
 • 13. Groves AK, McNaughton-Reyes L, Martin SL, Foshee V, Maman S. Prevalence, rates and correlates of ıntimate partner violence among south african women during pregnancy and the postpartum period. Matern Child Health J. 2015; 19(3): 487-95. doi: 10.1007/s10995-014-1528-6.
 • 14. Devries KM, Kishor S, Johnson H, Stöckl H, Bacchus L, Garcia-Moreno C, et al. Intimate partner violence during pregnancy: prevalence data from 19 countries. Reproductive Health Matters. 2010; 18(36): 1-13. doi: 10.1016/S0968-8080(10)36533-5.
 • 15. Arslantaş H, Adana F, Ergin F, Gey N, Biçer N, Kiransal N. Domestic violence during pregnancy in an eastern city of Turkey: A field study. J Interpers Violence. 2012; 27(7): 1293-313. doi: 10.1177/0886260511425248.
 • 16. Demirel Bozkurt Ö, Daşıkan Z. Gebelikte eş şiddeti: risk faktörleri, sağlık sonuçları ve tarama araçları. Türkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics. 2016; 2(2): 15-22.
 • 17. Yanıkkerem E, Karadaş G, Adıgüzel B, Sevil Ü. Domestic violence during pregnancy in Turkey and responsibility of prenatal health care providers. American Journal of Perinatology. 2006; 23(93): 93-104. doi: 10.1055/s-2006-931802.
 • 18. Nagae M, Dancy BL. Japanese women’s perceptions of intimate partner violence (IPV). Journal of Interpersonal Violence. 2010; 25(4): 753-66. doi: 10.1177/0886260509334413.
 • 19. Who.int [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2012 [Cited: 2018 October 23]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/77432.
 • 20. Şen S, Egelioğlu N, Kavlak O, Sevil Ü. Sağlık profesyonellerinin gebelikte şiddet konusundaki farkındalıklarının belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2012; 9(1): 21-33.
 • 21. Van Parys A-S, Verhamme A, Temmerman M, Verstraelen H. Intimate partner violence and pregnancy: a systematic review of interventions. PLoS ONE. 2014; 9(1): e85084. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085084.
 • 22. Alhusen JL, Ray E, Sharps P, Bullock L. Intimate partner violence during pregnancy: maternal and neonatal outcomes. Journal of Women’s Health. 2015; 24(1): 100-6. doi: 10.1089/jwh.2014.4872.
 • 23. Donovan BM, Spracklen CN, Schweizer ML, Ryckman KK, Saftlas AF. Intimate partner violence during pregnancy and the risk for adverse infant outcomes: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2016; 123: 1289-99. http://dx.doi.org/ 10.1111/1471-0528.13926.
 • 24. O’Doherty L, Hegarty K, Ramsay J, Davidson L, Feder G, Taft A. Screening women for intimate partner violence in healthcare settings. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015; (7): CD007007. doi: 10.1002/14651858.CD007007.pub3.
 • 25. Marques SS, Riquinho DL, Santos MC, Vieira LB. Strategies for identification and coping with the violence situation by intimate partners of pregnant women. Rev Gaúcha Enferm. 2017; 38(3): e67593. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1983- 1447.2017.03.67593.
 • 26. Fletcher TR, Clements AD, Bailey B. Identifying IPV during pregnancy. International Journal of Health Sciences Education. 2016; 1(3): 3. https://dc.etsu.edu/ijhse/vol3/iss1/3.
 • 27. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2008.
 • 28. Hedin LW, Janson PO. Domestic violence during pregnancy. The prevalence of physical injuries, substance use, abortions and miscarriages. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000; 79(8): 625-30. doi:10.1080/j.1600-0412.2000.079008625.x.
 • 29. Humphreys J, Cooper BA, Miaskowski C. Differences in depression, posttraumatic disorder, and lifetime trauma exposure in formerly abused women with mild versus moderate to severe chronic pain. Journal of Interpersonal Violence. 2010; 25(12): 2316-38. doi: 10.1177/0886260509354882.
 • 30. Gharacheh M, Azadi S, Mohammadi N, Montazeri S, Khalajinia Z. Domestic violence during pregnancy and women’s health-related quality of life. Glob J Health Sci. 2016; 8(2): 27-34. doi: 10.5539/gjhs.v8n2p27.
 • 31. Deuba K, Mainali A, Alvesson HM, Karki DK. Experience of intimate partner violence among young pregnant women in urban slums of Kathmandu Valley, Nepal: a qualitative study. BMC Women’s Health. 2016; 16(11): 2-10. doi: 10.1186/s12905-016-0293-7.
 • 32. Who.int [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2005 [Updated: 2017 November 29; Cited: 2019 January 12]. Available from: https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/who_fch_gwh_05_1/en/ 2005.
 • 33. Mahenge B, Stöckl H, Abubakari A, Mbwambo J, Jahn A. Physical, sexual, emotional and economic ıntimate partner violence and controlling behaviors during pregnancy and postpartum among women in Dar es Salaam, Tanzania. PLoS ONE. 2016; 11(10): e0164376. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164376.
 • 34. Kendall-Tackett KA. Violence against women and the perinatal period the impact of lifetime violence and abuse on pregnancy, postpartum, and breastfeeding. Trauma Violence Abuse. 2007; 8(3): 344-53. doi: 10.1177/1524838007304406.
 • 35. Kıvrak Y, Gey N, Kıvrak HA, Kokaçya MH, Çöpoğlu ÜS, Arı M. Kadına yönelik eş şiddeti, çocukluk travmaları, depresyon ve yaşam kalitesi: toplum temelli çalışma. Anatolian Journal of Psychiatry. 2015; 16: 314-22. doi: 10.5455/apd.1418797985.
 • 36. Usta M, Balıkçı A. Neuro-developmental outcomes of prenatal stress. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2012; 4(1): 99-111. doi:10.5455/cap.20120407.
 • 37. Sigalla N, Rasch V, Gammeltoft T, Meyrowitsch DW, Rogathi J, Manongi R, et al. Social support and intimate partner violence during pregnancy among women attending antenatal care in Moshi Municipality, Northern Tanzania. BMC Public Health. 2017; 17(240); 3-12. https://doi.org/10.1186/s12889-017-4157-3.
 • 38. Waldrop AE, Resick PA. Coping among adult female victims of domestic violence. Journal of Family Violence. 2004; 19(5): 291-302.
 • 39. Lewis CS, Griffing S, Chu M, Jospitre T, Sage RE, Madry L, et al. Coping and violence exposure as predictors of psychological functioning in domestic violence survivor. Violence Against Women. 2006; 12(4): 340-54. doi: 10.1007/s10461-016-1588-2.
 • 40. Sağlam P, Güngör HC. Eşinden fiziksel şiddet görmüş kadınlarda ayrılma kararıyla ilişkili faktörler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016; 9(46): 447-55.
 • 41. Hassouneh-Phillips D. Strength and vulnerability: spirituality in abused American muslim women’s lives. Issues in Mental Nursing. 2003; 24(6): 681-94. https://doi.org/10.1080/01612840305324.
 • 42. Rose D, Trevillion K, Woodall A, Morgan C, Feder G, Howard L. Barriers and facilitators of disclosures of domestic violence by mental health service users: qualitative study. The British Journal of Psychiatry. 2011; 198(3): 189-94. doi: 10.1192/bjp.bp.109.072389.
 • 43. Pun KD, Infanti JJ, Koju R, Schei B, Darj E, ADVANCE Study Group. Community perceptions on domestic violence against pregnant women in Nepal: a qualitative study. Global Health Action. 2016; 9: 31964. doi: 10.3402/gha.v9.31964.
 • 44. Meit SS, Fitzpatrick KM, Selby JB. Domestic violence: intimate partner violence. In: Rakel RE, editor. Textbook of family medicine. 7th ed. Philadelphia: Saunders, Elsevier; 2007. p. 47-67.
 • 45. Few AL, Rosen KH. Victims of chronic dating violence: how women’s vulnerabilities link to their decisions to stay. Family Relations. 2005; 54(2): 265-79.
 • 46. Görgün A, Sarıtaş B, Şahin-Kütük B. Medyada kadına yönelik şiddet haberlerinin içerik ve sunum açısından analizi. Sosyoloji konferansları. 2017; 55(1): 107-32. doi: 10.18368/iusoskon.328252.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3133-3540
Yazar: Serap TOPATAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4333-6797
Yazar: Emine KOÇ
Kurum: SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Andorra


Orcid: 0000-0002-6125-6291
Yazar: Neşe KARAKAYA
Kurum: SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9803-7172
Yazar: Nuran MUMCU
Kurum: SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed560307, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {43 - 51}, doi = {10.33631/duzcesbed.560307}, title = {Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {TOPATAN, Serap and KOÇ, Emine and KARAKAYA, Neşe and MUMCU, Nuran} }
APA TOPATAN, S , KOÇ, E , KARAKAYA, N , MUMCU, N . (2020). Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (1) , 43-51 . DOI: 10.33631/duzcesbed.560307
MLA TOPATAN, S , KOÇ, E , KARAKAYA, N , MUMCU, N . "Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 43-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/52090/560307>
Chicago TOPATAN, S , KOÇ, E , KARAKAYA, N , MUMCU, N . "Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 43-51
RIS TY - JOUR T1 - Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma AU - Serap TOPATAN , Emine KOÇ , Neşe KARAKAYA , Nuran MUMCU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.560307 DO - 10.33631/duzcesbed.560307 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 51 VL - 10 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.560307 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.560307 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma %A Serap TOPATAN , Emine KOÇ , Neşe KARAKAYA , Nuran MUMCU %T Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 10 %N 1 %R doi: 10.33631/duzcesbed.560307 %U 10.33631/duzcesbed.560307
ISNAD TOPATAN, Serap , KOÇ, Emine , KARAKAYA, Neşe , MUMCU, Nuran . "Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 / 1 (Ocak 2020): 43-51 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.560307
AMA TOPATAN S , KOÇ E , KARAKAYA N , MUMCU N . Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2020; 10(1): 43-51.
Vancouver TOPATAN S , KOÇ E , KARAKAYA N , MUMCU N . Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(1): 51-43.