Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Organizational Charlatan Scale Turkish Adaptation

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 93 - 102, 19.04.2021

Öz

Abstract: You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 200-word limitation.

Kaynakça

 • Abraham, J. & Berline, R. P. N . (2015). An investigation on organizational charlatan behaviour and moral identity as predictors of shame: Importance for education. Journal of Education and Learning, 9(2), 135-144.
 • Anderson, T. W., & Rubin, H. (1956). Statistical inference in factor analysis. In J. Neyman (Ed.), Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability (pp. 111-150). Berkeley: University of California Press.
 • Bazarkaya, O. K. (2018). Şarlatan yolcusu ve göç edebiyatı: Çatışma modeli bağlamında bir okuma. Göç Dergisi, 5(2), 175-184.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Paplications.
 • Fox, R. E. (1996). Charlatanism, scientism, and psychology's social contract. American Psychological Association, 51 (8), 777-784.
 • Gbadamosi, G. (2006). Predictors and correlates of charlatan behavıour in a Non-Western context. Journal of Global Business and Technology, 2 (1), 23-32.
 • Göçmen, D. (2013). Bilimsellik ve şarlatanlık: Onur Hamzaoğlu olayı bağlamında bilim kuramı ve bilim etiği üzerine. C. Terzi, E. Başer &, E. Yuvayapan (Editör), Kapitalizmin Kıskacında Doğa Toplum ve Bilim, (90-107). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 uygulamalı istatistiksel analizler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Najafi, L., Yadollah Hamidi, Y., Ghiasi, M., Shahhoseini, R. &, H. (2011). Performance Evaluation and its Effects on Employees' Job Motivation in Hamedan City Health Centers. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 1761-1765.
 • Parnell, J. A. & Singer, M. G.(2001). The organizational charlatan scale developing an instrument to measure false performance. The Journal of Management Development, 20 (5). 441-455.
 • Rindskopf, D. (1984). Structural equation models: Empirical identification, Heywood cases, and related problems. Sociological Methods and Research, 13, 109-119. Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences. (3rd Edition). New Jersey: Mahwah, Lawrence Erlbaum.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde: Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TDK (--).Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Velicer, W. F. ve Fava, J. L. (1998). Effects of variable and subject sampling on factor pattern recovery. Psychological Methods, 3 ( 2), 231-251.
 • Zeynivandnezhad, F. & Rashed, F. & Kaooni, A. (2019). Exploratory factor analysis for tpack among mathematics teachers: Why, What and How. Anatolian Journal of Education, 4(1), 59-76.

Örgütsel Şarlatanlık Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 93 - 102, 19.04.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı, Parnell ve Singer, (2001) tarafından geliştirilen 9 maddelik örgütsel şarlatanlık ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019 yılı Kasım ayında Denizli İlinde görev yapan 105 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada KMO ve Bartlett küresellik testi sonucu verilerin faktör analizi kullanımına uygun olduğunu göstermektedir. Elde edilen verilerin varyansı açıklama oranı % 73,90 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha Katsayısı .89 olarak bulunmuştur. İki yarı arasındaki Pearson Mometler Çarpımı Korelasyon Katsayısı r=.89 (p=.000) olarak bulunmuştur. Tüm maddeler için madde-toplam korelasyonları .26 ile .79 arasında değişmektedir. Maddelerin ayırt ediciliklerinin iyi olduğu söylenebilir. Yapılan analizler sonucunda örgütsel şarlatanlık ölçeğinin Türkçe uyarlamasının, okullar için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Abraham, J. & Berline, R. P. N . (2015). An investigation on organizational charlatan behaviour and moral identity as predictors of shame: Importance for education. Journal of Education and Learning, 9(2), 135-144.
 • Anderson, T. W., & Rubin, H. (1956). Statistical inference in factor analysis. In J. Neyman (Ed.), Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability (pp. 111-150). Berkeley: University of California Press.
 • Bazarkaya, O. K. (2018). Şarlatan yolcusu ve göç edebiyatı: Çatışma modeli bağlamında bir okuma. Göç Dergisi, 5(2), 175-184.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Paplications.
 • Fox, R. E. (1996). Charlatanism, scientism, and psychology's social contract. American Psychological Association, 51 (8), 777-784.
 • Gbadamosi, G. (2006). Predictors and correlates of charlatan behavıour in a Non-Western context. Journal of Global Business and Technology, 2 (1), 23-32.
 • Göçmen, D. (2013). Bilimsellik ve şarlatanlık: Onur Hamzaoğlu olayı bağlamında bilim kuramı ve bilim etiği üzerine. C. Terzi, E. Başer &, E. Yuvayapan (Editör), Kapitalizmin Kıskacında Doğa Toplum ve Bilim, (90-107). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 uygulamalı istatistiksel analizler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Najafi, L., Yadollah Hamidi, Y., Ghiasi, M., Shahhoseini, R. &, H. (2011). Performance Evaluation and its Effects on Employees' Job Motivation in Hamedan City Health Centers. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 1761-1765.
 • Parnell, J. A. & Singer, M. G.(2001). The organizational charlatan scale developing an instrument to measure false performance. The Journal of Management Development, 20 (5). 441-455.
 • Rindskopf, D. (1984). Structural equation models: Empirical identification, Heywood cases, and related problems. Sociological Methods and Research, 13, 109-119. Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences. (3rd Edition). New Jersey: Mahwah, Lawrence Erlbaum.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde: Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TDK (--).Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Velicer, W. F. ve Fava, J. L. (1998). Effects of variable and subject sampling on factor pattern recovery. Psychological Methods, 3 ( 2), 231-251.
 • Zeynivandnezhad, F. & Rashed, F. & Kaooni, A. (2019). Exploratory factor analysis for tpack among mathematics teachers: Why, What and How. Anatolian Journal of Education, 4(1), 59-76.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüsnü ERGÜN (Sorumlu Yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-5501-8019
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 26 Ekim 2020
Kabul Tarihi 16 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ergün, H. (2021). Örgütsel Şarlatanlık Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması . Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 93-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/58093/816694