Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

33 Teachers' Use of Technology in The Distance Education of Gifted Students in the COVID-19 Process

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 32 - 47, 30.06.2021

Öz

The aim of this study is to examine the problems teachers face in using technology in distance education of gifted students and the strategies to cope with these problems. 14 teachers were included in the study in which case study design was used. Semi-structured interview form was used to collect research data. The analysis of the data was made in accordance with the content analysis technique. As a result of the research, the problems faced by teachers in using technology in the distance education of gifted students are internet-related problems, problems with digital content, problems arising from technological tools, problems related to digital security, and problems related to technology financing. Internet-related problems faced by teachers are listed as slowing connection speed, disconnection and exceeding the quota. The problems with digital content in distance education were highlighted as limited digital content for special talents and the lack of teachers' ability to develop digital content. Problems arising from technological tools are expressed as computers' failure to remove some programs, time limitations in programs, complex interfaces and inadequate interaction (writing, drawing shapes, making applications) The strategies of teachers to cope with these problems are to improve their technology use skills and get support from other people. clustered in two sub categories. Teachers' strategies for developing technology use skills are to participate in distance education, to conduct research, to watch instructional videos, to do trial and error, and to use previous training. Strategies for getting support from other people were emphasized by teachers as getting expert support, getting support from colleagues, getting support from a spouse, getting support from an Information Technology teacher and getting technical service support.

Kaynakça

 • Akar, H. (2016). Durum çalışması. A.Saban ve A.Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (s. 111-149). Ankara: Anı.
 • Bilgiç, N., Taştan, A., Kurukaya, G., Kaya, K., Avanoğlu, O. & Topal T. (2013). Özel yetenekli bireylerin eğitimi strateji ve uygulama kılavuzu. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_11/25034903_zelyeteneklibireylerineitimistratejiveuygulamaklavuzu.pdf web adresinden 01.01.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Can, E . (2020). Coronavirüs (COVID-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Chang, G.C. & Satako, Y. (2020). How are countries addressing the COVID-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/ web adresinden 26 Aralık 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Chen, J., Dai, D. Y. & Zhou, Y. (2013). Enable, enhance, and transform: How technology use can improve gifted education. Roeper Review, 35, 166–176.
 • Cırık, M . (2016). Uzaktan eğitimin üstün zekâlı öğrencilerin eğitimindeki yeri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 170-187.
 • Çalışkan, E. (2017). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3) , 811-833.
 • Falowo, R. O. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. AACE Journal, 15(3), 315-338.
 • Galusha, J. M. (1997). Barriers to learning in distance education. Interpersonel Computing and Technology. An Electronic Journal Of The 21st Century, 5(3-4), 6-14.
 • Gergin, E. (2010). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ilk yıllarda karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yolları. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gökdere, M., Küçük, M. & Çepni, S. (2004). Eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde kullanımı üzerine bir çalışma: Bilim sanat merkezleri örneklemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(2), 149-157.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara. Pegem Akademi.
 • Keser, H. & Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 377-403.
 • MEB, (2020a). Sayılarla uzaktan eğitim 23 Mart-29 Mayıs 2020. http://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim-23-mart-29-mayis-2020/icerik/3053 web adresinden 28 Aralık 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Miles, M. B.& Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London UK: Sage.
 • Olszewski-Kubilius, P. & Corwith, S. (2010). Distance education: Where it started and where it stands for gifted children and their educators. Gifted Child Today, 34(3), 16-24.
 • Öngöz, S. & Aksoy, D.A. (2015). Üstün yetenekli öğrenciler bilişim teknolojileri dersinden ne bekliyorlar? Journal of Education & Special Education Technology, 1(1), 34-47.
 • Sak, U. (2014). Üstün zekâlılar: Özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri. Ankara: Vize.
 • Sanderson, E. & Greenberger, R. (2010). Evaluating online programs through a gifted lens. Gifted Child Today, 34(3), 42-53.
 • Seferoğlu, S. S. (2015). Okullarda teknoloji kullanımı ve uygulamalar: Gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri. Artı Eğitim, 123, 90-91.
 • TEDMEM, (2020). COVID-19 sürecinde eğitim uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri, https://tedmem.org/yayin/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri web adresinden 27 Aralık 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO, (2020a). Distance learning strategies, what do we know about effectiveness? http://www.unesco.org/covid19EDwebinar, web adresinden 04 Ocak 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO, (2020b). COVID-19: 10 Recommendations to plan distance learning solutions. https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning solutions, web adresinden 28 Aralık 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Wallace, P. (2009). Distance learning for gifted students: Outcomes for elementary, middle, and high school aged students. Journal for the Education of the Gifted,32(3), 295-320.
 • Yamamoto, G.T. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi(online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. b.). Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, S. (2007). Current utilization of ICT in Turkish basic education schools: A review of teachers' ICT use and barriersto integration. International Journal of Instructional Media, 34(2), 171–186.

COVID-19 Sürecinde Özel Yetenekli Öğrencilerin Uzaktan Eğitiminde Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımı

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 32 - 47, 30.06.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı özel yetenekli öğrencilerin uzaktan eğitiminde öğretmenlerin teknoloji kullanımında karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlarla başa çıkma stratejilerini incelemektir. Durum çalışması deseninin kullanıldığı çalışmaya 14 öğretmen dâhil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Verilerin analizi içerik analizi tekniğine uygun olarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin özel yetenekli öğrencilerin uzaktan eğitiminde teknoloji kullanımında karşılaştıkları sorunlar, internet kaynaklı sorunlar, dijital içerikle ilgili sorunlar, teknolojik araçlardan kaynaklı sorunlar, dijital güvenlikle ilgili sorunlar ve teknolojinin finansmanıyla ilgili sorunlardır. Öğretmenlerin karşılaştığı internet kaynaklı sorunlar bağlantı hızının yavaşlaması, bağlantıda kopmalar yaşanması ve kotanın aşılması olarak sıralanmıştır. Uzaktan eğitimde dijital içerikle ilgili sorunlar özel yeteneklilere yönelik dijital içeriklerin sınırlı olması ve öğretmenlerin dijital içerik geliştirme becerisi eksikliği olarak vurgulanmıştır. Teknolojik araçlardan kaynaklı sorunlar bilgisayarların bazı programları kaldırmaması, programlarda süre kısıtlaması olması, ara yüzlerin karmaşık olması ve etkileşimde yetersiz kalması (yazma, şekil çizme, uygulama yapma) olarak ifade edilmiştir. Öğretmenlerin bu sorunlarla başa çıkma stratejileri teknoloji kullanma becerisini geliştirme ve başka kişilerden destek alma olmak üzere iki alt kategoride kümelenmiştir. Öğretmenlerin teknoloji kullanma becerisini geliştirmeyle ilgili stratejileri uzaktan eğitimlere katılma, araştırma yapma, eğitici videoları izleme, deneme-yanılma yapma ve önceden alınan eğitimleri kullanma şeklindedir. Başka kişilerden destek almayla ilgili stratejiler uzman desteği alma, meslektaşlardan destek alma, eşten destek alma, Bilişim Teknolojileri öğretmeninden destek alma ve teknik servis desteği alma olarak öğretmenlerce vurgulanmıştır.

Kaynakça

 • Akar, H. (2016). Durum çalışması. A.Saban ve A.Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (s. 111-149). Ankara: Anı.
 • Bilgiç, N., Taştan, A., Kurukaya, G., Kaya, K., Avanoğlu, O. & Topal T. (2013). Özel yetenekli bireylerin eğitimi strateji ve uygulama kılavuzu. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_11/25034903_zelyeteneklibireylerineitimistratejiveuygulamaklavuzu.pdf web adresinden 01.01.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Can, E . (2020). Coronavirüs (COVID-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Chang, G.C. & Satako, Y. (2020). How are countries addressing the COVID-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/ web adresinden 26 Aralık 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Chen, J., Dai, D. Y. & Zhou, Y. (2013). Enable, enhance, and transform: How technology use can improve gifted education. Roeper Review, 35, 166–176.
 • Cırık, M . (2016). Uzaktan eğitimin üstün zekâlı öğrencilerin eğitimindeki yeri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 170-187.
 • Çalışkan, E. (2017). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3) , 811-833.
 • Falowo, R. O. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. AACE Journal, 15(3), 315-338.
 • Galusha, J. M. (1997). Barriers to learning in distance education. Interpersonel Computing and Technology. An Electronic Journal Of The 21st Century, 5(3-4), 6-14.
 • Gergin, E. (2010). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ilk yıllarda karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yolları. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gökdere, M., Küçük, M. & Çepni, S. (2004). Eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde kullanımı üzerine bir çalışma: Bilim sanat merkezleri örneklemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(2), 149-157.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara. Pegem Akademi.
 • Keser, H. & Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 377-403.
 • MEB, (2020a). Sayılarla uzaktan eğitim 23 Mart-29 Mayıs 2020. http://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim-23-mart-29-mayis-2020/icerik/3053 web adresinden 28 Aralık 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Miles, M. B.& Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London UK: Sage.
 • Olszewski-Kubilius, P. & Corwith, S. (2010). Distance education: Where it started and where it stands for gifted children and their educators. Gifted Child Today, 34(3), 16-24.
 • Öngöz, S. & Aksoy, D.A. (2015). Üstün yetenekli öğrenciler bilişim teknolojileri dersinden ne bekliyorlar? Journal of Education & Special Education Technology, 1(1), 34-47.
 • Sak, U. (2014). Üstün zekâlılar: Özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri. Ankara: Vize.
 • Sanderson, E. & Greenberger, R. (2010). Evaluating online programs through a gifted lens. Gifted Child Today, 34(3), 42-53.
 • Seferoğlu, S. S. (2015). Okullarda teknoloji kullanımı ve uygulamalar: Gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri. Artı Eğitim, 123, 90-91.
 • TEDMEM, (2020). COVID-19 sürecinde eğitim uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri, https://tedmem.org/yayin/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri web adresinden 27 Aralık 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO, (2020a). Distance learning strategies, what do we know about effectiveness? http://www.unesco.org/covid19EDwebinar, web adresinden 04 Ocak 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • UNESCO, (2020b). COVID-19: 10 Recommendations to plan distance learning solutions. https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning solutions, web adresinden 28 Aralık 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Wallace, P. (2009). Distance learning for gifted students: Outcomes for elementary, middle, and high school aged students. Journal for the Education of the Gifted,32(3), 295-320.
 • Yamamoto, G.T. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi(online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. b.). Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, S. (2007). Current utilization of ICT in Turkish basic education schools: A review of teachers' ICT use and barriersto integration. International Journal of Instructional Media, 34(2), 171–186.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ÖZDOĞRU
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-3853-8389
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Kabul Tarihi 3 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÖZDOĞRU, M. (2021). COVID-19 Sürecinde Özel Yetenekli Öğrencilerin Uzaktan Eğitiminde Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımı. Eğitim Ve Teknoloji, 3(1), 32-47.