Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Araştırmacı Öğretmenin Desteklenmesi: Bir Durum Çalışması

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2, 383 - 401, 31.12.2019
https://doi.org/10.12984/egeefd.588166

Öz

Bu araştırmanın amacı 2006 yılı veya sonrasında kurulmuş Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin eğitim fakültelerinde lisansüstü öğrenimlerine devam eden öğretmenlerin bilimsel araştırma bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesini amaçlayan bir proje bağlamında, projenin eğitim alanında araştırma yapmak için gerekli temel nitelikleri ne düzeyde geliştirdiğini katılımcıların bakış açılarına dayalı olarak incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanan bu araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi ile seçilen ve araştırmanın gerçekleştirildiği projede yer alan 27 katılımcı oluşturmuştur. Veriler yüz yüze gerçekleştirilen beş odak grup görüşmesi ile toplanmış ve verilerin analizi içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular katılımcıların bu eğitimi etkili bulduklarını ve projenin bilgi, beceri ve tutum-inanç olmak üzere üç temel boyutta kendilerinin bilimsel araştırma yapma yeterliklerini çeşitli açılardan geliştirdiğini ortaya koymuştur. Bu bakımdan, araştırmadan elde edilen sonuçlar hizmet öncesi öğretmen eğitiminde, hizmet içi öğretmen eğitiminde ve lisansüstü eğitimde bireylerin bilimsel araştırma becerilerinin güçlendirilmesine ışık tutabilecek öneriler sunmaktadır.

Kaynakça

 • Akgün, L. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin öğretmen adaylarının algı ve beklentileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(27), 21-30.
 • Ateş, S. (2005). Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 21-39.
 • Ateş, S. ve Yıldırım, K. (2015). Türk öğretmenlerin gözüyle eğitim araştırmalarının uygulamaya yansıma durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29), 110-132.
 • Ayaydın, A. ve Kurtuldu, M. K. (2010). Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin tutumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 1-8.
 • Aydın, R., Şahin, H. ve Topal, T. (2008). Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. TSA, 12(2), 119-142.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’de öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Journal of Higher Education and Science, 1(1), 36-38. doi:10.5961/jhes.2011.004.
 • Babkie, A. M., & Provost, M. C. (2004). Teachers as researchers. Intervention in School and Clinic, 39(5), 260-268. doi:10.1177/10534512040390050201.
 • Becker, B. J., Kennedy, M. M., & Hundersmarck, S. (2003, Nisan). Communities of scholars, research, and debates about teacher quality. Sözel bildiri, American Educational Research Association Konferansı (AERA), Chicago.
 • Biçer, M., Bozkırlı, K. Ç. ve Er, O. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 50, 327-342 doi:10.14222/Turkiyat33.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (5th ed.). The USA: Pearson Education.
 • Broekkamp, H., & van Hout-Wolters, B. (2007). The gap between educational research and practice: A literature review, symposium, and questionnaire. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 13(3), 203-220. doi:10.1080/13803610701626127.
 • Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi, 3(4), 453-464.
 • Büyüköztürk, Ş. (1999). İlköğretim okulu öğretmenlerinin araştırma yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 257-269.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Camuzcu Aşiroğlu, S. (2016). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları ile bilimsel araştırma dersindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 72-84. doi:10.29065/usakead.232429.
 • Cerit Berber, N. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına bakışı. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 142-159.
 • Cochran-Smith, M., & Fries, K. (2008). Research on teacher education: changing times, changing paradigms. İçinde M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, & D. J. McIntyre (Ed.), Handbook of research on teacher education: Enduring questions in changing contexts (s. 1050-1093). New York, NY: Routledge/Taylor Francis and The Association of Teacher Educators.
 • Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1990). Research on teaching and teacher research: The issues that divide. Educational Researcher, 19(2), 2-11. doi:10.3102/0013189X019002002.
 • Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1993). Inside/outside teacher research and knowledge. New York, NY: Teachers College, Columbia University.
 • Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1998). Teacher research: The question that persists. International Journal of Leadership in Education Theory and Practice, 1(1), 19-36. doi:10.1080/1360312980010103
 • Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1999). The teacher research movement: A decade later. Educational Researcher, 28(7), 15-25. doi:10.3102/0013189X028007015
 • Crawford, K., & Adler, J. (1996). Teachers as researchers in mathematics education. İçinde A. J. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, & C. Laborde (Ed.), International handbook of mathematics education (s. 1187-1205). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Çakıroğlu, E. ve Çakıroğlu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey. European Journal of Teacher Education, 26(2), 253-264.
 • Çepni, S. ve Küçük, M. (2003). Eğitim araştırmalarının fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi: Bir örnek olay çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(12), 75-84.
 • Çetin, A. ve Dikici, R. (2014). Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri dersinin etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 981-994.
 • Darling-Hammond, L. (2010). Evaluating teacher effectiveness: How teacher performance assessments can measure and improve teaching. https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/evaluatingteacher-effectiveness_0.pdf adresinden elde edildi.
 • Darling-Hammond, L., & Sykes, G. (2003). Wanted: A national teacher supply policy for education: The right way to meet the “highly qualified teacher” challenge. Education Policy Analysis Archives, 11(33), 1-55. doi:10.14507/epaa.v11n33.2003.
 • Darling-Hammond, L., & Youngs, P. (2002). Defining “highly qualified teachers”: What does “scientifically-based research” actually tell us? Educational Researcher, 31(9), 13-25. doi:10.3102/0013189X031009013
 • Day, C. (2013). Teacher quality in the twenty first century: New lives, old truths. İçinde X. Zhu, & K. Zeichner (Ed.), Preparing teachers for the 21st century (s. 21-38). Berlin Heidelberg: Springer.
 • Ekiz, D. (2006). Primary school teachers’ attitudes towards educational research. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 395-402.
 • Ekiz, D. ve Yiğit, N. (2012). Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarının amaç ve çeşitleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(Mayıs, 2012), 3-20.
 • Elliot, J. (1993). Three perspectives on coherence and continuity in teacher education. İçinde J. Elliot (Ed.), Reconstructing teacher education (s. 15-19). London: Falmer Press.
 • European Commission (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes. http://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/teacher/teachercomp_en.pdf adresinden elde edildi.
 • Goldhaber, D. (2007). Everyone’s doing it, but what does teacher testing tell us about teacher effectiveness? The Journal of Human Resources, 42(4), 765-794.
 • Gopinathan, S., Tan, S., Yanping, F., Devi, L., Ramos, C., & Chao, E. (2008). Transforming teacher education: Redefined professionals for 21st century schools. https://www.nnstoy.org/download/preparation/Transforming%20Teacher%20Education%20Report.pdf adresinden elde edildi.
 • Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2010). Generalizations about using value-added measures of teacher quality. The American Economic Review, 100(2), 267-271.
 • Hargreaves, A. (1995). Revisiting voice. Educational Researcher, 25, 12-19. doi:10.3102/0013189X025001012
 • Iliško, D., Ignatjeva, S., & Mičule, I. (2010). Teachers as researchers: Bringing teachers’ voice to the educational landscape. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 51-65. doi:10.2478/v10099-009-0046-x
 • Kincheloe, J. L. (2012). Teachers as researchers: Qualitative inquiry as a path to empowerment (Classic ed.). London and New York, NY: Routledge.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011). Öğretmenlerin bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara ilişkin düşünceleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 109-127.
 • Korthagen, F. A. J. (2007). The gap between research and practice revisited. Educational Research and Evaluation, 13(3), 303-310. doi:10.1080/13803610701640235
 • Kuzu, A. (2009). Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 425-433.
 • Küçük, M. ve Çepni, S. (2005). Implementation of an action research course program for science teachers: A case for Turkey. The Qualitative Report, 10(2), 190-207.
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A. ve Çelik, N. (2013). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme: Eğitim bilimleri bölümü örneği. TSA, 17(3), 11-24.
 • Kvale, S. (2007). Doing interviews (1st ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Long, D., & Riegle, R. P. (2002). Teacher education: The key to effective school reform. Westport, CT: Bergin & Garvey.
 • Lytle, S. L., & Cochran-Smith, M. (1992). Teacher research as a way of knowing. Harvard Educational Review, 62(4), 447-475.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2011). Designing qualitative research (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Maxwell, J. A. (2013). Qualitative research design: An interactive approach (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • May, W. T. (1993). “Teachers as researchers” or action research: What is it, and what good is it for art education? Studies in Art Education, 34(2), 114-126.
 • McIntyre, D. (2005). Bridging the gap between research and practice. Cambridge Journal of Education, 35(3), 357-382. doi: 10.1080/03057640500319065
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2006). TEDP: Temel eğitime destek projesi “öğretmen eğitimi bileşeni”: Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/13161921_YYretmenlik_MesleYi_Genel__YETERLYKLERi_onaylanan.pdf adresinden elde edildi.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden elde edildi.
 • Metin, M. (2015). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Nartgün, Z., Uluman, M., Akın, Ç., Çelik, T. ve Çevik, C. (2008, Eylül). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterliklerinin incelenmesi. Sözel bildiri, 17. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya.
 • Nye, B., Konstantopoulos, S., & Hedges, L. (2004). How large are teacher effects? Educational Evaluation and Policy Analysis, 26, 237–257. doi:10.3102/01623737026003237
 • OECD (Organisation for Economic Co-Operation). (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. https://www.oecd.org/edu/school/34990905.pdf adresinden elde edildi.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
 • Polat, M. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90.
 • Postholm, M. B. (2009). Research and development work: Developing teachers as researchers or just teachers? Educational Action Research, 17(4), 551-565. doi:10.1080/09650790903309425
 • Rice, J. K. (2003). Teacher quality: Understanding the effectiveness of teacher attributes. Washington, D.C.: Economic Policy Institute.
 • Robinson, V. (2003). Teachers as researchers: A professional necessity? SET: Research Information for Teachers, 1, 27-29.
 • Sarı, M. (2006). Teacher as a researcher: Evaluation of teachers’ perceptions on scientific research. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(3), 880-887.
 • Şahin, Ç. ve Arcagök, S. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik yaklaşımları. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-20.
 • Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2011). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 343-353.
 • Tomakin, E. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri dersinin etkin öğretilmesinin incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 37-65.
 • Uçgun, D. ve Ünal, E. (2015). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 85-94.
 • Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2010). The gap between educational research and practice: Views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers. British Educational Research Journal, 36(2), 299-316. doi:10.1080/01411920902919257
 • van Zee, E. H. (1998). Preparing teachers as researchers in courses on methods of teaching science. Journal of Research in Science Teaching, 35(7), 791-809. doi:10.1002/(SICI)1098-2736(199809)35:7<791::AID-TEA8>3.0.CO;2-G
 • Wayne, A. J., & Youngs, P. (2003). Teacher characteristics and student achievement gains: A review. Review of Educational Research, 73(1), 89-122. doi:10.3102/00346543073001089
 • Yenilmez, K. ve Ata, A. (2012, Haziran). Matematik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının incelenmesi. Sözel bildiri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Yıldırım, A. (2011). Öğretmen eğitiminde çatışma alanları ve yeniden yapılanma. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Yıldırım, A. (2013). Türkiye’de öğretmen eğitimi araştırmaları: Yönelimler, sorunlar ve öncelikli alanlar. Eğitim ve Bilim, 38(169), 175-191.
 • Yıldırım, A. (2018). Prof. Dr. Ali Yıldırım ile Türkiye’de öğretmen yetiştirme süreci üzerine/Yazar: TEDMEM. https://tedmem.org/dosya-konusu/prof-dr-ali-yildirim-ile-turkiyede-ogretmen-yetistirme-sureci-uzerine adresinden elde edildi.
 • Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A. R. ve Sözbilir, M. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamalarda kullanma düzeyleri: Erzurum ve Erzincan örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Zeichner, K. M. (1983). Alternative paradigms of teacher education. Journal of Teacher Education, 34(3), 3-9. doi:10.1177/00224871830340030

Empowering Teachers As Researchers: A Case Study

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2, 383 - 401, 31.12.2019
https://doi.org/10.12984/egeefd.588166

Öz

The purpose of this study is to investigate how well a project that aimed to develop scientific research competencies of teachers who were also graduate students in the faculties of education at different universities – those established in 2006 or later in Turkey - was conducive to develop the knowledge, skills, and attitudes that are considered as essential for the process of carrying out research in education, as perceived by participating teachers. Designed as a qualitative case study, the sample involved 27 participants who had been selected for the project through criterion sampling and maximum variation sampling strategies. The data were collected through five semi-structured face-to-face focus group interviews and analyzed by content analysis method. Considering the findings of the study, the participants articulated that they found this training effective and the project helped them improve their scientific research competencies in three dimensions: (1) knowledge, (2) skills, and (3) attitudes-beliefs. In light of the findings, the present study offers essential implications to pre-service teacher education, in-service teacher education, and graduate education for developing the scientific research competencies of individuals more effectively.

Kaynakça

 • Akgün, L. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin öğretmen adaylarının algı ve beklentileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(27), 21-30.
 • Ateş, S. (2005). Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 21-39.
 • Ateş, S. ve Yıldırım, K. (2015). Türk öğretmenlerin gözüyle eğitim araştırmalarının uygulamaya yansıma durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29), 110-132.
 • Ayaydın, A. ve Kurtuldu, M. K. (2010). Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin tutumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 1-8.
 • Aydın, R., Şahin, H. ve Topal, T. (2008). Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. TSA, 12(2), 119-142.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’de öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Journal of Higher Education and Science, 1(1), 36-38. doi:10.5961/jhes.2011.004.
 • Babkie, A. M., & Provost, M. C. (2004). Teachers as researchers. Intervention in School and Clinic, 39(5), 260-268. doi:10.1177/10534512040390050201.
 • Becker, B. J., Kennedy, M. M., & Hundersmarck, S. (2003, Nisan). Communities of scholars, research, and debates about teacher quality. Sözel bildiri, American Educational Research Association Konferansı (AERA), Chicago.
 • Biçer, M., Bozkırlı, K. Ç. ve Er, O. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 50, 327-342 doi:10.14222/Turkiyat33.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (5th ed.). The USA: Pearson Education.
 • Broekkamp, H., & van Hout-Wolters, B. (2007). The gap between educational research and practice: A literature review, symposium, and questionnaire. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 13(3), 203-220. doi:10.1080/13803610701626127.
 • Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi, 3(4), 453-464.
 • Büyüköztürk, Ş. (1999). İlköğretim okulu öğretmenlerinin araştırma yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 257-269.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Camuzcu Aşiroğlu, S. (2016). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları ile bilimsel araştırma dersindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 72-84. doi:10.29065/usakead.232429.
 • Cerit Berber, N. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına bakışı. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 142-159.
 • Cochran-Smith, M., & Fries, K. (2008). Research on teacher education: changing times, changing paradigms. İçinde M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, & D. J. McIntyre (Ed.), Handbook of research on teacher education: Enduring questions in changing contexts (s. 1050-1093). New York, NY: Routledge/Taylor Francis and The Association of Teacher Educators.
 • Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1990). Research on teaching and teacher research: The issues that divide. Educational Researcher, 19(2), 2-11. doi:10.3102/0013189X019002002.
 • Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1993). Inside/outside teacher research and knowledge. New York, NY: Teachers College, Columbia University.
 • Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1998). Teacher research: The question that persists. International Journal of Leadership in Education Theory and Practice, 1(1), 19-36. doi:10.1080/1360312980010103
 • Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1999). The teacher research movement: A decade later. Educational Researcher, 28(7), 15-25. doi:10.3102/0013189X028007015
 • Crawford, K., & Adler, J. (1996). Teachers as researchers in mathematics education. İçinde A. J. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, & C. Laborde (Ed.), International handbook of mathematics education (s. 1187-1205). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Çakıroğlu, E. ve Çakıroğlu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey. European Journal of Teacher Education, 26(2), 253-264.
 • Çepni, S. ve Küçük, M. (2003). Eğitim araştırmalarının fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi: Bir örnek olay çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(12), 75-84.
 • Çetin, A. ve Dikici, R. (2014). Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri dersinin etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 981-994.
 • Darling-Hammond, L. (2010). Evaluating teacher effectiveness: How teacher performance assessments can measure and improve teaching. https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/evaluatingteacher-effectiveness_0.pdf adresinden elde edildi.
 • Darling-Hammond, L., & Sykes, G. (2003). Wanted: A national teacher supply policy for education: The right way to meet the “highly qualified teacher” challenge. Education Policy Analysis Archives, 11(33), 1-55. doi:10.14507/epaa.v11n33.2003.
 • Darling-Hammond, L., & Youngs, P. (2002). Defining “highly qualified teachers”: What does “scientifically-based research” actually tell us? Educational Researcher, 31(9), 13-25. doi:10.3102/0013189X031009013
 • Day, C. (2013). Teacher quality in the twenty first century: New lives, old truths. İçinde X. Zhu, & K. Zeichner (Ed.), Preparing teachers for the 21st century (s. 21-38). Berlin Heidelberg: Springer.
 • Ekiz, D. (2006). Primary school teachers’ attitudes towards educational research. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 395-402.
 • Ekiz, D. ve Yiğit, N. (2012). Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarının amaç ve çeşitleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(Mayıs, 2012), 3-20.
 • Elliot, J. (1993). Three perspectives on coherence and continuity in teacher education. İçinde J. Elliot (Ed.), Reconstructing teacher education (s. 15-19). London: Falmer Press.
 • European Commission (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes. http://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/teacher/teachercomp_en.pdf adresinden elde edildi.
 • Goldhaber, D. (2007). Everyone’s doing it, but what does teacher testing tell us about teacher effectiveness? The Journal of Human Resources, 42(4), 765-794.
 • Gopinathan, S., Tan, S., Yanping, F., Devi, L., Ramos, C., & Chao, E. (2008). Transforming teacher education: Redefined professionals for 21st century schools. https://www.nnstoy.org/download/preparation/Transforming%20Teacher%20Education%20Report.pdf adresinden elde edildi.
 • Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2010). Generalizations about using value-added measures of teacher quality. The American Economic Review, 100(2), 267-271.
 • Hargreaves, A. (1995). Revisiting voice. Educational Researcher, 25, 12-19. doi:10.3102/0013189X025001012
 • Iliško, D., Ignatjeva, S., & Mičule, I. (2010). Teachers as researchers: Bringing teachers’ voice to the educational landscape. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 51-65. doi:10.2478/v10099-009-0046-x
 • Kincheloe, J. L. (2012). Teachers as researchers: Qualitative inquiry as a path to empowerment (Classic ed.). London and New York, NY: Routledge.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011). Öğretmenlerin bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara ilişkin düşünceleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 109-127.
 • Korthagen, F. A. J. (2007). The gap between research and practice revisited. Educational Research and Evaluation, 13(3), 303-310. doi:10.1080/13803610701640235
 • Kuzu, A. (2009). Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 425-433.
 • Küçük, M. ve Çepni, S. (2005). Implementation of an action research course program for science teachers: A case for Turkey. The Qualitative Report, 10(2), 190-207.
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A. ve Çelik, N. (2013). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme: Eğitim bilimleri bölümü örneği. TSA, 17(3), 11-24.
 • Kvale, S. (2007). Doing interviews (1st ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Long, D., & Riegle, R. P. (2002). Teacher education: The key to effective school reform. Westport, CT: Bergin & Garvey.
 • Lytle, S. L., & Cochran-Smith, M. (1992). Teacher research as a way of knowing. Harvard Educational Review, 62(4), 447-475.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2011). Designing qualitative research (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Maxwell, J. A. (2013). Qualitative research design: An interactive approach (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • May, W. T. (1993). “Teachers as researchers” or action research: What is it, and what good is it for art education? Studies in Art Education, 34(2), 114-126.
 • McIntyre, D. (2005). Bridging the gap between research and practice. Cambridge Journal of Education, 35(3), 357-382. doi: 10.1080/03057640500319065
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2006). TEDP: Temel eğitime destek projesi “öğretmen eğitimi bileşeni”: Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/13161921_YYretmenlik_MesleYi_Genel__YETERLYKLERi_onaylanan.pdf adresinden elde edildi.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden elde edildi.
 • Metin, M. (2015). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Nartgün, Z., Uluman, M., Akın, Ç., Çelik, T. ve Çevik, C. (2008, Eylül). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterliklerinin incelenmesi. Sözel bildiri, 17. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya.
 • Nye, B., Konstantopoulos, S., & Hedges, L. (2004). How large are teacher effects? Educational Evaluation and Policy Analysis, 26, 237–257. doi:10.3102/01623737026003237
 • OECD (Organisation for Economic Co-Operation). (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. https://www.oecd.org/edu/school/34990905.pdf adresinden elde edildi.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
 • Polat, M. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90.
 • Postholm, M. B. (2009). Research and development work: Developing teachers as researchers or just teachers? Educational Action Research, 17(4), 551-565. doi:10.1080/09650790903309425
 • Rice, J. K. (2003). Teacher quality: Understanding the effectiveness of teacher attributes. Washington, D.C.: Economic Policy Institute.
 • Robinson, V. (2003). Teachers as researchers: A professional necessity? SET: Research Information for Teachers, 1, 27-29.
 • Sarı, M. (2006). Teacher as a researcher: Evaluation of teachers’ perceptions on scientific research. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(3), 880-887.
 • Şahin, Ç. ve Arcagök, S. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik yaklaşımları. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-20.
 • Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2011). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 343-353.
 • Tomakin, E. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri dersinin etkin öğretilmesinin incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 37-65.
 • Uçgun, D. ve Ünal, E. (2015). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 85-94.
 • Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2010). The gap between educational research and practice: Views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers. British Educational Research Journal, 36(2), 299-316. doi:10.1080/01411920902919257
 • van Zee, E. H. (1998). Preparing teachers as researchers in courses on methods of teaching science. Journal of Research in Science Teaching, 35(7), 791-809. doi:10.1002/(SICI)1098-2736(199809)35:7<791::AID-TEA8>3.0.CO;2-G
 • Wayne, A. J., & Youngs, P. (2003). Teacher characteristics and student achievement gains: A review. Review of Educational Research, 73(1), 89-122. doi:10.3102/00346543073001089
 • Yenilmez, K. ve Ata, A. (2012, Haziran). Matematik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının incelenmesi. Sözel bildiri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Yıldırım, A. (2011). Öğretmen eğitiminde çatışma alanları ve yeniden yapılanma. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Yıldırım, A. (2013). Türkiye’de öğretmen eğitimi araştırmaları: Yönelimler, sorunlar ve öncelikli alanlar. Eğitim ve Bilim, 38(169), 175-191.
 • Yıldırım, A. (2018). Prof. Dr. Ali Yıldırım ile Türkiye’de öğretmen yetiştirme süreci üzerine/Yazar: TEDMEM. https://tedmem.org/dosya-konusu/prof-dr-ali-yildirim-ile-turkiyede-ogretmen-yetistirme-sureci-uzerine adresinden elde edildi.
 • Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A. R. ve Sözbilir, M. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamalarda kullanma düzeyleri: Erzurum ve Erzincan örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Zeichner, K. M. (1983). Alternative paradigms of teacher education. Journal of Teacher Education, 34(3), 3-9. doi:10.1177/00224871830340030

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sibel AKIN> (Sorumlu Yazar)
TED ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4081-1233
Türkiye


Gizem SOLMAZ Bu kişi benim
TED ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6967-050X
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 1129B371800471
Teşekkür Bu araştırma TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje kapsamında gerçekleştirilmiştir [This study was conducted as part of a project that was granted by the Scientific and Technological Research Council of Turkey].
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akın, S. & Solmaz, G. (2019). Araştırmacı Öğretmenin Desteklenmesi: Bir Durum Çalışması . Ege Eğitim Dergisi , 20 (2) , 383-401 . DOI: 10.12984/egeefd.588166