Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 152 - 170, 24.03.2022
https://doi.org/10.31465/eeder.1052952

Öz

18. yüzyıl klasik Türk edebiyatı şairlerinden biri olan Oflu Bilâl Efendi’nin kütüphane kataloglarına girmiş Kıssa-i Yûsuf, Kıssa-i Erve, Nasîhatnâme ve Hazret-i İbrahim’in Oğlunu Kurban Etmek İstemesi isimlerinde 4 eserinin olduğu bilinmektedir. Bu makale, Oflu Bilâl Efendi’nin “Pek Sakın” redifli nasîhatnâmesi hakkındadır. Oflu Bilâl Efendi’ye ait kaside nazım biçimiyle yazılmış nasîhatnâmenin şu ana kadar üç farklı nüshası tespit edilebilmiştir. İlk nüsha Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emiri koleksiyonu 7175 numarada; ikinci nüsha İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazmaları koleksiyonu K.0633 numarada, üçüncü nüsha ise Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz Cönk 16 numarada kayıtlıdır. Üç nüsha arasında hem beyit sayısı hem de kullanılan kelime ve kelime grubu sayısı bakımından birçok fark bulunmaktadır. Oflu Bilâl Efendi’ye ait bu nasîhatnâme, daha önce neşredilmiştir. Ancak yapılan neşirde esas alınan nüshadaki eksiklikler, şairin sanat anlayışı ve vezin bilgisi yönünden yanlış değerlendirilmesine sebep olmuştur. Bu değerlendirmeyi yeniden düşünmek adına üç nüshanın karşılaştırılmasına yer verilen bu yazıda, nasîhatnâmenin tenkitli metni oluşturulmuştur. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazmaları koleksiyonu K.0633 numarada kayıtlı nüsha ile Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz Cönk 16 numarada kayıtlı nüshanın birçok yönden, neşredilen diğer nüshaya göre daha sağlam bir metin ihtiva ettiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aykanat, Timuçin (2017). “Pend-nâme-i Za’îfî”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. ss. 95-112.
 • Canım, Rıdvan (2010). Divan Edebiyatında Türler. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Çalka, Mehmet Sait (2008). “Safî Mustafa Efendi’nin “Gülşen-i Pend” Mesnevisinde Din Görevlilerine Nasihatleri”. Turkish Studies. ss. 242-250.
 • Gümüş, Mustafa Yunus ve Söylemez, İdris (2020). “Şeyh Mehmed Hayrî’nin Manzum Nasîhat-nâmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. ss. 234-250.
 • Kaplan, Mahmut (2001). “Manzûm Nasîhat-nâmelerde Yer Alan Konular”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. ss. 133-185.
 • Kaplan, Mahmut (2002). “Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-nameler”. Türkler Ansiklopedisi. c. 11 ss. 791-799. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Kaplan, Mahmut (2008). “Müellifi Meçhul Bir Öğüt-nâme”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. ss. 111-128.
 • Kuzubaş, Muhammet (2012). “Oflu Bilâl Efendi’nin “Pek Sakın” Redifli Kasidesi”. Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. ss. 128-141.
 • Parlakkılıç Mucan, Ayşe (2020). Türk İslâm Edebiyatında Manzum Nasihat-nâmeler ve Urlalı Ya’kûb Oğlu Hüseyin’in Miftâh-ı Cennet’i. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya.
 • Tatçı, Mustafa (2011). “Niyâzî-i Mısrî’nin Bilinmeyen Bir İlâhîsi”. Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi. ss. 54-55.
 • Tuğluk, Mehmet Emin (2018). “Kâdirî Muhyiddîn ve Manzum Nasîhat-nâmesi”. Sosyal Bilimler Dergisi. ss. 577-608.

Oflu Bilâl Efendi’s Nasihatname in Verse

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 152 - 170, 24.03.2022
https://doi.org/10.31465/eeder.1052952

Öz

It is known that, being one of poets of 18th century classical Turkish literature, Oflu Bilâl Efendi has four works, titled “Kıssa-i Yûsuf”, “Kıssa-i Erve”, “Nasîhatnâme” and “Hazreti İbrahim’in Oğlunu Kurban Etmek İstemesi”, recording into library catalogues. This article is about Oflu Bilâl Efendi’s advice book with identity rhyme “Pek Sakın (Pretty Beware)”. Three different copies of advice book, written in the verse form of qasida, belonging to Oflu Bilâl Efendi, has been able to be determined until now. The first copy is registered by number “Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emiri koleksiyonu (National Manuscript Library, Ali Emiri Collection) 7175”; second one is by number “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazmaları koleksiyonu (Collection of İstanbul Metropolitan Municipality Manuscripts) K.0633”, the third copy is by number “Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu (National Library Manuscripts Collection) 06 Mil Yz Cönk 16”. There are a lot of differences between three copies in terms of both number of couplet, and of word and word group used. Belonging to Oflu Bilâl Efendi, this advice book was been published before. But, deficiencies in the copy which were been taken as a basis in the publication made caused for it to be misevaluate in terms of the poet’s sense of art and prosody knowledge. To reconsider this evaluation, in this paper which a comparison of three copies was included, critical text of advice book, was created. In addition, it was stated that the copy, registered by number “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazmaları koleksiyonu (Collection of İstanbul Metropolitan Municipality Manuscripts) K.0633” and registered by number “Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu (National Library Manuscripts Collection) 06 Mil Yz Cönk 16” contains a more reliable text in comparison with other published copy in many.

Kaynakça

 • Aykanat, Timuçin (2017). “Pend-nâme-i Za’îfî”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. ss. 95-112.
 • Canım, Rıdvan (2010). Divan Edebiyatında Türler. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Çalka, Mehmet Sait (2008). “Safî Mustafa Efendi’nin “Gülşen-i Pend” Mesnevisinde Din Görevlilerine Nasihatleri”. Turkish Studies. ss. 242-250.
 • Gümüş, Mustafa Yunus ve Söylemez, İdris (2020). “Şeyh Mehmed Hayrî’nin Manzum Nasîhat-nâmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. ss. 234-250.
 • Kaplan, Mahmut (2001). “Manzûm Nasîhat-nâmelerde Yer Alan Konular”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. ss. 133-185.
 • Kaplan, Mahmut (2002). “Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-nameler”. Türkler Ansiklopedisi. c. 11 ss. 791-799. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Kaplan, Mahmut (2008). “Müellifi Meçhul Bir Öğüt-nâme”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. ss. 111-128.
 • Kuzubaş, Muhammet (2012). “Oflu Bilâl Efendi’nin “Pek Sakın” Redifli Kasidesi”. Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. ss. 128-141.
 • Parlakkılıç Mucan, Ayşe (2020). Türk İslâm Edebiyatında Manzum Nasihat-nâmeler ve Urlalı Ya’kûb Oğlu Hüseyin’in Miftâh-ı Cennet’i. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya.
 • Tatçı, Mustafa (2011). “Niyâzî-i Mısrî’nin Bilinmeyen Bir İlâhîsi”. Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi. ss. 54-55.
 • Tuğluk, Mehmet Emin (2018). “Kâdirî Muhyiddîn ve Manzum Nasîhat-nâmesi”. Sosyal Bilimler Dergisi. ss. 577-608.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebi İncelemeler
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Ahmet UĞUR> (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0003-2094-8133
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 3 Ocak 2022
Kabul Tarihi 6 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eeder1052952, journal = {Edebi Eleştiri Dergisi}, issn = {2602-4616}, address = {edebielestiri@yandex.com}, publisher = {Abdulhakim TUĞLUK}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {152 - 170}, doi = {10.31465/eeder.1052952}, title = {OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ}, key = {cite}, author = {Uğur, Ahmet} }
APA Uğur, A. (2022). OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ . Edebi Eleştiri Dergisi , 6 (1) , 152-170 . DOI: 10.31465/eeder.1052952
MLA Uğur, A. "OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ" . Edebi Eleştiri Dergisi 6 (2022 ): 152-170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eeder/issue/69045/1052952>
Chicago Uğur, A. "OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ". Edebi Eleştiri Dergisi 6 (2022 ): 152-170
RIS TY - JOUR T1 - OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ AU - AhmetUğur Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31465/eeder.1052952 DO - 10.31465/eeder.1052952 T2 - Edebi Eleştiri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 170 VL - 6 IS - 1 SN - 2602-4616- M3 - doi: 10.31465/eeder.1052952 UR - https://doi.org/10.31465/eeder.1052952 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Edebi Eleştiri Dergisi OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ %A Ahmet Uğur %T OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ %D 2022 %J Edebi Eleştiri Dergisi %P 2602-4616- %V 6 %N 1 %R doi: 10.31465/eeder.1052952 %U 10.31465/eeder.1052952
ISNAD Uğur, Ahmet . "OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ". Edebi Eleştiri Dergisi 6 / 1 (Mart 2022): 152-170 . https://doi.org/10.31465/eeder.1052952
AMA Uğur A. OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ. EEDER. 2022; 6(1): 152-170.
Vancouver Uğur A. OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ. Edebi Eleştiri Dergisi. 2022; 6(1): 152-170.
IEEE A. Uğur , "OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN MANZUM NASÎHATNÂMESİ", Edebi Eleştiri Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 152-170, Mar. 2022, doi:10.31465/eeder.1052952

DERGİPARK bünyesinde faaliyet gösteren Edebî Eleştiri Dergisi (Journal of Literary Criticism) hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz, hem ulusal ölçekli TR DİZİN'de hem de uluslararası ölçekli MLA'da taranmaktadır.