Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Education Based on Learning Style on Academic Achievement

Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 1, 71 - 88, 20.07.2020
https://doi.org/10.12984/egeefd.695452

Öz

teachers’ dominant learning styles on their academic achievement. Pre-test and post-test experimental-control group quasi-experimental design was used in this research. The data of this research was gathered through the academic achievement test developed by the researchers, and the Grasha & Riechmann Learning Styles Scale developed by Riechmann & Grasha and adapted to Turkish by Kılıç (2011). The participants in this research were 109 pre-service teachers (94 females and 15 males) enrolled in the departments of Science Teaching and Turkish Language Teaching at Fırat University. Experimental and control groups were formed as a result of unbiased appointment. It was determined that the academic achievement of the experimental-group for which the teaching was designed based on their dominant learning styles was higher than the control group. It is seen that teaching based on learning style has a medium level of effect on academic achievement. Accordingly, considering the dominant learning styles of pre-service teachers can be seen as an important variable in order to increase the quality in teacher education. In higher education institutions, it is recommended to prepare and implement curriculum suitable for pre-service teachers’ learning styles.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B., & Yılmaz-Soylu, M. (2008). A study of student’s perceptions in a blended learning environment based on different learning styles. Educational Technology & Society, 11(1), 183-193.
 • Almigbal, T. H. (2015). Relationship between the learning style preferences of medical students and academic achievement. Saudi Med Journal, 36(3), 349-355 doi:10.15537/smj.2015.3.10320
 • Altun, H. (2016). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin türev konusundaki akademik başarıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Arslan, H. ve Uslu, B. (2014). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile liderlik yönelimleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 341-355.
 • Aslandağ, B. ve Çetinkaya, G. (2019). Örgütleyici yapı iskelesi tekniğinin öğretmen adaylarının not alma becerilerine ve akademik başarılarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 190-210. doi:10.9779/PUJE.2018.229
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87), 37-47.
 • Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme stilleri ile ilgili elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Atalay, N. ve Ay, Y. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile proje performansı ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 11(3), 277-292 doi:10.7827/TurkishStudies.9507
 • Atılgan, H. (2006). Test geliştirme. İçinde H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 315-348). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydemir, H., Koçoğlu, E. ve Karalı, Y. (2016). Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1881-1896.
 • Azarkhordad, F., & Mehdinezhad, V. (2016). Explaining the students’ learning styles based on Grasha-Riechmann’s student learning styles. Journal of Administrative Management, Education and Training, 12(6), 241-247.
 • Azizoğlu, N. ve Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.
 • Bahar, H. H. ve Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
 • Bahar, H. H., Özen, Y., & Gülaçtı, F. (2009). An investigation on academic achievement and learning styles as to branches and gender from faculty of education students’. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 69-86.
 • Bakır, S. ve Mete, H. (2014). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri: Burdur ili örneği. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 127-145.
 • Baneshi, A. R., Karamdoust, N. A., & Hakimzadeh, R. (2013). Validity & reliability of the Persian version of Grasha-Richmann student learning styles scale. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 1(4), 119-124.
 • Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(169), 249-262.
 • Başbuğ, S. ve Adıgüzel, Ö. (2019). Müzede yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki başarılarına etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 14(1), 1-31. doi:10.21612/yader.2019.001
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM yayınları.
 • Bayrak, B. K. ve Bayram, H. (2012). Web ortamında probleme dayalı öğrenme yönteminin farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 479-497.
 • Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 679-693.
 • Bilgin, İ. ve Durmuş, S. (2003). Öğrenme stilleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(2), 381-400.
 • Bradford University (2019, Kasım). Index of Learning Styles (ILS) Learning style questionnaire. Retrieved from https://www.bradford.ac.uk/academickills/media/learnerdevelopmentunit/documents/academicskillsresources/ effectivelearningstrategies/media-99185-en..pdf
 • Brown, T., Cosgriff, T., & French, G. (2008). Learning style preferences of occupational therapy, physiotherapy and speech pathology students: A comparative study. Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 6(3), 1-12.
 • Cengizhan, S. (2007). Proje temelli ve bilgisayar destekli öğretim tasarımlarının; bağımlı, bağımsız ve işbirlikli öğrenme stillerine sahip öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenme kalıcılığına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 377-403.
 • Cengizhan, S. (2008). Modüler öğretim tasarımının farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenme kalıcılığına etkisinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 98-116.
 • Cevher, A. Y. (2017). Öğrenme stilleri konusunda yapılmış akademik çalışmaların incelenmesi: Sistematik derleme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Choudhary, R., Dullo, P., & Tandon, R. V. (2011). Gender differences in learning style preferences of first year medical students. Pakistan Journal of Physiology, 7(2), 42-45.
 • Coffield, F, Moseley, D, Hall, E., & Ecclestone, K. (2004). Learning Styles and Pedagogy in Post-16 Learning: A Systematic and Critical Review. London LSRC Reference, Learning & Skills Research Centre.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York, NY: Routledge.
 • Demir, B. ve Usta, E. (2011). Eğitim yazılımlarında ön örgütleyicilerin öğrenme stillerine göre akademik başarıya etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 733-749.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.
 • Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2018). Bilgi okuyazarlık özyeterliği inancı, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve üst biliş düşünme becerileri arasındaki ilişkiler. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 73-86.
 • Dikmen, M., Bahadır, F. ve Akmençe, A. E. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Educational Reflections, 2(1), 24-37.
 • Dikmen, M., Tuncer, M. ve Şimşek, M. (2018). Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 388-400. doi:10.17719/jisr.2018.2456
 • Dobson, J. L. (2010). A comparison between learning style preferences and sex, status, and course performance. Advances in Physiology Education, 34(4), 197-204. doi:10.1152/advan.00078.2010
 • Dunn, K., & Dunn, R. (1986). The look of learning styles. Early Years, 8(1), 46-52.
 • Dunn, R. (2000). Capitalizing on college students’ learning styles: Theory, practice, and research. In R. Dunn & S. A. Griggs (Eds.), Practical approaches to using learning styles in higher education (pp. 3-18). Westport, CT: Bergin & Garvey.
 • Elban, M. (2018). Learning styles as the predictor of academic success of the pre-service history teachers. European Journal of Educational Research, 7(3), 659-665. doi:10.12973/eu-jer.7.3.659
 • Evin-Gencel, İ. (2006). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Evin-Gencel, İ. (2008). Sosyal bilgiler dersinde Kolb'un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitimin tutum, akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. İlköğretim Online, 7(2), 401-420.
 • Felder, R. M., & Henriques, E. R. (1995). Learning and teaching styles in foreign and second language education. Foreign Language Annals, 28(1), 21-31. doi:10.1111/j.1944-9720.1995.tb00767.x
 • Felder, R. M., & Silverman, L. K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Journal of Engineering Education, 78(7), 674–681.
 • Felder, R.M., & Spurlin, J. (2005). Reliability and validity of the index of learning styles: A Meta-analysis. International Journal of Engineering Education, 21(1), 103-112.
 • George, D., & Mallery, M. (2001). Using SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Gosling, J. (2004). Introductory statistics: a comprehensive, self-paced, step by step statistics course for tertiary students. Australia, Glebe: Pascal Press.
 • Graf, S., Viola, S. R., & Kinshuk, T. L. (2006). Representative characteristics of Felder-Silverman learning styles: An empirical model. In Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (pp. 235-242). Barcelona: IADIS.
 • Güven, M. ve Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 75-90.
 • Hanafi, A. A. (2019). The effect of students’ learning style on their writing achievement. Language-Edu, 8(1), 31-42.
 • Hein, T. L., & Budny, D. D. (1999). Teaching to students' learning styles: Approaches that work. In Proceedings of FIE'99 Frontiers in Education. 29th Annual Frontiers in Education Conference. Designing the Future of Science and Engineering Education (IEEE Cat. No. 99CH37011 (Vol. 2, pp. 12C1-7). San Juan, Puerto Rico: IEEE.
 • Howitt, D., & Cramer, D. (1997). A guide to computing statistics with SPSS for Windows. Simon & Schuster, Inc. London: Prentice-Hall.
 • Huglin, L. M. (2003). The relationship between personal epistemology and learning style in adult learners. Dissertation Abstracts International, 64(3), 759.
 • John, A., Shahzadi, G., & Igbal Khan, K. I. (2016). Students’ preferred learning styles & academic performance. Sci. Int. (Lahore), 28(4), 337-341.
 • Kamışlı, H. ve Özonur, M. (2019). Students’ learning styles in vocational education. International Journal of Curriculum and Instruction, 11(1), 209-220.
 • Kaplan, E. J., & Kies, D. A. (1995). Teaching styles and learning styles. Journal of Instructional Psychology, 22(1), 29-34.
 • Karakuyu, Y. ve Tortop, H. S. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin fizik dersine yönelik tutum ve başarılarına etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(1), 47-55.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. baskı). Ankara: Nobel.
 • Kaya, H. ve Akçin, E. (2002). Öğrenme biçemleri/stilleri ve hemşirelik eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 31-36.
 • Kazancı, F., Kazancı, E. E., Memduhoğlu, H. B. ve Sevimli, Ş. (2014). Tıp ve diş hekimliği öğrencilerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24(1), 67-73.
 • Keefe, J. W. (1979). Learning style: An overview. In J. W. Keefe (Ed). NASSP's Student Learning Styles: Diagnosing and Prescribing Program (pp. 1-17). Reston, VA: National Association of Secondary School Principals.
 • Kılıç, E. (2002). Web temelli öğrenmede baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 129-146.
 • Kılıç, G. (2011). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin öğrenme biçemleri ile ilköğretim okullarında görevli İngilizce öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme biçemlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kolb, D. A. (1984). Experimental learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.
 • Kolb, D. A. (1988). Learning styles and disciplinary differences. California Management Review, 18(3), 22-31.
 • Kösece, P., Üredi, L. ve Akbaşlı, S. (2015). Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin kişilik tipleriyle öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(7), 675-688.
 • Lu, H., Jia, L., Gong, S. H., & Clark, B. (2007). The relationship of Kolb learning styles, online learning behaviors and learning outcomes. Journal of Educational Technology & Society, 10(4), 187-196.
 • Mihai, I. A. (2017). Theoretical and practical aspects concerning the teaching evaluation process. The subjective evaluation. International Journal of Educational Theory and Practice (IJETP), 4(1), 37-50.
 • Miles, D. G. (2004). An investigation of learning style preferences and academic self-efficacy in first-year college students. (Unpublished dissertation). Clemson University, South Carolina.
 • Ozan, C., Karabacak, N., Kızıltaş, E. ve Küçükoğlu, A. (2017). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile öğrenme yaklaşımları tercihleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1818-1843. doi:10.7884/teke.4002
 • Önder, F. (2006). Fizik eğitiminde öğrenme stillerine dayalı öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özgen, K. (2012). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinlikleri geliştirilmesi: Fonksiyon ve türev kavramı örneklemesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özgen, K. ve Alkan, H. (2014). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinliklerinin akademik başarı ve tutuma etkileri: Fonksiyon ve türev kavramı örneklemesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, 5(1), 1-38.
 • Özgür, D. S. (2011). Türetimci çoklu ortamın öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi ile öğretmen adaylarının ortama yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özgüven, İ. (1998). Bireyi tanıma teknikleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Özpolat, E. ve Akar, G. B. (2009). Automatic detection of learning styles for an e-learning system. Computers & Education, 53(2), 355-367. doi:10.1016/j.compedu.2009.02.018
 • Pehlivan, Z. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının fiziksel benlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının analizi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 126-141.
 • Puji, R. P. N., & Ahmad, A. R. (2016). Learning style of MBTI personality types in history learning at higher education. Social Sciences and Economics, 3(6), 289-295. doi:10.27512/sjppi-ukm/ses/a13122016
 • Retrosi, G., Morris, M., & McGavock, J. (2019). Does personal learning style predict the ability to learn laparoscopic surgery? A pilot study. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 29(1), 98-102. doi:10.1089/lap.2018.0196
 • Riechmann, S. W., & Grasha, A. F. (1974). A rational approach to developing and assessing the construct validity of a student learning style scales instrument. The Journal of Psychology, 87(2), 213-223. doi:10.1080/00223980.1974.9915693
 • Rollins, M. (2015, Ocak). Learning style diagnostics: The Grasha-Riechmann Student Learning Styles Scale. Retrieved from https://elearningindustry.com/learning-style-diagnostics-grasha-riechmann-student-learning-styles-scale
 • Russell, B., & Purcell, J. (2009). Online research essentials: designing and implementing research studies. San Francisco, CA: Jossey-Bass, A Wiley Imprint.
 • Sarıtaş, E. ve Süral, S. (2010). Grasha-Reichmann öğrenme ve öğretme stili ölçeklerinin Türkçe uyarlama çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2162-2177.
 • Shirazi, F., & Heidari, S. (2019). The relationship between critical thinking skills and learning styles and academic achievement of nursing students. The Journal of Nursing Research, 27(4), 1-7. doi:10.1097/jnr.0000000000000307
 • Sidekli, S. ve Akdoğdu, E. (2018). Öğrenme stillerinin sınıf öğretmeni adaylarının akademik başarılarını yordama gücü. Hacettepe University Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 503-517. doi:10.16986/HUJE.2017027919
 • Singh, V. (2017). Exploring the relationship between cognitive style and learning style with academic achievement of elementary school learners. Educational Quest-An International Journal of Education and Applied Social Sciences, 8(spl), 413-419. doi:10.5958/2230-7311.2017.00084.8
 • Süral, S. ve Sarıtaş, E. (2015). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretimi dersindeki öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 31-44.
 • Şeker, M. ve Yılmaz, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stillerinin kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 251-266.
 • Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SSPS uygulamalı nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tatar, E., Tüysüz, C. ve İlhan, N. (2008). Kimya öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarılarıyla ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 185-192.
 • Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tomlinson, C. A. (2007). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim. (DİYE Kültürlerarası İletişim Hizmetleri, çev.). İstanbul: Redhouse Eğitim Kitapları.
 • Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2019). A contribution to discussions regarding learning style: the changes occurring within three weeks of time. Journal of Educational Issues, 5(1), 30-43. doi:10.5296/jei.v5i1.14250
 • Tuncer, M., Dikmen, M., & Akmençe, A. (2018). Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(3), 433-446.
 • Tüysüz, C. ve Tatar, E. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin kimya dersine yönelik tutum ve başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 97-107.
 • Usta, A. (2006). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Konya.
 • Uzuntiryaki, E., Bilgin, I. ve Geban, Ö. (2004). The relationship between gender differences and learning style preferences of pre-service teachers at elementary level. Hacettepe University Journal of Education, 26(261), 182-187.
 • Uzuntiryaki, E., Bilgin, N. ve Geban, Ö. (2003). The effect of learning styles on high school students’ achievement and attitudes in chemistry. Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Philadelphia, PA, (ERIC Document Reproduction Service No. ED 475483).
 • Ünlü. H., Taşkın, S. ve Elbaş, N. Ö. (2015). Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin öğrenme biçemleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1436-1450.
 • Vizeshfar, F., & Torabizadeh, C. (2018). The effect of teaching based on dominant learning style on nursing students' academic achievement. Nurse Education in Practice, 28, 103-108. doi:10.1016/j.nepr.2017.10.013
 • Yıldız, Ş. ve Beşoluk, Ş. (2019). Fen bilimleri dersinde probleme dayalı öğretim yaklaşımının öğrencilerin problem çözme becerilerine ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Journal of Individual Differences in Education, 1(1), 50-68.
 • Yıldız-İkikardeş, N. ve Şentürk, F. (2011). Öğrenme ve öğretme stillerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısı üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 250-276.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (2019, Ocak). Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari adresinden elde edildi.
 • Zarrabi, F. (2017). Investigating the relationship between learning style and metacognitive listening awareness. International Journal of Listening, 31(1), 1-13 doi:10.1080/10904018.2016.1276458

Öğrenme Stiline Dayalı Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi

Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 1, 71 - 88, 20.07.2020
https://doi.org/10.12984/egeefd.695452

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının baskın öğrenme stillerine göre yapılandırılmış öğretimin, akademik başarıları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada öntest-sontest deney-kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Başarı Testi ile Riechmann ve Grasha tarafından geliştirilen ve Kılıç (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Grasha ve Riechmann Öğrenme Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi ve Türkçe Öğretmenliği lisans programındaki 109 öğretmen adayı (94 kadın ve 15 erkek) katılmıştır. Araştırmada, deney ve kontrol grupları yansız atama sonucunda oluşturulmuştur. Öğrenme stillerine dayalı öğretimin yapıldığı deney grubu öğretmen adaylarının akademik başarılarının, kontrol grubu öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrenme stiline dayalı öğretimin, akademik başarı üzerinde orta düzeyde etki gücüne sahip olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda öğretmen eğitimindeki niteliği artırmak amacıyla öğretmen adaylarının baskın öğrenme stillerinin dikkate alınması önemli bir değişken olarak görülebilir. Yükseköğretim kurumlarında öğretmen adaylarının öğrenme stillerine uygun öğretim programları hazırlanması ve uygulanması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B., & Yılmaz-Soylu, M. (2008). A study of student’s perceptions in a blended learning environment based on different learning styles. Educational Technology & Society, 11(1), 183-193.
 • Almigbal, T. H. (2015). Relationship between the learning style preferences of medical students and academic achievement. Saudi Med Journal, 36(3), 349-355 doi:10.15537/smj.2015.3.10320
 • Altun, H. (2016). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin türev konusundaki akademik başarıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Arslan, H. ve Uslu, B. (2014). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile liderlik yönelimleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 341-355.
 • Aslandağ, B. ve Çetinkaya, G. (2019). Örgütleyici yapı iskelesi tekniğinin öğretmen adaylarının not alma becerilerine ve akademik başarılarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 190-210. doi:10.9779/PUJE.2018.229
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87), 37-47.
 • Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme stilleri ile ilgili elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Atalay, N. ve Ay, Y. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile proje performansı ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 11(3), 277-292 doi:10.7827/TurkishStudies.9507
 • Atılgan, H. (2006). Test geliştirme. İçinde H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 315-348). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydemir, H., Koçoğlu, E. ve Karalı, Y. (2016). Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1881-1896.
 • Azarkhordad, F., & Mehdinezhad, V. (2016). Explaining the students’ learning styles based on Grasha-Riechmann’s student learning styles. Journal of Administrative Management, Education and Training, 12(6), 241-247.
 • Azizoğlu, N. ve Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.
 • Bahar, H. H. ve Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
 • Bahar, H. H., Özen, Y., & Gülaçtı, F. (2009). An investigation on academic achievement and learning styles as to branches and gender from faculty of education students’. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 69-86.
 • Bakır, S. ve Mete, H. (2014). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri: Burdur ili örneği. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 127-145.
 • Baneshi, A. R., Karamdoust, N. A., & Hakimzadeh, R. (2013). Validity & reliability of the Persian version of Grasha-Richmann student learning styles scale. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 1(4), 119-124.
 • Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(169), 249-262.
 • Başbuğ, S. ve Adıgüzel, Ö. (2019). Müzede yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki başarılarına etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 14(1), 1-31. doi:10.21612/yader.2019.001
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM yayınları.
 • Bayrak, B. K. ve Bayram, H. (2012). Web ortamında probleme dayalı öğrenme yönteminin farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 479-497.
 • Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 679-693.
 • Bilgin, İ. ve Durmuş, S. (2003). Öğrenme stilleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(2), 381-400.
 • Bradford University (2019, Kasım). Index of Learning Styles (ILS) Learning style questionnaire. Retrieved from https://www.bradford.ac.uk/academickills/media/learnerdevelopmentunit/documents/academicskillsresources/ effectivelearningstrategies/media-99185-en..pdf
 • Brown, T., Cosgriff, T., & French, G. (2008). Learning style preferences of occupational therapy, physiotherapy and speech pathology students: A comparative study. Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 6(3), 1-12.
 • Cengizhan, S. (2007). Proje temelli ve bilgisayar destekli öğretim tasarımlarının; bağımlı, bağımsız ve işbirlikli öğrenme stillerine sahip öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenme kalıcılığına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 377-403.
 • Cengizhan, S. (2008). Modüler öğretim tasarımının farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenme kalıcılığına etkisinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 98-116.
 • Cevher, A. Y. (2017). Öğrenme stilleri konusunda yapılmış akademik çalışmaların incelenmesi: Sistematik derleme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Choudhary, R., Dullo, P., & Tandon, R. V. (2011). Gender differences in learning style preferences of first year medical students. Pakistan Journal of Physiology, 7(2), 42-45.
 • Coffield, F, Moseley, D, Hall, E., & Ecclestone, K. (2004). Learning Styles and Pedagogy in Post-16 Learning: A Systematic and Critical Review. London LSRC Reference, Learning & Skills Research Centre.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York, NY: Routledge.
 • Demir, B. ve Usta, E. (2011). Eğitim yazılımlarında ön örgütleyicilerin öğrenme stillerine göre akademik başarıya etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 733-749.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.
 • Dikmen, M. ve Tuncer, M. (2018). Bilgi okuyazarlık özyeterliği inancı, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve üst biliş düşünme becerileri arasındaki ilişkiler. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 73-86.
 • Dikmen, M., Bahadır, F. ve Akmençe, A. E. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Educational Reflections, 2(1), 24-37.
 • Dikmen, M., Tuncer, M. ve Şimşek, M. (2018). Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 388-400. doi:10.17719/jisr.2018.2456
 • Dobson, J. L. (2010). A comparison between learning style preferences and sex, status, and course performance. Advances in Physiology Education, 34(4), 197-204. doi:10.1152/advan.00078.2010
 • Dunn, K., & Dunn, R. (1986). The look of learning styles. Early Years, 8(1), 46-52.
 • Dunn, R. (2000). Capitalizing on college students’ learning styles: Theory, practice, and research. In R. Dunn & S. A. Griggs (Eds.), Practical approaches to using learning styles in higher education (pp. 3-18). Westport, CT: Bergin & Garvey.
 • Elban, M. (2018). Learning styles as the predictor of academic success of the pre-service history teachers. European Journal of Educational Research, 7(3), 659-665. doi:10.12973/eu-jer.7.3.659
 • Evin-Gencel, İ. (2006). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Evin-Gencel, İ. (2008). Sosyal bilgiler dersinde Kolb'un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitimin tutum, akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. İlköğretim Online, 7(2), 401-420.
 • Felder, R. M., & Henriques, E. R. (1995). Learning and teaching styles in foreign and second language education. Foreign Language Annals, 28(1), 21-31. doi:10.1111/j.1944-9720.1995.tb00767.x
 • Felder, R. M., & Silverman, L. K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Journal of Engineering Education, 78(7), 674–681.
 • Felder, R.M., & Spurlin, J. (2005). Reliability and validity of the index of learning styles: A Meta-analysis. International Journal of Engineering Education, 21(1), 103-112.
 • George, D., & Mallery, M. (2001). Using SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Gosling, J. (2004). Introductory statistics: a comprehensive, self-paced, step by step statistics course for tertiary students. Australia, Glebe: Pascal Press.
 • Graf, S., Viola, S. R., & Kinshuk, T. L. (2006). Representative characteristics of Felder-Silverman learning styles: An empirical model. In Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (pp. 235-242). Barcelona: IADIS.
 • Güven, M. ve Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 75-90.
 • Hanafi, A. A. (2019). The effect of students’ learning style on their writing achievement. Language-Edu, 8(1), 31-42.
 • Hein, T. L., & Budny, D. D. (1999). Teaching to students' learning styles: Approaches that work. In Proceedings of FIE'99 Frontiers in Education. 29th Annual Frontiers in Education Conference. Designing the Future of Science and Engineering Education (IEEE Cat. No. 99CH37011 (Vol. 2, pp. 12C1-7). San Juan, Puerto Rico: IEEE.
 • Howitt, D., & Cramer, D. (1997). A guide to computing statistics with SPSS for Windows. Simon & Schuster, Inc. London: Prentice-Hall.
 • Huglin, L. M. (2003). The relationship between personal epistemology and learning style in adult learners. Dissertation Abstracts International, 64(3), 759.
 • John, A., Shahzadi, G., & Igbal Khan, K. I. (2016). Students’ preferred learning styles & academic performance. Sci. Int. (Lahore), 28(4), 337-341.
 • Kamışlı, H. ve Özonur, M. (2019). Students’ learning styles in vocational education. International Journal of Curriculum and Instruction, 11(1), 209-220.
 • Kaplan, E. J., & Kies, D. A. (1995). Teaching styles and learning styles. Journal of Instructional Psychology, 22(1), 29-34.
 • Karakuyu, Y. ve Tortop, H. S. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin fizik dersine yönelik tutum ve başarılarına etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(1), 47-55.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. baskı). Ankara: Nobel.
 • Kaya, H. ve Akçin, E. (2002). Öğrenme biçemleri/stilleri ve hemşirelik eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 31-36.
 • Kazancı, F., Kazancı, E. E., Memduhoğlu, H. B. ve Sevimli, Ş. (2014). Tıp ve diş hekimliği öğrencilerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24(1), 67-73.
 • Keefe, J. W. (1979). Learning style: An overview. In J. W. Keefe (Ed). NASSP's Student Learning Styles: Diagnosing and Prescribing Program (pp. 1-17). Reston, VA: National Association of Secondary School Principals.
 • Kılıç, E. (2002). Web temelli öğrenmede baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 129-146.
 • Kılıç, G. (2011). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin öğrenme biçemleri ile ilköğretim okullarında görevli İngilizce öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme biçemlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kolb, D. A. (1984). Experimental learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.
 • Kolb, D. A. (1988). Learning styles and disciplinary differences. California Management Review, 18(3), 22-31.
 • Kösece, P., Üredi, L. ve Akbaşlı, S. (2015). Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin kişilik tipleriyle öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(7), 675-688.
 • Lu, H., Jia, L., Gong, S. H., & Clark, B. (2007). The relationship of Kolb learning styles, online learning behaviors and learning outcomes. Journal of Educational Technology & Society, 10(4), 187-196.
 • Mihai, I. A. (2017). Theoretical and practical aspects concerning the teaching evaluation process. The subjective evaluation. International Journal of Educational Theory and Practice (IJETP), 4(1), 37-50.
 • Miles, D. G. (2004). An investigation of learning style preferences and academic self-efficacy in first-year college students. (Unpublished dissertation). Clemson University, South Carolina.
 • Ozan, C., Karabacak, N., Kızıltaş, E. ve Küçükoğlu, A. (2017). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile öğrenme yaklaşımları tercihleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1818-1843. doi:10.7884/teke.4002
 • Önder, F. (2006). Fizik eğitiminde öğrenme stillerine dayalı öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özgen, K. (2012). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinlikleri geliştirilmesi: Fonksiyon ve türev kavramı örneklemesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özgen, K. ve Alkan, H. (2014). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinliklerinin akademik başarı ve tutuma etkileri: Fonksiyon ve türev kavramı örneklemesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, 5(1), 1-38.
 • Özgür, D. S. (2011). Türetimci çoklu ortamın öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi ile öğretmen adaylarının ortama yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özgüven, İ. (1998). Bireyi tanıma teknikleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Özpolat, E. ve Akar, G. B. (2009). Automatic detection of learning styles for an e-learning system. Computers & Education, 53(2), 355-367. doi:10.1016/j.compedu.2009.02.018
 • Pehlivan, Z. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının fiziksel benlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının analizi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 126-141.
 • Puji, R. P. N., & Ahmad, A. R. (2016). Learning style of MBTI personality types in history learning at higher education. Social Sciences and Economics, 3(6), 289-295. doi:10.27512/sjppi-ukm/ses/a13122016
 • Retrosi, G., Morris, M., & McGavock, J. (2019). Does personal learning style predict the ability to learn laparoscopic surgery? A pilot study. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 29(1), 98-102. doi:10.1089/lap.2018.0196
 • Riechmann, S. W., & Grasha, A. F. (1974). A rational approach to developing and assessing the construct validity of a student learning style scales instrument. The Journal of Psychology, 87(2), 213-223. doi:10.1080/00223980.1974.9915693
 • Rollins, M. (2015, Ocak). Learning style diagnostics: The Grasha-Riechmann Student Learning Styles Scale. Retrieved from https://elearningindustry.com/learning-style-diagnostics-grasha-riechmann-student-learning-styles-scale
 • Russell, B., & Purcell, J. (2009). Online research essentials: designing and implementing research studies. San Francisco, CA: Jossey-Bass, A Wiley Imprint.
 • Sarıtaş, E. ve Süral, S. (2010). Grasha-Reichmann öğrenme ve öğretme stili ölçeklerinin Türkçe uyarlama çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2162-2177.
 • Shirazi, F., & Heidari, S. (2019). The relationship between critical thinking skills and learning styles and academic achievement of nursing students. The Journal of Nursing Research, 27(4), 1-7. doi:10.1097/jnr.0000000000000307
 • Sidekli, S. ve Akdoğdu, E. (2018). Öğrenme stillerinin sınıf öğretmeni adaylarının akademik başarılarını yordama gücü. Hacettepe University Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 503-517. doi:10.16986/HUJE.2017027919
 • Singh, V. (2017). Exploring the relationship between cognitive style and learning style with academic achievement of elementary school learners. Educational Quest-An International Journal of Education and Applied Social Sciences, 8(spl), 413-419. doi:10.5958/2230-7311.2017.00084.8
 • Süral, S. ve Sarıtaş, E. (2015). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretimi dersindeki öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 31-44.
 • Şeker, M. ve Yılmaz, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stillerinin kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 251-266.
 • Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SSPS uygulamalı nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tatar, E., Tüysüz, C. ve İlhan, N. (2008). Kimya öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarılarıyla ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 185-192.
 • Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tomlinson, C. A. (2007). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim. (DİYE Kültürlerarası İletişim Hizmetleri, çev.). İstanbul: Redhouse Eğitim Kitapları.
 • Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2019). A contribution to discussions regarding learning style: the changes occurring within three weeks of time. Journal of Educational Issues, 5(1), 30-43. doi:10.5296/jei.v5i1.14250
 • Tuncer, M., Dikmen, M., & Akmençe, A. (2018). Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(3), 433-446.
 • Tüysüz, C. ve Tatar, E. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin kimya dersine yönelik tutum ve başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 97-107.
 • Usta, A. (2006). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Konya.
 • Uzuntiryaki, E., Bilgin, I. ve Geban, Ö. (2004). The relationship between gender differences and learning style preferences of pre-service teachers at elementary level. Hacettepe University Journal of Education, 26(261), 182-187.
 • Uzuntiryaki, E., Bilgin, N. ve Geban, Ö. (2003). The effect of learning styles on high school students’ achievement and attitudes in chemistry. Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Philadelphia, PA, (ERIC Document Reproduction Service No. ED 475483).
 • Ünlü. H., Taşkın, S. ve Elbaş, N. Ö. (2015). Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin öğrenme biçemleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1436-1450.
 • Vizeshfar, F., & Torabizadeh, C. (2018). The effect of teaching based on dominant learning style on nursing students' academic achievement. Nurse Education in Practice, 28, 103-108. doi:10.1016/j.nepr.2017.10.013
 • Yıldız, Ş. ve Beşoluk, Ş. (2019). Fen bilimleri dersinde probleme dayalı öğretim yaklaşımının öğrencilerin problem çözme becerilerine ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Journal of Individual Differences in Education, 1(1), 50-68.
 • Yıldız-İkikardeş, N. ve Şentürk, F. (2011). Öğrenme ve öğretme stillerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısı üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 250-276.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (2019, Ocak). Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari adresinden elde edildi.
 • Zarrabi, F. (2017). Investigating the relationship between learning style and metacognitive listening awareness. International Journal of Listening, 31(1), 1-13 doi:10.1080/10904018.2016.1276458

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melih DİKMEN> (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7015-6236
Türkiye


Murat TUNCER>
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9136-6355
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Dikmen, M. & Tuncer, M. (2020). Öğrenme Stiline Dayalı Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi . Ege Eğitim Dergisi , 21 (1) , 71-88 . DOI: 10.12984/egeefd.695452