Yıl 2019, Cilt 35 , Sayı 2, Sayfalar 61 - 67 2019-09-13

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Seda AKGÜN [1] , Fatma ORGUN [2] , Gizem ARIŞ [3] , Ezgi TOK [4]


ÖZET

Öğrencilerin akademik başarılarını, öğretim elemanlarının mesleki yeterlilikleri ve iletişim becerileri, kurumun yönetsel hizmetleri ve uygulamaları, fiziki koşul ve yeterlilikleri gibi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu araştırma üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen, özellikle kurumsal yönetim ve öğretim elemanlarının yeterlilikleri ile ilgili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma kapsamına bir Hemşirelik Fakültesi'nde çalışan ve araştırmayı kabul eden öğretim elemanları alınmıştır (n=85). Veriler, sosyo-demografık özellikleri belirlemek için “Kişisel Bilgi Formu” ve Memduhoğlu ve Tanhan (2013) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerinin  Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler  Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeği toplamının(X=80,47±11,44), Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterlilikleri ve Uygulamaları  (X=80,47±11,44), Yönetsel Hizmet ve Uygulamalar (X=30,98±4,91), İletişim (18,13±3,54) ve Fiziksel Ortam ve Donamım (4,27±1,71) alt boyutlarında puan ortalamalarının orta düzeye yakın düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda araştırma sonuçlarından yararlanarak düzenlemelere gidilmesi önerilmektedir.  

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ÖZET

Öğrencilerin akademik başarılarını, öğretim elemanlarının mesleki yeterlilikleri ve iletişim becerileri, kurumun yönetsel hizmetleri ve uygulamaları, fiziki koşul ve yeterlilikleri gibi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu araştırma üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen, özellikle kurumsal yönetim ve öğretim elemanlarının yeterlilikleri ile ilgili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma kapsamına bir Hemşirelik Fakültesi'nde çalışan ve araştırmayı kabul eden öğretim elemanları alınmıştır (n=85). Veriler, sosyo-demografık özellikleri belirlemek için “Kişisel Bilgi Formu” ve Memduhoğlu ve Tanhan (2013) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerinin  Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler  Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeği toplamının(X=80,47±11,44), Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterlilikleri ve Uygulamaları  (X=80,47±11,44), Yönetsel Hizmet ve Uygulamalar (X=30,98±4,91), İletişim (18,13±3,54) ve Fiziksel Ortam ve Donamım (4,27±1,71) alt boyutlarında puan ortalamalarının orta düzeye yakın düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda araştırma sonuçlarından yararlanarak düzenlemelere gidilmesi önerilmektedir.  

  • 1.Memduhoğlu H., Tarhan F. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty),10(2):106-124. 2.Ercan S. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri İle Fen Bilgisi Öz Yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması (Uşak İli örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.3. Sağlam F. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Derslerinde Bilgi Teknolojisi Kaynaklarından Yararlanma Öz Yeterlikleri Ve Etki Algılarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.4.Engin A., Özen, Ş. ve Bayoğlu, V. (2009).Öğrencilerin Okul Öğrenme Başarılarını Etkileyen Bazı Temel Değişkenler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 125-156 5.Üstüner M., Demirtaş H., Cömert M., ve Özer N. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Özyeterlik Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1–166.Alp Rençber B. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 7.Koç M., Avşaroğlu S., Sezer A. (2004). “Üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile problem alanları arasındaki ilişki”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1): 483–497 8.Çuhadaroğlu F. (1989). Üniversite gençliğinde kimlik bocalamaları. Üniversite Genliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent. 9.Dil S.,Bulantekin Ö. (2011).Hemşirelik Öğrencilerinde Akademik Başarı Düzeyi ile Aile İşlevselliği ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - Journal of PsychiatricNursing, 2(1):17-2410.Celep C. (2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık. 11. Fidler P. (2002). The Relationship Between Teacher Instructional Techniques and Characteristics and Student Achivement in Reduced Size Calsses. Eric Document, 473460. 12. Demirtaş H., Özer N. (2007). Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1) .13.Akın U., Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi , Sayı 51: 353-370 Bir Araştırma. Eğitim Araştırmaları, 6(24), 87-96.http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12051.14.Baykara Pehlivan K. (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma. İlköğretim-Online, 4(2) :17-23 15.Balkıs M., Duru E., Buluş M., Duru S. (2011). Tükenmişliğin Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı, Demografik Değişkenler ve Akademik Başarı ile İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1) : 151-16516. Çınar Ö.,Temelli F.(2017).Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği. International Congress of Management Economyamd Policy” kongresinde sunulmuş ve özet olarak yayınlanmıştır.17.Hattie J. (2009).Visiblelearning: A synthesis of over 800 meta-analyses related to achievement, Routledge, London.18. Şahin İ., Kaya S., Kablan Z. (2015).Okul Memnuniyeti İle Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 12/18, 577-590,DOI Number: 19. Topçu B., Saraçlı S., Dursun P., Gazeloğlu C.(2012).Akademisyenlerin Yaşam Kaliteleri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1): 15-19 ISSN: 2146-443X. 20.Ekici G. (2006). Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretmen Öz Yeterlik İnançları Üzerine
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8901-4895
Yazar: Seda AKGÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ege üniversitesi hemşirelik fakültesi
Ülke: Turkey


Yazar: Fatma ORGUN
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gizem ARIŞ
Ülke: Turkey


Yazar: Ezgi TOK
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 13 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 13 Eylül 2019

APA AKGÜN, S , ORGUN, F , ARIŞ, G , TOK, E . (2019). ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 35 (2) , 61-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/48721/482475