Yayın Politikası

Yazım Kuralları

Sayfa Düzeni:  A4 Dikey, Kenar Boşlukları (sağ ve sol 2 cm., alt ve üstten 3 cm)

Yazıların sayfa sayısı, metin ve levha olarak 30 sayfayı geçmemelidir.

Metin Biçimi: Times New Roman, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto olmalıdır.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

Başlık

Çalışmanın başlığı büyük harflerle, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır.

Öz

Çalışmanın amacını, sonuçlarını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalı ve en az 140, en fazla 150 kelime olmalıdır. Türkçe makalelerin sonuna 700–800 kelime arasında genişletilmiş İngilizce özet (summary) eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler

Çalışmanın bütünlüğünü yansıtan beş (5) anahtar kelime belirlenmelidir.

Giriş

Araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır.

Yöntem

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları belirtilmelidir.

Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

Tartışma *

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular literatür ve yazar yorumlarına dayanarak tartışılmalıdır.

Sonuç *

Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.

Öneriler *

Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca literatüre katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir.

Teşekkür **

Araştırmanın ortaya çıkarılması aşamasında küçük katkı sağlamış kişi veya kurumlara teşekkürler belirtilmelidir.

Dipnotlar ve Kaynaklar

Dipnotlar, sayfa sonunda verilir. Tüm göndermeler dipnotta kısaltılmış formda verilmeli, metin sonuna bir kısaltmalar listesi verilmelidir.  

Dipnotlarda a.g.e., ibid gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. 

Dipnotlar ve Kaynaklar Yazım Kuralları:

Tek yazarlı kaynak:

İnalcık 1993, s.23

İnalcık 1993                      Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık, İstanbul

İki yazarlı kaynak:

Özgüç ve Tunca 2001, s.67-69

Özgüç ve Tunca 2001      Nimet Özgüç – Önhan Tunca, Kültepe-Kaniş Mühürlü ve Yazıtlı Kil Bullalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara

İkiden fazla yazarlı kaynak:

Dinçol ve diğerleri 2015, s.60         

Dinçol ve diğerleri 2015

                                            B. Dinçol – A. Dinçol – J. D. Hawkins – H. Peker – A. Öztan – Ö. Çelik, “Two new inscribed Storm-god stelae  from Arsuz (İskenderun): ARSUZ 1 and 2”, Anatolian Studies, 65, s.59-77.

Birden fazla cildi olan kaynak

Uzunçarşılı 2011, cilt IV, s.112

Uzunçarşılı 2011              İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 4. cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Yazarın aynı yılda basılmış eserleri:

İnalcık 2011a        Halil İnalcık, Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi, İsam Yayınları, İstanbul.

İnalcık 2011b                    Halil İnalcık, Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab - Nedimler Şairler Mutribler, İş Bankası Yayınları, İstanbul.

Telif Hakkı Devri

Yayınlanmak üzere Tarih İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’ne devretmek zorundadır. Tarih İncelemeleri Dergisi Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

  • Patent hakları,
  • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
  • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
  • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
  • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

Tarih İncelemeleri Dergisi’ne çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak tarihincelemeleri@gmail.com adresine gönderilmelidir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz. 

88x31.png
Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Tarih İncelemeleri Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.