Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 795 - 812 2017-12-29

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu [1] , Doç. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU [2] , Doç. Dr. Hülya DEMİRCİOĞLU [3]


Fen eğitiminin temel amaçlarından biri, öğrencilerin fen okur-yazarı olmalarını sağlayarak onları günlük yaşantılarında karşılaştıkları fen olaylarına anlam vermelerine yardımcı olmaktır. Günlük hayatla ya da bağlamı ile ilişkilendirilmeyen bilgi öğrencinin zihninde her zaman eksik olacaktır. Bunun gerçekleştirilmesinde fen dersleri içerisinde yer alan kimya önemli bir yere sahiptir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirebilme becerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği programı 1. sınıfında öğrenim gören 10 erkek, 43 bayan olmak üzere toplam 53 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 15 açık uçlu sorudan oluşan bir test kullanılmıştır. Çalışma sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirmekte zorluk yaşadıkları tespit edilmiştir. Sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Fen Bilgisi, Öğretmen adayı, Kimya kavramları
 • Abraham, M.R., Grzybowski, E. B., Renner, J.W. ve Marek, E. A. (1992). Understanding and misunderstanding of eight graders of five chemistry concepts found in textbook. Journal of Research in ScienceTeaching, 29(2), 105- 120.
 • Ay, S. (2008). Lise seviyesinde öğrencilerin günlük yaşam olaylarını açıklama düzeyi ve buna kimya bilgilerinin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ay., S. ve Kahveci., A. (2009). Kimya öğretmen adaylarının gündelik yaşam olaylarının kimyasal temelini açıklama düzeyi. Milli Eğitim Dergisi, Güz, 184, 269-289.
 • Ayas, A., Çepni, S., ve Akdeniz, A.R. (1993). Development of the Turkish secondary science curriculum. Science Education, 77(4), 433-440. . Ayas, A. ve Özmen, H. (1998). Asit-Baz kavramlarının güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon: s 153.
 • Ayas, A., Karamustafaoğlu, O., Sevim, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2001). Fen bilgisi öğrencilerinin bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilme seviyeleri. Yeni Bin Yılın Basında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Ayas. A. ve Özmen. H. (2002). Lise kimya öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı kavramını anlama seviyelerine ilişkin bir çalışma. Boğaziçi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(2), 45-60.
 • Balkan-Kıyıcı., F. ve Aydoğdu., M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamları ile bilimsel bilgilerini ilişkilendirebilme düzeylerinin belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 43-61.
 • Bradley, J.D. ve Mosimege, M.D. (1998). Misconceptions in acids and bases: A comparative study of student teachers with different chemistry backgrounds, South African Journal of Chemistry, 51(3), 137-150.
 • Baran, Ş., Doğan, S., ve Yalçın, M. (2002). Üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 89-96.
 • Cajas, F. (1999). Public understanding of science: Using technology to enhance school science in everyday life. International Journal of ScienceEducation, 21(7), 765-773.
 • Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (1. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çepni, S.(2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Üç Yol Kültür Merkezi.
 • Coştu B., Ünal S.ve Ayas A., (2007) "Günlük Yaşamdaki Olaylara Dayalı Problem Durumlarının Fen Öğretiminde Kullanılması", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.197-207.
 • Demircioğlu, G., Özmen, H. ve Ayas, A. (2001). Kimya öğretmen adaylarının asitler ve bazlarla ilgili yanlış anlamalarının belirlenmesi, Maltepe Üniversitesi Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İstanbul, s. 451-457.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., Ayas, A. ve Kongur, S., (2012). Onuncu sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişme kavramları ile ilgili teorik ve uygulama bilgilerinin karşılaştırılması, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 162-181.
 • Demirci, B. (2014). Lise öğrencilerinin kimya dersinde öğrendikleri konuları günlük hayat olaylarını açıklamakta kullanabilme seviyelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye.
 • Doğan, S., Kırvak, E., & Baran, Ş. (2004). Lise öğrencilerinin biyoloji derslerinde edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 57-63.
 • Enginar, İ., Saka, A. ve Sesli, E. (2002). Lise 2 öğrencilerinin biyoloji derslerinde kazandıkları bilgileri güncel olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Fortus, D., Krajcik, J., Charles, D., Marx, R. W. ve Mamlok-Naaman, R. (2005). Design based science and realworld problem-solving. International Journal of Science Education, 27(7), 855-879.
 • Gürses, A., Akrabaoğlu, F., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., Yalçın, M. ve Doğar, Ç. (2004). Orta öğretimde bazı kimya kavramlarının günlük hayatla ilişkilendirilebilme düzeylerinin Belirlenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Cilt IV, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2173-2197.
 • İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2009). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi biyoloji konularını günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerinin başarıya etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 525-530.
 • Karagölge, Z. ve Ceyhun, İ. (2002). Öğrencilerin bazı kimyasal kavramları günlük hayatta kullanabilme becerilerinin tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 287-290.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Koçak Kösece, E. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişim konusunu günlük hayatla ilişkilendirmeleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu, Türkiye.
 • Mayoh, K. ve Knutton, S.(1997). Using out of school experiece in science lesson: Reality or rhetoric?. International Journal of ScienceEducation, 19(7), 849-867.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2005) İlkoğretim Fen ve Teknoloji Programı (6-8. sınıf). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2005.
 • Orgill, M., & Bodner, G. (2004). What research tells us about using analogies to teach chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 5(1), 15-32.
 • Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11 (2), 317-324.
 • Pekdağ, B., Azizoğlu, N., Topal, F., Ağalar, A. ve Oran, E. (2013). Kimya bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyine akademik başarının etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi Özel sayı, 21(4), 1275-1286.
 • Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N., ve Bayrakçeken, S. (1998). Üniversite kimya bölümü öğrencilerinin bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
 • Şenocak, E. ve Sözbilir, M. (2005). Öğrencilerin kimyanın günlük yaşamadaki uygulamalarına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-103.
 • Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7(1), 124-148.
 • Yadigaroğlu, M. ve Demircioğlu, G. (2012). Kimya öğretmen adaylarının kimya bilgilerini günlük hayattaki olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 165-171.
 • Yıldırım, N. ve Birinci Konur, K. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirebilmelerine yönelik gelişimsel bir araştırma, International Journal of Social Science, 30, 305-323.
 • Yüzbaşıoğlu, A., & Atav, E. (2004). Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 276 -285.
 • Whitelegg, E.,& Parry, M. (1999). Real life contexts for learning physics: meanings, Issues and practice. Phys.Education 34(2), 68-72.
 • White, R., & Gunstone, R. (1992). Prediction-observation-explanation. Probing understanding, 4.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Doç. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Trabzon

Yazar: Doç. Dr. Hülya DEMİRCİOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

APA Yadigaroğlu, Y , DEMİRCİOĞLU, D , DEMİRCİOĞLU, D . (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Ege Eğitim Dergisi , 18 (2) , 795-812 . DOI: 10.12984/egeefd.310426