Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 24, Sayfalar 557 - 579 2019-12-15

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dijital Platformların Kullanılmasına Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri
The Views of the Teachers on Using Digital Platforms to Teach Turkish as a Foreign Language

Şeyma Nur DÜNDAR [1] , Mehmet KARA [2]


Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten eğitmenlerin dijital platformlara ilişkin düşüncelerinin belirlenerek gelecekte yapılacak dijital materyallere ışık tutmasına katkı sağlamaktır. Bu araştırmada nitel bir araştırma tekniği olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri “Katılımcı Bilgi Anketi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” aracılığıyla yabancılara Türkçe öğreten 20 uzman tarafından elde edilmiştir. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada yer alan 7 soruya verilen cevaplar kodlanarak belirli başlıklar altında incelenmiş ve değerlendirmeler, araştırmanın sonuç ve öneriler kısmında belirtilmiştir. Çalışma neticesinde öğretmenlerin %75’inin dijital platformları yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi amacıyla kullandığı tespit edilmiştir. Dijital platformları kullanmayan öğretmenler ise sınıfların fizikî şartlarını bu duruma neden olarak göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde dijital platformların yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 4 temel becerinin geliştirilmesine katkı sağladığı söylenebilir. Öğretmenlerin daha çok web tabanlı uygulamaları kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmenlerin bu alanda en çok tercih ettikleri platformların, Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Öğretim portali ile EBA (Eğitim Bilişim Ağı) olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin EBA’daki içeriklerden en çok videoları yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla kullandıkları ve genellikle A1 ve A2 seviyesindeki öğrencileri için EBA’dan yararlandıkları gözlemlenmiştir. EBA portalinde yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili video, oyun ve etkileşimli içeriklerin yer almasının ve halihazırda EBA’da yabancılara Türkçe öğretimi için kullanılabilecek içeriklerin tanıtımının yapılmasının faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.
The aim of this study is to determine the opinions of teachers teaching Turkish to foreigners about the use of digital platforms and with the opinions of the teachers to contribute enlightening design of new digital materials in this field. In this research, content analysis method which is one of the qualitative research method was used. The data of the research were obtained by 20 experts teaching Turkish to foreigners through “Participant Information Questionnaire” and “Semi-Structured Interview Form”. The data were obtained by answering semi-structured interview questions. Qualitative research methods were used in the analysis of the data. The answers given to the 7 questions in the study were coded and examined under certain headings and the evaluations are stated in the results and recommendations part of the research. As a result of this study, it has been seen that 75% of the teachers have been using digital platforms for teaching Turkish as a foreign language. Teacher who do not use digital platform have stated the reason of it as physical conditions of the classsrooms. According to the findings of the research, it could be said that digital platforms helps to improve four basic skills in teaching Turkish as a foreign language. It has been seen that most of teachers prefer to web based applicaitons. It was determined that the most preferred platforms of the teachers in this field are EBA (Educational Information Network) with Learn Turkish Portal of Yunus Emre Enstitüsü. It has been observed that teachers mostly use videos from EBA for teaching Turkish to foreigners and generally use EBA for the studenst who are in A1 and A2 levels. It has been concluded that it would be beneficial to include videos, games and interactive contents about teaching Turkish to foreigners and advertising the e-contents which are already in EBA designed for teaching Turkish as a foreign language on EBA portal.
  • AKSU, Belgin Tezcan, Adalı, Eşref (2018), Çağdaş Türkçenin Sıklık Sözlüğü,İstanbul: ÖTÜKEN. ARIKAN Rauf (2011), Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 23. ARSLAN, İsmail (2011), “Flash İle Reusable Mobil Öğrenme Nesneleri Üretimi”, 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, 383-389, Fırat Üniversitesi, Elazığ. AYTAN, Talat ve AYHAN, Nur (2018), “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar”, International Journal of Bilingualism Studies, 1(1), 3-37. KOÇAK, Abdullah ve ARUN, Özgür (2016), “İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu”, Selçuk İletişim, 4(3), 21-28. MILES, Matthew B. & HUBERMAN, A. Michael (1994), Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif.: SAGE Publications. ÖZDEMIR Osman (2017). “Türkçe Öğretiminde Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Bir Web Uygulaması Örneği”, Turkish Studies 12/4, 427-444. ÖZKAN, Tülay Yeter, DEMIR Kemal VE ÖZDEMİR Ayşegül (2017), “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticileri İçin Yenilikçi Ve Uygulanabilir Teknolojik Yöntem Önerisi”, The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences,3(2), 143-150. SIMON, Y. R. (1983), Pursuit of Happiness and Lust for Powering Technological Society. (Ed. Mitcham & R. Mackey). Philosophy and Technology, New York: Free Press. TALAN, Tarık (2018), “Dönüştürülmüş Sınıf Modeline Göre E-Öğrenme Ortamının Tasarımı ve Modelin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi”. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir. TÜRKER, Murat Sami ve GENÇ, Ayten (2018), “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri”, SEFAD, 39, 251-266. YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin. YILDIRIM, Kasım (2010), “Nitel Araştırmalarda Niteliği Arttırma”. İlköğretim Online, 9(1), 79-92.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 24
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3611-247X
Yazar: Şeyma Nur DÜNDAR
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4691-5460
Yazar: Mehmet KARA
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

APA Dündar, Ş , Kara, M . (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dijital Platformların Kullanılmasına Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (24) , 557-579 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/52886/697879