Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 51 - 66 2019-07-31

Pre-service Teachers’ Views on Lifelong Learning and Adult Education Course
Öğretmen Adaylarının Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Dersine Yönelik Görüşleri

Ulaş İlic [1] , Halil İbrahim Haseski [2]


In the 21st century, it is necessary to raise awareness of lifelong learning and adult education in order to prepare young generations for life and fulfill their lifelong developmental needs in personal, social, and psychological areas. On the basis of these considerations, Turkish Council of Higher Education has created a professional knowledge elective course titled Adult Education and Lifelong Learning in the updated undergraduate curriculum prepared for the faculties of education. The aim of this study is to determine the views of pre-service teachers about the particular course. Within the scope of the qualitative research, the views of 222 pre-service teachers from different departments of Pamukkale University Faculty of Education were collected by the means written open-ended questions. The data were analyzed by content analysis and the themes were reached. Findings revealed that most of the pre-service teachers were not aware of this course. In addition to this, participants expressed their reasoning for the necessity, the reasons to select, and their expectations from the course individual, social and professional levels. Results were interpreted in accordance with the contemporary literature followed by the theoretical and practical implications.
21. yüzyılda genç nesilleri hayata hazırlamak ve bir ömür boyu kişisel, sosyal ve psikolojik açıdan gelişimsel gereksinimlerini karşılayabilmelerini desteklemek için hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi konusunda bilinç oluşturmak bir gereklilik taşımaktadır. Bu düşünceler temelinde YÖK, eğitim fakülteleri için hazırladığı yeni lisans programlarında Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme isimli bir seçmeli ders oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının söz konusu derse yönelik görüşlerini belirlemektir. Hedeflenen amaç doğrultusunda planlanan nitel araştırma kapsamında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan 222 öğretmen adayının açık uçlu sorularla yazılı görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiş ve temalara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun bu dersten haberdar olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar dersin gerekliliğini, dersi seçmeyi düşünme nedenlerini ve dersten beklentilerini bireysel, sosyal, mesleki nedenler gibi çeşitli gerekçelerle dile getirmişlerdir. Sonuçlar alanyazın ışığında tartışılmış ve konuyla ilgili yapılacak yeni çalışmalara ve uygulamalara yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.
 • Babanlı, N., & Akçay, R. C. (2018). Lifelong learning competencies of trainees in adult education. Inonu University Journal of the Graduate School of Education, 5(9), 87-104.
 • Boeren, E. (2011). Gender differences in formal, non-formal and informal adult learning. Studies in Continuing Education, 33(3), 333-346.
 • Cercone, K. (2008). Characteristics of adult learners with implications for online learning design. Association for the Advancement of Computing In Education Journal, 16(2), 137-159.
 • Dinevski, D., & Dinevski, I. V. (2004). The concepts of university lifelong learning provision in Europe. Transition Studies Review, 11(3), 227-235.
 • European Parliament (2000). The Lisbon strategy 2000-2010: An analysis and evaluation of methods used and result achieved. http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24270/201 10718ATT24270EN.pdf adresinden elde edildi.
 • EURYDICE (2000). Lifelong learning: The contribution of education systems in the member states of the European Union. Brussel: Eurydice.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. (2000). How to design and evaluate research in education (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Friedman, A. L. (2012). Continuing professional development: Lifelong learning of millions. OX: Routledge.
 • Gencel, İ. E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşamboyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252.
 • Günüç, S., Odabaşı, H. F., ve Kuzu, A. (2012). Yaşamboyu öğrenmeyi etkileyen faktörler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 309-325.
 • Haseski, H. İ. (2015). Öğretim elemanlarına göre yaşamboyu öğrenme özelliklerini etkileyen faktörler: Anadolu üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Haseski, H. İ., & Odabaşı, H. F. (2016). Faculty members' point of views regarding lifelong learning. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(4), 331-363.
 • Haseski, H. İ., & Odabaşı, H. F. (2017). Positions and preferences: Faculty goes for lifelong learning, a view from Turkey. International Journal of Higher Education, 6(6), 19-30.
 • İzci, E., ve Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 101-114.
 • Jarvis, P. (2007). Globalisation, lifelong learning and the learning society: Sociological perspectives. NY: Routledge.
 • Kaya, H. E. (2010). Avrupa Birliği yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi politikaları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, H. E. (2014). Yaşamboyu öğrenme ve Türkiye. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(1), 81-102.
 • Knapper, C., & Cropley, A. J. (2000). Lifelong learning in higher education (3rd ed.). London: Kogan Page Limited.
 • Knowles, M. (1970). The modern practice of adult education. New York: Association Press.
 • Kurt, İ. (2000). Yetişkin eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Laal, M. (2012). Benefits of lifelong learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 4268-4272.
 • Laal, M. (2013). Lifelong learning and technology. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 980-984.
 • Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.
 • Lomax, R. G., & Hahs-Vaughn, D. L. (2012). An introduction to statistical concepts (3rd ed.). New York: Taylor and Francis Group.
 • Merriam, S., & Brockett, R. (2007). The profession and practice of adult education : An introduction. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (1957). VI. Milli eğitim şurası raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • OECD (2005). Promoting adult learning. Paris: OECD Publishing.
 • Paterson, R. W. K. (2010). Values, education and the adult. OX: Routledge.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. CA: Sage.
 • Reischmann, J. (2004). Andragogy. History, meaning, context, function. http://www.andragogy.net adresinden elde edildi.
 • Rotwell, W. J., & Kazanas, H. C. (1998). Mastering the instructional design proves: A systematic approach (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Smith, M. K. (2002). Malcolm Knowles, informal adult education, self-direction and andragogy. www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm adresinden elde edildi.
 • Şahan, G., ve Yasa, H. D. (2015). Hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi yüksek lisans eğitiminin öğrencilere katkısının değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1851-1867.
 • Tan, C. L., & Morris, J. S. (2006). Undergraduate college students, laptop computers, and lifelong learning. The Journal of General Education, 54(4), 316-338.
 • The World Bank (2003). Lifelong learning in the global knowledge economy: Challenges for developing countries. Washington D. C.: The World Bank.
 • Wynne, R. (2013). Characteristics of adult learners. http://www.assetproject.info/learner_methodologies/before/ characteristics.htm adresinden elde edildi.
 • Yayla, D. (2009). Türk yetişkin eğitimi sisteminin değerlendirilmesi. Ankara: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Yazar, T., ve Keskin, İ. (2018). Millî eğitim şuralarında yaşam boyu öğrenme, halk eğitimi, yetişkin eğitimi ve yaygın eğitimi İle İlgili kararların değerlendirilmesi. HAYEF: Journal of Education, 15(1), 63-83.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/AA_ Sunus_+Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf adresinden elde edildi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4213-8713
Yazar: Ulaş İlic (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4766-9081
Yazar: Halil İbrahim Haseski
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

APA İlic, U , Haseski, H . (2019). Öğretmen Adaylarının Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Dersine Yönelik Görüşleri. Ege Eğitim Dergisi , 20 (1) , 51-66 . DOI: 10.12984/egeefd.488612