Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2, 633 - 661, 30.09.2022
https://doi.org/10.19145/e-gifder.1104603

Öz

Kurumların hizmetlerine muhatap olan kitleler ile daha etkileşimli ve yüksek memnuniyete dayalı bir ilişkinin sürdürülmesi etkili iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları ile daha mümkün hale gelmektedir. Yeni bin yılın şartlarında sosyal devlet ilkesi gereği yurttaş memnuniyetini ve refahını ön planda tutan kamu kurum ve kuruluşları açısından da halkla ilişkiler önemli bir araç haline gelmektedir. Yurttaşlarla ilişkiler açısından bu denli olan halkla ilişkilerin aynı zamanda kurumsal gelişim açısından da önemli olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Çünkü alanında uzman halkla ilişkiler uygulayıcıları aynı zamanda kurum ve kuruluşlara yenilik getirerek daha etkili bir süreç yönetimi için çeşitli fırsatlar aramaktadır. Ağır ve bürokratik yapılanmalarından kurtulan kamu kurumları farklı halkla ilişkiler uygulamaları sayesinde daha şeffaf ve karar mekanizmalarında daha az hata olacak şekilde bir yönetim anlayışı da geliştirmektedir. Kamu kurumlarında da özel sektörde olduğu gibi profesyonel bir yapılanmaya ihtiyacı olan halkla ilişkiler birimlerinin kurgulanması kamu hizmeti açısından gerekli bir düzenlemedir. Bu çalışma kapsamında Sivas ilinde bulunan kamu kurumlarının işleyiş ve çalışmaları analiz edilmektedir. Toplam 23 adet kamu kurumunun içerisinden 14 kurumun halkla ilişkiler birimlerinin temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman personele göre, kurumda uzman sayısının yetersizliği, yöneticiler ve çalışanlar arasında çatışma ve yetersiz halkla ilişkiler bütçesi kurum içi halkla ilişkileri olumsuz etkileyen mikro faktörler arasında değerlendirilmektedir

Kaynakça

 • Alsuabaie, Abdullah N. (2016). The God Father of Public Relations. The Poster Presentation in Digital Commons. Murray State University.
 • Arklan Ümit ve Taşdemir Eren. (2010). Kurum İçi Halkla İlişkiler. Konya: Literatürk Yayınları.
 • Ataol, Alpay (1991). Halkla İlişkiler Örgütlerin Temsil Edilmesinde Kavramsal Bir Model, İzmir.
 • Bernays Edward L. (1923). Crystallizing public opinion. https://sttpml.org/wp-content/uploads/2014/06/5369599-Crystallizing-Public-Opinion-Edward-Bernays.pdf Erişim Tarihi: 09.02.2022
 • Bernays , Edward L. (Ed.) (1955). The Engineering of Consent. University of Oklahoma Press, OK: Norman
 • Botan, Carl H. ve Hazleton, Vincent (2010). Public relations theory II. UK: Routledge.
 • Brown, Robert E. (2006). Myth of symmetry: Public relations as cultural styles. Public Relations Review, 32(3), 206-212.
 • Bülbül, A. Rıdvan (2004). Halkla İlişkiler, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Erdoğan, İrfan (2006). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Erk Yayınları. Ankara.
 • Grunig, James E. (2013). Excellence in public relations and communication management. Edt: James E. Grunig. New York : Routledge.
 • Harlow, Rex F. (1976). Building a public relations definition. Public relations review, 2(4), 34-42.
 • Heath, Robert L. (Ed.). (2013). Encyclopedia of public relations. Sage Publications.
 • Hiebert, Ray Eldon (1966). Ivy Lee:" Father of Modern Public Relations". The Princeton University Library Chronicle, 27(2), 113-120.
 • Hoy, Peggy, Raaz, Oliver ve Wehmeier, Stefan (2007). From facts to stories or from stories to facts? Analyzing public relations history in public relations textbooks. Public relations review, 33(2), 191-200.
 • Cutlip, Scott M. (2013). The unseen power: Public relations: A history. Lawrence Erlbaum Associates. Routledge.
 • Cutlip, Scott M. (2013). Public relations history: From the 17th to the 20th century: The antecedents. Routledge.
 • Kadıbeşgil, Salim (2003). Halkla İlişkilerin Yeni Evrensel Boyutu: Repuception. “Reklam, Halkla İlişkiler ve Ötesi” nin içinde bölüm. İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Kalender, Ahmet ve Fidan, Mehmet (2008). Halkla ilişkiler. Konya: Tablet Yayınları
 • Kazancı, Metin (1980). Halkla İlişkiler. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Kazancı, Metin (2009). Kamu ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Kotler, Philipp ve Lee, Nancy (2006). Kamu Sektöründe Pazarlama. Medicat Kitapları. İstanbul.
 • Lamme, Margot Opdycke ve Russell, Karen Miller (2010). Removing the spin: Toward a new theory of public relations history. Association for Education in Journalism and Mass Communication.
 • L'Etang, Jacquie ve Pieczka, Magda (Eds.). (2006). Public relations: Critical debates and contemporary practice. Psychology Press. Lawrence Erlbaum Associates. Nwe Jersey.
 • Miller, Karen S. (2000). US public relations history: Knowledge and limitations. Annals of the International Communication Association, 23(1), 381-420.
 • Oktay, Mahmut (2002). Politikada Halkla İlişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özkan, Sabahat ve Algül, And (2022). Türk Üniversitelerinde Halkla İlişkiler Birimleri ve İşlevlerinin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak/January (2022) - Cilt/Volume:21 - Sayı/Issue:81
 • Peltekoğlu, Filiz Balta (2001). Halkla İlişkiler Nedir. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Raaz, Oliver ve Wehmeier, Stefan (2011). Histories of public relations: Comparing the historiography of British, German and US public relations. Journal of Communication Management.
 • Smith, Ron (2013). Public relations: The basics. Chapter 2: Public Relations in Society. Routledge. London.
 • Summak, M. Erhan (2020). Özel ve Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Ankara: İksad Yayınevi.
 • Shukurov, Anar (2021). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü: Azerbaycan "Asan Hizmet" Örneği, (4), Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi.
 • Theaker, Alison (2008). Halkla İlişkilerin El Kitabı. İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Theaker, Alison (Ed.). (2020). The public relations handbook. New York: Routledge.
 • Torun Kayabaşı, Ehlinaz ve Karasu Ramazan (2021). Resmî Kurumlarda Halkla İlişkiler Departmanına İşlevsellik Kazandırılması, 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi Kitabı, Ankara.
 • Uğurlu, Saadet (2014). Günümüzde ve Gelecekte Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, İstanbul, Beta Yayınları.
 • Wright, Donald K. (2011). History and development of public relations education in North America: A critical analysis. Journal of Communication Management.
 • Yazman, Mete (2004). Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Tekniği Olarak Basın Yayınla İlişkiler ve T.S.K. Yönelik Bir İnceleme, İzmir: Yüksek Lisans Tezi.

PUBLIC RELATIONS PRACTICES IN PUBLIC INSTITUTIONS: THE EXAMPLE OF SIVAS PUBLIC INSTITUTIONS

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2, 633 - 661, 30.09.2022
https://doi.org/10.19145/e-gifder.1104603

Öz

Maintaining a more interactive and high-satisfactedmake relationship with the society that deal with the services of the institutions becomes more possible with effective communication and public relations activities. In the conditions of the new millennium, public relations become an important tool for public institutions and organizations that prioritize citizen satisfaction and welfare as required by the social state principle. It should be underlined that public relations, which are so important in terms of relations with citizens, are also important in terms of institutional development. Because, expert public relations practitioners are also looking for various opportunities for a more effective process management by bringing innovation to institutions and organizations. Public institutions, which got rid of their heavy and bureaucratic structures, also develop a management approach that is more transparent and make less mistakes in decision mechanisms thanks to different public relations practices. In public institutions, as in the private sector, the establishment of public relations units that need a professional structuring is a necessary arrangement in terms of public service. Within the scope of this study, the functioning and work of public institutions in Sivas province are analyzed. The data obtained as a result of the interviews with the representatives of the public relations units of 14 institutions out of a total of 23 public institutions. As a result; according to the expert personnel working in public institutions and organizations, insufficient number of experts in the institution, conflict between managers and employees and insufficient public relations budgets are considered among the micro factors that affect negatively in-house public relations.

Kaynakça

 • Alsuabaie, Abdullah N. (2016). The God Father of Public Relations. The Poster Presentation in Digital Commons. Murray State University.
 • Arklan Ümit ve Taşdemir Eren. (2010). Kurum İçi Halkla İlişkiler. Konya: Literatürk Yayınları.
 • Ataol, Alpay (1991). Halkla İlişkiler Örgütlerin Temsil Edilmesinde Kavramsal Bir Model, İzmir.
 • Bernays Edward L. (1923). Crystallizing public opinion. https://sttpml.org/wp-content/uploads/2014/06/5369599-Crystallizing-Public-Opinion-Edward-Bernays.pdf Erişim Tarihi: 09.02.2022
 • Bernays , Edward L. (Ed.) (1955). The Engineering of Consent. University of Oklahoma Press, OK: Norman
 • Botan, Carl H. ve Hazleton, Vincent (2010). Public relations theory II. UK: Routledge.
 • Brown, Robert E. (2006). Myth of symmetry: Public relations as cultural styles. Public Relations Review, 32(3), 206-212.
 • Bülbül, A. Rıdvan (2004). Halkla İlişkiler, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Erdoğan, İrfan (2006). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Erk Yayınları. Ankara.
 • Grunig, James E. (2013). Excellence in public relations and communication management. Edt: James E. Grunig. New York : Routledge.
 • Harlow, Rex F. (1976). Building a public relations definition. Public relations review, 2(4), 34-42.
 • Heath, Robert L. (Ed.). (2013). Encyclopedia of public relations. Sage Publications.
 • Hiebert, Ray Eldon (1966). Ivy Lee:" Father of Modern Public Relations". The Princeton University Library Chronicle, 27(2), 113-120.
 • Hoy, Peggy, Raaz, Oliver ve Wehmeier, Stefan (2007). From facts to stories or from stories to facts? Analyzing public relations history in public relations textbooks. Public relations review, 33(2), 191-200.
 • Cutlip, Scott M. (2013). The unseen power: Public relations: A history. Lawrence Erlbaum Associates. Routledge.
 • Cutlip, Scott M. (2013). Public relations history: From the 17th to the 20th century: The antecedents. Routledge.
 • Kadıbeşgil, Salim (2003). Halkla İlişkilerin Yeni Evrensel Boyutu: Repuception. “Reklam, Halkla İlişkiler ve Ötesi” nin içinde bölüm. İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Kalender, Ahmet ve Fidan, Mehmet (2008). Halkla ilişkiler. Konya: Tablet Yayınları
 • Kazancı, Metin (1980). Halkla İlişkiler. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Kazancı, Metin (2009). Kamu ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Kotler, Philipp ve Lee, Nancy (2006). Kamu Sektöründe Pazarlama. Medicat Kitapları. İstanbul.
 • Lamme, Margot Opdycke ve Russell, Karen Miller (2010). Removing the spin: Toward a new theory of public relations history. Association for Education in Journalism and Mass Communication.
 • L'Etang, Jacquie ve Pieczka, Magda (Eds.). (2006). Public relations: Critical debates and contemporary practice. Psychology Press. Lawrence Erlbaum Associates. Nwe Jersey.
 • Miller, Karen S. (2000). US public relations history: Knowledge and limitations. Annals of the International Communication Association, 23(1), 381-420.
 • Oktay, Mahmut (2002). Politikada Halkla İlişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özkan, Sabahat ve Algül, And (2022). Türk Üniversitelerinde Halkla İlişkiler Birimleri ve İşlevlerinin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak/January (2022) - Cilt/Volume:21 - Sayı/Issue:81
 • Peltekoğlu, Filiz Balta (2001). Halkla İlişkiler Nedir. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Raaz, Oliver ve Wehmeier, Stefan (2011). Histories of public relations: Comparing the historiography of British, German and US public relations. Journal of Communication Management.
 • Smith, Ron (2013). Public relations: The basics. Chapter 2: Public Relations in Society. Routledge. London.
 • Summak, M. Erhan (2020). Özel ve Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Ankara: İksad Yayınevi.
 • Shukurov, Anar (2021). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü: Azerbaycan "Asan Hizmet" Örneği, (4), Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi.
 • Theaker, Alison (2008). Halkla İlişkilerin El Kitabı. İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Theaker, Alison (Ed.). (2020). The public relations handbook. New York: Routledge.
 • Torun Kayabaşı, Ehlinaz ve Karasu Ramazan (2021). Resmî Kurumlarda Halkla İlişkiler Departmanına İşlevsellik Kazandırılması, 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi Kitabı, Ankara.
 • Uğurlu, Saadet (2014). Günümüzde ve Gelecekte Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, İstanbul, Beta Yayınları.
 • Wright, Donald K. (2011). History and development of public relations education in North America: A critical analysis. Journal of Communication Management.
 • Yazman, Mete (2004). Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Tekniği Olarak Basın Yayınla İlişkiler ve T.S.K. Yönelik Bir İnceleme, İzmir: Yüksek Lisans Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zekiye GENCER> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6065-7395
Türkiye


Ahper Nuri DELİCAN Bu kişi benim
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0214-6068
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Gönderilme Tarihi 16 Nisan 2022
Kabul Tarihi 28 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder1104603, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {10}, number = {2}, pages = {633 - 661}, doi = {10.19145/e-gifder.1104603}, title = {KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Gencer, Zekiye and Delican, Ahper Nuri} }
APA Gencer, Z. & Delican, A. N. (2022). KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 10 (2) , 633-661 . DOI: 10.19145/e-gifder.1104603
MLA Gencer, Z. , Delican, A. N. "KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 10 (2022 ): 633-661 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/72904/1104603>
Chicago Gencer, Z. , Delican, A. N. "KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 10 (2022 ): 633-661
RIS TY - JOUR T1 - KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ AU - ZekiyeGencer, Ahper NuriDelican Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.1104603 DO - 10.19145/e-gifder.1104603 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 633 EP - 661 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.1104603 UR - https://doi.org/10.19145/e-gifder.1104603 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ %A Zekiye Gencer , Ahper Nuri Delican %T KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 10 %N 2 %R doi: 10.19145/e-gifder.1104603 %U 10.19145/e-gifder.1104603
ISNAD Gencer, Zekiye , Delican, Ahper Nuri . "KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 10 / 2 (Eylül 2022): 633-661 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.1104603
AMA Gencer Z. , Delican A. N. KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ. e-gifder. 2022; 10(2): 633-661.
Vancouver Gencer Z. , Delican A. N. KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2022; 10(2): 633-661.
IEEE Z. Gencer ve A. N. Delican , "KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: SİVAS KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 633-661, Eyl. 2022, doi:10.19145/e-gifder.1104603