Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 24, Sayfalar 487 - 501 2019-12-15

Büyük İskender ve Tarihçi Kallisthenes
Alexander the Great and the Historian Kallisthenes

Hacı ÇOBAN [1]


Makedonya kralı büyük İskender eski çağ tarihinin en ilgi çeken karakterlerinden birisi olmuştur. Kral olan babası onun itina ile yetişmesi için dönemin en önemli öğretmen ve sofistlerini görevlendirmiştir. Bunlar arasında Aristotales özel bir yer tutmaktadır. Çocukluğundan itibaren annesinin ve kendisini yetiştiren öğretmenlerinin etkisinde kalmıştır. Büyük İskender dostlarına karşı hep lütufkâr olmuş ve kendisine iyilik yapanları her zaman hatırlamıştır. Onun krallığı döneminde Makedonya krallığı kısa sürede Avrupa’dan Asya’ya kadar çok geniş topraklara hâkim olmuştur. Makedonya Kralı Büyük İskender’in kısa ve zaferlerle dolu hükümranlığı sürecinde onunla birlikte olan komutan ve askerleri önemli bir yer tutmaktadır. Kendisi seferlere çıktığında aralarında tarihçilerin de olduğu pek çok bilim insanını yanında götürmüştür. Bu tarihçiler onun döneminde gerçekleşen olayların günümüze kadar gelmesinde önemli rol oynamışlardır. Bunlar arasında İskender ile birlikte Asya seferine çıkan Tarihçi Kallisthenes önemli bir yer tutmaktadır. Kendisi Kral İskender tarafından resmi tarihçi olarak görevlendirilmiş ve hem İskender’in hayatını hem de o dönem olanları ilk elden yazmıştır. Tarihçilik görevi yanında İskender’e yol, sofra arkadaşlığı ve danışmanlık da yaptığı bilinmektedir. İskender ile birlikte sefere çıkması ve görüp yaşadıklarını bizzat yazması yazdıklarının kıymetini artırmaktadır. İskender gibi önemli bir imparatorun etrafında dalkavukluk yapan çok sayıda insana rağmen ilim adamlığının verdiği duruşla hareket etmiş ve doğru bildiklerinden asla taviz vermemiştir. O bu duruşuyla gerektiğinde İskender’in bazı kararlarını bile eleştirmiş ve karşı çıkmıştır. Kallisthenes daha sonra da İskender’e ihanetle suçlanmıştır. İmparator tarafından etrafındakilerin de kışkırtmaları sonucunda yargılanmak üzere tutuklatılıp hapsedilmiştir.
Alexander the Great, Macedonian king, has become one of the most interesting characters in ancient history. His father, the King, appointed the most important teachers and sophists of the time to help him grow up with care. Aristotle has a special place among them. Since his childhood, he has been influenced by his mother and teachers. He was always gracious to his friends and remembered those who did him a favor. During his ruling period, the kingdom of Macedonia soon dominated a vast territory from Europe to Asia. During the short and victorious reign of the King of Macedonia, Alexander the Great, his commanders and soldiers occupied an important place. When he went on expeditions, he took many scientists including historians with him. Those historians played an important role in reaching the events that had taken place during his time. The most important of those historians is Kallisthenes, who attended to Asian expedition with Alexander. He was commissioned by King Alexander as official historian and wrote both Alexander’s life and what had happened at that time firsthand. In addition to his historian duty, he served as a road, table friend and consultant to Alexander. The fact that he went on an expedition with Alexander and wrote what he saw and experienced in the past has increased the value of his writings. While there were many hypocritical people around the Alexander, he acted as a scientist and did not compromise his true knowledge. With this stance, he even criticized and objected to the some decisions of Alexander when necessary. Later on, he was accused of betraying Alexander because of the instigations of the people around him. Thus he was arrested and imprisoned by the Emperor.
  • ARRIANOS, Flavius,(2005), İskender’in Seferi(Alexandrou Anabasis), Eski Yunanca aslından çeviren; Furkan Akderin, Alfa Yayınları, İstanbul. BOSWORTH, A. B.,(1970), Aristotle and Callisthenes, Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 19, H. 4 (Nov., 1970), pp. 407-413, (This content downloaded from 194.27.211.152 on Sun, 12 May 2019, UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms) BOSWORTH, A. B.,(2005), Büyük İskender’in yaşamı ve Fetihleri, Fetih ve imparatorluk, Türkçesi, Hamit Çalışkan, Dost kitabevi yayınları, Ankara. COLLINS, Andrew, (2012) Callisthenes on Olympias and Alexander’s Divine Birth, AHB 26, 1-14. DROYSEN,(1949) Büyük İskender III., Çev. Bekir Sıtkı Baykal, Milli eğitim basımevi, Ankara. ED FOSTER, Nicolas,(2005), The Persıan Polıcıes Of Alexander The Great:From 330-323 BC A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in The Department of History B.A., 2001 May 2005, Louisiana State University. GÜNALTAY, Şemseddin,(1987), Yakın Şark IV. I. Bölüm, Perslerden Romalılara kadar, (Selevkoslar, Nebatiler, Galatlar, Bitinya ve Bergama krallıkları),Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. HILL, Joan,(2002), Ancıent and Modern Treatment of Alexander the Great, submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in the subject Ancıent History at the Unıversıty Of South Afrıca, February 2002, Supervisor: Dr. Rj Evans, Joint Supervisor: Ms Meade Marre, South Afrıca. İPLİKÇİOĞLU, Bülent,(1997), Eski Batı Tarihi I, Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya, T.T.K. Basımevi, Ankara. LENDERING, Jona,(2009), Büyük İskender, Çeviri, Burak Sengir, Kitap yayınevi, İstanbul. MANSEL, A. M.,(1999), Ege ve Yunan Tarihi, T.T. K. Basımevi, Ankara. MAXWELL O’BRİEN, John,(1992), Alexander the Great: The Invisible Enemy A biography, First published in 1992 by Routledge, London and New York. MEMİŞ, Ekrem,(1993), Eski Çağ Tarihinde Doğu-Batı Mücadelesi, Selçuk Üniversitesi basımevi, Konya. MILNS, Robert D.,(2006) Callısthenes On Alexander, Mediterranean Archaeology, Vol. 19/20, Proceedıngs Of The 25Thannıversary Symposıum of the Australıan Archaeologıcal Instıtute Atathens: Athens 10–12 October, 2005 (2006/07),pp. 233-237. https://www.jstor.org/stable/ 24668207(Erişim tarihi 12-07-2019) NAWOTKA, Krzystof,(2010), Alexander The Great, Cambridge Scholars Publishing, UK. Newcastle. PLUTARKHOS,(1980) Büyük İskender, Hayatı ve savaşları, Çeviren: Vahdet Gültekin, Rado yayınları, İstanbul. PLUTARKHOS,(2007) Paralel Yaşamlar, İskender &Ceasar (Bioi Paralelloi),Çeviren: Furkan Akderin, Alfa yayınları,1.Basım, İstanbul. PRENTICE, William Kelly,(1923), Callisthenes, the Original Historian of Alexander, Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Vol.54 (1923), pp.74-85, The Johns Hopkins University Press, https://www.jstor.org/stable/ 282843, (Erişim tarihi 12.09.2019) TARN, W.W.,(1948), Alexander The Great I, Cambridge University Press, First published Cambridge.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 24
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6464-9608
Yazar: Hacı ÇOBAN
Kurum: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

APA Çoban, H . (2019). Büyük İskender ve Tarihçi Kallisthenes . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (24) , 487-501 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/52886/697833