Yazım Kuralları

Makaleler, Microsoft Word yazılım programında, Times New Roman yazı karakterinde, başlık 12 punto, ana metin 11 punto, kaynakça ve tablolar 10 punto (1.5 satır aralığı) ile yazılmalıdır.

Makaleler sayfanın üst ve sol yandan 2,5’er cm, alt ve sağ yandan 2,5’er cm boşluk bırakılacak ve toplam 15 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. İlk sayfa hariç diğer sayfalar numaralandırılmalıdır.

Makalelerin başlığı 12 punto, büyük harflerle ve bold karakterde yazılmalıdır. Başlık en kısa anlatımla içeriği yansıtmalıdır. Başlığın hemen altında yazarlar makaledeki sırası ile yazılmalıdır.

Makale için;

a) Başlık sayfası; makale başlığı, tüm yazarların makaledeki sırasına göre ünvan, yazışma adresleri, e-posta adresleri, ORCID ID’lerini içermelidir. Yazışma yapılacak sorumlu yazar ayrıca belirtilmelidir.

b) Makale dosyasında büyük harflerle makale başlığı, alt kısmına unvan kullanılmaksızın önce isim, sonra büyük harflerle soy isim yazılmalı, yazarlar birden fazla ise yan yana yazılmalıdır. Yazarların isminin sonunda üst simge olarak numara verilmeli ve bu numaralar dipnot bölümünde kullanılmalıdır. Yazar(lar)ın unvan, ORCID ID ve kurumları ilk sayfanın altına dipnot olarak aynı yazı karakterinde ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Makalenin ilk sayfasında özet bölümü yer almalıdır. Yazının başında en fazla 300 kelimelik Türkçe “ÖZET” ile İngilizce “ABSTRACT” yer almalıdır (10 punto ve italik karakterde).

Öz bölümü: Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar başlıkları altında yapılandırılmalıdır. Öz bölümünde kısaltma olmamalı ve kaynak kullanılmamalıdır. Türkçe Özet’in altında “Anahtar Kelimeler”, İngilizce Abstract’ın altında ise “Key Words” yan başlık halinde yazılmalı ve en az iki anahtar kelime Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden virgül ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri’ne uygun olarak verilmelidir. Çalışmanın İngilizce adı küçük harflerle 12 punto ve bold karakterde Abstract başlığının hemen altına yazılmalıdır.

Araştırma makalelerinde: Aşağıdaki bölümler yer almalıdır

GİRİŞ
AMAÇ
GEREÇ VE YÖNTEM
BULGULAR
TARTIŞMA
SONUÇ VE ÖNERİLER
Varsa TEŞEKKÜR
ÇIKAR ÇATIŞMASI
KAYNAKLAR

Bölüm başlıkları büyük harflerle 12 punto ve bold, normal yazı karakterinde olmalıdır.

Gereç ve yöntem bölümü: Araştırmanın türü, evren ve örneklemi (örnekleme yöntemi), verilerin toplanması (veri toplama araçları, veri toplama yöntemi, varsa hemşirelik girişimi), verilerin değerlendirilmesi, etik onay şeklinde yapılandırılarak yazılmalıdır.

Araştırmanın sınırlılıkları, sonuç ve öneriler başlığının öncesinde mutlaka verilmelidir.

Etik sorumluluk: İnsan öğesini kapsayan tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uyulması gerekmektedir. Bu tür araştırmalarda yazarlar makalenin gereç ve yöntem bölümünde bu ilkelere uygun olarak araştırmayı/çalışmayı yaptıklarını belirtmek zorundadırlar. Eğer araştırma için maddi destek veya her hangi bir kurumdan fon sağlanmış ise yazarların belirtmeleri gerekmektedir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makaleye ait Etik Kurul İzin yazısının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Makale içinde ilgili onayın tarih ve sayısı verilmelidir.

İngilizce metinler; ABSTRACT, Keywords, Türkçe ÖZ, Türkçe başlık, Anahtar kelimeler, INTRODUCTION, METHODS, FINDING AND DISCUSSION, CONCLUSION, ACKNOWLEDGEMENT, CONFLICT OF INTERESTS bölümlerini içermelidir.

Derleme makalelerinde: Özet 250-300 kelime olmalıdır ve Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme makaleleri; sağlığın tüm alanlarında alanında özellik gösteren her türlü konu için güncel literatürü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır.

Makalelerde geçen kısaltmalar yazı içinde ilk kullanımlarında açık olarak yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekli verilmelidir.

Makalelerdeki tablolar mümkün olduğu sürece dikey çizgi içermemeli, Word programındaki tablo menüsünden yararlanılarak yapılmalı ve tablo sayısı 5’i geçmemelidir. Tablolar, tablodaki her bir değer, bir satır ve sütuna gelecek şekilde gözlere bölünerek yazılmalıdır. Küsuratlar arasında virgül değil, nokta olmalıdır (10.88 gibi).

Makalelerin yazım dili açık ve anlaşılır olmalıdır.

Teşekkür: Makalelerde, eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal ya da teknik yardım varsa, metnin sonunda belirtilmelidir.

Çıkar çatışması: Makalenin yazar/yazarları, çalışma kapsamında herhangi bir kişisel ve finansal çıkar çatışması olmadığını bildirmek zorundadır. Bu bildirimi makalenin sonunda ayrıca ‘Çıkar Çatışması’ başlığı altında belirtmelidirler.

Yazar Katkısı: Tüm yazarların makalenin hangi aşamalarına katkı sağladığı açık ve net ifadelerle açıklanmalıdır.

Kaynakça Yazımı
APA Stiline uygun olarak hazırlanmalıdır. Kaynaklar 10 punto karakterinde verilmelidir. Yararlanılan eserlere dijital kaynaklardan erişilmesi halinde doi numarası veya erişim linki belirtilmelidir.

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi - EBSHealth
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi © 2022

ebshealth@giresun.edu.tr

EBSHealth açık erişim politikasıyla yayın yapan bilimsel ve hakemli bir dergidir.