Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 50 - 55, 21.01.2021
https://doi.org/10.33631/duzcesbed.751317

Öz

Amaç: Çalışmamızda acil servise bir yılda başvuran hastalarda mükerrer başvuruların incelenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Acil Servise Ekim 2018-Ekim 2019 tarihleri arasında başvuran hastalara ait veriler retrospektif olarak incelendi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, başvuru tanıları, yatış ve konsültasyon bilgileri yanı sıra ilk başvurudan sonraki bir ay içinde tekrar başvuru oranları, yatış durumu, sevk edilme durumu, reçete verilme durumu ve tanıları incelendi. Bulgular: Bir yıl içinde acil servise 75622 hasta başvurmuş olup %54,5'i kadın ve %45,5’i erkekti; hastaların yaş ortalaması 40,3±20,2 (0-108) idi. Acil servise gelen hastaların %17,2’si bir ay içinde bir kez gelen hastalardı. Bir ayda birden fazla kez gelen hastaların ortalama gelme sayısı 2,54±1,6’dır. Bir yıl içinde acil hastaların %8,4’üne yatış işlemi yapılırken, %0,4'ü sevk edilmiştir. Bir ay içinde tekrar başvuruların %16,4 yatış yapılmıştır. Bir yıl içinde acil servis birimine gelen hastaların %53,7’sine reçete yazılmıştır. En sık başvuru tanısı ağrı ve üst solunum yolu enfeksiyonları olarak bulunmuştur. Sonuç: Sağlık kuruluşlarının en önemli vizyon göstergelerinden biri olan acil sağlık hizmetlerinin verildiği acil servislere tekrar başvuru sayılarını azaltmak için eğitim ile arttırıp sağlık okur yazarlık seviyesini arttırmamız, birinci basamak sistemini etkin kullandırmak, sevk zincirini aktifleştirmek ve acil servis benzeri 7/24 çalışan genel poliklinik sistemi üzerinde çalışmak çözüm önerileri olabilir.

Kaynakça

 • 1. ifem.cc [Internet]. The International Federation for Emergency Medicine. Melbourne: Carol Reardon Executive Officer International Federation for Emergency Medicine; 1989-01 [Updated: 2020 Jul 1; Cited: 2002 Jul 8]. Available from: https://www.ifem.cc.
 • 2. Eryılmaz M. Ülkemizde acil sağlık hizmetleri: İhtiyaca yönelik güncel çözüm önerileri. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. 2007; 13(1) : 4-12.
 • 3. Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, Yürüktümen A, Sever M, Tunç MA. Bir acil servisin kullanım özellikleri ve başvuran hastaların aciliyetinin hekim ve hasta açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Emergency Medicine. 2006; 6(1): 25-35.
 • 4. Slankamenac K, Zehnder M, Langner TO, Krähenmann K, Keller DI. Recurrent emergency department users: two categories with different risk profiles. J Clin Med. 2019; 8(3): 333.
 • 5. Oktay C, Cete Y, Eray O, Pekdemir M, Günerli A. Appropriateness of emergency department visits in a Turkish university hospital. Croatian Medical Journal. 2003; 44(5): 585-91.
 • 6. Grover CA, Crawford E, Close RJ. The efficacy of case management on emergency department frequent users: An eight-year observational study. J Emerg Med. 2016; 51(5): 595-604.
 • 7. Aydın T, Aydın ŞA, Köksal Ö, Özdemir F, Kulaç S, Bulut M. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi acil servisine başvuran hastaların özelliklerinin ve acil servis çalışmalarının değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi. 2010; 9(4): 163-8.
 • 8. Pereira S, Oliveira Silva A, Quintas M, Almeida J, Marujo C, Pizarro M, et al. Appropriateness of emergency department visits in a Portuguese university hospital. Ann Emerg Med. 2001; 37(6): 580-6.
 • 9. Sönmez CI, Başer DA, Uludağ G, Kara H, Peker A, Taşkaya K ve ark. Düzce Üniversitesi aile hekimliği polikliniğine başvuran erişkin hastaların acile başvurma nedenleri ve ilişkili faktörler. Konuralp Tıp Dergisi. 2019; 11(2): 195-201.
 • 10. Jerius M, El-Salim A, Tarawneh MD, Habashneh M. Inappropriate utilization of emergency medical services at Prince Ali Military Hospital. Journal of the Royal Medical Services. 2010; 17(2): 32-5.
 • 11. Backman AS, Blomqvist P, Lagerlund M, Carlsson-Holm E, Adami J. Characteristics of non-urgent patients: Cross-sectional study of emergency department and primary care patients. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2008; 26(3): 181-7.
 • 12. Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksü E. Türkiye’de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2005; 5(1): 5-13.
 • 13. Sezgin D. Sağlık okuryazarlığını anlamak. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. 2013; (Özel Sayı 3): 73‐92.
 • 14. Atzema CL, Maclagan LC. The transition of care between emergency department and primary care: A scoping study. Acad Emerg Med. 2017; 24(2): 201-15.

Investigation and Solution Proposals of Repeating Applications in Patients Admitted to the Emergency in a Year

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 50 - 55, 21.01.2021
https://doi.org/10.33631/duzcesbed.751317

Öz

Aim: The aim of our study is to examine the repeating applications and to offer solution proposals for patients admitted to the emergency department in one year. Material and Methods: The data of the patients who applied to the Emergency Department between October 2018 and October 2019 were analyzed retrospectively. The patients’ sociodemographic characteristics, application diagnoses, hospitalization and consultation information, as well as re-application rates, hospitalization, referral status, prescribing status and diagnoses were examined within one month after the first application. Results: Within one year, 75622 patients applied to the emergency department, 54.5% were women and 45.5% were men; the average age of the patients was 40.3±20.2 (0-108). 17.2% of the patients who came to the emergency room were patients who came once in a month. The average number of arrivals of patients who come more than once in a month is 2.54±1.6.While 8.4% of the emergency patients were hospitalized with in a year, 0.4% were referred. 16.4% of admissions were made within one month. Prescriptions were made to 53.7% of the patients who came to the emergency department within a year. The most common admission diagnosis was pain and upper respiratory tract infections. Conclusions: In order to reduce the number of re-applications to the emergency services where emergency health services, which are one of the most important vision indicators of health institutions; Increasing the level of health literacy with education, using the primary care system effectively, activating the referral chain, and working on a 24/7 general polyclinic system like emergency services may be solutions.

Kaynakça

 • 1. ifem.cc [Internet]. The International Federation for Emergency Medicine. Melbourne: Carol Reardon Executive Officer International Federation for Emergency Medicine; 1989-01 [Updated: 2020 Jul 1; Cited: 2002 Jul 8]. Available from: https://www.ifem.cc.
 • 2. Eryılmaz M. Ülkemizde acil sağlık hizmetleri: İhtiyaca yönelik güncel çözüm önerileri. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. 2007; 13(1) : 4-12.
 • 3. Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, Yürüktümen A, Sever M, Tunç MA. Bir acil servisin kullanım özellikleri ve başvuran hastaların aciliyetinin hekim ve hasta açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Emergency Medicine. 2006; 6(1): 25-35.
 • 4. Slankamenac K, Zehnder M, Langner TO, Krähenmann K, Keller DI. Recurrent emergency department users: two categories with different risk profiles. J Clin Med. 2019; 8(3): 333.
 • 5. Oktay C, Cete Y, Eray O, Pekdemir M, Günerli A. Appropriateness of emergency department visits in a Turkish university hospital. Croatian Medical Journal. 2003; 44(5): 585-91.
 • 6. Grover CA, Crawford E, Close RJ. The efficacy of case management on emergency department frequent users: An eight-year observational study. J Emerg Med. 2016; 51(5): 595-604.
 • 7. Aydın T, Aydın ŞA, Köksal Ö, Özdemir F, Kulaç S, Bulut M. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi acil servisine başvuran hastaların özelliklerinin ve acil servis çalışmalarının değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi. 2010; 9(4): 163-8.
 • 8. Pereira S, Oliveira Silva A, Quintas M, Almeida J, Marujo C, Pizarro M, et al. Appropriateness of emergency department visits in a Portuguese university hospital. Ann Emerg Med. 2001; 37(6): 580-6.
 • 9. Sönmez CI, Başer DA, Uludağ G, Kara H, Peker A, Taşkaya K ve ark. Düzce Üniversitesi aile hekimliği polikliniğine başvuran erişkin hastaların acile başvurma nedenleri ve ilişkili faktörler. Konuralp Tıp Dergisi. 2019; 11(2): 195-201.
 • 10. Jerius M, El-Salim A, Tarawneh MD, Habashneh M. Inappropriate utilization of emergency medical services at Prince Ali Military Hospital. Journal of the Royal Medical Services. 2010; 17(2): 32-5.
 • 11. Backman AS, Blomqvist P, Lagerlund M, Carlsson-Holm E, Adami J. Characteristics of non-urgent patients: Cross-sectional study of emergency department and primary care patients. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2008; 26(3): 181-7.
 • 12. Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksü E. Türkiye’de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2005; 5(1): 5-13.
 • 13. Sezgin D. Sağlık okuryazarlığını anlamak. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. 2013; (Özel Sayı 3): 73‐92.
 • 14. Atzema CL, Maclagan LC. The transition of care between emergency department and primary care: A scoping study. Acad Emerg Med. 2017; 24(2): 201-15.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hasan SULTANOĞLU (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-4099-572X
Türkiye


Zerrin GAMSIZKAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8677-4004
Türkiye


Şengül CANGÜR
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0732-8952
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 21 Ocak 2021
Başvuru Tarihi 11 Haziran 2020
Kabul Tarihi 28 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed751317, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {50 - 55}, doi = {10.33631/duzcesbed.751317}, title = {Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Sultanoğlu, Hasan and Gamsızkan, Zerrin and Cangür, Şengül} }
APA Sultanoğlu, H. , Gamsızkan, Z. & Cangür, Ş. (2021). Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri . Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 11 (1) , 50-55 . DOI: 10.33631/duzcesbed.751317
MLA Sultanoğlu, H. , Gamsızkan, Z. , Cangür, Ş. "Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri" . Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 (2021 ): 50-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/59784/751317>
Chicago Sultanoğlu, H. , Gamsızkan, Z. , Cangür, Ş. "Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 (2021 ): 50-55
RIS TY - JOUR T1 - Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri AU - Hasan Sultanoğlu , Zerrin Gamsızkan , Şengül Cangür Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.751317 DO - 10.33631/duzcesbed.751317 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 55 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.751317 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.751317 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri %A Hasan Sultanoğlu , Zerrin Gamsızkan , Şengül Cangür %T Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri %D 2021 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 11 %N 1 %R doi: 10.33631/duzcesbed.751317 %U 10.33631/duzcesbed.751317
ISNAD Sultanoğlu, Hasan , Gamsızkan, Zerrin , Cangür, Şengül . "Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 / 1 (Ocak 2021): 50-55 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.751317
AMA Sultanoğlu H. , Gamsızkan Z. , Cangür Ş. Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2021; 11(1): 50-55.
Vancouver Sultanoğlu H. , Gamsızkan Z. , Cangür Ş. Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021; 11(1): 50-55.
IEEE H. Sultanoğlu , Z. Gamsızkan ve Ş. Cangür , "Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri", Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 50-55, Oca. 2021, doi:10.33631/duzcesbed.751317