Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hemşirelik Eğitiminde Kazandırılması Planlanan Temel Hemşirelik Becerilerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 34, Sayı 1, 1 - 25, 26.04.2018

Öz

Başlık: HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KAZANDIRILMASI PLANLANAN DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR BECERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Title:EVALUATION OF AFFECTIVE AND PSYCHOMOTOR SKILLS PLANNED TO BE ACQUIRED DURING NURSING EDUCATION


Özet:
Amaç: Bu araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bir hemşirelik fakültesinde öğrenimine devam eden intörn hemşirelerin, hemşirelik eğitiminde kazandırılması planlanan duyuşsal ve psikomotor becerilerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı türde bir çalışmadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bir hemşirelik fakültesinin son sınıfında öğrenim gören toplam 192 intörn hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, 17 sorudan oluşan “Sosyo-Demografik Veri Formu” ve araştırmacı tarafından Hemşirelik Fakültesi Entegre Eğitim Sistemi Lisans Eğitimi Temel Hemşirelik Becerileri Rehberi doğrultusunda geliştirilen 24 alt başlık altında gruplandırılmış, 162 sorudan oluşan “Hemşirelik Eğitiminde Kazandırılması Planlanan Duyuşsal ve Psikomor Becerileri Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 paket program kullanılarak, sayı, yüzde dağılımları ve ortalamaları alınmıştır.

Bulgular ve Sonuç: İntörn hemşirelerin dört yıllık hemşirelik eğitim programının kendilerine kazandırdığını düşündükleri duyuşsal ve psikomotor beceriler incelendiğinde; ortalamalarının 1.75±.83-2.94±.26 arasında yer aldığı görülmektedir. Eğitim programının kendilerine kazandırdığını düşündükleri beceriler incelendiğinde; en çok “empati (2.60±.59)”, en az ise; “motivasyon (2.39±.71)” becerisini kazandıkları saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda intörn hemşirelerin en çok kazandıkları psikomotor beceriler, hastaların nabız muayenesi ve değerlendirmesini yapabilme (2.94±.26), beden kitle indeksi hesaplayabilme (2.91±.34) ve hastaların beden sıcaklığını ölçebilme (2.91±.31) iken, rahim içi araç takabilme (1.75±.83), rektal tüp uygulayabilme (1.95±.85) ve smear alabilme (2.00±.83) en az kazandıkları psikomotor beceriler olarak saptanmıştır. Yapılan bu araştırmada, intörn hemşireler genellikle bütün becerilerin kendilerine kazandırıldığını belirtmelerine rağmen daha önceki araştırmalara oranla bu becerilerin kazandırılma oranının azaldığı görülmektedir. Bu sorunu giderebilmek için, öğrencilerin uygulama alanlarının arttırılması, bu alanlarındaki öğrenci yoğunluğunun azaltılması, intörn hemşirelerin yoğun bakım, acil servis gibi komplike alanlarda uygulama yapmaları ve klinik uygulamalarda sistem değerlendirmelerine daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.

Abstract:

Objective: This research is a descriptive type of study carried out to evaluate the affective and psychomotor skills planned to be acquired in nursing education to intern nurses receiving education in a nursing faculty during 2015 – 2016 education-teaching year.

Methods: A total of 192 senior intern nurses receiving education at a nursing faculty in 2015 – 2016 academic year, comprised the universe of research. As data collection tools the “Socio-demographic Data Form” (consisted of 17 questions) and “Evaluation of Affective and Psychomotor Skills Planned to be Acquired in Nursing Education Form” (consisted of 162 questions) were used; second form’s questions were grouped under 24 subtitles that were developed in line with Nursing Faculty Integrated Education System Undergraduate Education Basic Nursing Skills Guide and scored between 1 and 3 points. During assessment of research data SPSS 22.0 version package program was used and number, percentage distributions and averages were taken.

Results: When the affective and psychomotor skills of intern nurses that they thought they have gained during four-year nursing program are scrutinized, it is observed that their averages are between (1.75 ± .83 - 2.94 ± .26). When the skills that education program provided them were examined, nurses thought they had gained at most “empathy” (2.60 ± .59) and at least “motivation” (2.39 ± .71) skills. As a result of assessment of data obtained from research, the psychomotor skills that intern nurses thought they gained most were as follows; to be able to check and evaluate pulse (2.94 ± .26), to calculate patients’ body mass index (2.91 ± .34) and to measure their body temperature (2.91 ± .31). The skills that least gained by them were to place intrauterine device (1.75 ± .83), to place rectal tube (1.95 ± .85) and to take smear (2.00 ± .83).

Conclusion: In this research, although intern nurses were generally stated that they had gained all necessary skills acquired to them, a decline was observed in skill providing rate compared to previous studies. In order to address this problem the following recommendation are made; the fields in which students practice must be increased, the student intensity in application fields should be decreased, intern nurses should practice in complicated areas such as intensive care and emergency service and more place should be given to system assessments in clinic applications.

Anahtar kelimeler:   Hemşirelik eğitimi, duyuşsal beceriler, psikomotor beceriler, mesleki beceriler. 

Keywords:Nursing education, affective skills, psychomotor skills, professional skills.


Destekleyen kurumlar:

Kaynakça: KAYNAKÇA

1.        ………… (2012). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Entegre Sistem Lisans Eğitimi Temel Hemşirelik Becerileri Rehberi, İzmir.

2.        Akın Korhan E. Klinik Beceri Eğitimini Yürütme. İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tibbi Hizmetler Başkanlığı Eğitim Koordinatörlüğü, Eğitimciler İçin Eğitim Becerileri Rehberi, 117-126; 2014.

3.        Alan N, Khorshid L. Fakülte Mezunu Olan Hemşirelerin Lisans Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Etkileyen Etmenlerinin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 18(2): 87-93.

4.        Alsop A. Continuing Professional Development in Health and Social Care Strategies for Lifelong Learning. 3. Edition. UK: John Wiley & Sons Ltd; 2013. 48.

5.        Aydoğan S. Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Kazanmaları Sırasında Karşılaştıkları Etik Problemler. Türkiye Biyoetik Dergisi 2016; 3(2): 120-123.

6.        Baillie L, Curzio J. A survey of first year student nurses’ experiences of learning blood pressure measurement. Nurse Education in Practice 2009; 9(1): 61–71.

7.        Bayat M. Öğretim Süreci ve Hemşirelik. Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 14(Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı): 66-72.

8.        Boztepe H, Terzioğlu F. Hemşirelik Eğitiminde Beceri Değerlendirme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 16(1): 57-64.

9.        Çelik Ömür S. Yoğun Bakım Hastalarında Vital Bulguların Takibi ve Önemi. Güncel Gastroenteroloji 2004; 8(2): 146-150.

10.     Erdemir F. Hemşirenin rol ve işlevleri ve hemşirelik eğitiminin felsefesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998; 2(1): 59-63.

11.     Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) (2014). http://www.hemed.org.tr/images/stories/hucep-2014-pdf.pdf (Erişim Tarihi 29.09.2017).

12.     Jerlock M, Falk K, Severinsson E. Academic nursing education guidelines: Tool for bridging the gap between theory, research and practice. Nursing and Health Sciences 2003; 5(3): 219-228.

13.     Karaöz S. Cerrahi Hemşireliği ve Etik. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 4(1): 8-15.

14.     Karagözoğlu Ş, Özden D, Tok Yıldız F. Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2003; 16(2): 89-95.

15.     Mete S, Uysal N. Hemşirelik Mesleksel Beceri Eğitiminde Bir Model Uygulaması. DEUHYO ED 2009; 2(3): 115-123.

16.      Morgan R. Using clinical skills laboratories to promote theory–practice integration during first practice placement: an Irish perspective. Journal of Clinical Nursing 2006; 15(2): 155–161.

17.     Öncan N. İntörn Hemşirelerin İntörn Eğitim Programı Sonundaki Kazanımlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Tezi; 2012.

18.     Sabancıoğulları S, Doğan S. Bir Entegre Eğitim Programından Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Meslek ve Okul Eğitimine Ilişkin Düşünceleri ve Profesyonel Kimlik Düzeyleri. İ.Ü.F.N. Hem. Derg 2012; 20(3): 184-192.

19.     Sabancıoğulları, S., Doğan, S., Kelleci, M., Avcı, D. (2012). Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İnternlik Programına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. DEUHYO ED, 5(1), 16-22.

20.     Şentürk Erenel A, Dal Ü, Kutlutürkan S, Vural G. Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2008; 15(2): 16–25.

21.     Toraman AU, Temel AB, Kalkım A, Balyacı ÖE. Klasik Ve Entegre Eğitim Modeli İle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Tutum Ve Farkındalıkları. DEUHYO ED 2013; 6(3): 132-138.

22.     Tosun N, Oflaz F, Akyüz A, Kaya T, Yava A, Yıldız D, Akbayrak N. Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2008, 50(3): 164-171.

23.     Ulfvarson J, Oxelmark L. Developing an assessment tool for ıntended learning outcomes in clinical practice for nursing students. Nurse Education Today 2012; 32(6): 703-708.

24.     Ulutaşdemir N, İpekçi N, Dokur M, Dağlı Ö. Hemşirelik Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonlarından Korunmaya Yönelik Bilgilerinin ve Sağlık İnanç Kuramına Göre Davranışlarının Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3(9): 87-101.

Kaynakça

 • ………… (2012). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Entegre Sistem Lisans Eğitimi Temel Hemşirelik Becerileri Rehberi, İzmir.
 • Akın Korhan E. Klinik Beceri Eğitimini Yürütme. İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tibbi Hizmetler Başkanlığı Eğitim Koordinatörlüğü, Eğitimciler İçin Eğitim Becerileri Rehberi, 117-126; 2014.
 • Alan N, Khorshid L. Fakülte Mezunu Olan Hemşirelerin Lisans Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Etkileyen Etmenlerinin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 18(2): 87-93.
 • Alsop A. Continuing Professional Development in Health and Social Care Strategies for Lifelong Learning. 3. Edition. UK: John Wiley & Sons Ltd; 2013. 48.
 • Aydoğan S. Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Kazanmaları Sırasında Karşılaştıkları Etik Problemler. Türkiye Biyoetik Dergisi 2016; 3(2): 120-123.
 • Baillie L, Curzio J. A survey of first year student nurses’ experiences of learning blood pressure measurement. Nurse Education in Practice 2009; 9(1): 61–71.
 • Bayat M. Öğretim Süreci ve Hemşirelik. Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 14(Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı): 66-72.
 • Boztepe H, Terzioğlu F. Hemşirelik Eğitiminde Beceri Değerlendirme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 16(1): 57-64.
 • Çelik Ömür S. Yoğun Bakım Hastalarında Vital Bulguların Takibi ve Önemi. Güncel Gastroenteroloji 2004; 8(2): 146-150.
 • Erdemir F. Hemşirenin rol ve işlevleri ve hemşirelik eğitiminin felsefesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998; 2(1): 59-63.
 • Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) (2014). http://www.hemed.org.tr/images/stories/hucep-2014-pdf.pdf (Erişim Tarihi 29.09.2017).
 • Jerlock M, Falk K, Severinsson E. Academic nursing education guidelines: Tool for bridging the gap between theory, research and practice. Nursing and Health Sciences 2003; 5(3): 219-228.
 • Karaöz S. Cerrahi Hemşireliği ve Etik. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 4(1): 8-15.
 • Karagözoğlu Ş, Özden D, Tok Yıldız F. Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2003; 16(2): 89-95.
 • Mete S, Uysal N. Hemşirelik Mesleksel Beceri Eğitiminde Bir Model Uygulaması. DEUHYO ED 2009; 2(3): 115-123.
 • Morgan R. Using clinical skills laboratories to promote theory–practice integration during first practice placement: an Irish perspective. Journal of Clinical Nursing 2006; 15(2): 155–161.
 • Öncan N. İntörn Hemşirelerin İntörn Eğitim Programı Sonundaki Kazanımlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Tezi; 2012.
 • Sabancıoğulları S, Doğan S. Bir Entegre Eğitim Programından Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Meslek ve Okul Eğitimine Ilişkin Düşünceleri ve Profesyonel Kimlik Düzeyleri. İ.Ü.F.N. Hem. Derg 2012; 20(3): 184-192.
 • Sabancıoğulları, S., Doğan, S., Kelleci, M., Avcı, D. (2012). Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İnternlik Programına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. DEUHYO ED, 5(1), 16-22.
 • Şentürk Erenel A, Dal Ü, Kutlutürkan S, Vural G. Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2008; 15(2): 16–25.
 • Toraman AU, Temel AB, Kalkım A, Balyacı ÖE. Klasik Ve Entegre Eğitim Modeli İle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Tutum Ve Farkındalıkları. DEUHYO ED 2013; 6(3): 132-138.
 • Tosun N, Oflaz F, Akyüz A, Kaya T, Yava A, Yıldız D, Akbayrak N. Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2008, 50(3): 164-171.
 • Ulfvarson J, Oxelmark L. Developing an assessment tool for ıntended learning outcomes in clinical practice for nursing students. Nurse Education Today 2012; 32(6): 703-708.
 • Ulutaşdemir N, İpekçi N, Dokur M, Dağlı Ö. Hemşirelik Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonlarından Korunmaya Yönelik Bilgilerinin ve Sağlık İnanç Kuramına Göre Davranışlarının Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3(9): 87-101.

Yıl 2018, Cilt 34, Sayı 1, 1 - 25, 26.04.2018

Öz

Kaynakça

 • ………… (2012). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Entegre Sistem Lisans Eğitimi Temel Hemşirelik Becerileri Rehberi, İzmir.
 • Akın Korhan E. Klinik Beceri Eğitimini Yürütme. İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tibbi Hizmetler Başkanlığı Eğitim Koordinatörlüğü, Eğitimciler İçin Eğitim Becerileri Rehberi, 117-126; 2014.
 • Alan N, Khorshid L. Fakülte Mezunu Olan Hemşirelerin Lisans Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Etkileyen Etmenlerinin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 18(2): 87-93.
 • Alsop A. Continuing Professional Development in Health and Social Care Strategies for Lifelong Learning. 3. Edition. UK: John Wiley & Sons Ltd; 2013. 48.
 • Aydoğan S. Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Kazanmaları Sırasında Karşılaştıkları Etik Problemler. Türkiye Biyoetik Dergisi 2016; 3(2): 120-123.
 • Baillie L, Curzio J. A survey of first year student nurses’ experiences of learning blood pressure measurement. Nurse Education in Practice 2009; 9(1): 61–71.
 • Bayat M. Öğretim Süreci ve Hemşirelik. Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 14(Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı): 66-72.
 • Boztepe H, Terzioğlu F. Hemşirelik Eğitiminde Beceri Değerlendirme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 16(1): 57-64.
 • Çelik Ömür S. Yoğun Bakım Hastalarında Vital Bulguların Takibi ve Önemi. Güncel Gastroenteroloji 2004; 8(2): 146-150.
 • Erdemir F. Hemşirenin rol ve işlevleri ve hemşirelik eğitiminin felsefesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998; 2(1): 59-63.
 • Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) (2014). http://www.hemed.org.tr/images/stories/hucep-2014-pdf.pdf (Erişim Tarihi 29.09.2017).
 • Jerlock M, Falk K, Severinsson E. Academic nursing education guidelines: Tool for bridging the gap between theory, research and practice. Nursing and Health Sciences 2003; 5(3): 219-228.
 • Karaöz S. Cerrahi Hemşireliği ve Etik. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 4(1): 8-15.
 • Karagözoğlu Ş, Özden D, Tok Yıldız F. Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2003; 16(2): 89-95.
 • Mete S, Uysal N. Hemşirelik Mesleksel Beceri Eğitiminde Bir Model Uygulaması. DEUHYO ED 2009; 2(3): 115-123.
 • Morgan R. Using clinical skills laboratories to promote theory–practice integration during first practice placement: an Irish perspective. Journal of Clinical Nursing 2006; 15(2): 155–161.
 • Öncan N. İntörn Hemşirelerin İntörn Eğitim Programı Sonundaki Kazanımlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Tezi; 2012.
 • Sabancıoğulları S, Doğan S. Bir Entegre Eğitim Programından Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Meslek ve Okul Eğitimine Ilişkin Düşünceleri ve Profesyonel Kimlik Düzeyleri. İ.Ü.F.N. Hem. Derg 2012; 20(3): 184-192.
 • Sabancıoğulları, S., Doğan, S., Kelleci, M., Avcı, D. (2012). Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İnternlik Programına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. DEUHYO ED, 5(1), 16-22.
 • Şentürk Erenel A, Dal Ü, Kutlutürkan S, Vural G. Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2008; 15(2): 16–25.
 • Toraman AU, Temel AB, Kalkım A, Balyacı ÖE. Klasik Ve Entegre Eğitim Modeli İle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Tutum Ve Farkındalıkları. DEUHYO ED 2013; 6(3): 132-138.
 • Tosun N, Oflaz F, Akyüz A, Kaya T, Yava A, Yıldız D, Akbayrak N. Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2008, 50(3): 164-171.
 • Ulfvarson J, Oxelmark L. Developing an assessment tool for ıntended learning outcomes in clinical practice for nursing students. Nurse Education Today 2012; 32(6): 703-708.
 • Ulutaşdemir N, İpekçi N, Dokur M, Dağlı Ö. Hemşirelik Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonlarından Korunmaya Yönelik Bilgilerinin ve Sağlık İnanç Kuramına Göre Davranışlarının Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3(9): 87-101.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mizgin ŞİMŞEK Bu kişi benim
Türkiye


Gülsüm ÇONOĞLU
EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ


FATMA ORGUN
EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2018
Başvuru Tarihi 16 Ekim 2017
Kabul Tarihi 2 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 34, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şimşek, M. , Çonoğlu, G. & Orgun, F. (2018). Hemşirelik Eğitiminde Kazandırılması Planlanan Temel Hemşirelik Becerilerinin Değerlendirilmesi . Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 34 (1) , 1-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/36787/344664