Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Life Satisfaction in Elderly People Living in Nursing Homes

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1, 16 - 24, 30.06.2022

Öz

Aim: This study aimed to evaluate the life satisfaction levels of elderly people living in nursing homes and the effects of sociodemographic factors on their life satisfaction levels. Methods: The sample of this descriptive and cross-sectional study consisted of 84 elderly individuals living in a nursing home between 25 March and 25 July 2019. The data were collected using the Personal Information Form and the Life Satisfaction Scale. Descriptive statistics, Independent Groups t Test and ANOVA Test were used to analyze the data. Results: The mean age of the elderly who participated in the study was 76.90±9.35 years. Of the participants, 33.3% came to the nursing home because they did not have anyone and 73.8% had been staying in the nursing home for 1-5 years. Of elderly people, 65.5% did not have a social activity in the nursing home and 48.8% had no visitors. The mean Life Satisfaction Scale score of the participants was 7.44 ± 3.45. Of participants, 48.8% had a moderate level of life satisfaction and 48.8% had a low level of life satisfaction. The life satisfaction of the elderly with a physical disability was lower than those without a physical disability (p < 0.05). Conclusion: This study determined that the life satisfaction of the elderly living in nursing homes was low. Activities that will increase the life satisfaction of the elderly living in nursing homes should be planned and the environment they live in should be arranged.

Kaynakça

 • Altıparmak, S. (2009). Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu, sosyal destek düzeyleri ve etkileyen faktörler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Tıp Dergisi, 23(3), 159-164.
 • Arslan, H. N., Terzi, Ö., Dabak, Ş., & Pekşen, Y. (2016). Evaluation of life satisfaction of elderly people according to different life styles. Medeniyet Medical Journal, 31(3), 179-185. https://doi.org/10.5222/MMJ.2016.179
 • Aydıner-Boylu, A. & Günay, G. (2018). Yaşlı bireylerde algılanan sosyal desteğin yaşam doyumu üzerine etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 1351-1363. Banjare, P., Dwivedi, R., & Pradhan, J. (2015). Factors associated with the life satisfaction amongst the rural elderly in Odisha, India. Health and Quality of Life Outcomes, 13, 201. https://doi.org/10.1186/s12955-015-0398-y
 • Berkoz, L. & Yirmibesoglu, F. (2013). Life satisfaction determinants of the elderly: Case of Istanbul. European Journal of Social Sciences, 38(4), 517-531.
 • Çalık-Var, E., Varlıklar-Demirkazık, Ç. N., & Kolay-Çepni, Ş. (2016). Coping stress as predictor of life satisfaction among older adults. Journal of Human Sciences, 13(3), 4048-4057. https://doi.org/10.14687/jhs.v13i3.3958
 • Celik, S.S., Celik, Y., Hikmet, N., & Khan, M.M. (2018). Factors affecting life satisfaction of older adults in Turkey. The International Journal of Aging and Human Development, 87(4), 392-414. https://doi.org/10.1177/0091415017740677
 • Erci, B., Yılmaz, D., & Budak, B. (2017). Yaşlı bireylerde özbakım gücü ve yaşam doyumunun umut düzeylerine etkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(2), 72–76. https://doi.org/10.14744/phd.2017.52714
 • Kaçan-Softa, H., Karaahmetoğlu, G. U., Erdoğan, O, & Yavuz, S. (2015). Yaşlılarda yaşam doyumunu etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1, 12-21.
 • Karataş, S. (1988). Yaşlılarda yaşam doyumunu etkileyen etmenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karimi, T., Nouhi, E., & Iranmanesh, S. (2014). Comparing Life satisfaction of elderly between nursing home residents and seniors living in their own homes in Isfahan. Journal of Geriatric Nursing, 1(1), 43-54.
 • Kars-Fertelli, T. & Deliktaş, T. (2020). A study on the relationship between perceptions of successful aging and life satisfaction of Turkish elderly people. Perspectives in Psychiatric Care, 56(2), 386-392. https://doi.org/10.1111/ppc.12446
 • Munawar, K., & Tariq, O. (2018). Exploring relationship between spiritual intelligence, religiosity and life satisfaction among elderly Pakistani Muslims. Journal of Religion and Health, 57(3), 781-795. https://doi.org/10.1007/s10943-017-0360-x
 • Neugarten, B. L., Havıghurst, R. J., & Tobin, S. S. (1961). The measurement of life satisfaction. Journal of Gerontology, 16, 134-143. https://doi.org/10.1093/geronj/16.2.134
 • Ng, S. T., Tey, N. P., & Asadullah, M. N. (2017). What matters for life satisfaction among the oldest-old? Evidence from China. PLoS ONE, 12(2), e0171799. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171799
 • Özer, M. & Karabulut, Ö.Ö. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu. Turkish Journal of Geriatrics, 6(2), 72-74.
 • Sedghi, S., Shahboulaghi, F. M., Arsalani, N., Bakhshi, E., & Sedghi, S. (2016). The relationship between feeling loneliness, and anxiety and life satisfaction of elderly people living in nursing homes of Tehran. A Journal of Multidisciplinary Science and Technology, 7(1), 371-378.
 • Şener, A. (2009). Yaşlılık, yaşam doyumu ve boş zaman faaliyetleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1-18. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/yasamdoyumu.pdf
 • Yang, D. C., Lee, J. D., Huang, C. C., Shih, H. I., & Chang, C. M. (2015). Association between multiple geriatric syndromes and life satisfaction in community-dwelling older adults: A nationwide study in Taiwan. Archives of Gerontology and Geriatrics, 60, 437-442. http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2015.02.001
 • Yanık, A., & Sağlam, Y. (2019). Evaluating the perception of life satisfaction and social support of the elderly ındividuals. Journal of Health Science and Profession, 6(3), 501-512. https://doi.org/ 10.5152/hsp.2019.552657
 • Yoon, J. (2018). Relationships among person-centered care, nursing home adjustment, and life satisfaction: A cross-sectional survey study. International Psychogeriatrics, 30(10), 1519-1530. https://doi.org/10.1017/S1041610218000194
 • Zhi, T.F., Sun, X.M., Li, S.J., Wang, Q.S., Cai, J., Li, L.Z., ... & Jiang, X. Y. (2016). Associations of sleep duration and sleep quality with life satisfaction in elderly Chinese: The mediating role of depression. Archives of Gerontology and Geriatrics, 65, 211-217. https://doi.org/10.1016/j.archger.2016.03.023

Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerde Yaşam Doyumunun Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1, 16 - 24, 30.06.2022

Öz

Amaç: Bu çalışmada, huzurevinde kalan yaşlı bireylerde yaşam doyumu düzeyinin ve etkileyen sosyodemografik faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışmanın örneklemini, 25 Mart–25 Temmuz 2019 tarihlerinde bir huzurevinde kalan 84 yaşlı birey oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ile Bağımsız Gruplarda t Testi ve ANOVA Testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 76,90 ± 9,35’dir. Katılımcıların %33,3’ü kimsesi olmadığı için huzurevine gelmiştir ve %73,8’i 1-5 yıldır huzurevinde kalmaktadır. Yaşlıların %65,5’inin huzurevinde katıldığı bir sosyal aktivitesinin olmadığı ve %48,8’inin ziyaretine kimsenin gelmediği belirlenmiştir. Katılımcıların Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalaması 7,44 ± 3,45 olup, %48,8’inde orta düzeyde ve %48,8’inde düşük düzeyde yaşam doyumu olduğu belirlenmiştir. Fiziksel bir engele sahip olan yaşlıların yaşam doyumları olmayanlara göre düşük bulunmuştur (p < 0,05). Sonuç: Bu çalışma, huzurevinde kalan yaşlıların yaşam doyumlarının düşük olduğunu belirlemiştir. Huzurevinde kalan yaşlıların yaşam doyumlarını artıracak etkinlikler planlanmalı ve yaşadıkları çevre düzenlenmelidir.

Kaynakça

 • Altıparmak, S. (2009). Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu, sosyal destek düzeyleri ve etkileyen faktörler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Tıp Dergisi, 23(3), 159-164.
 • Arslan, H. N., Terzi, Ö., Dabak, Ş., & Pekşen, Y. (2016). Evaluation of life satisfaction of elderly people according to different life styles. Medeniyet Medical Journal, 31(3), 179-185. https://doi.org/10.5222/MMJ.2016.179
 • Aydıner-Boylu, A. & Günay, G. (2018). Yaşlı bireylerde algılanan sosyal desteğin yaşam doyumu üzerine etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 1351-1363. Banjare, P., Dwivedi, R., & Pradhan, J. (2015). Factors associated with the life satisfaction amongst the rural elderly in Odisha, India. Health and Quality of Life Outcomes, 13, 201. https://doi.org/10.1186/s12955-015-0398-y
 • Berkoz, L. & Yirmibesoglu, F. (2013). Life satisfaction determinants of the elderly: Case of Istanbul. European Journal of Social Sciences, 38(4), 517-531.
 • Çalık-Var, E., Varlıklar-Demirkazık, Ç. N., & Kolay-Çepni, Ş. (2016). Coping stress as predictor of life satisfaction among older adults. Journal of Human Sciences, 13(3), 4048-4057. https://doi.org/10.14687/jhs.v13i3.3958
 • Celik, S.S., Celik, Y., Hikmet, N., & Khan, M.M. (2018). Factors affecting life satisfaction of older adults in Turkey. The International Journal of Aging and Human Development, 87(4), 392-414. https://doi.org/10.1177/0091415017740677
 • Erci, B., Yılmaz, D., & Budak, B. (2017). Yaşlı bireylerde özbakım gücü ve yaşam doyumunun umut düzeylerine etkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(2), 72–76. https://doi.org/10.14744/phd.2017.52714
 • Kaçan-Softa, H., Karaahmetoğlu, G. U., Erdoğan, O, & Yavuz, S. (2015). Yaşlılarda yaşam doyumunu etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1, 12-21.
 • Karataş, S. (1988). Yaşlılarda yaşam doyumunu etkileyen etmenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karimi, T., Nouhi, E., & Iranmanesh, S. (2014). Comparing Life satisfaction of elderly between nursing home residents and seniors living in their own homes in Isfahan. Journal of Geriatric Nursing, 1(1), 43-54.
 • Kars-Fertelli, T. & Deliktaş, T. (2020). A study on the relationship between perceptions of successful aging and life satisfaction of Turkish elderly people. Perspectives in Psychiatric Care, 56(2), 386-392. https://doi.org/10.1111/ppc.12446
 • Munawar, K., & Tariq, O. (2018). Exploring relationship between spiritual intelligence, religiosity and life satisfaction among elderly Pakistani Muslims. Journal of Religion and Health, 57(3), 781-795. https://doi.org/10.1007/s10943-017-0360-x
 • Neugarten, B. L., Havıghurst, R. J., & Tobin, S. S. (1961). The measurement of life satisfaction. Journal of Gerontology, 16, 134-143. https://doi.org/10.1093/geronj/16.2.134
 • Ng, S. T., Tey, N. P., & Asadullah, M. N. (2017). What matters for life satisfaction among the oldest-old? Evidence from China. PLoS ONE, 12(2), e0171799. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171799
 • Özer, M. & Karabulut, Ö.Ö. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu. Turkish Journal of Geriatrics, 6(2), 72-74.
 • Sedghi, S., Shahboulaghi, F. M., Arsalani, N., Bakhshi, E., & Sedghi, S. (2016). The relationship between feeling loneliness, and anxiety and life satisfaction of elderly people living in nursing homes of Tehran. A Journal of Multidisciplinary Science and Technology, 7(1), 371-378.
 • Şener, A. (2009). Yaşlılık, yaşam doyumu ve boş zaman faaliyetleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1-18. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/yasamdoyumu.pdf
 • Yang, D. C., Lee, J. D., Huang, C. C., Shih, H. I., & Chang, C. M. (2015). Association between multiple geriatric syndromes and life satisfaction in community-dwelling older adults: A nationwide study in Taiwan. Archives of Gerontology and Geriatrics, 60, 437-442. http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2015.02.001
 • Yanık, A., & Sağlam, Y. (2019). Evaluating the perception of life satisfaction and social support of the elderly ındividuals. Journal of Health Science and Profession, 6(3), 501-512. https://doi.org/ 10.5152/hsp.2019.552657
 • Yoon, J. (2018). Relationships among person-centered care, nursing home adjustment, and life satisfaction: A cross-sectional survey study. International Psychogeriatrics, 30(10), 1519-1530. https://doi.org/10.1017/S1041610218000194
 • Zhi, T.F., Sun, X.M., Li, S.J., Wang, Q.S., Cai, J., Li, L.Z., ... & Jiang, X. Y. (2016). Associations of sleep duration and sleep quality with life satisfaction in elderly Chinese: The mediating role of depression. Archives of Gerontology and Geriatrics, 65, 211-217. https://doi.org/10.1016/j.archger.2016.03.023

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Arzu YÜKSEL Bu kişi benim
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7819-2020
Türkiye


Emel BAHADIR YILMAZ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-1785-3539
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yüksel, A. & Bahadır Yılmaz, E. (2022). Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerde Yaşam Doyumunun Değerlendirilmesi . Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 16-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebshealth/issue/71022/1138236

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi - EBSHealth
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi © 2022

ebshealth@giresun.edu.tr

EBSHealth açık erişim politikasıyla yayın yapan bilimsel ve hakemli bir dergidir.