Yıl 2018, Cilt 34 , Sayı 1, Sayfalar 66 - 78 2018-04-26

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE PROFESYONEL BENLİK KAVRAMI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Nihan Yalçıner [1] , Olcay Çam [2] , Betül Demir [3] , Şengül İnce [4] , Züleyha Koçoğlu [5] , Büşra Sağlam [6]


Başlık:ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE PROFESYONEL BENLİK KAVRAMININ İNCELENMESİ

Title:THE INVESTIGATION OF PROFESSIONAL SELF CONCEPT AMONG NURSING STUDENTS 


Özet:

AMAÇ: Araştırmanın amacı, öğrenci hemşirelerin profesyonel benlik kavramının düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikte yapılan araştırma, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri (n=841) ile Ocak 2017-Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Öğrenci Hemşirelerde Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği (ÖHPBKÖ) ile toplanmıştır.

BULGULAR: Araştırmada, ÖHPBKÖ genel, mesleki yetkinlik, mesleki memnuniyet ve mesleki nitelik alt boyut puan ortalamaları yüksek düzeyde saptanmıştır. Araştırmada, ikinci sınıf öğrencilerinin, gelir düzey algısı iyi olanların, anne ve baba eğitim düzeyi lise olanların ve kardeş sayısı iki olanların, ÖHPBKÖ toplam puan ortalaması, diğer gruplardan daha yüksek saptanmış olup bu puan farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.

SONUÇ: Araştırmaya katılan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi entegre eğitim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin profesyonel benlik kavramlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Sağlık bakımının önemli bir parçasını oluşturan hemşirelerin mesleki,  profesyonel benlik kavramının üst düzeyde olması önemlidir. Öğrenci hemşirelerde profesyonel benlik kavramının değerlendirilmesi ve buna bağlı planlamaların yapılması, ileride hemşire olarak görev alacak nitelikli bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle hemşirelik eğitiminin, aynı zamanda öğrencilerin profesyonel benliğini geliştirmeye yönelik olması önem taşımaktadır.

Abstract:

OBJECTİVE: The purpose of the research is to determine the level of the professional self concept of the nursing students and the factors affecting them

METHODS: The descriptive research has been performed with Ege University of Nursing Faculty of students (n=841) between January 2017 and March 2017. Data collected, Personal İnformation Form and Professioal Self Concept Scale of Student Nurses (PSCSSN).

RESULTS: In the study, the average scores of the PSCSSN general, occupational satisfaction, occupational qualification and professional qualification subscale scores were high and positive. In the study, the average score of PSCSSN was higher in the second grade students, those with good income level perception, parents with high school education level and those with two siblings, than the other groups. This difference was statistically significant

      CONCLUSION: Ege University Nursing Faculty participating in the research found that the students who are studying in the integrated education system have a high level of professional self concepts.  In order for the nursing profession, which constitutes an important part of health care, to gain full status in the society, the nurses' professional self concept must be at a high level. The evaluation of the professional self concept in the nursing students and the planned studies for the future related to it will contribute positively to the training of the qualified individuals who will serve as potential nurses in the future. For this reason, nursing education should also be aimed at improving the professional identity of students.

Anahtar kelimeler:   Profesyonel, Benlik kavramı, Hemşirelik, Öğrenci

Keywords: Professional, Self concept, Nursing, Student 


Destekleyen kurumlar: -

Kaynakça:

1.     Adıgüzel O, Tanrıverdi H, Özkan SD. Occupational Professonalism and the Case of Nurses as the Members of The Profession. Journal of Administrative Sciences 2011; 9(2): 6-7.

2.     Alan N, Khorshid L. Fakülte Mezunu Hemşirelerin Lisans Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 18(2): 87-93.

3.     Altunay A, Öz F. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Kavramı. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 13(1): 46–59.

4.     Arthur D. Measurement of the Professional Self-concept of Nurses: Developing a Measurement Instrument. Nurs Educ Today 1995; 15(5): 328-335.

5.     Çam O, Khorshid L, Altuğ SÖ. Bir Hemşirelik Yüksekokulundaki Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Dergisi 2000; 1: 33-40.

6.     Çelik S, Ünal Ü, Saruhan S. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2012; 20(3): 193-199.

7.     Erbil N, Bakır A. Meslekte Profesyonel Tutum Envanterinin Geliştirilmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009; 6(1): 290-302.

8.     Erbil N, Divan Z, Önder P. Ergenlerin Benlik Saygısına Ailelerin Tutumu ve Davranışlarının Etkisi. Aile ve Toplum Dergisi 2006; 3(10): 7-15.

9.     Gray M, Smith LN. The Professional Socialization of Diploma of Higher Education in Nursing Students: A Longitudinal Qualitative Study. Journal of Advanced Nursing 1999; 29(3): 639-647.

10.  Gregg MF, Magilvy JK. Professional Identity of Japanese Nurses: Bonding into Nursing. Nursing&Health Sciences 2001; 3(1): 47-55.

11.  Kahriman İ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi H.Y.O. Dergisi 2005; 9(1): 24-32.

12.  Karadağ G, Güner İ, Çuhadar D, Uçan Ö. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygıları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3(7): 29-42.

13.  Kaşıkçı M, Çoban Gİ, Ünsal A, Avşar G. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Aileden ve Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek ve Benlik Saygısı. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2009; 17(3): 158-165.

14.  Korkmaz F. Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011; 18(2): 59-67.

15.  Labocubbi TA, Daly BJ, Lindell D, Griffin MQ. Professional Values, Self-Esteem, and Ethical Confidence of Baccalaureate Nursing Students. Nursing Ethics 2012; 20(4): 479-490.

16.  Leonard NH, Beauvais LL, Richard W. A Self Concept-Based Model of Work Motivation. Academy of Management Annual Meeting Proceedings 1995; 1: 322-326.

17.  Parandavar N, Rahmanian A, Jahromi ZB. A Study of the Relationship Between Nurses’ Professional Self-Concept and Professional Ethics in Hospitals Affiliated to Jahrom University of Medical Sciences. Iran Global Journal of Health Science 2016; 8(4): 82-88.

18.  Randle J. Changes in Self-esteem During a 3-year Pre-registration Diploma in Higher Education Nursing programme. Journal of Clinical Nursing 2003; 12: 142-143.

19.  Sabancıoğulları S, Doğan S. Bir Entegre Eğitim Programından Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Meslek ve Okul Eğitimine İlişkin Düşünceleri ve Profesyonel Kimlik Düzeyleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2012 (a); 20(3): 184-192.

20.  Sabancıoğulları S, Doğan S. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonel Benlik Gelişim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Journal of Anatolia Nursing 2014; 17(1): 15-22.

21.  Sabancıoğulları S, Doğan S. Öğrenci Hemşirelerde Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2011; 27(2): 35-45.

22.  Sabancıoğulları S, Doğan S. Profesyonel Kimlik ve Hemşirelik. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 (b); 15(4): 275-282.

23.  Seçer İ, Ay İ, İlbay A.B, Çiftçi M. Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygılarının İncelenmesi. Sakarya University Journey of Education 2011; 2(1): 61-73.

24.  Ulusoy H, Arslan Ç, Öztürk N, Bekar M. Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3(2): 15-24.

Profesyonel, Benlik kavramı, Hemşirelik
 • 1. Adıgüzel O, Tanrıverdi H, Özkan SD. Occupational Professonalism and the Case of Nurses as the Members of The Profession. Journal of Administrative Sciences 2011; 9(2): 6-7.
 • 2. Alan N, Khorshid L. Fakülte Mezunu Hemşirelerin Lisans Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 18(2): 87-93.
 • 3. Altunay A, Öz F. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Kavramı. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 13(1): 46–59.
 • 4. Arthur D. Measurement of the Professional Self-concept of Nurses: Developing a Measurement Instrument. Nurs Educ Today 1995; 15(5): 328-335.
 • 5. Çam O, Khorshid L, Altuğ SÖ. Bir Hemşirelik Yüksekokulundaki Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Dergisi 2000; 1: 33-40.
 • 6. Çelik S, Ünal Ü, Saruhan S. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2012; 20(3): 193-199.
 • 7. Erbil N, Bakır A. Meslekte Profesyonel Tutum Envanterinin Geliştirilmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009; 6(1): 290-302.
 • 8. Erbil N, Divan Z, Önder P. Ergenlerin Benlik Saygısına Ailelerin Tutumu ve Davranışlarının Etkisi. Aile ve Toplum Dergisi 2006; 3(10): 7-15.
 • 9. Gray M, Smith LN. The Professional Socialization of Diploma of Higher Education in Nursing Students: A Longitudinal Qualitative Study. Journal of Advanced Nursing 1999; 29(3): 639-647.
 • 10. Gregg MF, Magilvy JK. Professional Identity of Japanese Nurses: Bonding into Nursing. Nursing&Health Sciences 2001; 3(1): 47-55.
 • 11. Kahriman İ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi H.Y.O. Dergisi 2005; 9(1): 24-32.
 • 12. Karadağ G, Güner İ, Çuhadar D, Uçan Ö. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygıları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3(7): 29-42.
 • 13. Kaşıkçı M, Çoban Gİ, Ünsal A, Avşar G. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde Aileden ve Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek ve Benlik Saygısı. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2009; 17(3): 158-165.
 • 14. Korkmaz F. Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011; 18(2): 59-67.
 • 15. Labocubbi TA, Daly BJ, Lindell D, Griffin MQ. Professional Values, Self-Esteem, and Ethical Confidence of Baccalaureate Nursing Students. Nursing Ethics 2012; 20(4): 479-490.
 • 16. Leonard NH, Beauvais LL, Richard W. A Self Concept-Based Model of Work Motivation. Academy of Management Annual Meeting Proceedings 1995; 1: 322-326.
 • 17. Parandavar N, Rahmanian A, Jahromi ZB. A Study of the Relationship Between Nurses’ Professional Self-Concept and Professional Ethics in Hospitals Affiliated to Jahrom University of Medical Sciences. Iran Global Journal of Health Science 2016; 8(4): 82-88.
 • 18. Randle J. Changes in Self-esteem During a 3-year Pre-registration Diploma in Higher Education Nursing programme. Journal of Clinical Nursing 2003; 12: 142-143.
 • 19. Sabancıoğulları S, Doğan S. Bir Entegre Eğitim Programından Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Meslek ve Okul Eğitimine İlişkin Düşünceleri ve Profesyonel Kimlik Düzeyleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2012 (a); 20(3): 184-192.
 • 20. Sabancıoğulları S, Doğan S. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonel Benlik Gelişim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Journal of Anatolia Nursing 2014; 17(1): 15-22.
 • 21. Sabancıoğulları S, Doğan S. Öğrenci Hemşirelerde Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2011; 27(2): 35-45.
 • 22. Sabancıoğulları S, Doğan S. Profesyonel Kimlik ve Hemşirelik. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 (b); 15(4): 275-282.
 • 23. Seçer İ, Ay İ, İlbay A.B, Çiftçi M. Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygılarının İncelenmesi. Sakarya University Journey of Education 2011; 2(1): 61-73.
 • 24. Ulusoy H, Arslan Ç, Öztürk N, Bekar M. Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3(2): 15-24.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nihan Yalçıner
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Olcay Çam
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Betül Demir

Yazar: Şengül İnce

Yazar: Züleyha Koçoğlu

Yazar: Büşra Sağlam

Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Ekim 2017
Kabul Tarihi : 18 Nisan 2018
Yayımlanma Tarihi : 26 Nisan 2018

APA Yalçıner, N , Çam, O , Demir, B , İnce, Ş , Koçoğlu, Z , Sağlam, B . (2018). ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE PROFESYONEL BENLİK KAVRAMI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 34 (1) , 66-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/36787/341636