Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Plasenta Previa Tanısı ile Takipli Grand Multipar Gebenin Perinatal Anksiyetesinin Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 2, 62 - 69, 01.10.2022

Öz

Amaç: Gebelikte kadınlar birçok değişim yaşamakta olup, bu değişimlerin yanında bazı sağlık sorunları da görülebilmektedir. Özellikle üçüncü trimesterde yaşanan sağlık sorunları maternal/fetal mortalite ve morbidite riski açısından önemli yer tutmaktadır. Bu sağlık sorunlarından biri de plasental bozukluklardır. Olumsuz koşullar, kadınlarda yüksek anksiyeteye sebep olabilmektedir. Çalışmada plasenta previa tanısı ile takip edilen grand multipar gebenin anksiyete durumu ve anksiyeteyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Veriler Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu, Perinatal Anksiyete Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Olgunun yazılı onamı alınmıştır. Bulgular (Olgu Sunumu): Olgu 45 yaşındadır. Irak kökenli gebe, 5 yıldır Türkiye’de yaşamaktadır. Ultrasonografi değerlendirmesinde “plasenta previa” tanısı konulmuştur. Olgunun gravidası 11, paritesi 6, yaşayan çocuğu 4 olup, 2 doğumu yenidoğan ölümüyle sonuçlanmıştır. Bununla birlikte toplam 4 düşüğü bulunmaktadır. Olgunun gebelik haftası 37’ye ulaştığında sezaryen kararı verilerek gebeliği sonlandırılmıştır. Perinatal Anksiyete Tarama ölçeği puanı 45 olup, bu değer kesme değerin üzerindedir. Olgunun bebeğini kaybetme endişesi, sezaryen ve uygulanan tedaviler hakkındaki bilgi eksikliği, geçirilmiş gebelik öyküsü, yabancı bir ülkede doğum yapma ve annenin toplum tarafından reddedilme korkusu anksiyetesini arttırmaktadır. Sonuçlar: Yapılan bu olgu sunumunda gebelik sürecinde ortaya çıkan sağlık sorunları, kültürel adaptasyon ve geçmiş sağlık öyküsü gebenin anksiyete düzeyi ile ilişkilidir. Özellikle mülteci sığınmacı kadınlarda, psikososyal faktörlerin transkültürel hemşirelik yaklaşımı ile değerlendirilmesi önemlidir. Mülteci sığınmacı kadınların sağlıksız koşulları ve ekonomik yetersizlikleri göz önüne alındığında kaliteli hemşirelik bakım ihtiyaçları oldukça fazladır.

Kaynakça

 • Akpak, Y., & Gün, İ. (2013). Plasenta perkreta: Histerektomiyle sonlanan gebelik. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 44(1), 30-32. https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/22022
 • Arslan, M. T., & Aktaş, D. (2021). Being a women in the life brought about by migration: Reproductive health and nursing approach. Eurasian Journal of Health Sciences, 4(3), 215-222. https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.873485
 • Artuğ Cansızlar, G., & Beydağ, K. (2022). Mülteci gebe ve lohusa kadınlara bakım veren ebe ve hemşirelerin bakım verme ve bakımı sürdürmede yaşadığı güçlükler. Dünya İnsan Bilimleri Dergisi, 2022(2), 53-72. https://doi.org/10.55543/insan.1073747
 • Avşar, F. B., Yavuz, A. F., Desdicioğlu, R., Feykan-Yeğin, G., Özgen, E., Tayarer, A., & Lekesiz, B. (2021). The relationship between 18th-24th gestational weeks placenta location and maternal factors and evaluation of the effect of placenta location to pregnancy outcomes. Eurasian Journal of Health Sciences, 190-198. https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.958045
 • Cenkci, Z., & Nazik, E. (2018). Sığınmacı ve mülteci kadınların yaşadığı sorunlar ve sunulan sağlık hizmetleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(4), 293-299. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/41815/343251
 • Demirel Bozkurt, Ö., Taner, A., & Doğan , S. (2022). Gebelerin COVID-19 pandemi sürecinde anksiyete düzeyleri, baş etme durumları ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Yayınları, 25(2), 69-76. https://doi.org/10.5152/JANHS.2022.955740
 • Güleç Şatır, D., Eminov, A., & Kavlak, O. (2020). Yüksek riskli gebelerde anksiyete ve depresyon düzeyi ile hemşirelik bakım memnuniyetinin incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4), 70-75. https://doi.org/10.34087/cbusbed626744
 • Iacovelli, A., Liberati, M., Khalil, A., Timor-Trisch, I., Leombroni, M., Buca, D., Milani, M., Flacco, M. E., Manzoli, L., Fanfani, F., Calì, G., Familiari, A., Scambia, G., & D'Antonio, F. (2020). Risk factors for abnormally invasive placenta: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Maternal-fetal & Neonatal Medicine: the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 33(3), 471–481. https://doi.org/10.1080/14767058.2018.1493453
 • Karabulutlu, Ö., & Yavuz, C. (2021). Yüksek riskli gebeliklerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin sıklığının değerlendirilmesi. Caucasian Journal of Science, 8(1), 51-69. https://doi.org/10.48138/cjo.940892
 • Karbancıoğlu Cantürk, F., Dağlı, S., & Cantürk, M. (2019). Kırşehir ilindeki suriyeli mültecilerin perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Medical Journal, 1(3), 6-11. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aemj/issue/44872/459556
 • Kavukçu, G., & Çelik Yılmazer, Y. (2017). Fetüs dışı değerlendirme: Plasenta, umbilikal kord, amniyon, serviks. Türk Radyoloji Derneği Seminerleri, 5, 299-312. https://turkradyolojiseminerleri.org/tr/fetus-disi-degerlendirme-plasenta-umbilikal-kord-amniyon-serviks-16231
 • Kaya Zaman, F., Özkan, N., & Toprak, D. (2018). Gebelikte depresyon ve anksiyete. Konuralp Tıp Dergisi, 10(1):20-25. https://doi.org/10.18521/ktd.311793
 • Kaya, D., Aras Doğan, Ş., & Gölbaşı , Z. (2021). Hemşirelerin kültürlerarası bakım verme konusundaki görüş ve deneyimlerinin incelenmesi. YOBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(3), 111-119. https://dergipark.org.tr/en/pub/yobusbf/issue/68653/1078317
 • Kunt İşgüder, Ç., Gülücü, S., Bulut, Y., Delibaş, İ., Yurt, T., & Özsoy, A. (2020). Plasenta Previa Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine, 10(1), 18-22. https://doi.org/10.16899/jcm.591664
 • Okman, E., Beşer Özmen, E., Küçükoğlu Keser, M., Alyamaç Dizdar, E., & Sarı, F. (2020). Mülteci olmak erken term doğum için risk faktörü olabilir mi? Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 357-359. https://doi.org/10.38136/jgon.670375
 • Özlem, A., & Gökler, M. (2021). Göçmen kadınlarda üreme sağlığı. Medical Research Reports, 4(3), 57-64. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2105870
 • Sel, G., Barut, A., Solak, S., Uslu, S., Gedik, Y., Uzunoğlu, S., & Barut, Z. (2019). Gebelerde anksiyeteye etkisi bulunan faktörler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28(5), 334-339. https://doi.org/10.17942/sted.501474
 • Somerville, S., Dedman, K., Hagan, R., Oxnam, E., Wettinger, M., Byrne, S., Coo, S., Doherty, D., & Page, A. C. (2014). The Perinatal Anxiety Screening Scale: development and preliminary validation. Archives of women's mental health, 17(5), 443–454. https://doi.org/10.1007/s00737-014-0425-8
 • Tanrıverdi, S., Söylemez, N., Tanrıverdi, O., & Dilekci, C. (2018). Türkiye'deki mültecilere transkültürel hemşirelik yaklaşımı. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 40-44. https://dergipark.org.tr/tr/pub/annhealthscires/issue/65348/1006837
 • Turen-Demir, E., & Kilic, F. (2020). Determination of the anxiety level in pregnant women who administer to the obstetrics clinic within the COVID-19 pandemia period. Selçuk Tıp Dergisi, 36(4), 352-356. https://doi.org/10.30733/std.2020.01468
 • United Nations Population Fund (UNFPA). (2019). https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_State_of_World_Population.pdf
 • Üzar-Özçetin, Y. S., & Erkan, M. (2019). Yüksek riskli gebelerde psikolojik sağlamlık, algılanan stres ve psikososyal sağlık. Cukurova Medical Journal, 44(3), 1017-1026. https://doi.org/10.17826/cumj.502989
 • Yazıcı, E., Mutu-Pek, T., Uslu-Yuvacı, H., Köse, E., Cevrioglu, S., Yazıcı, A. B., Çilli, A. S., Erol, A., & Aydın, N. (2019) Perinatal Anxiety Screening Scale validiy and reliability study in Turkish (PASS-TR validity and reliability). Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(4), 609-617, https://doi.org/10.1080/24750573.2018.1506247

Evaluation of Perinatal Anxiety in a Follow-up Grand Multiparous Pregnant with Placenta Previa: A Case Report

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 2, 62 - 69, 01.10.2022

Öz

Aim: Women experience many changes in pregnancy. Along with these changes, some health problems also arise. Problems which is experienced particularly in the third trimester have an important place in terms of maternal/fetal mortality and morbidity risk. One of these health problems is placental disorders. Adverse conditions can cause high anxiety in women. In this study, it was aimed to evaluate the anxiety status and the factors affecting anxiety in a grand multiparous pregnant woman followed up with the diagnosis of placenta previa. Method: Data were collected using Semi-Structured Interview Form, Perinatal Anxiety Scale. Written informed consent was obtained from the case. Results (Case Report): A 45-year-old pregnant woman of Iraqi origin has been living in Turkey for 5 years. A diagnosis of placenta previa was made in the ultrasonography evaluation. The case's gravida was 11, the parity was 5, the surviving child was 4, miscarriages 4 and 2 deliveries of the case resulted in neonatal death. When the gestational week of the case reached 37, the cesarean section decision was made, and the pregnancy was terminated. Perinatal Anxiety Screening Scale score is 45, which is above the cut-off value. The patient's anxiety about losing her baby, lack of knowledge about cesarean section and the treatments applied, previous pregnancy history, giving birth in a foreign country, and fear of being rejected by the mother by the society increase her anxiety. Conclusion: In the case study, health problems that occur during pregnancy, cultural adaptation and past health history are associated with the anxiety level of the pregnant woman. Especially in refugee women, ıt is important to evaluate psychosocial factors with a transcultural nursing approach. Considering the unhealthy conditions and economic inadequacies of refugee women, their needs for quality nursing care are quite high.

Kaynakça

 • Akpak, Y., & Gün, İ. (2013). Plasenta perkreta: Histerektomiyle sonlanan gebelik. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 44(1), 30-32. https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/22022
 • Arslan, M. T., & Aktaş, D. (2021). Being a women in the life brought about by migration: Reproductive health and nursing approach. Eurasian Journal of Health Sciences, 4(3), 215-222. https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.873485
 • Artuğ Cansızlar, G., & Beydağ, K. (2022). Mülteci gebe ve lohusa kadınlara bakım veren ebe ve hemşirelerin bakım verme ve bakımı sürdürmede yaşadığı güçlükler. Dünya İnsan Bilimleri Dergisi, 2022(2), 53-72. https://doi.org/10.55543/insan.1073747
 • Avşar, F. B., Yavuz, A. F., Desdicioğlu, R., Feykan-Yeğin, G., Özgen, E., Tayarer, A., & Lekesiz, B. (2021). The relationship between 18th-24th gestational weeks placenta location and maternal factors and evaluation of the effect of placenta location to pregnancy outcomes. Eurasian Journal of Health Sciences, 190-198. https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.958045
 • Cenkci, Z., & Nazik, E. (2018). Sığınmacı ve mülteci kadınların yaşadığı sorunlar ve sunulan sağlık hizmetleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(4), 293-299. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/41815/343251
 • Demirel Bozkurt, Ö., Taner, A., & Doğan , S. (2022). Gebelerin COVID-19 pandemi sürecinde anksiyete düzeyleri, baş etme durumları ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Yayınları, 25(2), 69-76. https://doi.org/10.5152/JANHS.2022.955740
 • Güleç Şatır, D., Eminov, A., & Kavlak, O. (2020). Yüksek riskli gebelerde anksiyete ve depresyon düzeyi ile hemşirelik bakım memnuniyetinin incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4), 70-75. https://doi.org/10.34087/cbusbed626744
 • Iacovelli, A., Liberati, M., Khalil, A., Timor-Trisch, I., Leombroni, M., Buca, D., Milani, M., Flacco, M. E., Manzoli, L., Fanfani, F., Calì, G., Familiari, A., Scambia, G., & D'Antonio, F. (2020). Risk factors for abnormally invasive placenta: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Maternal-fetal & Neonatal Medicine: the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 33(3), 471–481. https://doi.org/10.1080/14767058.2018.1493453
 • Karabulutlu, Ö., & Yavuz, C. (2021). Yüksek riskli gebeliklerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin sıklığının değerlendirilmesi. Caucasian Journal of Science, 8(1), 51-69. https://doi.org/10.48138/cjo.940892
 • Karbancıoğlu Cantürk, F., Dağlı, S., & Cantürk, M. (2019). Kırşehir ilindeki suriyeli mültecilerin perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Medical Journal, 1(3), 6-11. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aemj/issue/44872/459556
 • Kavukçu, G., & Çelik Yılmazer, Y. (2017). Fetüs dışı değerlendirme: Plasenta, umbilikal kord, amniyon, serviks. Türk Radyoloji Derneği Seminerleri, 5, 299-312. https://turkradyolojiseminerleri.org/tr/fetus-disi-degerlendirme-plasenta-umbilikal-kord-amniyon-serviks-16231
 • Kaya Zaman, F., Özkan, N., & Toprak, D. (2018). Gebelikte depresyon ve anksiyete. Konuralp Tıp Dergisi, 10(1):20-25. https://doi.org/10.18521/ktd.311793
 • Kaya, D., Aras Doğan, Ş., & Gölbaşı , Z. (2021). Hemşirelerin kültürlerarası bakım verme konusundaki görüş ve deneyimlerinin incelenmesi. YOBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(3), 111-119. https://dergipark.org.tr/en/pub/yobusbf/issue/68653/1078317
 • Kunt İşgüder, Ç., Gülücü, S., Bulut, Y., Delibaş, İ., Yurt, T., & Özsoy, A. (2020). Plasenta Previa Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine, 10(1), 18-22. https://doi.org/10.16899/jcm.591664
 • Okman, E., Beşer Özmen, E., Küçükoğlu Keser, M., Alyamaç Dizdar, E., & Sarı, F. (2020). Mülteci olmak erken term doğum için risk faktörü olabilir mi? Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 357-359. https://doi.org/10.38136/jgon.670375
 • Özlem, A., & Gökler, M. (2021). Göçmen kadınlarda üreme sağlığı. Medical Research Reports, 4(3), 57-64. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2105870
 • Sel, G., Barut, A., Solak, S., Uslu, S., Gedik, Y., Uzunoğlu, S., & Barut, Z. (2019). Gebelerde anksiyeteye etkisi bulunan faktörler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28(5), 334-339. https://doi.org/10.17942/sted.501474
 • Somerville, S., Dedman, K., Hagan, R., Oxnam, E., Wettinger, M., Byrne, S., Coo, S., Doherty, D., & Page, A. C. (2014). The Perinatal Anxiety Screening Scale: development and preliminary validation. Archives of women's mental health, 17(5), 443–454. https://doi.org/10.1007/s00737-014-0425-8
 • Tanrıverdi, S., Söylemez, N., Tanrıverdi, O., & Dilekci, C. (2018). Türkiye'deki mültecilere transkültürel hemşirelik yaklaşımı. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 40-44. https://dergipark.org.tr/tr/pub/annhealthscires/issue/65348/1006837
 • Turen-Demir, E., & Kilic, F. (2020). Determination of the anxiety level in pregnant women who administer to the obstetrics clinic within the COVID-19 pandemia period. Selçuk Tıp Dergisi, 36(4), 352-356. https://doi.org/10.30733/std.2020.01468
 • United Nations Population Fund (UNFPA). (2019). https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_State_of_World_Population.pdf
 • Üzar-Özçetin, Y. S., & Erkan, M. (2019). Yüksek riskli gebelerde psikolojik sağlamlık, algılanan stres ve psikososyal sağlık. Cukurova Medical Journal, 44(3), 1017-1026. https://doi.org/10.17826/cumj.502989
 • Yazıcı, E., Mutu-Pek, T., Uslu-Yuvacı, H., Köse, E., Cevrioglu, S., Yazıcı, A. B., Çilli, A. S., Erol, A., & Aydın, N. (2019) Perinatal Anxiety Screening Scale validiy and reliability study in Turkish (PASS-TR validity and reliability). Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(4), 609-617, https://doi.org/10.1080/24750573.2018.1506247

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Aslıhan ÖNER>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
0000-0002-3237-4045
Türkiye


Sibel PEKSOY KAYA> (Sorumlu Yazar)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-1444-2857
Türkiye


Ayten ARIÖZ DÜZGÜN>
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3070-6560
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür Çalışmamıza verdiği katkıdan dolayı olgumuza teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Öner, A. , Peksoy Kaya, S. & Arıöz Düzgün, A. (2022). Plasenta Previa Tanısı ile Takipli Grand Multipar Gebenin Perinatal Anksiyetesinin Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu . Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 62-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebshealth/issue/72764/1162833

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi - EBSHealth
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi © 2022

ebshealth@giresun.edu.tr

EBSHealth açık erişim politikasıyla yayın yapan bilimsel ve hakemli bir dergidir.